BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiec Tomasz (War Studies University)
Tytuł
Determinants of the Effective Management of Logistical Processes in the State Security and Defence System
Determinanty efektywnego zarządzania procesami logistycznymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 151-162, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo narodowe, Obronność, Procesy logistyczne, Zarządzanie procesami
Security, National security, Defences, Logistics processes, Process management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawidłowe funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa i obronności determinowane jest szeregiem różnorodnych czynników, wśród których istotna rola przypada kwestiom logistycznym. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia to właśnie procesy logistyczne w wielu przypadkach warunkują prawidłową realizację szeregu przedsięwzięć kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. W świetle powyższego za cel artykułu przyjęto identyfikację czynników warunkujących współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi zachodzącymi w systemie bezpieczeństwa i obronności państwa. Podjęty do rozwiązania problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: jakie czynniki determinują współcześnie efektywne zarządzanie procesami logistycznymi związanymi z rozwojem społeczno-gospodarczym, jako jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa i obronności państwa?(abstrakt oryginalny)

Proper functioning of security and defence systems is determined by a number of various factors, among which an important role falls on logistical issues. As the experience has shown so far, it is the logistical processes that in many cases determine correct implementation of a number of key projects for the security and defence of the state. In view of the above, the aim of the article is to identify the determinants of the contemporary effective management of logistical processes taking place in the state security and defence system. The research problem to be solved was formulated in the form of a question: what factors determine today's effective management of logistical processes related to socio-economic development, as one of the essential elements of state security and defence?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cantner, U., Krüger, J., Hanusch, H. (2007). Produktivitäts - und Effizienzanalyse. Der nichtparametrische Ansatz. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.
 2. Cooper, R., Kaplan, R.S. (1997). Cost & Effect: Using Intergrated Cost Systems To Drive Profitability and Performance. Boston: Harvard Business School Press.
 3. Dudycz, T., Osbert-Pociecha, G., Brycz, B. (red.) (2012). Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
 4. Dudycz, T., Tomaszewska, Ł. (red.) (2007). Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 5. Grycuk, A. (2010). Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean. Przegląd Organizacji, 2.
 6. Jałowiec, T. (2013). Efektywność w wojskowym systemie logistycznym. Warszawa: Bel Studio.
 7. Jałowiec, T. (2017). Logistics Efficiency in the Armed Forces. Warszawa: WSU.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 9. Koziej, S. (2011). Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja. Bezpieczeństwo Narodowe, 18.
 10. Łunarski, J. (2009). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska.
 11. Nowicka-Skowron, M. (2000). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: PWE.
 12. Rummler, G.A., Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w organizacji? Warszawa: PWE.
 13. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014). Warszawa.
 14. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (2013). Warszawa.
 15. Wysokińska-Senkus, A. (2013). Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu