BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczęsny Wiesław (Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM); Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wpływ wydatków publicznych na konkurencyjność gospodarki
Influence of public expenses on competitiveness of the economy
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 7-20, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Słowa kluczowe
Gospodarka, Konkurencyjność, Wydatki publiczne, Sektor publiczny
Economy, Competitiveness, Public expenditures, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dobro publiczne jest "produktem" sektora publicznego. Ponieważ sektor publiczny finansowany jest z obligatoryjnych wpłat obywateli i podmiotów gospodarczych postrzegany jest często jako czynnik antyefektywnościowy, negatywnie wpływający na procesy zarządzania w przedsiębiorstwie. Alokacja środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa prywatne uważana jest za bardziej efektywną, sprzyjającą pomnażaniu kapitału i lepiej służącą zaspokajaniu potrzeb indywidualnych. Jednakże analiza rozwiniętych gospodarek wskazuje, że problem jest bardziej złożony a kolizja sektora publicznego i przedsiębiorstw prywatnych może okazać się tylko pozorna. Artykuł wskazuje na niektóre zadania sektora publicznego, które współcześnie są czynnikiem wspierającym konkurencyjność gospodarki. Tezą artykułu jest to, że konkurencyjność gospodarki jest efektem synergicznym połączenia sektora prywatnego i sektora publicznego. Świadczą o tym prezentowane dane statystyczne znanych organizacji międzynarodowych, takich jak EUROSTAT i Światowe Forum Gospodarcze.(abstrakt oryginalny)

Public good is a "product" of public sector. As the public sector is financed from obligatory contributions of citizens and economic bodies, it is often seen as an anti- -effective factor, having a negative influence on management processes in an enterprise. Allocation of financial means by private enterprises is seen as more effective, helping the increase of capital and better serving individual needs. However, analysis of developed economies shows that this problem is more complex, and the collision of public sector and private enterprises may turn out to be only apparent. This paper points to some tasks of public sector, which contemporarily are a factor supporting competitiveness of the economy. The thesis statement of this paper is that competitiveness of economy is a synergic effect of combining both private and public sectors. It is supported by the presented statistical data of widely known international organizations, such as EUROSAT and the World Economic Forum.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. AccountAbility, 2005 (2006), w: CEO Magazyn kadry zarządzającej, Warszawa.
  2. Buchanan J.M., Musgrave R.A. (2005), Finanse publiczne a wybór publiczny, Wyd. Sejmowe, Warszawa.
  3. Davis M. (1992), Goodwill Accounting, Journal of Accountancy.
  4. Kamerschen D. R., Mc Kenzie R. B., Nardinelli C. (1992); Ekonomia, Wyd. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność" Gdańsk.
  5. Matkowski Z. (1990), Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, SGPiS.
  6. Porter M.E. (1990); The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, NY.
  7. Sachs J. (2006), Lesson from the North, Project Syndicate.
  8. Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami wzrostu narodów, PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu