BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielińska-Dusza Edyta (Cracow University of Economics), Hamerska Monika (Cracow University of Economics)
Tytuł
Innovative Activity of Polish Enterprises - a Strategic Aspect : the Similarity of NACE Divisions
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 2, s. 53-98, rys., tab., bibliogr. s. 92-97
Tytuł własny numeru
The Evolution of Strategic Management : Challenges in Theory and Business Practice
Słowa kluczowe
Strategia innowacyjna, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Analiza skupień, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovation strategy, Polish Classification of Activities (PKD), Cluster analysis, Enterprise innovation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L10, M31
streszcz., summ., The data used in the analysis come from areport published in January 2020 by the Polish Central Statistical Office - Innovative activity of enterprises in the years 2016-2018 (GUS, 2020). The research has been carried out as part of aresearch initiative financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131.40 PLN
Abstrakt
Cel: Innowacyjność przedsiębiorstw uzależniona jest od wielu zmiennych, w tym od decyzji w zakresie innowacji, posiadanych zasobów i kompetencji, jak i sektora działalności. Powinna być rozpatrywana w wymiarze strategicznym, zarówno na poziomie innowacyjności strategicznej przedsiębiorstwa oraz ogólnej strategii. Innowacyjność strategiczna będąca długookresowym procesem uwzględniającym wzajemne przenikanie się różnych rodzajów innowacji wraz z myśleniem strategicznym może być skutecznym narzędziem uzyskiwania wysokiej efektywności działania oraz utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. Analiza literatury przedmiotu, jak również obserwacje, wskazują, że nawet w obrębie jednej branży występują zróżnicowania pod tym względem. Celem autorów było dokonanie podziału branż klasyfikowanych według podziałów PKD na jednorodne grupy pod względem innowacyjności przedsiębiorstw w danej branży. Metodyka: W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych metodą analizy skupień, natomiast wszystkie obliczenia wykonano w programie R. Wyniki: Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że branże można pogrupować w jednorodne klastry pod względem udziału innowacyjnych przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że klastry wyliczane na podstawie udziału firm innowacyjnych, które wprowadziły nowe lub ulepszone produkty oraz klastry notowane na podstawie udziału firm innowacyjnych, które wprowadziły nowe lub ulepszone procesy biznesowe, są bardzo zbliżone. Implikacje dla teorii i praktyki: Wartością dodaną rozważań przedstawionych w artykule jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji o jednorodności działalności innowacyjnej tych przedsiębiorstw w poszczególnych działach PKD. Wyniki te można wykorzystać do dalszej pogłębionej analizy poszczególnych grup. Oryginalność i wartość: Możemy odnaleźć wiele pozycji skupiających się na problemie innowacyjności poszczególnych przedsiębiorstw, sektorów, branż, regionów. Brak jest natomiast opracowania prezentującego podobieństwo branż i podział na jednorodne grupy pod względem udziału innowacyjnych przedsiębiorstw. Luka ta, stała się inspiracją do badań, co pozwoliło zweryfikować problem naukowy. (abstrakt oryginalny)

Purpose: The innovativeness of enterprises is dependent on many variables, including decisions regarding innovation, possessed resources and competences, and the sector of their activity. Therefore, it should be considered in a strategic dimension, both at the level of the enterprise's strategic innovativeness and overall strategy. Strategic innovativeness, which is a long-term process that takes into account the interpenetration of various types of innovation together with strategic thinking, can be an effective tool for achieving high operating efficiency and maintaining a competitive advantage in the market. The analysis of literature on the subject, as well as observations, indicates that even within one industry, there are differences in this respect. A plethora of publications focusing on the problem of innovativeness in individual enterprises, sectors, industries, and regions were found. The authors aimed to divide industries classified by NACE (the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community) divisions into homogeneous groups in terms of the innovative undertakings of said enterprises in a given industry. Methodology: The empirical part presents the results of own research using the cluster analysis method, while all calculations were performed with the use of R software. Findings: It can be concluded that industries can be grouped into homogeneous clusters in terms of the share of innovative enterprises. The authors can also conclude that clusters listed on the basis of the share of innovative companies that introduced new or improved products and clusters listed on the basis of the share of innovative companies that introduced new or improved business processes are very similar. Implications for theory and practice: The combined value of the considerations presented in the paper is the possibility of obtaining supplementary information about the homogeneity of innovative activities of said enterprises in an individual NACE division. These results can be used for further in-depth analysis of individual groups. Originality and value: However, there is no study presenting the similarity between industries and their division into homogeneous groups in terms of the share of innovative enterprises. Such a gap became an inspiration for the research, which allowed for the verification of this scientific problem. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin, J., & Gelletly, G. (2003). Innovation Strategies and Performance in Small Firms. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 2. Białoń, L. (2010). Zarządzanie Działalnością Innowacyjną. Warszawa: Placet.
 3. Bielińska-Dusza, E. (2020). Analysis of ground-breaking technologies and their effect on the functioning of enterprises. In I. Staniec & A. Zakrzewska-Bielawska (Eds.), Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0: 10th Conference On Management of Organizations' Development (Mod) (pp. 89-105). Springer Proceedings in Business and Economics. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30549-9
 4. Binti, S., Abidin, Z., Sanuri, S., Mokhtar, B., Zien, R., & Yusoff, B. (2011). A systematic analysis of innovation studies: A proposed framework on relationship between innovation process and firm's performance. The Asian Journal of Technology Management, 4(2), 65-83. https://doi.org/10.12695/ajtm.2011.4.2.1
 5. Block, J. H., Fisch, C. O., & van Praag, M. (2017). The Schumpeterian entrepreneur: A review of the empirical evidence on the antecedents, behaviour and consequences of innovative entrepreneurship. Industry and Innovation, 24(1), 61-95. https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1216397
 6. Bogdanienko, J. (2004). Innowacyjność Przedsiębiorstw. Toruń: TNOiK.
 7. Bora, D. J., & Gupta, A. K. (2014). Effect of different distance measures on the performance of K-means algorithm: An experimental study in Matlab. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 5(2), 2501-2506. Retrieved from https://arxiv.org/abs/1405.7471
 8. Bowonder, B., Dambal, A., Kumar, S., & Shirodkar, A. (2010). Innovation strategies for creating competitive advantage. Research Technology Management, 53(3), 19-32. https://doi.org/10.1080/08956308.2010.11657628
 9. Branzei, O., & Vertinsky, I. (2006). Strategic pathways to product innovation capabilities in SMEs. Journal of Business Venturing, 22(1), 75-105. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.10.002
 10. Casadeus-Masanell, R., & Zhu, F. (2013). Business model innovation and competitive imitation: The case of sponsor-based business models. Strategic Management Journal, 34(4), 464-482. https://doi.org/doi.org/10.1002/smj.2022
 11. Christensen, C. M. (2010). Przełomowe Innowacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Conway, S., & Steward, F. (2009). Managing and Shaping Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 13. Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154-1191. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00880.x
 14. Drost, H.-G. (2018). Philentropy: Information theory and distance quantification with R. Journal of Open Source Software, 3(26), 1-4. https://doi.org/10.21105/joss.00765
 15. Dyduch, W. (2015). Innowacyjność strategiczna przedsiębiorstw w XXI w. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2(222), 19-33. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171385059
 16. Dyduch, W. (2018). Innowacyjność organizacyjna a tworzenie i przechwytywanie wartości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 133-148. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171521205
 17. Elliott, R., Greenaway, D., & Hine, R. (2000). Tests for factor homogeneity and industry classification. Weltwirtschaftliches Archiv, 136(2), 355-371.
 18. Gadomski, R. (2004). Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Problemy Zarządzania, 2(1(3)), 20-31.
 19. Gomułka, M. (2006). Innowacyjność polskiego przemysłu. In M.A. Weresa (Ed.), Polska. Raport o Konkurencyjności 2006. Rola Innowacji w Kształtowaniu Przewag Konkurencyjnych. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej, SGH.
 20. Gore, P. A. Jr. (2000). Cluster analysis. In H. E. A. Tinsley & S. D. Brown (Eds.), Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical Modeling (pp. 297-321). San Diego, Kalifornia: Academic. Retrieved from https://www.hse.ru/data/2012/01/04/1262163878/Gore Paul A. %282000%29 Cluster Analysis.pdf
 21. Grzybowska, B. (2012). Innowacyjność Przemysłu Spożywczego w Polsce - Ujęcie Regionalne. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 22. GUS. (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie. Informacje i opracowania statystyczne. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2011-2013,2,8.html
 23. GUS. (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014-2016. Warszawa, Szczecin: Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie. Informacje i opracowania statystyczne. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2014-2016,2,15.html
 24. GUS. (2020). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016 - 2018. Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie. Informacje i opracowania statystyczne. Retrieved from https://stat.gov.pl/en/topics/science-and-technology/science-and-technology/innovative-activity-of-enterprises-in-the-years-20162018,3,4.html
 25. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). 2-Getting to know your data. In J. P. J. Han & M. Kamber (Eds.), The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Data Mining (Third Edition) (pp. 39-82). Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381479-1.00002-2
 26. Hirsch-Kreisen, H., Hahn, K., & Jacobson, D. (2008). The low-tech issue. In H. Hirsch-Kreisen & D. Jacobson (Eds.), Innovation in Low-Tech Firms and Industries (pp. 3-85). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 27. Jakimowicz, A., & Rzeczkowski, D. (2019). Diversification of innovation strategies of Polish industrial processing enterprises depending on their size after the global financial crisis. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(4), 35-76. https://doi.org/10.7341/20191542
 28. Jalonen, H. (2012). The uncertainty of innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Research, 4(1), 1-47. https://doi.org/10.5296/jmr.v4i1.1039
 29. Jansza, W., & Kozioł-Nadolna, K. (2011). Innowacje w Organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 30. Karlik, M. (2013). Zarządzanie Innowacjami w Przedsiębiorstwie, Poszukiwanie i Realizacja Nowatorskich Projektów. Warszawa: Poltext.
 31. Kay, J. (1996). Podstawy Sukcesu Firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 32. Klimas, P. (2013). Wielowymiarowe ujęcie innowacyjności organizacyjnej. In J. Pyka (Ed.), Nowoczesność Przemysłu i Usług w Warunkach Kryzysu i Nowych Wyzwań (pp.169-180). Katowice: TNOiK.
 33. Lemanowicz, M. (2014). Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem branży spożywczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 307-312. https://doi.org/10.22004 / ag.econ.205905
 34. Llerene, P., & Oltra, V. (2002). Diversity of innovative strategy as a source of technological performance. Structural Change and Economic Dynamics, 13(2), 179-201. https://doi.org/10.1016/S0954-349X(01)00036-4
 35. Low, J., & Kalafut, P. C. (2004). Niematerialna Wartość Firmy. Ukryte Źródła Przewagi Konkurencyjnej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 36. Łunarski, J. (2016). Innowacje Technologiczne w Przedsiębiorstwach. Projektowanie Wdrażanie i Użytkowanie. Warszawa: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 37. Lynch, P., Walsh, M. M., & Harrington, D. (2010). Defining and dimensionalizing organizational innovativeness. International CHRIE Conference-Refereed Track, 1-17. Retrieved from https://arxiv.org/abs/1405.7471http://scholarworks.umass.edu/refereed/CHRIE_2010/Saturday/18%5CnThis
 38. Mallinguh, E., & Zoltan, Z. (2020). Map of the existing research on business innovation, funding, and policy framework. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16(2), 161-202. https://doi.org/10.7341/20201626
 39. Mizgajska, H. (2002). Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Prace Habilitacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 4.
 40. Nogalski, B., & Karpacz, J. (2012). Zdolność technologiczna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 173-185.
 41. Okwiet, B., & Grabara, J. K. (2013). Innovations' influence on SME's enterprises activities. Procedia Economics and Finance, 6, 194-204. https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00132-9
 42. OECD. (2005). Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Vol. Third edit. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5889925/OSLO-EN.PDF
 43. Penc, J. (1999). Innowacje i Zmiany w Firmie. Transformacja i Sterowanie Rozwojem Przedsiębiorstwa. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 44. Pichlak, M. (2012). Uwarunkowania Innowacyjności Organizacji. Studium Teoretyczne i Wyniki Badań Empirycznych. Warszawa: Difin.
 45. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie Innowacjami. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 46. Poznańska, J. (2002a). Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 82(LXXXII), 65-79.
 47. Poznańska, J. (2002b). Konkurencyjność a innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej We Wrocławiu, 951, 204-211.
 48. Prajogo, D. I., & Ahmed, P. K. (2006). Relationships between innovation stimulus, innovation capacity, and innovation performance. R and D Management, 36(5), 499-515. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2006.00450.x
 49. Rahimi, E., Rostami, N. A., Shad, F. S., & Vafaei, V. (2017). The importance of knowledge management on innovation. Management Research Review, 5(1), 68-73. https://doi.org/10.1108/mrr-09-2015-0214
 50. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics, 20, 53-65. https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7
 51. Semerciöz, F., Hassan, M., & Aldemir, Z. (2011). An empirical study on the role of interpersonal and institutional trust in organizational innovativeness. International Business Research, 4(2), 1-12. https://doi.org/10.5539/ibr.v4n2p125
 52. Soni, N., & Ganatra, A. (2012). Categorization of several clustering algorithms from different perspective: A review. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2(8), 63-68.
 53. Srholec, M., & Verspagen, B. (2008). The voyage of the beagle in innovation system land. Explorations on sectors innovation, heterogeneity and selection (Vol. 008). Maastricht: UNU-MERIT.
 54. Stawarz, E. (2013). Innowacja a konkurencyjność małych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1148(53), 17-27.
 55. Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie Innowacjami i Transferem Technologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 56. Szekely, G., & Rizzo, M. (2016). Hierarchical clustering via joint between-within distances: Extending Ward's Minimum variance method. Journal of Classification, 22, 151-183. https://doi.org/10.1007/s00357-005-0012-9
 57. Szopik-Depczyńska K. (2018). Koncepcja innowacji. Kreowanej przez użytkownika w działaności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Rozprawy i Studia T. (MCXXI) 1047. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 58. Urbankova, E., & Krizek, D. (2020). Homogeneity of determinants in the financial sector and investment in EU countries. Economies, 8(1),1-17. https://doi.org/10.3390/economies8010014
 59. Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. European Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313. https://doi.org/10.1108/14601060410565056
 60. Włodarczyk, R. (2017). Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 25(2), 116-126.
 61. Wziątek-Kubiak, A. (2010). Zróżnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza. Studia Ekonomiczne. Economic Studies, 2(65), 141-168. Retrieved from https://www.inepan.pl/pliki/studia_ekonomiczne/Studia 2010 2 02 Wziatek-Kubiak.pdf
 62. Zartha, J. W. S., Montes, J. M. H., Vargas, E. E. M., Velez, E. E., Hoyos, J. L. C., Hernandez, R. Z., & Novikova, O. (2016). Innovation strategy. Espacios, 37(24), 1-19.
 63. Zastempowski, M. (2013). Aktywność Innowacyjna Polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu.
 64. Zastempowski, M. (2016). Aktywność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu przestrzeni innowacyjnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 267, 214-226.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211723
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu