BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palczewska Milena (Akademia Sztuki Wojennej)
Tytuł
Modern Conditions for the Functioning of the State Defence System - Polemological Approach
Współczesne uwarunkowania funkcjonowania systemu obronnego państwa - ujęcie polemologiczne
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 333-344, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Obronność, Konflikty zbrojne, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa
Defences, Armed conflicts, Safety risk identification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie i funkcjonowanie systemu obronnego w dużej mierze uzależnione jest od geopolitycznego położenia państwa, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych oraz możliwości potencjału obronnego. Należy bowiem rozpatrywać i tworzyć go mając na względzie bezpośrednie lub pośrednie zagrożenia, zarówno niemilitarne, jak i militarne. W coraz większym stopniu koncepcje strategii wojennej, urzeczywistnianej w walce zbrojnej, wiążą się z polityką, a niekiedy następuje jej zdominowanie przez strategię. Siły zbrojne coraz bardziej uzależniają swoją gotowość bojową i możliwości prowadzenia operacji i walki od modernizacji uzbrojenia oraz logistycznego wsparcia, a także od rezerw osobowych i materiałowych znajdujących się na obszarze kraju. Wieloaspektowy, skomplikowany charakter obronności wymaga, aby system obronny państwa był kompleksowy, zapewniał systematyczne prowadzenie szeroko pojętych (nie tylko militarnych) przygotowań obronnych w układzie sojuszniczym, ogólnokrajowym i regionalnym, co umożliwi społeczeństwu kontynuowanie działalności społeczno-gospodarczej w najtrudniejszych warunkach wojny. W tym znaczeniu system obronny państwa jest zbiorem wzajemnie powiązanych instytucji, ludzi i urządzeń, łącznie z określonym doktrynalnie mechanizmem ich funkcjonowania, warunkujących bezpieczeństwo państwa. Celem poznawczym artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania obecnych i przyszłych możliwości przekształcenia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zastosowanie polemologii. Natomiast cel praktyczny stanowi identyfikacja aspektów polemologii, które można wykorzystać do ulepszenia polskiego systemu obronnego. W związku ze zróżnicowanym charakterem zagrożeń oraz charakterem możliwych wojen i konfliktów zbrojnych, system obronny powinien przygotować państwo i jego siły zbrojne do odpierania każdej agresji. W jego założeniach powinna być przewidziana szybka reakcja zbrojna na całym terytorium państwa a także sięgająca poza terytorium państwa.(abstrakt oryginalny)

The establishment and functioning of the defence system largely depends on the geopolitical position of the state, political and economic conditions and the possibility of defence capabilities. It must be dealt with and create it with regard to direct or indirect threats, both military and non-military expenditure. The armed forces increasingly make its readiness and capabilities in combat operations from the modernization of weaponry and logistical support, as well as the personal and material reserves located within the country. A multifaceted, complex nature of defence requires that a defense system was comprehensive, ensure systematic conduct broad (not just military) defensive preparations in the alliances, national and regional levels, which will enable the public to continue socio-economic activities in the most difficult conditions of the war. The cognitive goal of article is to indicate the possible use of existing and future opportunities for converting defence system of the Republic of Poland by using polemology. The practical aim is to identify aspects of polemology that can be used to improve polish defense system. Due to the diverse nature of the dangers and the nature of possible wars and armed conflicts, the defence system should prepare the state and its armed forces to repel any aggression. In the assumptions should be provided for rapid response armed throughout the territory of the state as well as reaching outside the territory of the state.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz, B. (2002). Pokój i "nie-pokój": na progu XXI wieku. Warsaw: Bellona.
 2. Brzeziński, Z. (1998). Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej. Warsaw: Wydawnictwo Świat Książki.
 3. Davis, C., Shaw, D. (2011). Introduction to information science and technology. Medford: ASIST Monograph Series.
 4. Dawidczyk, A. (2006). Planowanie strategii rozwoju sił zbrojnych. Warsaw: Akademia Obrony Narodowej.
 5. Defence Strategy of the Republic of Poland (2009). Warsaw: Ministry of National Defence.
 6. Dybciak, K. (2005). Elementarz Jana Pawła II. Cracow: Wydawnictwo Literackie.
 7. Kudlicki, Ł. (2008). W poszukiwaniu własnego miejsca. Quarterly Bezpieczeństwo Narodowe, 7-8, 15-25.
 8. Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Repko, A. (08.08.2017). Defining Interdisciplinary Studies. Retrieved from, https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/43242_1.pdf.
 10. Ryszka, F. (1975). Polityka i wojna. Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 11. Sorokin P. (1937). Social and Cultural Dynamics. Washington: American Book Company.
 12. Wojnarowski, J., Wojnarowska-Szpucha, S. (2014). System - podsystem obronny państwa i świadczenia na jego rzecz. Warsaw: Akademia Obrony Narodowej
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu