BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarczok-Guzy Magdalena (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Standard Vat Rate and the Effectiveness of Fiscal Policy in European Union Countries
Standardowa stawka VAT a skuteczność polityki fiskalnej w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 1, s. 15-24, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka finansowa, Podatki, Konsumpcja, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Financial policy, Taxes, Consumption, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M4
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena wpływu podstawowej stawki VAT na dochody fiskalne państw członkowskich Unii Europejskiej. W artykule zastosowano metod analizy statystyki ekonomicznej i przedstawiono przegląd dostępnej literatury przedmiotu. Przedstawiono podstawowe stawki VAT krajów Unii Europejskiej, porównano je i skorelowano z wpływami podatkowymi związanymi z podatkami konsumpcyjnymi w latach 2005-2019. Lata te wybrano do analizy ze względu na największe rozszerzenie Unii Europejskiej, które mia o miejsce w 2004 roku. Dokonano analizy statystycznej. Obliczono dane współczynnika korelacji dla każdego kraju oraz wskaźniki dynamiki. Zinterpretowano wyniki analizy statystycznej dla każdego państwa członkowskiego. W artykule dokonano oceny relacji między standardową stawkę VAT a udziałem wpływów z podatku konsumpcyjnego w PKB. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present and assess the impact of a standard VAT rate on fiscal revenues of the European Union Member States. The article follows the method of economic statistical analysis and offers a review of available literature on the subject. The basic VAT rates of the European Union countries are presented, compared and correlated with tax revenues related to consumption taxes in the years 2005-2019. These years were chosen for analysis because of the biggest European Union enlargement which took place during 2004. A statistical analysis was conducted. The data of a correlation coefficient for each country and the dynamics indicators were calculated. The results of the statistical analysis for Member States were interpreted. The article assesses the relationship between the standard VAT rate and the share of consumption tax revenues in GDP. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska, A., Woźniak, B. (2015). Współczesne finanse publiczne. Difin, Warszawa.
 2. European Commission (2019). Taxation Trends in The European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/ taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_ report_2019.pdf [accessed 29.10.2019].
 3. European Commission (2020). Taxation Trends in The European Union. Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_ customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_ 2020.pdf [accessed 05.02.2021].
 4. Eurostat (2020). Taxation in 2019. Retrieved from https:// ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11469100/2- 29102020-BP-EN.pdf/059a7672-ed6d-f12c-2b0e- 10ab4b34ed07 [accessed 05.02.2021].
 5. Famulska, T. (2007). Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od warto ci dodanej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 6. Furman, . (2019). Efektywny system poboru podatków. CeDeWu, Warszawa.
 7. Grabia, T. (2018). Czynniki utrudniaj ce skuteczne oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę [Factors hindering the effective impact of fiscal policy on the economy]. Studia i Prace WNEiZ US, 51 (3), 101-112, https://doi.org/10.18276/sip.2018.51/3-09
 8. Hakalova, J., Palochova, M., Psenkova, V., Bielikova, A. (2018). Regulation of Czech Accounting and Taxes in the Context of European Accounting, Taxes and Ongoing International Harmonization. Proceeding of the 4th International Conference on European Integration, 388-395.
 9. Jarczok-Guzy, M. (2018). Tax strategies of polish companies in the light of changes in taxation since 2017. Journal of International Scientific Publications. Economy & Business, 12, 21-28. Retrieved from https://www.scientific-publications. net/en/article/1001715/ [accessed 09.09.2020].
 10. Klonowska, A. (2019). Barriers for effectiveness of fiscal policy: the case of Poland. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 18, 29-45, https://doi.org/10.12775/ EiP.2019.003
 11. Kristoffersson, E. (2015). Comparative studies of national law in the EU harmonized VAT. Nordic Tax Journal, 1-12, https://doi.org/10.1515/ntaxj-2015-0011
 12. Lipniewicz, R. (2015). Zasada proporcjonalno ci a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej [The principle of proportionality and tax restrictions on the freedoms of the European Union internal market]. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, 4, 93-103, https://doi.org/10.14746/ rpeis.2015.77.4.8
 13. Myszowska, M. (2018). Stan integracji jednolitego rynku us ug Unii Europejskiej. [In:] T. Sporek, A. Czech (Eds), Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 56-63.
 14. Owsiak, S. (2018). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Postu a, M. (2019). Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej [Effectiveness of selected tools of influencing on fiscal policy in the European Union countries]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 358, 192-201. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. cejsh-028dab7f-b316-44b4-97cf-3e92ada83b12 [accessed 09.09.2020].
 16. Stawska, J. (2018). Ekspansywność oraz restrykcyjność polityki pieniężnej i fiskalnej a wzrost gospodarczy w Polsce [Expansiveness and restrictiveness of a monetary and fiscal policy and the economic growth in Poland]. Przedsiębiorczość i zarządzanie, 19 (10), 27-38. Retrieved from http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1. element.ekon-element-000171548083 [accessed 09.09.2020].
 17. Szymańska, A. (2019). A comparative analysis of fiscal policy changes in selected European Union countries outside the Eurozone. Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, 22 (3), 131-143, https://doi. org/10.2478/cer-2019-0027
 18. Wiliński, W. (2019). Changes in the fiscal policy of EU states after the 2008 crisis. International Journal and Management and Economics, 55, 52-65, https://doi. org/10.2478/ijme-2019-0004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.1.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu