BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Individual Factors Affecting Green Purchasing Behavior Intention in the Light of the Surveys of Employees
Indywidualne czynniki wpływające na intencje zakupu produktów proekologicznych w świetle badań
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 263-280, bibliogr. 69 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Produkty ekologiczne, Świadomość ekologiczna
Consumer behaviour, Ecological product, Ecological awareness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie "zielonych zakupów" (green purchasing) odnosi się do zakupu produktów przyjaznych dla środowiska i unikania zakupu produktów szkodliwych. Bazuje ono na przekonaniu, że klienci posiadają możliwość zmniejszania szkód środowiskowych poprzez nabywanie tego rodzaju produktów. Uprzednie badania wskazały, że znacząca grupa klientów cechuje się pozytywnym nastawieniem wobec problemów ochrony środowiska. Jednak pomimo wzrastających w ostatnich latach chęci do zakupu proekologicznych produktów, ich wielkość nie zmienia się. Badania dotyczące tej problematyki wskazują na występowanie luki pomiędzy preferencjami i nastawieniem klientów a ich rzeczywistymi praktykami zakupowymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników empirycznej weryfikacji determinant wpływających na intencje zakupu proekologicznych wyrobów. Artykuł stanowi próbę identyfikacji znaczenia i siły oddziaływania wybranych czynników. Badania objęły 13 zmiennych, odnoszących się do czterech obszarów: wiedzy ekologicznej, wartości proekologicznych, nastawienia (troski o stan środowiska), intencji zachowań proekologicznych. Próba badawcza liczyła 1130 respondentów, będących pracownikami polskich przedsiębiorstw. Wyniki potwierdzają wpływ trzech zmiennych: wiedzy, wartości, nastawienia na intencje zakupu zielonych produktów. Siła tego oddziaływania zależy od indywidualnych cech klientów.(abstrakt oryginalny)

Green purchasing which refers to the purchase of environmentally friendly products and avoiding products that harm the environment is of particular importance in the time of exacerbating environmental problems. The volume of green purchasing increases every year, as does the clients' willingness to make them. The present study analyses the available literature on green purchasing and attempts to identify prevailing motives and factors influencing consumer purchase intention toward green products. The article presents the results of a study conducted on 1130 employees of innovative enterprises with the aim of gauging their readiness to make such purchases and analyzing it against their characteristics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amyx, D.A., DeJong, P.F., Lin, Chakraborty, G., Wiener, J.L. (1994). Influencers of pur-chase intentions for ecologically safe products: an exploratory study. In: Park(Ed.), AMA Winter Educators' Conference Proceedings. American Marketing Association, Chicago, IL, 341-347.
 2. Arvola, A., Vassallo, M., Dean, M., Lampila, P., Saba, A., Lähteenmäki, L., & Shepherd, R. (2008). Predicting intentions to purchase organic food: The role of affective and moral attitudes in the Theory of Planned Behaviour. Appetite, 50(2), 443-454.
 3. Axelrod, L.J. and Lehman, D.R. (1993). Responding to environmental concerns: What factors guide individual action? Journal of Environmental Psychology, 13(2), 149- 159.
 4. Bamberg, S. (2003). How does environmental concern influence specific environmentally related behaviors? A new answer to an old question. Journal of environmental psychology, 23(1), 21-32.
 5. Bang, H. K., Ellinger, A. E., Hadjimarcou, J., & Traichal, P. A. (2000). Consumer concern, knowledge, belief, and attitude toward renewable energy: An application of the reasoned action theory. Psychology & Marketing, 17(6), 449-468.
 6. Byrne, P.J., Toensmeyer, U.C., German, C.L. and Muller, H.R. (1991). Analysis of consumer attitude toward organic produce purchase likelihood. Journal of Food Distribution Research, 22(2), 49-62.
 7. Chan, E.S.W. (2008). Barriers to EMS in the hotel industry. IJHM, 27 (2), 187-196.
 8. Chan, E.S.W., Hon,A.H.Y., , Chan, W., Okumus,F. (2014). What drives employees' intentions to implement green practices in hotels? The role of knowledge, awareness, concern and ecological behaviour. International Journal of Hospitality Management 40, 20-28.
 9. Chan, E.S.W., Wong, S.C.K. (2006). Motivations for ISO 14001 in the hotel industry. Tourism Manage, 27 (3), 481-492.
 10. Chan, R. Y. (2001). Determinants of Chinese consumers' green purchase behavior. Psychology & Marketing, 18(4), 389-413.
 11. Chan, R. Y., & Lau, L. B. (2000). Antecedents of greenpurchases: a survey in China. Journal of consumer marketing, 17(4), 338-357.
 12. Chan, W.W., Yeung, S., Chan, E.S.W., Li, D. (2013). Hotel heat pump hot water sys-tems: impact assessment and analytic hierarchy process. Int. J. Contemp. Hospit.Manage. 25 (3), 428-446.
 13. Chen, Y. S., & Chang, C. H. (2012). Enhance green purchase intentions: The roles of green perceived value, green perceived risk, and green trust.Management Decision, 50(3), 502-520.
 14. Corral-Verdugo, V. (1996). A structural model of reuse and recycling in Mexico. Envi-ron. Behav. 28 (5), 665-696.
 15. Dispoto, R. G. (1977). Interrelationships among measures of environmental activity, emotionality, and knowledge. Educational and Psychological Measurement 37, 451-45.
 16. Dunlap, R. E. and Kent D. V. L. (1978). The new environmental paradigm. Journal of Environmental Education, 9 (4), 10-19.
 17. Eze, U. C., Ndubisi, N. O. (2013). Green Buyer Behavior: Evidence from Asia Consumers. Journal of Asian and African Studies, 48(4), 413-426.
 18. Follows, S. B., Jobber, D. (2000). Environmentally responsible purchase behaviour: a test of a consumer model. European Journal of Marketing, 34(5/6), 723- 746.
 19. Fotopoulos, C., Krystallis, A. (2002). Organic product avoidance: reasons for rejection and potential buyers' identification in a countrywide survey. British Food Journal, 104(3/4/5), 233-260.
 20. Foxall, G. R. (1993). A behaviourist perspective on purchase and consumption. European Journal of Marketing, 27(8), 7-16.
 21. Fryxall, G., Lo, C. (2003). The influence on environmental knowledge and values on managerial behaviours on behalf of the environment: An empirical examination of managers in China. Journal of Business Ethics, Iss. 46, 45-59.
 22. Gleim, M. R., Smith, J. S., Andrews, D., Cronin Jr, J. J. (2013). Against the green: A multi-method examination of the barriers to green consumption. Journal of Retailing, 89(1), 44-61.
 23. Grunert, S. C., Juhl, H. J. (1995). Values, environmental attitudes, and buying of organic foods. Journal of economic psychology, 16(1), 39-62.
 24. Guagnano, G. A., Stern, P. C., Dietz, T. (1995). Influences on attitude-behavior relationships a natural experiment with curbside recycling. Environment and behavior, 27(5), 699-718.
 25. Gupta, S., Ogden, D. T. (2009). To buy or not to buy? A social dilemma perspective on green buying. Journal of Consumer Marketing, 26(6), 376-391.
 26. Harris, B., Burress, D., Eicher, S. (2000). Demand for local and organic product: a brief review of literature. Kansas: University of Kansas Institute for Public Policy and Business Research.
 27. Johnstone,M.L., Tan, L.P. (2015). Exploring the Gap Between Consumers' Green Rhetoric and Purchasing Behaviour. J Bus Ethics 132, 311-328.
 28. Joshi, H., Rahman, Z.(2015). Factors Affecting Green Purchase Behaviour and Future Research Directions. International Strategic Management Review, 3,128-143.
 29. Kaiser, F.G., Wolfing, S., Fuhrer, U. (1999). Environmental attitude and ecological behavior. Journal of Environmental Psychology , 19, 1-19.
 30. Karatu, V.M.H., Kamariah, N., Mat, N. (2015). The Mediating Effects of Green Trust and Perceived Behavioral Control on the Direct Determinants of Intention to Purchase Green Products in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6/4, 256-265.
 31. Kassarjian, H. (1971). Incorporating ecology into marketing strategy: The case of air pollution. Journal of Marketing, 35(3), 61-65.
 32. Kaufmann, H.R., Panni, M.F.A.K., Orphanidou, Y.(2012). Factors Affecting Consumers' Green Purchasing Behavior: An Integrated Conceptual Framework. Amfiteatru Economic, 14(31), 50-70.
 33. Kilbourne, W. E., Beckmann, S. C. (1998). Review and critical assessment of research on marketing and the environment. Journal of Marketing Management, 14(6), 513-532.
 34. Kim, Y., Choi, S. M. (2005). Antecedents of green purchase behavior: An examination of collectivism, environmental concern, and PCE. Advances in Consumer Research, 32, 592.
 35. Kinnear, T., Taylor, J. (1973). The effect of ecological concern on brand perception. Journal of Marketing Research, 10(2), 191-197.
 36. Kinnear, T.C., Taylor, J.R., Ahmed, S. A. (1974). Ecologically concerned consumers: who are they?. Journal of Marketing, 38 (2), 20-24.
 37. Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?. Environmental Education Research, 8(3), 239-260.
 38. Laroche, M., Begeron, J., Barbaro-Forleo, G. (2001). Targeting consumers who are willing to pay more for environmentally friendly products. Journal of Consumer Marketing, 18(6), 503-520.
 39. Lynne, G., Rola, L. (1988). Improving attitude-behavior prediction models with economic variables: Farmer action towards soil conservation. Journal of Social Psychology, 128(1), 19-28.
 40. Magnusson, M. K., Arvola, A., Hursti, U. K. K., Åberg, L., Sjödén, P. O. (2003). Choice of organic foods is related to perceived consequences for human health and to environmentally friendly behaviour. Appetite, 40(2), 109-117.
 41. Maloney, M. P., Ward, M. P. (1973). Ecology: let's hear from the people. An objective scale for the measurement
 42. Maloney, M. P., Ward, M. P., Braucht, G. N. (1975). Psychology in action: a revised scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge. American Psychologist 30, 787-790.
 43. McCarty, J. A., Shrum, L.J. (2001). The influence of individualism, collectivism, and locus of control on environmental beliefs and behavior. Journal of Public Policy and Marketing, 20 (1), 93-104.
 44. Mostafa, M. (2009). Shades of green: A psychographic segmentation of the green consumer in Kuwait using self-organizing maps. Expert Systems with Applications, 36(8), 11030-11038.
 45. Mostafa, M. M. (2006). Antecedents of Egyptian consumers' green purchase intentions: a hierarchical multivariate regression model. Journal of International Consumer Marketing, 19(2), 97-126.
 46. Ng, S.,Paladino, A. (2009). Examining the Influences of Intention To Purchase Green Mobile Phones ANZMAC, 1-8.issues.
 47. Nordlund, A. M., Garvill, J. (2002). Value structures behind proenvironmental behavior. Environment and Behavior, 34(6), 740-756.
 48. of ecological attitudes and knowledge. American Psychologist 28, 583-586.
 49. Paço, A., Alves, H., Shiel, C. (2013). Development of a green consumer behaviour model. International Journal of Consumer Studies, 37(4), 414-421.
 50. Panni, M.F.A.K. (2006). The Effect of Consumerism towards customer attitudinal behavior in food industry in Malaysia. M.Phil. Multimedia University.
 51. Phipps, M., Ozanne, L. K., Luchs, M. G., Subrahmanyan, S., Kapitan, S., Catlin, J. R., .Weaver, T. (2013). Understanding the inherent complexity of sustainable consumption: A social cognitive framework. Journal of Business Research, 66(8), 1227-1234.
 52. Prompratana, K., Lockard, D. W. (2013). The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Consumer Trust and Purchase Intention: A Case Study of Condominium Development in Bangkok Area, (March). International Conference on Business, Economics and Accounting.
 53. Ramayah, T., Lee, J. W. C., & Mohamad, O. (2010). Green product purchase intention: Some insights from a developing country. Resources, Conservation and Recycling, 54(12), 1419-1427.
 54. Smith, S., & Paladino, A. (2010). Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food. Australasian Marketing Journal, 18(2), 93-104.
 55. Tanner, C., & Wölfing Kast, S. (2003). Promoting sustainable consumption: Determinants of green purchases by Swiss consumers. Psychology & Marketing, 20(10), 883-902.
 56. Tarkiainen, A., & Sundqvist, S. (2005). Subjective norms, attitudes and intentions of Finnish consumers in buying organic food. British Food Journal, 107(11), 808-822.
 57. Terenggang, C. A., Supit, H., Utami, C. W. (2013). Effect of Value, Consumer Trust and Attitudes towards Intention Buy Environmentally Friendly Air Conditioners Product in South Sumatera, 4(3), 323-335.
 58. Tsakiridou, E., Boutsouki, C., Zotos, Y., Mattas, K. (2008). Attitudes and behaviour towards organic products: an exploratory study. International Journal of Retail & Distribution Management, 36(2), 158-175.
 59. Tung, S. J., Shih, C. C., Wei, S., Chen, Y. H. (2012). Attitudinal inconsistency toward organic food in relation to purchasing intention and behavior: An illustration of Taiwan consumers. British Food Journal, 114(7), 997-1015.
 60. Van Liere, K. D., Dunlap, R. E. (1981). Environmental concern: does it make a difference how it's measured? Environment and Behavior 13, 651-676.
 61. Vazifehdoust, H., Taleghani,M., Esmaeilpour,F.,Nazari, K. (2013). Purchasing green to become greener: Factors influence consumers' green purchasing behavior, Management Science Letters, 3(9), 2489-2500.
 62. Vermeir, I., Verbeke, W. (2006). Sustainable food consumption: Exploring the consumer "attitude-behavioral intention" gap. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 19(2), 169-194.
 63. Vermeir, I., Verbeke, W. (2008). Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological Economics, 64(3), 542-553.
 64. Wang, P., Liu, Q., Qi, Y. (2014). Factors influencing sustainable consumption behaviors: a survey of the rural residents in China. Journal of Cleaner Production, 63, 152-165.
 65. Webster Jr, F. E. (1975). Determining the characteristics of the socially conscious consumer. Journal of consumer research, 188-196.
 66. Wheale, P., Hinton, D. (2007). Ethical consumers in search of markets. Business Strategy and the Environment, 16(4), 302-315.
 67. Wolsink, M. (2007). Wind power implementation: the nature of public attitudes: equity and fairness instead of 'backyard motives'. Renewable and sustainable energy reviews, 11(6), 1188-1207.
 68. Young, W., Hwang, K., McDonald, S., Oates, C. J. (2010). Sustainable consumption: green consumer behaviour when purchasing products. Sustainable Development, 18(1), 20-31.
 69. Zhao, H. H., Gao, Q., Wu, Y. P., Wang, Y., & Zhu, X. D. (2014). What affects green consumer behavior in China? A case study from Qingdao. Journal of Cleaner Production, 63, 143-151.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu