BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska-Trybull Marzena (War Studies University)
Tytuł
Obstacles in the Path of Efficient Task Performance in the Military Units - Results of the Pilot Studies
Bariery sprawnej realizacji zadań w jednostkach wojskowych - wyniki badań pilotażowych
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 345-358, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Wojsko, Pracodawcy, Sprawność, Prakseologia
Army, Employers, Efficiency, Praxeology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów - żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.(abstrakt oryginalny)

The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents - the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Góralski, A. (1987). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice (Methods of Description and Statistical Conclusion in Psychology and Pedagogy). Warszawa: PWN.
 2. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami (Basic Organisations Management). Warszawa: PWN.
 3. Kieżun, W. (1977). Podstawy organizacji i zarządzania (Basic Organisation and Management). Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 4. Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie (The Treaty on Good Work). Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 5. Malinowski, P. (2012). Lider i zespół (A team and a Leader). Warszawa: Wyd. AON.
 6. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie (Management Strategies. Thinking in Perspective and Systemic Actions). Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 7. Piłejko, K. (1976). Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu (Praxeology - the Science of Effective Actions). Warszawa: PWN.
 8. Przybyła, M. (ed.) (2003). Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej (Organisation and Management. Basic Managerial Knowledge). Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.
 9. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji (The Small Encyclopaedia of Praxeology and Organisation Theory). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 10. Sirko, S. (2015). Wybrane aspekty realizacji procesów (Selected Aspects of Processes Performance). Warszawa: Wyd. AON.
 11. Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie (Organisation and Management). Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu