BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golonko Magdalena (Warsaw University of Life Sciences), Wysokiński Marcin (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Gromada Arkadiusz (Warsaw University of Life Sciences), Trębska Paulina (Warsaw University of Life Sciences), Lenort Radim (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Tytuł
The Income Situation in Agriculture After Poland Entered the European Union
Sytuacja dochodowa w rolnictwie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 1, s. 5-14, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna
Farm household income, Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q1, Q14, Q18
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem głównym artykułu była ocena sytuacji dochodowej w rolnictwie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Analiza obejmowała m.in. zmiany dochodów w rolnictwie na osobę pełnozatrudnioną oraz porównanie dochodów gospodarstw domowych rolników i innych grup zawodowych. Źródła materiałów stanowiły dane z bazy Eurostat oraz GUS. Okres badawczy obejmował lata 2005-2018. Realne dochody ludności rolniczej w badanym okresie wykazywały tendencję rosnącą , ale nadal były niższe nie tylko od średniej krajowej, ale i od dochodów gospodarstw pracowników. Znaczący wpływ na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolników miały środki finansowe przekazywane z dopłat bezpośrednich i funduszy strukturalnych w ramach wspólnej polityki rolnej. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article was to assess Poland's income situation in agriculture after the country acceded to the European Union. The analysis included, among others, changes in agricultural income per full-time employee and a comparison of household income of farmers and other professional groups. The sources of the materials were data from the Eurostat and CSO databases. The research period covered the years 2005-2018. The real income of the agricultural population in the analyzed period showed an upward trend but was still lower not only than the national average, but also the income of households of employees. Financial resources transferred from direct payments and structural funds under the Common Agricultural Policy had a significant impact on the improvement of the income situation of farmers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Matuszczak, A. (2005). Interesy rolnictwa w wietle globalnych uwarunkowa polityki gospodarczej, [The interests of European agriculture in the light global conditions of economic policy making]. Polityka Gospodarcza, 12, 11-23.
 2. Eurostat (2021a). Economic accounts for agriculture. Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ show.do?dataset=aact_eaa01 [accessed 15.01.2021].
 3. Eurostat (2021b). Economic accounts for agriculture-agricultural income. Retrieved from http://appsso. eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_ eaa06&lang=en [accesed 15.01.2021].
 4. Goasa, P. (2010). Redystrybucyjna rola rolniczych instrumentów finansowych w Polsce. Praca doktorska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa [manuscript].
 5. Gołbiewska, B. (2010). Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Grzelak, M. (2016). Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003-2014 [The incomes of farmsteads against the background of other socio-economic groups in Poland in the years 2003-2014]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 50 (4), 139-149.
 7. Jóźwiak, W. (2012). Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. IERiG PIB, Warszawa.
 8. Kaditi, E.A., Nitsi, E.I. (2011). Vertical and Horizontal Decomposition of Farm Income Inequality in Greece. Agricultural Economics Review, 12 (1), 69-80.
 9. Majewski, E., W s, A. (2013). Wyniki ekonomiczne gospodarstw rodzinnych w Polsce po 2004 roku. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Runowski, H. (2010). Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej i jej przyczyny [Variability of incomes of agricultural farms in the EU and its reasons]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 13 (1), 327-331.
 11. Runowski, H. (2016). Dochody rolnicze w Polsce i w krajach Unii Europejskiej [Agricultural income in Poland and in the European Union countries]. [In:] A. Chlebicka (Ed.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty Ekonomiczne [European integration as a determinant of the rural policy. Economic aspects]. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 153-174.
 12. Runowski, H. (2017). Problem oceny poziomu dochodów rolniczych w Unii Europejskiej [The problem of assessing the level of agricultural income in European Union]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19 (5), 185-190.
 13. Sahrbacher, A. (2012). Impacts of CAP Reforms on Farm Structures and Performance Disparities. An Agent-based Approach. Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe, 65. Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO), Halle.
 14. Severini, S., Tantari, A. (2013). The Effect of the EU Farm Payments Policy and its Recent Reform on Farm Income Inequality. Journal of Policy Modeling, 35 (2), 212-227.
 15. Wilkin, J. (1986). Współczesna kwestia agrarna. PWN, Warszawa.
 16. Wo , A. (1992). Obszary interwencyjnej polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Konferencja Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej [Conference State Interventionism in Agriculture and Food Economy]. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
 17. Wysokiński, M. (2011). Wrażliwość gospodarstw mlecznych na zmiany warunków ekonomicznych. Praca doktorska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa [manuscript].
 18. Zawalińska, K., Majewski, E., W s, A. (2015). Długookresowe zmiany w dochodach polskiego rolnictwa na tle krajów UE [Long-term changes in the incomes of the Polish agriculture compared to the EU countries]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17 (6), 346-354.
 19. Zegar, J.S. (2008). Dochody rolników po akcesji do Unii Europejskiej. IERiG -PIB, Warszawa.
 20. Ziętara, W. (2003). Przemiany w rolnictwie polskim w latach 1990-2001 [Transformation in the Polish Agriculture in years 1990-2001]. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 90 (1), 32-49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.1.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu