BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryszewski Roman (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Wokół poglądów na rolę pieniądza w gospodarce w historii i teorii ekonomii (Część I: Starożytny "merkantylizm" grecki - próba identyfikacji)
Significance of Money in Economy in History and Theory of Economy
Źródło
Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, 2007, t. 1, nr 1-4, s. 21-38, bibliogr. 28 poz.
Research Yearbook Faculty of Management in Ciechanów
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Polityka pieniężna, Ekonomia, Pieniądz, Merkantylizm
Economic policy, Monetary policy, Economics, Money, Mercantilism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podjęcie próby weryfikacji hipotezy zakładającej występowanie istotnych podobieństw - mimo ogromnego oddalenia w czasie i stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego - jakie można dostrzec między gospodarką pieniężną, realizowaną w starożytnych greckich polis (w szczególności ateńskim) i funkcjonującymi tam poglądami na rolę pieniądza w gospodarce, a odnośnymi koncepcjami i gospodarką nowożytnych państw merkantylistycznych. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła ustalić szereg odnośnych analogii i to zarówno w zakresie realiów gospodarczych, jak i w obszarze poglądów ekonomicznych. W obu przypadkach rozwijano handel, zwłaszcza wielki handel morski; aktywizowano wytwórczość krajową, przy użyciu zakumulowanych w skarbcach zasobów pieniądza kruszcowego i zachowaniu troski o ich ciągłe rozszerzanie; dbano o adekwatny do potrzeb gospodarczych obieg pieniądza, tworząc i rozbudowując "infrastrukturę finansową" (zadziwiający wręcz rozwój bankowości ateńskiej!). Równie zadziwiający wydaje się być dorobek starogreckiej myśli ekonomicznej, i to nie tylko teorie Arystotelesa - surowego krytyka tzw. 'chrematystycznej' gospodarki, ale przede wszystkim - merkantylistyczne co do istoty - poglądy na rolę pieniądza w gospodarce autorstwa Solona czy Ksenofonta.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to verify the hypothesis of existence of some essential similarities - despite of all differencies in historical periods and levels of socio-economic development - between 'money economy' of ancient Greek polis (especially of Athens) and their views on the role of money in economy and the relative economies and ideas of modern mercantilistic countries. My comparative analysis shows that there are several analogies among them concernig economic realities and economic views: in both cases international (especially overseas) trade was extrimely developed, domestic economic activity was strongly supported by accumulated gold or silver, currency circulation was adapted to the economic situation by establishing an adequate 'financial infrastructure' (surprisingly well developed banking system of ancient Athens!). And astoundingly high was the level of economic thought of ancient Greece, represented not only by Aristotle, who criticized severely the so-called 'chrematistic economy', but especially by Solon or Xenophon, who expressed their very 'mercantilistic' attitude to the role of money in economy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A. (2006) Rynek. Wydawnictwo Sic! Warszawa.
 2. Arystofanes (1956), Żaby. Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa.
 3. Arystoteles (2004), Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 4. Belka M. (1993); Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów. Materiały konferencji naukowej nt. "Polityka monetarna a wzrost ekonomiczny i zmiany strukturalne w gospodarce polskiej". NBP - SGH - UW Stara Wieś.
 5. Blaug M. (1994); Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.
 6. Bochenek M. (2004), Szkice o ekonomii i ekonomistach. Wydawnictwo MADO Toruń.
 7. Bratkowski S. (2003), Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego. Biblioteka Nowoczesności Warszawa.
 8. Brunner K., Meltzer A. H. (1993) Money and the Economy: Issues in Monetary Analysis. Cambridge University Press. Cambridge.
 9. Cameron R. (1999), Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych. Wydawnictwo "Książka i Wiedza" Warszawa.
 10. Galbraith J. K. (1982), Pieniądz - pochodzenie i losy. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 11. Galbraith J. K. (1991), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 12. Goryszewski R. (2002) Koncepcja neutralności pieniądza i jej implikacje dla polityki pieniężnej (przegląd wybranych stanowisk w teorii ekonomii). Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej Warszawa.
 13. Heckscher E. F. (1935) , Mercantilism. Tom II. London.
 14. Hicks J. R. (1999); Teoria historii gospodarczej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 15. Hilferding R. (1958), Kapitał finansowy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.
 16. Keynes J. M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa.
 17. Kamiński J. (2006), Nadzór bankowy. Regulacje systemowe i prawne. Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej Warszawa.
 18. Kokoszczyński R. (2004) Współczesna polityka pieniężna w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 19. Kopaliński W. (1968), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna (wyd. IV). Warszawa.
 20. Kundera E. [red.] (2004), Słownik historii myśli ekonomicznej. Oficyna Ekonomiczna Krakow.
 21. Lipiński E. (1981), Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 22. Morawski W. (2002), Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości. Wydawnictwo TRIO Warszawa.
 23. Schaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 24. Sedillot R. (2002), Moralna i niemoralna historia pieniądza. Wyd. W. A. B., Warszawa.
 25. Spychalski G. B. (1999), Zarys historii myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa - Łódź.
 26. Stankiewicz W. (2000) , Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.
 27. Taylor E. (1991), Historia rozwoju ekonomiki. Tom I. Wydawnictwo Delfin Lublin.
 28. Winniczuk L. (1985); Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu. Część II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydanie II, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-4716
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu