BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Assessment of Scope of Implementation of the Human Resources Risk Management
Ocena zakresu wdrożenia koncepcji zarządzania ryzykiem personalnym
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 35-48, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Risk, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od lat przedstawiane są różne argumenty wskazujące na to, jak ważne dla uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest zarządzanie zasobami ludzkimi, natomiast stosunkowo rzadko poruszane są kwestie związane z ryzykiem dotyczącym tych zasobów. Biorąc pod uwagę znaczenie czynnika ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy można sformułować tezę, że ryzyko personalne stanowi jeden z ważniejszych obszarów ryzyka we współczesnych organizacjach. Jest to jednocześnie płaszczyzna słabo rozpoznana zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki zarządzania. Celem podjętych badań była ocena zakresu wdrożenia koncepcji zarządzania ryzykiem personalnym.(abstrakt oryginalny)

For years, various arguments have been made to show how important human resources management is for the development of sustainable competitive advantage, while the risks associated with HRM have rarely been acknowledged. Given the importance of the human factor in the knowledge economy, it can be argued that human resources risk is one of the most important areas of risk in today's organizations. At the same time, the area remains unexplored, both in terms of theory and practice of management. The purpose of the research was to assess the scope of practical implementation of the human resource risk management concept.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego (2018.09.09). Available online https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P14800170401346749845063&html_tresc_root_id=1903&html_tresc_id=1904&html_klucz=1887&html_klucz_spis=1903.
 2. Becker, K., and Smidt, M. (2016). A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, 26(2), 149-165.
 3. Bombiak, E. (2017). Evaluation of personnel risk as an element of strategic human resource management. In M. Jabłoński (Ed.), Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends (pp. 253-269). New York: Nova Science Publishers Inc.
 4. Bombiak, E. (2017). Human resources risk as an aspect of human resources management in turbulent environment. In F. Pinzaru, A. Zbuchea, C. Bratianu, E. Vatamanescu and A. Mitan, Strategica. Shift. Major Challenges of Today's Economy (pp. 121-132). Bucharest: Tritonic Publishing House.
 5. Buła, P. (2015). System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego (The system of corporate risk management as an element of corporate supervision). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 6. Czajkowska, A. (2018.09.10). Jakie ryzyko ponosi pracodawca zatrudniając pracowników? Retrived from https://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/535912,2, Jakie-ryzyko-ponosi-pracodawca-zatrudniajac-pracownikow.html.
 7. Czerska, M., and Rutka, R. (2016). Metody oceny ryzyka personalnego w organizacji. Studia Ekonomiczne, 280, 21-33.
 8. Domańska-Szaruga, B. (2016). Kultura zarządzania ryzykiem (Risk management culture). In E. Skrzypek, A. Piasecka, and A. Kowalska (Eds.), Uwarunkowania jakości usług w społeczeństwie informacyjnym (Service quality preconditions in information socieites) (pp. 111-120). Lublin: UMCS.
 9. Dziawgo, D. (1998). Credit-rating. Ryzyko i obligacje ma międzynarodowym rynku finansowym (Risk and bonds on the international financial factor). Warszawa: PWN.
 10. Gołęmbski, M. (2015). Parametryzacja funkcji personalnej jako narzędzie zarządzania ryzykiem kadrowym (Parametrization of the human resources risk function as a tool of staff risk management). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 523-532.
 11. Jorion, P. (2003). Financial Risk Manager Handbook, New Jersey: John Wiley & Sons, Hoboken.
 12. Kaczmarek, T. (1999). Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyki (Trade and financial risk management for practical purposes). Gdańsk: ODDK.
 13. Kaczmarek, T. (2008). Ryzyko i zarządzanie ryzykiem (Risk and risk management). Warszawa: Difin.
 14. Kapuścińska, K.Z., Lachiewicz, S., and Matejun, M. (2014). Metoda pomiaru ryzyka kadrowego w organizacjach publicznych (Method of staff risk measurement in public organizations). Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 4(304), 105-115.
 15. Lipka, A. (2002). Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi (Human resources risk. Threats and opportunities of human resourses management). Warszawa: Poltex.
 16. Resolution No. 8/2013 of the Financial Supervision Authority (KNF) dated 8 January, 2013 regarding the issuance of the Recommendation concerning operational risk management in banks.
 17. Romanowska-Słomka, I., and Słomka, A. (2009). Zarządzanie ryzykiem zawodowym (Occupational risk management). Kraków-Tarnobrzeg: Tarbonus.
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU Nr 169/2003 , poz. 1650) (Regulation of the Minister of Labour and Social Policy dates 26 September 1997 on the general provisions regarding industrial health and safety (J. of Laws No. 169/2003, Item 1650).
 19. Rutka, R., and Czerska, M. (2006). Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta (Evaluation risk in personnel management in the study Town Halls). In A. Stabryła (Ed.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym (Management system enhancement within information societies) (pp. 201-216). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 20. Sajkiewicz, A. (2002). Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność (Work resources quality. Culture, competences, competitiveness). Warszawa: Poltext.
 21. Stemplewska, L. (2015). Zarządzanie ryzykiem w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego (Risk management in the area of human capital development). Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(43), 42-53.
 22. Tansky, J.W., and Cohen, D.J. (2001). The relationship Between Organizational Support, Employee Development, and Organizational Commitment: An Empirical Study. Human Resources Development Quarterly, 12(3), 285-300.
 23. Tarczyński, W., and Mojsiewicz, M. (2001). Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia. (Risk management. Basic issues) Warszawa: PWE.
 24. Wróblewski, J. (2009). Metodyka pomiaru ryzyka personalnego (Methodology of HR risk assessment). In A. Lipka, S. Waszczak (Eds.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne (Costs of human capital management vs HR risk) (pp. 93-104). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 25. Wróblewski, J. (2016). Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych. (Human resources risk in the management of human resources of pharmaceutical companies marketing departments). Unpublished doctoral thesis. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania.
 26. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce, Raport AON Polska (2016). AON Risk Services. Retrieved from http://www.aon.com/poland/risk/Aon%20Thought%20 Leadership/Zarzadzanie-ryzykiem-i-ubezpieczeniami-w-Polsce-IV-edycja.jsp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu