BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liu Huei-Ching (Shih Hsin University, Taiwan), Liang Chaoyun (National Taiwan University, Taiwan)
Tytuł
How Journalism Experience Translates to Social Entrepreneurship : an Intention Formation Study of the Art Yard at Dadaocheng in Taiwan
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 175-201, rys., bibliogr. s. 196-200
Tytuł własny numeru
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Słowa kluczowe
Dziennikarstwo, Przedsiębiorczość społeczna, Sztuka
Journalism, Social entrepreneurship, Art
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, L31
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tajwan
Taiwan
Abstrakt
Cel: W tym badaniu jako studium przypadku przyjęto historię Art Yard w Dadaocheng w Tajpej na Tajwanie. Dokładnie zbadaliśmy założycielkę, byłą reporterkę telewizyjną i jej zamiar przedsiębiorczości społecznej (SEI), aby zainicjować przedsiębiorstwo społeczne. Metodyka: integrując dwa klasyczne modele intencji przedsiębiorczości, teorię zdarzeń związanych z przedsiębiorczością i teorię planowanego zachowania, zbadaliśmy poprzedniki SEI (tj. empatię, czujność przedsiębiorczą, przedsiębiorczą własną skuteczność, odpowiedzialność społeczną oraz kapitał i wsparcie społeczne). Wyniki: Założycielka posiadała zdolność komunikacji i koordynacji dzięki swojemu doświadczeniu w dziennikarstwie zawodowym i z powodzeniem wprowadziła w swoje aspiracje przedsiębiorcze pełną pasji empatię i głębokie poczucie odpowiedzialności społecznej. Jej przedsiębiorcza czujność i samodyscyplina przedsiębiorczej własnej skuteczności wywodzą się z doskonalenia zawodowego i inspiracji poprzez działanie. Sieci społecznościowe nagromadzone podczas jej kariery dziennikarskiej nie stanowiły podstawowego źródła wsparcia przy zakładaniu jej przedsiębiorstwa społecznego. W tym badaniu zidentyfikowano dwa dodatkowe poprzedniki SEI: kapitał wiedzy i doświadczenie zawodowe. Implikacje dla teorii i praktyki: Postawy związane z przedsiębiorczością społeczną można rozwijać w oparciu o empatię, a czujność przedsiębiorczości społecznej jest wymagana, aby zaspokoić potrzeby rozwoju zawodowego w programach usług. Poczucie własnej skuteczności społecznej przedsiębiorczości w zarządzaniu komunikacją i marketingiem jest ściśle związane z zawodem dziennikarza, a pasja dziennikarska do sprawiedliwości społecznej może motywować do działań z zakresu odpowiedzialności społecznej. Niezbędna jest staranna selekcja, utrzymanie i transformacja partnerów biznesowych do wsparcia społecznego. Oryginalność i wartość: Zaproponowano nową teorię SEI ukierunkowaną na przyszłe badania i zajęto się implikacjami praktycznymi dla społecznej przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

Purpose: In this study, the story of the Art Yard at Dadaocheng, Taipei, Taiwan, was adopted as a case study. We thoroughly investigated the founder, a former television reporter, and her social entrepreneurial intention (SEI) to initiate a social enterprise. Methodology: By integrating the two classic models of entrepreneurship intention, entrepreneurial event theory and theory of planned behavior, we investigated the antecedents of SEI (i.e., empathy, entrepreneurial alertness, entrepreneurial self-efficacy, social responsibility, and social capital and support). Findings: The founder possessed capability of communication and coordination because of her professional journalism experience and successfully introduced her passionate empathy and profound sense of social responsibility into her entrepreneurial aspirations. Her entrepreneurial alertness and self-disciplined entrepreneurial self-efficacy originated from in-service education and inspiration through action. Social networks accumulated during her journalism career did not represent the primary source of support when establishing her social enterprise. In this research, two additional antecedents of SEI were identified: knowledge capital and work experience. Implications for theory and practice: Social entrepreneurial attitudes can be developed on the basis of passionate empathy and social entrepreneurial alertness is required to address the professional development needs in service programs. Social entrepreneurial self-efficacy in communication and marketing management is closely associated with the journalism profession, and the journalistic passion for social justice can motivate social responsibility activities. Careful selection, maintenance, and transformation of business partners for social support are essential. Originality and value: A new SEI theory was subsequently proposed for future research, and practical implications were addressed for social entrepreneurship.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behaviour. Organizational Behaviorand Human Decision Processes, 50(6), 179-211.
 2. Ajzen, I. (2002). Perceived behavioural control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behaviour. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683.
 3. Alegre, I., Kislenko, S., & Berbegal-Mirabent, J. (2017). Organized chaos: Mapping the definitions of social entrepreneurship. Journal of Social Entrepreneurship, 8(2), 248-264.
 4. Banerjee, M., Capozzoli, M., McSweeney, L., & Sinha, D. (1999). Beyond kappa: A review of interrater agreement measures. Canadian Journal of Statistics, 27(1), 3-23.
 5. Berglez, P. (2011). Inside, outside, and beyond media logic: Journalistic creativity in climate reporting. Media, Culture & Society, 33(3) 449-465.
 6. Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. International journal of management reviews, 12(1), 85-105.
 7. Christopoulos, D., & Vogl, S. (2015). The motivation of social entrepreneurs: The roles, agendas and relations of altruistic economic actors. Journal of Social Entrepreneurship, 6(1), 1-30.
 8. Cohen, N. S. (2015). Entrepreneurial journalism and the precarious state of media work. South Atlantic Quarterly, 114(3), 513-533.
 9. Cohen, D., & Crabtree, B. (2006). Qualitative research guidelines project. Retrieved May 1, 2014, from http://www.qualres.org/HomeSemi-3629.html
 10. Davidsson, P. (1991). Continued entrepreneurship: Ability, need, and opportunity as determinants of small firm growth. Journal of Business Venturing, 6(6), 405-429.
 11. Drnovṧek, M., Wincent, J., & Cardon, M. S. (2010). Entrepreneurial self-efficacy and business start-up: Developing a multi-dimensional definition. International Journal of Entrepreneurial Behavior& Research, 16(4), 329-348.
 12. EJN (2018). The 5 principles of ethical journalism. Ethical Journalism Network. Retrieved from: https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism.
 13. Fancher, M. R. (2010). Of the press: Models for transforming American journalism. A report of the 2009 Aspen Institute Forum on Communications and Society. Washington, D.C.
 14. Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: A new methodology. Journal of European Industrial Training, 30(8/9), 701-720.
 15. Forster, F., & Grichnik, D. (2013). Social entrepreneurial intention formation of corporate volunteers. Journal of Social Entrepreneurship, 4(2), 153-181.
 16. Graham-Rowe, E., Jessop, D. C., & Sparks, P. (2014). Identifying motivations and barriers to minimising household food waste. Resources, Conservation and Recycling, 84, 15-23.
 17. Hockerts, K. (2017). Determinants of social entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 105-130. doi: 10.1111/etap.12171.
 18. Ip, C. Y., Liang, C., Wu, S.-C., Law, K. M. Y., & Liu, H.-C. (2018). Enhancing social entrepreneurial intentions through entrepreneurial creativity: A comparative study between Taiwan and Hong Kong. Creativity Research Journal, 30(2), 132-142. doi: 10.1080/10400419.2018.1446744.
 19. Ip, C. Y., Wu, S.-C., Liu, H.-C., & Liang, C. (2017). Revisiting the antecedents of social entrepreneurial intentions in Hong Kong. International Journal of Educational Psychology, 6(3), 301-323.
 20. Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35(1), 60-85.
 21. Kolvereid, L., & Isaksen, E. (2006). New business start-up and subsequent entry into self-employment. Journal of Business Venturing, 21(6), 866-885.
 22. Krueger, N. (1993). Impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability. Journal of Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 91-105.
 23. Krueger, N. F. (2007). What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking. Entrepreneurship Theory and Practice. 31(1), 123-138.
 24. Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5), 411-432.
 25. Kuan, Y. Y. & Wang, S. T. (2016). The Governance and Social Impact of Taiwan's Social Enterprises (2nd ed.). Taipei: Chu-Liu Book.
 26. Kuckertz, A., & Wagner, M. (2010). The influence of sustainability orientation on entrepreneurial intentions: Investigating the role of business experience. Journal of Business Venturing, 25(5), 524-539. doi:
 27. Liang, C. (2019). How entrepreneur personality affects agrirural entrepreneurial alertness. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 143-165. doi: 10.7341/20191516.
 28. Liang, C., Ip, C. Y., Wu, S.-C., Law, K. M. Y., Wang, J.-H., Peng, L.-P., & Liu, H.-C. (2018). Personality traits, social capital, and entrepreneurial creativity: Comparing green socioentrepreneurial intentions across Taiwan and Hong Kong. Studies in Higher Education, 44(6), 1086-1105. doi: 10.1080/03075079.2017.1418310.
 29. Liang, C., Liang, C.-T., & Liu, Y.-C. (2017). Leveraging entrepreneurial alertness by optimising the imaginative capacity of agrirural entrepreneurs. Business Creativity & the Creative Economy, 3, 54-64. doi: 10.18536/bcce.2017.10.3.1.05.
 30. Liu, H.-C., Chang, C.-C., Liang, C.-T., Ip, C. Y., & Liang, C. (2019). Kindling social entrepreneurial journalism. Journalism Practice, 13(7), 873-885. doi: 10.1080/17512786.2018.1564884.
 31. Liu, H.-C., Ip, C. Y., & Liang, C. (2018). A new runway for journalists: On the intentions of journalists to start social enterprises. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(2), 83-100.
 32. Liu, H.-C., Liang, C., Chang, C.-C., Ip, C. Y., & Liang, C.-T. (2020). Optimising personality traits and entrepreneurial creativity to boost the precursors of social entrepreneurial intentions: Five studies in Taiwan. Journal of Social Service Research. doi: 10.1080/01488376.2019.1708840.
 33. London, M. (2010). Understanding social advocacy: An integrative model of motivation, strategy, and persistence in support of corporate social responsibility and social entrepreneurship. Journal of Management Development, 29(3), 224-245.
 34. Mair, J., & Noboa, E. (2006). Social entrepreneurship: How intentions to create a social venture are formed. In J. Mair, J. Robinson, & K.N. Hockerts (Eds.), Social Entrepreneurship (pp. 121-135). Basingstoke, U.K.: Palgrave MacMillan.
 35. Marina, Z., Solesvik, M. Z., Westhead, P., Kolvereid, L., & Matlay, H. (2012). Student intentions to become self-employed: The Ukrainian context. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 441-460.
 36. McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., & Sequeira, J. M. (2009). Entrepreneurial self-efficacy: Refining the measure. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4), 965-988.
 37. McManus, K. (April 30, 2015). Why journalists make great entrepreneurs. Retrieved 20 January 2018 from http://mediashift.org/2015/04/why-journalists-make-great-entrepreneurs/
 38. Mehrotra, S., & Verma, S. (2015). An assessment approach for enhancing the organizational performance of social enterprises in India. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 7(1), 35-54.
 39. Miller, T. L., Grimes, M. G., McMullen, J. S., & Vogus, T. J. (2012). Venturing for others with heart and head: How compassion encourages social entrepreneurship. Academy of Management Review, 37(4), 616-640.
 40. Mwatsika, C. (2015). Entrepreneurship development and entrepreneurial orientation in rural areas in Malawi. African Journal of Business Management, 9(9), 425-436.
 41. Najafabadi, M. O., Zamani, M., & Mirdamadi, M. (2016). Designing a model for entrepreneurial intentions of agriculture students. Journal of Education for Business, 91(6), 338-346.
 42. Partanen, J., Möller, K., Westerlund, M., Rajala, R., & Rajala, A. (2008). Social capital in the growth of science-and-technology-based SMEs. Industrial Marketing Management, 37(5), 513-522.
 43. Pen, X.-E., & Liang, C. (2019). Before nonprofit organisations become social enterprises. VOLUNTAS International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 30(3), 460-474. doi: 10.1007/s11266-018-00071-7
 44. Richards, I. (2013). Beyond city limits: Regional journalism and social capital. Journalism, 14(5), 627-642.
 45. Shapero, A., & Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In C. A. Kent, D. L. Sexton, & K. H. Vesper (Eds.), Encyclopedia of Entrepreneurship (pp.72-90). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 46. Shapiro, R. A. (2012). The real problem solvers: Social entrepreneurs in America. Stanford University Press. http://www.sup.org/books/title/?id=20715
 47. Shaw, E., Lam, W., & Carter, S. (2008). The role of entrepreneurial capital in building service reputation. Service Industries Journal, 28(7), 899-917.
 48. Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22(1), 63-75.
 49. Singh, A., Majumdar, S., & Saini, G. K. (2017). Corporate social responsibility and social entrepreneurship: An Indian context. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 3(1), 71-76.
 50. Smith, J. A. (2012). Journalism is becoming a form of social entrepreneurship. Stanford Social Innovation Review. 10(1), 23-25.
 51. Smith, R., Bell, R., & Watts, H. (2014). Personality trait differences between traditional and social entrepreneurs. Social Enterprise Journal, 10(3), 200-221.
 52. Tang, J., Kacmar, K. M. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94.
 53. Temple, N. (2017). The future of business: State of social enterprise survey 2017. Retrieved 10 January 2018 from: https://www.socialenterprise.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=a1051b2c-21a4-461a-896c-aca6701cc441
 54. Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-694.
 55. Tukamushaba, E. K., Orobia, L., & George, B. P. (2011). Development of a conceptual model to understand international social entrepreneurship and its application in the Ugandan context. Journal of International Entrepreneurship, 9(4), 282-298.
 56. Wilson, F., Kickul, J., & Marlino, D. (2007). Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for entrepreneurship education. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(3), 387-406.
 57. Wu, Y. C., Wu, Y. J., & Wu, S. M., (2018). Development and challenges of social enterprises in Taiwan: From the perspective of community development. Sustainability, 10(6), 1-17.
 58. Yitshaki, R., & Kropp, F. (2015). Motivations and opportunity recognition of social entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 54(2), 546-565. doi: 10.1111/jsbm.12157
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211716
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu