BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korneć Radosław (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), Wereda Wioletta (Military University of Technology)
Tytuł
Urban Transport as an Important Element of "the Smart City"
Transport miejski jako istotny element "smart city"
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 205-215, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Inteligentne miasto, Transport miejski
Smart city, City transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncentracja ludności w ośrodkach miejskich oraz postępujący rozwój gospodarczy stanowią jedne z zasadniczych przyczyn problemów funkcjonowania współczesnych miast. Jednym z tych zagadnień jest transport miejski powodujący straty w środowisku naturalnym oraz niższą jakość życia. Koncepcją ograniczającą niekorzystne zjawiska może być smart city, a w tym inteligentne rozwiązania w sposobie przemieszczania się miejskiej społeczności. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie jak transport miejski może wpłynąć na kształtowanie inteligentnych rozwiązań w miastach przy pomocy różnych czynników i komponentów.(abstrakt oryginalny)

The concentration of population in urban centres and the progressing economic development are the one of the fundamental causes of problems of functioning of contemporary cities. One of these issues is the urban transport causing environmental losses and a lower quality of life. The concept that limits the adverse phenomena may be the smart city, and intelligent solutions in the way of moving the urban community. The purpose of this article is to show how urban transport can influence the shaping of intelligent solutions in cities with the help of various factors and components.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahvenniemi, H., Huovila, A., Pinto-Seppä, I., Airaksinen, M. (2017). What are the differences between sustainable and smart cities? Cities, 60, 236.
 2. Anonim (2017). Dzień Normalizacji Polskiej - konferencja "Normalizacja dla Smart Cities". Wiadomości PKN. Normalizacja, 5, 5-6.
 3. Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 66.
 4. Ciupa, S., Podkowik, K. (14.12.2017). Zintegrowane zarządzanie miastem inteligentnym: norma ISO 37120 a miejski system informacji przestrzennej (GIS). Retrieved from http://24gis.pl/zintegrowane-zarzadzanie-miastem-inteligentnym-norma-iso-37120-a-miejski-system-informacji-przestrzennej-gis/.
 5. Correia, L.M., Wünstel, K. (14.12.2017). Smart cities applications and requirements. White paper. Retrieved from http://www.networksetp.eu/fileadmin/user_upload/ Publications/Position_White_Papers/White_Paper_Smart_Cities_Applications.pdf.
 6. Ericsson (18.12.2016). Available online https://www.ericsson.com/ourportfolio/ industries-solutions/connected-vehicle?nav=fgb_101_0489.
 7. European Comission (15.11.2017). Available online https://setis.ec.europa.eu/set-plan-implementation/technology-roadmaps/european-initiative-smart-cities.
 8. European Parliament (14.12.2017). Mapping smart cities in the EU. Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET (2014)507480_EN.pdf.
 9. Kiba-Janiak, M., and Witkowski, J. (2014). Modelowanie logistyki miejskiej. Warszawa: PWE.
 10. Lombardi, P., Giordano, S., Caragliu, A., Del Bo, C., Deakin, M., Nijkamp, P., Kourtit, K. (15.12.2017). An advanced triple-helix network model for smart cities performance. Research Memorandum 2011-45. Retrieved form http://degree.ubvu.vu.nl/repec/vua/ wpaper/pdf/20110045.pdf.
 11. Malasek, J. (2016). A set of tools for ma king Urban transport more sustainable. Transportation Research Procedia, 12, 878.
 12. Motowidlak, U. (2015). Rola transportu miejskiego w realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 249, 173.
 13. Pieriegud, J. (2017). E-mobilność jako koncepcja rozwoju sektorów infrastrukturalnych. In J. Gajewski, et al. (Eds.), E-mobilność: wizje i scenariusze. Sopot: Centrum Myśli Strategicznych.
 14. Przybylski, W. (2015). Smart city, czyli więcej niż technologie. Innowacyjny start, 1(36), 7.
 15. Sikora-Fernandez, D. (2013). Koncpecja "smart city" w założeniach polityki rozwoju miasta - polska perspektywa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 290, 85.
 16. Stawasz, D., and Sikora-Fernandez, D. (2015). Koncepcja smart city w teorii i praktyce zarządzania rozwojem miast. In D. Stawasz, and D. Sikora-Fernandez (Eds.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcja smart city. Warszawa: Placet.
 17. Stawasz, D., and Sikorska-Fernandez, D. (2016). Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 18. Szołtysek, J., Twaróg, S. (2012). Problemy hałasu we współczesnych miastach. Studia Miejskie, 6, 79.
 19. United Nation (15.12.2017). World Urbanization Prospects. New York. Retrieved from https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu