BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilelienė Lina (Vytautas Magnus University, Lithuania), Tamulienė Vilma (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Tytuł
Consumer Attitudes and Behavior Towards Organic Products : Evidence from the Lithuanian Market
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 1, s. 269-299, tab., aneks, bibliogr. s. 291-296
Tytuł własny numeru
Exploring the Link Between Entrepreneurial Capabilities, Cognition, and Behaviors
Słowa kluczowe
Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Produkty ekologiczne, Świadomość ekologiczna
Consumer decision, Consumer behaviour, Consumer preferences, Ecological product, Ecological awareness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L66, M31
streszcz., summ.
Kraj/Region
Litwa
Lithuania
Abstrakt
Cel: Artykuł analizuje postawy konsumentów i związane z nimi zachowania wobec produktów ekologicznych oraz określa czynniki wpływające na stosunek konsumentów do produktów ekologicznych i wybory konsumentów litewskich. Metodyka: Dotychczasowe prace naukowe są analizowane i uogólniane w celu naukowego uzasadnienia badań. Przeprowadzono badanie ankietowe w celu zatwierdzenia teoretycznie ustalonych czynników na litewskim rynku produktów ekologicznych. Kwestionariusz składa się z 23 stwierdzeń reprezentujących osiem ukrytych zmiennych: sześć możliwych powodów wyboru produktu ekologicznego (kwestie zdrowotne; troska o środowisko; bezpieczeństwo i jakość żywności; przyczyny ekonomiczne; przyczyny społeczne; przyczyny psychologiczne) oraz dwa możliwe wyniki (intencje wyboru produktów ekologicznych; rzeczywiste zakupy produktów ekologicznych). Wyniki badania oparto na odpowiedziach 269 respondentów reprezentujących populację czterech największych miast Litwy. Wyniki: Wyniki wskazują na strukturalne różnice między teorią a jej zastosowaniem na rynku litewskim; dlatego czynniki są przywracane. Wyniki badań wskazują na wysoki poziom świadomości ekologicznej litewskich konsumentów; również chęć dzielenia się informacjami dotyczącymi zagadnień środowiskowych z przyjaciółmi; oraz aktywne zaangażowanie w dzielenie się informacjami o kwestiach związanych ze środowiskiem. Jednak świadomość konsumentów dotycząca związku między produktami ekologicznymi a problemami zdrowotnymi i jakością jest niższa, co wskazuje na konieczność zarządzania. Ponadto konsumenci nie są zgodni co do tego, że produkty ekologiczne muszą być droższe; nie zamierzają płacić za nie wyższej ceny. Wyniki badań pokazują, że litewscy konsumenci nie wybierają często produktów ekologicznych, a także nie wykazują zachowań zgodnych (wynikających z zakupów produktów ekologicznych). Implikacje dla teorii i praktyki: Wyniki badań umożliwiają sformułowanie jasnych ram dotyczących postaw i zachowań litewskich konsumentów wobec produktów ekologicznych. Ustalone czynniki wpływające na postawy i zachowania konsumentów można dalej badać i modelować zgodnie z różnymi sytuacjami rynkowymi. Oryginalność i wartość: W oparciu o wyniki firmy mogą opracować skuteczne strategie marketingowe promujące postawy i zachowania konsumentów w określony sposób. (abstrakt oryginalny)

Purpose: The paper analyzes consumer attitudes and related behavior towards organic products and determines the factors affecting consumer attitudes towards organic products andLithuanian consumers' choices. Methodology: Previous scientific works are analyzed and generalized in order to provide scientific substantiation for the research. A questionnaire survey is provided in order to approve the theoretically established factors in the Lithuanian market of organic products. The questionnaire is comprised of 23 statements representing eight latent variables: six possible reasons for the choice of an organic product (health issues; environmental concerns; food safety and quality; economic reasons; social reasons; psychological reasons) and two possible outcomes (intentions to choose organic products; actual organic product purchases). The survey results are based on the answers of 269 respondents representing the population of the four biggest cities in Lithuania. Findings: The results indicate the structural differences between theory and its application for the Lithuanian market; therefore, the factors are reestablished. The research results show the high level of Lithuanian consumers' environmental consciousness; also, a willingness to share information relating to environmental issues with friends; and active engagement in sharing information about environmentally related issues. However, consumer awareness of the relationship between organic products, and health and quality issues is lower, indicating the necessity to be managed. Also, consumers do not express high agreement that organic products have to be more expensive; they do not intend to pay a higher price for them. Research results show that Lithuanian consumers do not choose organic products often and they also do not express conformable behavior (resulting from organic product purchases). Implications for theory and practice: The research results enable the ability to compose a clear framework of Lithuanian consumer attitudes and behavior towards organic products. The established factors affecting consumer attitudes and behavior can be further explored and modeled according to different market situations. Originality and value: Based on the results, companies can elaborate on effective marketing strategies fostering consumer attitudes and behavior in a particular way. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour. Englewood-Cliffs: Prentice Hall.
 2. Allcott, H. (2011). Social norms and energy conservation. Journal of Public Economics, 95(9-10), 10821095. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.03.003
 3. Auger, P., & Devinney, T. M. (2007). Do what consumers say matter? The misalignment of preferences with unconstrained ethical intentions. Journal of Business Ethics, 76(4), 361383. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9287-y
 4. Bachnik, K., & Szumniak-Samolej, J. (2018). Social initiatives in food consumption and distribution as part of sustainable consumption and sharing economy. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 14(2), 101122. https://doi.org/10.7341/201814215
 5. Baldassare, M., & Katz, C. (1992). The personal threat of environmental problems as predictor of environmental practices. Environment and Behaviour, 24(5), 602-616. https://doi.org/10.1177/0013916592245002
 6. Bamberg, S. (2003). How does environmental concern influence specific environmentally related behaviors? A new answer to an old question. Journal of Environmental Psychology, 23(1), 2132. https://doi.org/10.1016/S0272-4944(02)00078-6
 7. Bueno, Ch. F. (2013). Citizen Satisfaction Index System (CSIS)-Candon City. Utilization Conference on the Results of the CY 2013. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265710911_Citizen_Satisfaction_Index_System_CSIS-Candon_City.
 8. Carrigan, M., & Attalla, A. (2001). The myth of the ethical consumer - do ethics matter in purchase behaviour? Journal of Consumer Marketing, 18(7), 560578. https://doi.org/10.1108/07363760110410263
 9. Caruana, R. (2007). A sociological perspective of consumption morality. Journal of Consumer Behaviour, 6(5), 287304. https://doi.org/10.1002/cb.222
 10. Chan, R. Y. K. & Lau, L. B. Y. (2000). Antecedents of green purchases: A survey in China. Journal of Consumer Marketing, 17(4), 338357. https://doi.org/10.1108/07363760010335358
 11. Chen, M.-F. (2009). Attitudes toward organic foods among Taiwanese as related to health consciousness, environmental attitudes, and the mediating effects of a healthy lifestyle. British Food Journal, 111(2), 165178. https://doi.org/10.1108/00070700910931986
 12. Chen, Y.-S. (2010). Towards green loyalty: Driving from green perceived value, green satisfaction, and green trust. Sustainable Development, 19(2), 115. https://doi.org/10.1002/sd.500
 13. Chen, Y.-S., & Chang, C.-H. (2012). Enhance green purchase intentions: the roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust. Management Decision, 50(3), 502520. https://doi.org/10.1108/00251741211216250
 14. Cholewa-Wójcik, A., Kawecka, A., Ingrao, C., & Siracusa V. (2019). Socio-economic requirements as a fundament of innovation in food packaging. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 231256. https://doi.org/10.7341/20191519
 15. Curvelo, I. C. G., de Morais Watanabe, E. A., Alfinito, S. (2019). Purchase intention of organic food under the influence of attributes, consumer trust and perceived value. Revista de Gestão, 26(3), 198211. https://doi.org/10.1108/REGE-01-2018-0010
 16. D'Souza, C. (2004). Ecolabel programes: A stakeholder (consumer) perspective. Corporate Communications: An International Journal, 9(3), 179188. https://doi.org/10.1108/13563280410551105
 17. D'Souza, C., Taghian, M., Lamb, P., & Peretiatko, R. (2007). Green decisions: demographics and consumer understanding of environmental labels. International Journal of Consumer Studies, 31(4), 371376. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2006.00567.x
 18. Dubihlela, J., & Ngxukumeshe, T. (2016). Eco-friendly retail product attributes, customer attributes and the repurchase intentions of South African consumers. International Business & Economics Research Journal, 15(4), 163174. https://doi.org/10.19030/iber.v15i4.9754
 19. Fraj, E., & Martinez, E. (2006a). Environmental values and lifestyles as determining factors of ecological consumer behaviour: An empirical analysis. Journal of Consumer Marketing, 23(3), 133144. https://doi.org/10.1108/07363760610663295
 20. Fraj, E., & Martinez, E. (2006b). Ecological consumer behaviour: an empirical analysis. International Journal of Consumer Studies, 31(1), 2633. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2006.00565.x
 21. Ghali-Zinoubi, Z., & Toukabri, M. (2019). The antecedents of the consumer purchase intention: Sensitivity to price and involvement in organic product: Moderating role of product regional identity. Trends in Food Science & Technology, 90, 175179. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.02.028
 22. Gil, J. M., Garcia, A., & Sanchez, M. (2000). Market segmentation and willingness to pay for organic products in Spain. The International Food and Agribusiness Management Review, 3(2), 207226. https://doi.org/10.1016/S1096-7508(01)00040-4
 23. Gorsuch, R. L. (1983). Factor Analysis (2nd ed.). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 24. Gracia, A., & de Magistris, T. (2007). Organic food product purchase behaviour: A pilot study for urban consumers in the South of Italy. Spanish Journal of Agricultural Research, 5(4), 439451.
 25. Grunert, S. C., & Juhl, H. J. (1995). Values, environmental attitudes, and buying of organic foods. Journal of Economic Psychology, 16(1), 3962. https://doi.org/10.1016/0167-4870(94)00034-8
 26. Haanpaa, L. (2007). Consumers' green commitment: indication of a postmodern lifestyle? International Journal of Consumer Studies, 31(5), 478486. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2007.00598.x
 27. Hjelmar, U. (2011). Consumers' purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices. Appetite, 56(2), 336344. https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.12.019
 28. Hueber, G. (1991). Americans report high levels of environmental concern. Gallup Poll Monthly, 307, 612
 29. Hughner, R. Sh., McDonagh, P., Prothero, A., Shultz, C. J. II., & Stanton, J. (2007). Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food. Journal of Consumer Behaviour, 6(2-3), 94110. https://doi.org/10.1002/cb.210
 30. Idda, L., Madau, F. A., & Pulina, P. (2008). The motivational profile of organic food consumers: A survey of specialized stores customers in Italy. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists - EAAE 2008. Retrieved from http://orgprints.org/14143/1/EAAE_950.pdf
 31. Irianto, H. (2015). Consumers' Attitude and intention towards organic food purchase: An extension of theory of planned behavior in gender perspective. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 4(1), 1731. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2578399
 32. Kalafatis, S., Pollard, M., East, R. & Tsogas, M. H. (1999). Green marketing and Ajzen's theory of planned behaviour: a cross-market examination. Journal of Consumer Marketing, 16(5), 441460. https://doi.org/10.1108/07363769910289550
 33. Khare, A. (2014). Consumers' susceptibility to interpersonal influence as a determining factor of ecologically conscious behavior. Marketing Intelligence & Planning, 32(1), 220. https://doi.org/10.1108/MIP-04-2013-0062
 34. Kim, Y., & Choi, S. M. (2005). Antecedents of green purchase behavior: An examination of collectivism, environmental concern, and perceived consumer effectiveness. Advances in Consumer Research, 32, 592599.
 35. Kostadinova, E. (2016). Sustainable consumer behavior: Literature overview. Economic Alternatives, 2, 224-234.
 36. Kushwah, Sh., Dhir, A., Sagar, M., & Gupta, B. (2019). Determinants of organic food consumption. A systematic literature review on motives and barriers. Appetite, 143, 104402. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104402
 37. Lee, K. (2008). Opportunities for green marketing: young consumers. Marketing Intelligence & Planning, 26(6), 573586. https://doi.org/10.1108/02634500810902839
 38. Liu, X., Wang, C., Shishime, T., & Fujitsuka, T. (2012). Sustainable consumption: Green purchasing behaviours of urban residents in China. Sustainable Development, 20(4), 293308. https://doi.org/10.1002/sd.484
 39. Magnusson, M. K., Arvola, A., Koivisto Hursti, U. K., Åberg, L., & Sjödén, P.-O. (2001). Attitudes towards organic foods among Swedish consumers. British Food Journal, 103(3), 209227. https://doi.org/10.1108/00070700110386755
 40. Mei, O.J., Ling, C. L., & Piew, T. H. (2012) The antecedents of green purchase intention among Malaysian consumers. Asian Social Science, 8(13), 248263. http://dx.doi.org/10.5539/ass.v8n13p248
 41. Norwegian Ministry of the Environment. (1994). Oslo Roundtable on Sustainable Production and Consumption. Retrieved from http://enb.iisd.org/consume/oslo000.html
 42. Panov, V. I. (2013). Ecological thinking, consciousness, responsibility. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 86, 379-383. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.583
 43. Peattie, K. (2010). Green consumption: Behavior and norms. Annual Review of Environment and Resources, 35, 195228. https://doi.org/10.1146/annurev-environ-032609-094328
 44. Poortinga, W., Steg, L., & Vlek, Ch. (2004). Values, environmental concern, and environmental behavior. A study into household energy use. Environment and Behavior, 36(1), 7093. https://doi.org/10.1177/0013916503251466
 45. Prakash, G., Singh, P. K., & Yadav, R. (2018). Application of consumer style inventory (CSI) to predict young Indian consumer's intention to purchase organic food products. Food Quality and Preference, 68, 9097. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.01.015
 46. Radman, M. (2005). Consumer consumption and perception of organic products in Croatia. British Food Journal, 107(4), 263273. https://doi.org/10.1108/00070700510589530
 47. Rimal, A., Moon, W., & Balasubramanian, S. (2005). Agro-biotechnology and organic food purchase in the United Kingdom. British Food Journal, 107(2), 8497. https://doi.org/10.1108/00070700510579162
 48. Roberts, J. A. (1996). Will the real socially responsible consumer please step forward? Business Horizons, 39(1), 7983. https://doi.org/10.1016/S0007-6813(96)90087-7
 49. Roozen, I. T. N. & De Pelsmacker, P. (2000). Polish and Belgian consumers' perception of environmentally friendly behaviour. Journal Consumer Studies & Home Economics, 24(1), 921. https://doi.org/10.1046/j.1365-2737.2000.00114.x
 50. Sarstedt, M., & Mooi, E. (2019). A Concise Guide to Market Research. The Process, Data, and Methods Using IBM SPSS Statistics (3rd ed.). Berlin: Springer.
 51. Schwepker, Ch. H. Jr., & Cornwell, T. B. (1991). An examination of ecologically concerned consumers and their intention to purchase ecologically packaged products. Journal of Public Policy & Marketing, 10(2), 77101. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/30000237
 52. SGuin, Ch., Pelletier, L. G., & Hunsley, J. (1998). Toward a model of environmental activism. Environment and Behavior, 30(5), 628652. https://doi.org/10.1177/001391659803000503
 53. Shaharudin, M. R., Pani, J. J., Mansor, S. W., & Elias, Sh. J. (2010). Purchase intention of organic food; perceived value overview. Canadian Social Science, 6(1), 7079.
 54. Statistics Lithuania. (2019). At-risk-of-poverty indicators. Retrieved from https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai
 55. Stern, P. C., Dietz, Th., & Guagnano, G. A. (1995). The new ecological paradigm in social-psychological context. Environment and Behaviour, 27(5), 723-743. https://doi.org/10.1177/0013916595276001
 56. Stolz, H., Stolze, M., Hamm, U., Janssen, M., & Ruto, E. (2011). Consumer attitudes towards organic versus conventional food with specific quality attributes. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences, 58, 6772. https://doi.org/10.1016/j.njas.2010.10.002
 57. Sumathi, D. & Gabrial, J. (2017). A study on consumers' attitude towards organic products. International Journal of Research in Commerce & Management, 8(4), 13.
 58. Şener, A., & Hazer, O. (2007). Values and sustainable consumption behaviour of women: A Turkish sample. Sustainable Development, 16(5), 291-300. https://doi.org/10.1002/sd.329
 59. The Word Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends. (2018). In H. Willer & J Lernoud (Eds.). Research Institute of Organic Agriculture FiBL. [online]. Retrieved from https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1093/?ref=1
 60. Thøgersen, J. (1999). The ethical consumer. Moral norms and packaging choice. Journal of Consumer Policy, 22(4), 439-460. https://doi.org/10.1023/A:1006225711603
 61. Truninger, M. (2006) Exploring trust in organic food consumption. In Organic Farming and European Rural Development: European Joint Organic Congress Proceedings (pp. 676-677). Odense, Denmark. Retrieved from http://orgprints.org/7512/
 62. Tsakiridou, E., Boutsouki, C., Zotos, Y., & Mattas, K. (2008). Attitudes and behaviour towards organic products: An exploratory study. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(2), 158175. https://doi.org/10.1108/09590550810853093
 63. Tsang, S., Royse, C. F., & Terkawi, A. S. (2017). Guidelines for developing, translating, and validating a questionnaire in perioperative and pain medicine. Saudi Journal of Anaesthesia, 11(Suppl 1), S80-S89. https://doi.org/10.4103/sja.SJA_203_17
 64. Ventura-Lucas, M. R., Röhrich, K., Marreiros, C., Fragoso, R., Kabbert, R., Clara, A. M., Martins, I., & Böhm, S. (2008). Quality, safety and consumer behaviour towards organic food in Germany and Portugal. CEFAGE-UE Working Papers 2008_05. Portugal: University of Evora. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/5003388_Quality_Safety_And_Consumer_Behaviour_Towards_Organic_Food_In_Germany_And_Portugal
 65. Wang, J., Yam, R. C. M., & Tang, E. P. Y. (2013). Ecologically conscious behaviour of urban chinese consumers: The implications to public policy in China. Journal of Environmental Planning and Management, 56(7), 9821001. https://doi.org/10.1080/09640568.2012.714750
 66. Yiridoe, E., Bonti-Ankomah, S., & Martin, R. (2005). Comparison of consumer perceptions and preference toward organic versus conventionally produced foods: A review and update of the literature. Renewable Agriculture and Food Systems, 20(4), 193-205. https://doi.org/10.1079/RAF2005113
 67. Young, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner's guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 7994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211719
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu