BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurek Dorota (War Studies University)
Tytuł
Criteria for Assessing the Officers of Selected Uniformed Services in Poland
Kryteria opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 243-261, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Ocena pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee appraisal, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opiniowanie funkcjonariuszy służb mundurowych to kluczowy proces personalny mający wpływ na realizowaną politykę personalną, w tym na podejmowane decyzje kadrowe. Kryteria stosowane w procesie opiniowania powinny być tak dobrane, aby umożliwiały dokonanie pełnej oceny funkcjonariusza, w tym jego przydatności do pełnienia służby, poziomu wywiązywania się z obowiązków służbowych, motywacji do pracy i chęci rozwoju zawodowego. Mając na względzie istotność procesu opiniowania, celem prowadzonych badań była identyfikacja i analiza porównawcza kryteriów opiniowania służbowego funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych. W tym celu analizie poddano akty prawne regulujące problematykę opiniowania służbowego w tym ustawy i rozporządzenia. Efektem przeprowadzonych badań jest wyodrębnienie kryteriów opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, żołnierzy zawodowych i Służby Więziennej, wskazanie kryteriów ogólnych stosowanych w procesie opiniowania funkcjonariuszy czterech rozważanych służb, jak również zaproponowanie zmian w kryteriach, w tym dodanie nowych kryteriów oraz odrzucenie kryteriów, których ocena polega na analizie tych samych zachowań.(abstrakt oryginalny)

Assessing the officers in ranks of the uniformed services is a key personal process impacting the applied personal policy, including personnel decisions. Criteria used in the process of assessing should be selected in order to enable preparing full-scale evaluation of an officer, especially her/his suitability for service, degree of fulfilling service responsibilities, motivation to engage in work and willingness to pursue professional development. In perspective of the assessment process significance, the goal of the conducted research was to identify criteria for assessing service of officers in selected uniformed services and to conduct their comparative analysis. To this end, analysis of legal instruments regulating the issue of assessing the service was carried out, including the Act and the Ordinance. The research allowed to draw up the criteria for assessing the service of officers in ranks of the Police, the Border Patrol, professional soldiers and the Prison Guard, to specify the general criteria applied in the process of assessing the officers in ranks of the four services in question and to propose changes in the criteria, as well as to add the new ones and to discard those used for assessment based on analysing the same patterns of behaviour.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dubisz, S. (2003) (Eds.). Uniwersalny słownik języka polskiego. Volume 3. P-Ś. Warszawa: PWN.
 2. Dubois, D.D., and Rothwell, W.J. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach: od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR. Gliwice: Helion.
 3. Dudzińska-Głaz, M. (2012). Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. In W. Harasim (Eds.). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (pp. 82-100). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 4. Jędrzejczak, J. (2016). Oceny okresowe pracowników. Zarządzanie przez ocenianie. Poradnik dobrych praktyk. Gdańsk: ODDK Spółka z o.o., Sp. k.
 5. Liwo, M. (2015). Służby mundurowe jako kategoria języka prawniczego. Przegląd Prawa Publicznego, 2, 9-21.
 6. Ludwiczyński, A. (2006). Ocenianie pracowników. In H. Król, A. Ludwiczyński (Eds.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji (pp. 275-314). Warszawa: PWN.
 7. Maciejko, W., Rojewski, M., Suławko-Karetko, A. (2011). Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej. Warszawa: C.H. Beck.
 8. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2011). Fundamentals of Human Resource Management. New York: Global Edition, McGraw-Hill/Irwin.
 9. Oleksyn, T. (1993). Systemy ocen, rozwoju zawodowego i awansów. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 10. Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: ANTYKWA.
 11. Pocztowski, A. (2003). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 12. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (DzU z 2014 r., poz. 764).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 2002 r., nr 86, poz. 787 z późn. zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (DzU z 2010 r., nr 170, poz. 1145 z późn. zm.).
 15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (DzU z 2010 r., nr 121, poz. 816).
 16. Sidor-Rządkowska, M. (2006). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi procesami ZZL. Kraków: Wolter Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna.
 17. Sidor-Rządkowska, M. (2013). Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 18. Sienkiewicz, Ł. (eds.) (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 19. Sławik, K. (2011). Zarys systemu prawa policyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 20. Sławiński, S. (2016). Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 21. Słownik Języka Polskiego PWN (2017.08.30). Available online https://sjp.pwn.pl.
 22. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (DzU 2016, poz. 64 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU 2018, poz. 1600, t.j.).
 24. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (DzU z 2010 r., nr 79, poz. 523 z późn. zm.).
 25. Zając, C. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu