BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Hadryjańska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Malinowski Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach branży piekarniczej według kryterium wielkości
Shaping Competitiveness in the Baking Industry by Size Criterion
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 77-87, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Piekarnictwo, Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Bakery, Competitiveness, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podmiotem niniejszych badań były przedsiębiorstwa branży piekarniczej funkcjonujące na terenie całego kraju. Badania realizowano w 2016 roku, a ich celem była identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych czynników mających wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw piekarniczych. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, który rozesłany został do przedsiębiorstw piekarniczych. W badaniu udział wzięło 77 przedsiębiorstw branży piekarniczej (próbę generalną stanowiło 400 przedsiębiorstw usytuowanych na terenie całej Polski). Około 70 przedsiębiorstw mikro i małych nie przeprowadza oceny pozycji konkurencyjnej w stosunku do konkurencji. Podobnie postępuje połowa przedsiębiorstw średnich i prawie 30% dużych zakładów. Tylko w nielicznych przedsiębiorstwach taka ocena jest prowadzona systematycznie, średnio co miesiąc (u 29% dużych przedsiębiorstw, 7% - średnich, 10% - małych i 7% mikroprzedsiębiorstw). Przedsiębiorstwa piekarnicze zróżnicowane pod kątem wielkości, odmiennie oceniły czynniki wewnętrzne i czynniki zewnętrzne istotne z punktu widzenia kształtowania konkurencyjności.(abstrakt oryginalny)

The subject of this study was the bakery enterprises operating in Poland. The research was carried out in 2016, and their aim was identifying internal and external factors affecting the competitiveness of bakery enterprises. The basic research tool was a questionnaire that was sent to bakery companies. 77 companies of the bakery sector took part in the survey (a sample of 400 companies located throughout Poland). Approximately 70 micro and small enterprises do not evaluate their competitive position against competitors. Likewise, half of medium-sized companies and almost 30% of large companies operate similarly. Only in a small number of companies this evaluation is conducted systematically, on average monthly (29% of large enterprises, 7% - medium, 10% - small and 7% of micro enterprises). Baking companies, vary in size, differently assessing internal factors and external factors, that are important for competitiveness.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czajkowska, A. (2009). Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw. W S. Lachiewicz, M. Matejuk (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa (ss. 103-104). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
  2. Dolata, M., Hadryjańska, B. (2016). Wewnętrzne czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw branży piekarniczej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 76.
  3. Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B. (2016). Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. W M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu (ss. 103-104). Warszawa: Difin.
  4. Gorynia, M. (2002). Pojęcie konkurencyjności - istota i poziomy. W M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (ss. 48-49). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  5. Gorynia, M. (2010). Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym. W M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności (s. 77). Warszawa: PWN.
  6. Hadyński, J. (2015). Regionalna konkurencyjność obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
  7. Kolterman, K. (2013). Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP. Warszawa: Difin.
  8. Leśniewski, M.A. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wybrane problemy. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
  9. Leśniewski, M.A. (2015). Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
  10. Limański, A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 23, 137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu