BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk-Jarocka Mariola (The Mazovian State University in Plock), Sawicka Janina (The Mazovian State University in Plock), Nowacka Anna (The Mazovian State University in Plock)
Tytuł
Unregistered Employment in the Local Labour Market : Case Study of Płock
Nierejestrowane zatrudnienie na lokalnym rynku pracy : przypadek Płocka
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2021, R. 20, nr 1, s. 71-79, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Lokalny rynek pracy, Wykluczenie społeczne, Badanie opinii
Labour market, Local labour market, Social exclusion, Opinion research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, E26, J46
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule, w częci dotyczącej zagadnień teoretycznych, przedstawiono przegląd literatury z obszaru tematyki badawczej, w częci empirycznej natomiast dokonano własnych analiz i ocen. Autorki diagnozuj przyczyny, zalety i wady pracy nierejestrowanej. Celem badania empirycznego było przedstawienie opinii uczestników lokalnego rynku pracy na temat pracy nierejestrowanej wykonywanej przez osoby wykluczone społecznie zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Płocku. W analizie uwzględniono wyniki ankiet otrzymanych od 350 respondentów, w tym 195 ankietowanych za pomoc papierowych kwestionariuszy PAPI oraz 155 osób ankietowanych za pomoc kwestionariusza CAWI zamieszczonego w Internecie (dodatkowo kampania na Facebooku) w 2018 roku. Analiza obejmuje rozkład odpowiedzi na pytanie ankietowe wraz z weryfikacją istotności statystycznej między odpowiedziami a określonymi zmiennymi, takimi jak wykształcenie, płeć i grupa wiekowa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to present the opinions of local labour market participants regarding unregistered work that is performed by socially excluded people who are registered in the Labour Office in the city of P ock, Poland. The paper begins with a literature review of the theoretical issues and presents conclusions based on published studies and articles. This is followed by an empirical data analysis where the authors diagnose the causes, important advantages and disadvantages of unregistered work. The data includes the results of surveys that were distributed to 350 respondents: 195 received PAPI paper questionnaires and 155 people were surveyed using a CAWI questionnaire posted on the Internet (additionally, a campaign on Facebook) in 2018. The analyses includes the distribution of answers to the survey question together with verification of the statistical significance between the answers and specific variables, such as education, sex and age group. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 2. Buszko, A. (2016). Mechanizmy szarej strefy. CeDeWu, Warszawa.
 3. Fundowicz, J., Łapiński, K., Wyżnikiewicz, B., Wyżnikiewicz D. (2020). Szara strefa 2020. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa, Warszawa.
 4. Golinowska, S. (2018). O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje miary i wyniki. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Golinowska, S. (Ed.) (2007). Praca lekarstwem na bied i wykluczenie, strategie wobec pracy. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 6. GUS (2015). Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r. [Unregistered employment in Poland in 2014], Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 7. GUS (2019). Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r. [Unregistered employment in Poland in 2017], Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 8. Malaczewska, P. (2019). Szara strefa gospodarki determinanty i mechanizmy kształtowania. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 9. Morecka, Z., Morecka, Z., Styrc, M., Cukrowska, E., Cukrowski, J. (2008). Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania. Koncepcja. Wyniki. Propozycje, Europa i Świat. Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 10. Panek, T., (2011). Ubóstwo wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Racław, M. (2017) Opiekunowie rodzinni osób starszych w roli nieformalnych pracodawców migrantów. [In:] A. Mrozowiecki (Ed.), Praca w XXI wieku wymiary formalne i nieformalne. Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk.
 12. Sielska, A., (2017) Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy. CeDeWu, Warszawa.
 13. Sobczak, M.J. (2016). Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Szewczyk-Jarocka, M. (2020a). Nierejestrowana praca osób wykluczonych społecznie w świetle badań ankietowych [Undeclared work of socially excluded people in light of survey research]. Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 24 (73), 244-254.
 15. Szewczyk-Jarocka, M. (2020b). Inkluzja społeczna osób wykluczonych. Wydawnictwo naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, Płock.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2021.20.1.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu