BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Tomasz (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Dynamics of the Evolution of the Strategic Management Concept : from the Planning School to the Neostrategic Approach
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 2, s. 7-28, tab., bibliogr. s. 23-27
Tytuł własny numeru
The Evolution of Strategic Management : Challenges in Theory and Business Practice
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia innowacyjna, Zarządzanie miastem, Modele zarządzania
Strategic management, Innovation strategy, City management, Management models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L1, L21, M1
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Zarządzanie strategiczne rozwijane jest w teorii oraz praktyce biznesowej od ponad 50 lat. Współczesne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw tworzą nowe wyzwania dla zarządzania strategicznego. Należą do nich m.in. wykorzystanie zdolności dynamicznych w budowaniu strategii, strategie relacyjne, sieciowość organizacji, rozwój technologii i automatyzacja procesów, strategie globalne. Wyzwania te często określane są mianem zarządzania neostrategicznego. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wyników badań dotyczących nowych koncepcji i wyzwań zarządzania strategicznego. Metodyka: Główną metodą badawczą tego artykułu był narracyjny przegląd literatury. Na podstawie przeprowadzonego badania scharakteryzowano rozwój koncepcji oraz współczesne trendy i wyzwania w zakresie zarządzania strategicznego. Dokonano także syntezy problemów i wyników badań przedstawianych w artykułach zamieszczonych w tym wydaniu specjalnym JEMI. Wyniki: Powstało wiele różnorodnych szkół oraz podejść do formułowania strategii. Wskazują one różne czynniki, umożliwiające osiągnięcie sukcesu w zarządzaniu strategicznym, takie jak: wyznaczanie długofalowych celów, dobór programów oraz planów ich realizacji (szkoła planistyczna); połączenie przedsiębiorstwa z otoczeniem (szkoła ewolucyjna); koncentrowanie uwagi na przewadze konkurencyjnej i osiąganych wynikach (szkoła pozycyjna), bazowanie na własnych zasobach i kompetencjach (szkoła zasobowa), wykorzystanie szans i kreowanie innowacji (szkoła prostych reguł); wybór najlepszej opcji i orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem (szkoła realnych opcji); czy też eklektyczne ujęcia, integrujące wymienione podejścia. Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego postępuje nadal. Realizowany jest on dwuwymiarowo. Pierwszy ze wspominanych wymiarów związany jest z pojawianiem się kolejnych, nowych koncepcji zarządzania strategicznego, które często nawiązują do wcześniejszych szkół i podejść. Drugi wymiar rozwoju dotyczy operacjonalizacji i dostosowania dotychczasowych koncepcji do zmieniających się warunków. Implikacje dla teorii i praktyki: W opracowaniu scharakteryzowano wyniki badań przedstawione w artykułach zamieszonych w tym numerze JEMI. Dotyczą one różnych problemów i wyzwań w zakresie zarządzania strategicznego, jak: związek między dynamiką rynku, orientacją rynkową i wynikami przedsiębiorstw; innowacyjność firm jako współczesna orientacja strategiczna firm; wdrażanie strategii i zarządzanie zmianą organizacyjną; problemy strategicznego zarządzania rozwojem miasta. Oryginalność i wartość: Przedstawione w opracowaniu problemy dotyczą wyzwań oraz nowych koncepcji w zarządzaniu strategicznym. Wzbogacają dotychczasową wiedzę na temat rozwoju zarządzania strategicznego, a także tworzą inspiracje dla kolejnych badaczy i praktyków zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Purpose: Strategic management has been developing in business theory and practice for over 50 years. Presently, it constitutes the main area of research interest in management science. The contemporary conditions of business operations create new challenges for strategic management, such as the use of dynamic capabilities in strategy building, relational strategies, networking of organizations, technology development and automation of processes, and global strategies. These challenges are often referred to as neostrategic management. The purpose of this publication is to present the findings of research concerning new strategic management concepts and challenges. Methodology: The main research method of this article was a narrative literature review. On the basis of the research, the development of the concepts as well as contemporary trends and challenges of strategic management were characterized. There is also a synthesis of the problems and research results presented in the articles in this special issue of JEMI. Findings: Various schools and approaches to strategy formulation have been created. They indicate different factors that allow for success in strategic management such as: setting long-term goals, selection of programs and their execution plans (planning school); connection of the enterprise with the environment (evolutionary school); focusing attention on competitive advantage and achieved performance (position-based school); focus on one's own resources and competences (resource school); use of opportunities and creating innovation (simple rules school); selection of the best option and orientation in business management (real options school); or eclectic perspectives, integrating the listed approaches. The strategic management concept has two dimensions. The first dimension is related to the emergence of subsequent, new strategic management concepts, which often hark back to the previous schools and approaches. The second dimension of development applies to operationalization and adjustment of the previous concepts to the changing conditions. Implications for theory and practice: The paper characterizes the research results presented in the articles included in this JEMI issue. They deal with various problems and challenges in the field of strategic management, such as the relationship between market dynamics, market orientation and performance of enterprises; the innovativeness of companies as a contemporary strategic orientation of companies; the strategy implementation and the management of the organization change; problems of strategic management of the development of the city. Originality and value: The problems presented in the study relate to challenges and new concepts in strategic management. They enrich the existing knowledge on the development of strategic management, and also create inspiration for further research in this area. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff, H. J. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill.
 2. Banaszyk, P., & Urbanowska-Sojkin, E. (2007). Swoistość ewolucji zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Współczesne Zarządzanie, 4, 29-39.
 3. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700108
 4. Block, J. H., Fisch, C. O., & van Praag, M. (2017). The Schumpeterian entrepreneur: A review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship. Industry and Innovation, 24(1), 61-95. http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2016.1216397
 5. Czakon, W. (2016). Network strategies logic. Problemy Zarządzania, 14/4(64), 17-30.
 6. Domański, J. (2010). Zarządzanie Strategiczne Organizacjami Non-Profit w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. De Wit, B., & Meyer, R. (2007). Synteza Strategii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Eisenhardt, K., & Sull, D. N. (2001). Strategy as simple rules. Harvard Business Review, 79(1), 106-119.
 9. Ewenstein, B., Smith, W., & Sologar, A. (2015). Changing change management. Retrieved from https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/changing-change-management
 10. Furmanek, W. (2018). Piąta rewolucja przemysłowa. Eksplikacja pojęcia. Edukacja - Technika - Informatyka, 24(2). http://dx.doi.org/10.15584/eti.2018.2.38
 11. Furrer, O., Thomas, H., & Goussevskaia, A. (2007). The structure and evolution of the strategic management field: A content analysis of 26 years of strategic management research. International Journal of Management Reviews, 10(1), 1-23. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2370.2007.00217.x
 12. Grant, R.M. (2005). Contemporary Strategy Analysis. Chichester: John Wiley & Sons Inc.
 13. Gupta, A.K., Govindarajan, V., & Wang, H. (2008). The Quest for Global Dominance: Transforming Global Presence into Global Competitive Advantage. San Francisco: Jossey-Bass.
 14. Hermann, M., Boriss, O., & Pentek, T. (2015). Design principles for Industrie 4.0 scenarios: A literature review. Retrieved from https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29269.22248
 15. Hoskisson, R. E., Hitt, M. A, Wan, W. P., & Yiu, D. (1999). Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum. Journal of Management. 25(3), 417-456. http://dx.doi.org/10.1177/014920639902500307
 16. Jelenc, L. (2007). Testing validity and reliability of classical and contemporary school of strategic management. International Journal of Education and Information Technologies, 3(1), 172-176.
 17. Jelenc, L. (2009). Review of theories in strategic management field - toward the creation of schools of strategic management. The Business Review, 14(1), 240-247.
 18. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (Eds.). (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report of the Industrie 4.0 Working Group. Germany: Federal Ministry of Education and Research.
 19. Kaleta, A., & Wittek-Crabb, A. (2016). Nowoczesny model zarządzania strategicznego - koncepcja badawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 129-140.
 20. Kosch, O., & Szarucki, M. (2020a). Transatlantic affiliations of scientific collaboration in strategic management: A quarter century of bibliometric evidence. Journal of Business Economics and Management, 3(21), 627-646. https://doi.org/10.3846/jbem.2020.12395
 21. Kosch, O., & Szarucki, M., (2020b). An overview of 25 years of European scientific collaboration in the field of strategic management: A bibliometric analysis. European Management Review, 18(1), 51-69. http://dx.doi.org/10.1111/emre.12401
 22. Krupski, R. (Ed.). (2010). Zarządzanie Strategiczne. Strategie Organizacji. Wałbrzych: Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 23. Krzakiewicz, K., & Cyfert, Sz. (2013). The network concept of strategic management and its limitations. Management, 17(1), 19-30. https://doi.org/10.2478/manment-2013-0002
 24. Krzakiewicz, K., & Cyfert, Sz. (2014). The strategic dimension of the dynamic capabilities of enterprises. Management, 18(2), 7-18. https://doi.org/10.2478/manment-2014-0038
 25. McGrath, R. G. (2013). Transient advantage. Harvard Business Review, 91(6), 62-70.
 26. Mintzberg, H., & Waters, J.A., (1985). Of strategies, deliberate and emergent. Strategic Management Journal, 6(3), 257-272. http://dx.doi.org/10.1002/smj.4250060306
 27. Obłój, K. (2007). Strategia Organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 28. Porter, M., (Ed.). (1986). Competition in Global Industries. Boston: Harvard Business School Press.
 29. Okumus, F. (2003). A framework to implement strategies in organizations. Management Decision, 41(9), 871-882. http://dx.doi.org/10.1108/00251740310499555
 30. Porter, M. (2001). Porter o Konkurencji. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 31. Peneder, M. (2008). The problem of private under-investment in innovation: A policy mind map. Technovation, 28(8), 518-530. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.02.006
 32. Raynor, M. E. (2008). Paradoks Strategii. Warszawa: Studio Emka.
 33. Roland Berger Strategy Consultants. (2011). Trend Compendium 2030. Retrieved from https://www.rolandberger.com/fr/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/
 34. Romanowska, M. (2004). Planowanie Strategiczne w Przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 35. Romanowska, M., & Krupski, R. (2010). Rozwój i perspektywy nauki zarządzania strategicznego w Polsce. Przegląd badań i podstawowych publikacji. In A. Lachiewicz & B. Nogalski (Eds.), Osiągnięcia i Perspektywy Nauk o Zarządzaniu (pp. 201-231). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 36. Ronda-Pupo, G., & Guerras-Martín, L. (2012). Dynamics of the evolution of the strategy concept 1962-2008: A co-word analysis. Strategic Management Journal, 33, 162-188. http://dx.doi.org/10.1002/smj.948
 37. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Business.
 38. Sanchez, R., & Heene, A. (2004). The New Strategic Management. Organization. Competition and Competence. New York: John Wiley & Sons.
 39. Segal-Horn, S. (2004). The modern roots of strategic management. European Business Journal, 16(4), 133-142.
 40. Simons, R. (2013). The entrepreneurial gap: How managers adjust span of accountability and span of control to implement business strategy. Harvard Business School Accounting & Management Unit working Paper. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2280355
 41. Stabryła, A. (2000). Zarządzanie Strategiczne w Teorii i Praktyce Firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 42. Sundermeier, J., Gersch, M., & Freiling, J. (2020). Hubristic start-up founders - the neglected bright and inevitable dark manifestations of hubristic leadership in new venture creation processes. Journal of Management Studies, 57(5), 1037-1067. https://doi.org/10.1111/joms.12604.
 43. Szczerski, T. (2012). Planowanie jako walka z niepewnością. In B. Glinka & M. Kostera (Eds.), Nowe Kierunki w Organizacji i Zarzadzaniu (pp. 443-446). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 44. Taleb, N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House Publishing Group.
 45. Taleb, N. (2012). Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York: Random House Publishing Group.
 46. Teece, D. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoudations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350. http://dx.doi.org/10.1002/smj.640
 47. Walas, J. (2007). Kapitał intelektualny w kreowaniu wartości firmy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 753, 197-218.
 48. Wąsowska, A. (2012). Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego. In B. Glinka & M. Kostera (Eds.), Nowe Kierunki w Organizacji i Zarzadzaniu (pp. 414-442). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 49. Vrdoljak-Raguž, I., Jelenc, L., & Podrug, N. (2016). Neostrategic Management - An International Perspective on Trends and Challenges. Switzerland: Springer International Publishing.
 50. Zakrzewska-Bielawska, A. (2017). Seeking the content of the relational strategy: Conceptual framework. International Journal of Management and Applied Science, 3(4), 67-74.
 51. Zakrzewska-Bielawska, A. (2021). Ambidextrous Strategy: Antecedents, Strategic Choices, and Performance. New York: Routledge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211721
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu