BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doanh Duong Cong (National Economics University, Vietnam)
Tytuł
The Moderating Role of Self-Efficacy on the Cognitive Process of Entrepreneurship : an Empirical Study in Vietnam
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 147-174, rys., tab., bibliogr. s. 167-173
Tytuł własny numeru
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Przedsiębiorczość, Teoria zachowań
Self-efficacy, Entrepreneurship, Behaviour theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wietnam
Vietnam
Abstrakt
Cel: Niniejsze badanie bada moderującą rolę poczucia własnej skuteczności w poznawczym procesie przedsiębiorczości wśród wietnamskich studentów. W szczególności badanie to bada moderujące skutki poczucia własnej skuteczności przedsiębiorcy na związki między postawą wobec przedsiębiorczości, normami subiektywnymi, postrzeganą kontrolą zachowania i intencją zostania przedsiębiorcą. Metodyka: Adaptując teorię planowanych zachowań i wykorzystując dane zebrane od 2218 studentów w Wietnamie, autor posługuje się meta analityczną analizą ścieżki, aby wykazać, że na intencje przedsiębiorcze silnie wpływa postawa wobec przedsiębiorczości, a następnie poczucie własnej skuteczności i postrzegana kontrola behawioralna. W szczególności do testowania dopasowania modelu i hipotezy zastosowano modelowanie równań strukturalnych (SEM). Wyniki: Badanie wskazuje, że normy subiektywne mają zarówno bezpośredni, jak i pośredni wpływ na intencje przedsiębiorczości. Co więcej, chociaż moderujący wpływ poczucia własnej skuteczności na związki między subiektywnymi normami a postrzeganą kontrolą behawioralną jest nieistotny, badanie wskazuje, że poczucie własnej skuteczności moderuje korelację między postawą wobec przedsiębiorczości a intencją rozpoczęcia działalności. Implikacje dla teorii i praktyki: Oprócz wkładu w literaturę dotyczącą przedsiębiorczości, niniejsze badanie wnosi również wkład do praktyk i implikacji na uniwersytetach w Wietnamie. Oryginalność i wartość: Te odkrycia pokazują również, że teoria planowanego zachowania może być odpowiednio wdrożona w kontekście badawczym gospodarek wschodzących, takich jak Wietnam. Ponadto badanie pokazuje, że związek między postawą wobec przedsiębiorczości a intencją przedsiębiorczą jest moderowany przez poczucie własnej skuteczności. (abstrakt oryginalny)

Purpose: This study investigates the moderating role of self-efficacy on the cognitive process of entrepreneurship among Vietnamese students. Specifically, this study explores the moderating effects of entrepreneurial self-efficacy on the relationships between attitude towards entrepreneurship, subjective norms, perceived behavioral control, and intention to become entrepreneurs. Methodology: By adapting the theory of planned behavior and using data collected from 2218 students in Vietnam, the author utilizes a meta-analytic path analysis in order to show that entrepreneurial intention is strongly influenced by attitude towards entrepreneurship, followed by self-efficacy and perceived behavioral control. Particularly, structural equation modeling (SEM) was employed to test the model fit and hypothesis. Findings: The study indicates that subjective norms have both direct and indirect effects on entrepreneurship intention. Moreover, although the moderating impacts of self-efficacy on the relationships between subjective norms and perceived behavioral control is insignificant, the research study indicates that self-efficacy moderates the correlation between attitude towards entrepreneurship and start-up intention. Implications for theory and practice: Besides its contributions to entrepreneurship literature, this study also contributes to practices and implications at universities in Vietnam. Originality and value: These findings also illustrate that the theory of planned behavior can be appropriately implemented in the research context of emerging economies such as Vietnam. In addition, the study shows that the relationship between attitude towards entrepreneurship and entrepreneurial intention is moderated by entrepreneurial self-efficacy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armitage, C.J., & Corner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behavior: A meta analytic review. British Journal of Social Psychology, 40(4), 471-499. https://doi.org/10.1348/014466601164939
 2. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
 3. Al-Rafee, S., & Cronan, T.P. (2006). Digital piracy: Factors that influence attitude toward behaviour. Journal of Business Ethics, 63(3), 237-259. https://doi.org/10.1007/s10551-005-1902-9
 4. Autio, E., H. Keeley, R., Klofsten, M., Parker, G. C., & Hay, M. (2001). Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and in the USA. Enterprise and Innovation Management Studies, 2, 145-160. https://doi.org/10.1080/14632440110094632
 5. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ.: Prentice Hall.
 6. Bandura, A., Adams, N. E., Hardy, A. B., & Howells, G. N. (1980). Tests of the generality of self-efficacy theory. Cognitive Therapy and Research, 4(1), 39-66. https://doi.org/10.1007/BF01173354
 7. Bandura, A. (1986). The Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 8. Baron, R. A., & Markman, G. D. (1999). Cognitive mechanisms: Potential differences between entrepreneurs and non-entrepreneurs. In P. D. Reynolds & W. D. Bygrave (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley: Babson College.
 9. Baum, J. R., Locke, E. A., & Smith, K. (2001). A multidimensional model of venture growth. Academy of Management Journal, 44(2), 292-303. https://doi.org/10.5465/3069456
 10. Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606. https://doi.org/10.1037/0033-2909.88.3.588
 11. Bernat T., Maciejewska-Skrendo A., & Sawczuk M. (2016). Entrepreneurship-Risk-Genes, experimental study. Part 1- entrepreneurship and risk relation. Journal of International Studies, 9(3), 207-278. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2016/9-3/21
 12. Bird, B. (1988). Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Management Review, 13(3), 442-453. https://doi.org/10.5465/amr.1988.4306970
 13. Busenitz, L. W., West, G. P., Shepherd, D., Nelson, T., Chandler, G. N., & Zacharakis, A. (2003). Entrepreneurship research in emergence: Past trends and future directions. Journal of Management, 29(3), 285-308. https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00013-8
 14. Chen, C. C., Greene, P.G. & Crick. A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.
 15. Churchill, N., & Bygrave, W. D. (1989). The entrepreneurship paradigm (I): A philosophical look at its research methodologies. Entrepreneurship Theory and Practice, 14(1), 7-26. https://doi.org/10.1177/104225878901400102
 16. Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331. doi:10.1016/s0883-9026(02)00097-6.
 17. Dvorský, J., Petráková, Z., Zapletalíková, E., & Rózsa, Z. (2019). Entrepreneurial propensity index of university students. The case study from the Czech Republic, Slovakia and Poland. Oeconomia Copernicana, 10(1), 173-192. https://doi.org/10.24136/oc.2019.009
 18. De Bruin, A., Brush, C. G., & Welter, F. (2007). Advancing a framework for coherent research on women's entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 323-339. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00176.x
 19. Do, B. & Dadvari, A. (2017). The influence of the dark triad on the relationship between entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial intention: A study among students in Taiwan University. Asia Pacific Management Review, 22, 185-191. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.07.011
 20. Esfandiar, K., Sharifi-Tehrani, M., Pratt, S., & Altinay, L. (2017). Understanding entrepreneurial intention: A developed integrated structural model approach. Journal of Business Research, 94, 172-182. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.045
 21. Engle, R. L., Dimitriadi, N., Gavidia, J. V., Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., He, X., Buame, S., & Wolff, B. (2010). Entrepreneurial intent: A twelve-country evaluation of Ajzen's model of planned behavior. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 16(1), 36-58. https://doi.org/10.1108/13552551011020063
 22. Fayolle, A., & Liñán (2013). The future of research on entrepreneurial intention. Journal of Business Research, 67, 663-666. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.024
 23. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 24. Gartner, W. B., Bird, B. J., & Starr, J. A. (1992). Acting as if differentiating entrepreneurial from organizational behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16(3), 13-32. https://doi.org/10.1177/104225879201600302
 25. Gaweł, A. (2010). The relationship between entrepreneurship and unemployment in the business cycle. Journal of International Studies, 3(1), 59-69.
 26. Griffiths, M. D., Kickul, J. & Carsrud, A. L. (2009). Government bureaucracy, transactional impediments and entrepreneurial intentions. International Small Business Journal, 27(5), 626-45. https://doi.org/10.1177/0266242609338752
 27. Grzybowska, A. (2014). Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2, 19-28.
 28. Guerrero, M., Rialp, J., & Urbano, D. (2008). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model. The International Entrepreneurship and Management Journal, 4(1), 35-50. https://doi.org/10.1007/s11365-006-0032-x
 29. Gupta, V. K., & Bhawe, N. M. (2007). The influence of proactive personality and stereotype threat on women's entrepreneurial intentions. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), 73-85. https://doi.org/10.1177/10717919070130040901
 30. Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 31. Kautonen, T., van Gelderen, M., & Tornikoski, E. T. (2013). Predicting entrepreneurial behaviour: A test of the theory of planned behavior. Applied Economics, 45(6), 697-707. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.610750
 32. Ključnikov, A., Civelek, M., Čech, P., & Kloudová, J. (2019). Entrepreneurial orientation of SMEs' executives in the comparative perspective for Czechia and Turkey. Oeconomia Copernicana, 10(4), 773-795. https://doi.org/10.24136/oc.2019.035
 33. Krueger, N. F. (2000). The cognitive infrastructure of opportunity emergence. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(3), 5-23. https://doi.org/10.1007/978-3-540 -48543-8_9.
 34. Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5), 411-432. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00033-0
 35. Krueger, N. F., & Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 91-104. https://doi.org/10.1177/104225879401800307
 36. Kolvereid, L. (1996a). Organizational employment versus self-employment: Reasons for career choice intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 20(3), 23-31. https://doi.org/10.1177/104225879602000302
 37. Kolvereid, L. (1996b). Prediction of employment status choice intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1), 47-58. https://doi.org/10.1177/104225879602100104
 38. Kolvereid, L., & Isaksen, E. (2006). New business start-up and subsequent entry into self-employment. Journal of Business Venturing, 21, 866-885. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.06.008.
 39. Kot, S., Meyer, N., Broniszewska, A. (2016). A cross-country comparison of the characteristics of polish and south african women entrepreneurs. Economics and Sociology, 9(4), 207-221. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-4/13.
 40. Kuckertz, A., & Wagner, M. (2010). The influence of sustainability orientation on entrepreneurial intentions - investigating the role of business Experience. Journal of Business Venturing, 25, 524-539. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.09.001
 41. Kirzner, I. (1985). Discovery and the Capitalist Process. Chicago: University of Chicago Press.
 42. Lee, L., Wong, P. K., Foo, M.D., & Leung, A. (2011). Entrepreneurial intentions: The influence of organizational and individual factors. Journal of Business Venturing, 26, 124-136. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.04.003
 43. Liñán, F. (2008). Skill and value perceptions: How do they affect entrepreneurial intentions? International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 257- 272. https://doi.org/10.1007/s11365-008-0093-0
 44. Liñán, F., Santos, F. J., & Fernández, J. (2011). The influence of perceptions on potential entrepreneurs. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(3), 373-390. https://doi.org/10.1007/s11365-011-0199-7
 45. Liñán, F., Nabi, G., & Krueger, N. (2013). British and Spanish entrepreneurial intentions: A comparative study. Revista De Economia Mundial, 33, 73-103.
 46. Liñán, F. & Chen, Y. W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x
 47. Lopez, S. J., & Snyder C. R. (2011). The Oxford Handbook of Positive Psychology (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
 48. Markman, G. D., Balkin, D. B., & Baron, R. A. (2002). Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking. Entrepreneurship Theory & Practice, 27(2), 149-166. https://doi.org/10.1111/1540-8520.00004
 49. Maresch, D., Harms, R., Kailer, N., & Wimmer-Wurm, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting & Social Change, 104, 172-179. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.006
 50. Miranda, F. J., Chamorro-Mera, A., & Rubio, S. (2017). Academic entrepreneurship in Spanish university: An analysis of determinants of entrepreneurial intention. European Research on Management and Business Economics, 23, 113-222. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.01.001
 51. Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., & Zarafshani, K. (2012). A Cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185. https://doi.org/10.1177/0894845310384481
 52. MOET. (2018). Education and Training Statistical Year-Book Academic Year 2017-2018. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.
 53. Nabi, G., & Liñán, F. (2013). Considering business start-up in recession time: The role of risk perception and economic context in shaping the entrepreneurial intent. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 19(6), 633-655. https://doi.org/10.1108/IJEBR-10-2012-0107
 54. Naktiyok, A., Nur Karabey, C. & Caglar Gulluce, A. (2010). Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: the Turkish case. International Entrepreneurship and Management Journal, 6, 419-435. https://doi.org/10.1007/s11365-009-0123-6
 55. Neto, R., Rodrigues, V., Steward, D, Xiao, A., & Snyder, J. (2018). The influence of self-efficacy on entrepreneurial behavior among K-12 teacher. Teaching and Teacher Education, 72, 44-53. https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.02.012
 56. Nguyen, V.T., Nguyen, T.L., & Nguyen, B.N. (2018). Fostering entrepreneurship among academia: A study of Vietnamese scientist commercialization. Journal of Economics and Development, 20(3), 88-102. https://doi.org/10.33301/JED-P-2018-20-03-06
 57. Obschonka, M., Silbereisen, R. K., & Schmitt-Rodermund, E. (2010). Entrepreneurial intention as developmental outcome. Journal of Vocational Behavior, 77(1), 63-72. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.02.008
 58. Othman, N., & Mansor, M. (2012). Entrepreneurial intentions among polytechnic students in Malaysia. International Business Management, 6(4), 517-526. https://doi.org/10.3923/ibm.2012.517.526
 59. Paul, J., & Shrivatava, A. (2016). Do young managers in a developing country have stronger entrepreneurial intentions? Theory and debate. International Business Review, 25, 1197-1210. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.03.003
 60. Qiao, X., & Hua, J. (2019). Effect of college students' entrepreneurial self-efficacy on entrepreneurial intention: Career adaptability as a mediating variable. International Journal of Educational Methodology, 5(3), 305-313. https?doi.org/10.12973/ijem.5.3.305
 61. Rogalska, E. (2018). Multiple-criteria analysis of regional entrepreneurship conditions in Poland. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(4), 707-723. https://doi.org/10.24136/eq.2018.034
 62. Schlaegel, C., & Koenig, M. (2014). Determinants of entrepreneurial intent: A meta-analytic test and integration of competing models. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 291-332. https://doi.org/10.1111/etap.12087
 63. Shahab, Y., Chengang, Y., Arbizu, A.D., & Haider, M.J. (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention: Do entrepreneurial creativity and education matter? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(2), 259-280. https://doi.org/10.1108/IJEBR-12-2017-0522
 64. Schumpeter, J. A. (1975). Capitalism, Socialism and Democracy (3rd edition). New York: Harper and Row.
 65. Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. (2005). The motivation to become an entrepreneur. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 11(1), 42-57. https://doi.org/10.1108/13552550510580834
 66. Shane, S., & Venkataraman. S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226. https://doi.org/10.2307/259271
 67. Shinnar, R. S., Hsu, D. K., Powell, B. C., & Zhou, H. (2018). Entrepreneurial intentions and start-ups: Are women or men more likely to enact their intentions? International Small Business Journal, 36(1), 60-80. https://doi.org/10.1177/0266242617704277
 68. Silveira-Pérez, Y., Cabeza-Pullés, D., & Fernández-Pérez, V. (2016). Emprendimiento: perspectiva cubana en la creación de empresas familiares. European Research on Management and Business Economics, 22(2), 70-77. https://doi.org/10.1016/j.iedee.2015.10.008
 69. Sivvam, M. (2012). Women Entrepreneurship: An Indian Perspective. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert.
 70. Solesvik, M. Z. (2013). Entrepreneurial motivations and intentions: Investigating the role of education major. Education and Training, 55(3), 253-271. https://doi.org/10.1108/00400911311309314
 71. Solesvik, M. Z., Westhead, P., Kolvereid, L., & Matlay, H. (2012). Student intentions to become self-employed: The Ukrainian context. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 441-460. https://doi.org/10.1108/14626001211250153
 72. Shook, C.L., Priem, R.L., & McGee, J.E. (2003). Venture creation and the enterprising individual: A review and synthesis. Journal of Management, 29 (3), 379-399. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(03)00016-3
 73. Szajt, M. (2014). Przestrzeń w Badaniach Ekonomicznych. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 74. Tavousi, M., Hidarnia, A. R., Montazeri, A., Hajizadeh, E., Taremian, F., & Ghofranipour, F. (2009). Are perceived behavioural control and self-efficacy distinct constructs? European Journal of Scientific Research, 30(1), 146-152.
 75. Talpas, P. (2014). Integration of Romani women on the labor market. Polish Journal of Management Studies, 10(1), 198-203.
 76. Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-694. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00321.x
 77. Tkachev, A. & Kolvereid, L. (1999). Self-employment intentions among Russian students. Entrepreneurship and Regional Development, 11(3), 269-280. https://doi.org/10.1080/089856299283209
 78. Timmons J.A. (1990). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
 79. Tsai, K. H., Chang, H.C., & Peng, C.Y. (2014). Extending the link between entrepreneurial self-efficacy and intention: A moderated mediation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 12, 445-463. https://doi.org/10.1007/s11365-014-0351-2
 80. Utamin, C. W. (2017). Attitude, subjective norms, perceived behavior, entrepreneurship education and self-efficacy towards entrepreneurial intention university student in Indonesia. European Research Studies Journal, 20(24), 475-495.
 81. Walker, J. K., Jeger, M., & Kopecki, D. (2013). The role of perceived abilities, subjective norm and intentions in entrepreneurial activities. The Journal of Entrepreneurship, 22(2), 181-202. https://doi.org/10.1177/0971355713490621
 82. Wu, J. (2010). The impact of corporate supplier diversity programs on corporate purchasers' intention to purchase from women-owned enterprises: An empirical test. Journal of Business & Society, 49 (2), 359-380. https://doi.org/10.1177/0007650309360759
 83. Wong, K., P., Ho, Y., P., & Autio, E., (2005). Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24, 335-350. https://doi.org/10.1007/s11187-005-2000-1
 84. Zaremohzzabieh, Z., Ahrarri, S., Krauss, S.E., Samah, A.B.A., Meng, L.K., & Ariffin, Z. (2019). Predicting social entrepreneurial intention: A meta-analytic path analysis based on the theory of planned behavior. Journal of Business Research, 96, 264-276. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.030
 85. Zhao, C. M., Kuh, G.D. & Carini, R. M. (2005). A comparison of international student and American student and American student engagement in effective education practices. The Journal of Higher Education, 76(2), 209-231. https://doi.org/10.1080/00221546.2005.11778911
 86. Zięba, K., & Golik, J. (2018). Testing students' entrepreneurial self-efficacy as an early predictor of entrepreneurial activities. Evidence from the SEAS project. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(1), 91-108. https://doi.org/10.7341/20181415
 87. Zimmerer, T., & Scarborough, N. M. (1996). Entrepreneurship and New Venture Formation. New Jersey: Prentice Hall.
 88. Zygmunt, J. (2018). Entrepreneurial activity drivers in the transition economies. Evidence from the Visegrad countries equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 89-103. https://doi.org/10.24136/eq.2018.005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211715
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu