BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Administracja publiczna jako dobro publiczne
Public Administration as a Public Good
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 359-375, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Sektor publiczny, Dobra publiczne
Public administration, Public sector, Public goods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie administracji publicznej powinno służyć podnoszeniu dobrobytu społeczeństwa poprzez efektywnie działające struktury, ale także dążeniu do stworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma obniżanie kosztów transakcyjnych i znoszenie barier instytucjonalnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę rolę administracji publicznej we wzroście konkurencyjności gospodarki należałoby podjąć próbę budowy nowoczesnego i efektywnego aparatu administracji. Wymaga to jednak zmiany optyki widzenia problemu i przesunięcia punktu ciężkości z biurokracji w kierunku dobra publicznego zarówno obywateli, jak i podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest przedstawienie roli administracji publicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym i wykazanie, iż konkurencyjna gospodarka wymaga efektywnie funkcjonującej administracji publicznej. W tekście przedstawiono także specyfikę funkcjonowania sektora publicznego, wskazując przy tym na kluczowe cechy dóbr i usług publicznych. Postawiono tezę, iż administracja publiczna, będąc częścią sektora publicznego, ma jednocześnie klasyczne właściwości przypisywane dobrom publicznym i tym samym może być uznana za dobro publiczne. Co więcej, administracja publiczna może być rozpatrywana niejako w podwójnej roli, jako instytucja sama w sobie jest bowiem dobrem publicznym, ale także jako instytucja, która świadczy dobra i usługi publiczne. Niniejszy artykuł stanowi teoretyczne rozważania nad administracją publiczną rozpatrywaną w kontekście dobra publicznego.(abstrakt oryginalny)

The functioning of public administration should serve to enhance the well-being of society through efficient structures, but also to create a favorable investment climate. Particular im-portance in this regard is to reduce transaction costs and remove the institutional barriers to do-ing business. Considering the role of public administration in increasing the competitiveness of the economy, one should attempt to build a modern and effective administration apparatus. However, this requires changing the perception of the problem and shifting the focus from bu-reaucracy to the direction of the public good of both the citizen and the business. The purpose of the article is to present the role of public administration in socio-economic development and to demonstrate that a competitive economy requires an effectively functioning public administration. The text also presents the specificity of the functioning of the public sector, indicating at the same time the key features of public goods and services. The thesis has been made that public administration, being part of the public sector, has at the same time classic properties attributed to public goods and thus can be considered a public good. What is more, public administration can be considered in a dual role, as an institution is in itself a public good, but also as an institution that provides public goods and services. This article is a theoretical consideration of public administration considered in the context of public good.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brol, M. (2010). Problem efektywności w sektorze publicznym. W M. Brol (red.), Zarys ekonomii sektora publicznego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 2. Buchanan, J.M. (1999). The Demand and Supply of Public Goods. The Collected Works of James M. Buchanan, V. Indianapolis: Liberty Fund.
 3. Crozier, M.(1967). Biurokracja. Anatomia zjawiska. Warszawa: PWE.
 4. Czaputowicz, J. (2008). Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji. W J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa: PWN.
 5. Czaputowicz, J. (red.) (2008). Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa: PWN.
 6. Elfring, T. (1989). New Evidence on the Expansion of Service Employment in Advanced Economies. Review of Income and Wealth, 35, 45.
 7. Figiel, A., Kożuch, J. (red.) (2012). Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej. Olsztyn: IDEICO.
 8. Figiel, S. (2012). Rola administracji publicznej w kształtowaniu konkurencyjności współczesnych gospodarek. W S. Figiel, A.J. Kożuch (red.), Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej. Olsztyn: Wyd. IDEICO.
 9. Filek, J. (2007). W poszukiwaniu dobrej administracji. Zarządzanie Publiczne, 2(2).
 10. Heciak, S. (2008). Teoria wyboru publicznego a ekonomiczna analiza funkcjonowania sfery publicznej. Zeszyty Studiów Doktoranckich. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 11. Holcombe, R.G. (1997). Theory of the Theory of Public Goods. Review of Austrian Economics, 10, 1.
 12. Jakubowski, M. (2005). Dobra publiczne i dobra wspólne. W J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Kargol-Wasiluk, A. (2008). Teoria dóbr publicznych a paradygmat ekonomii sektora publicznego. Zarządzanie Publiczne, 3(5).
 14. Kleer, J. (2005). Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny. W J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Waeszawa: CeDeWu.
 15. Kleer, J. (2005). Koncepcja modelu sektora publicznego i wzajemnych relacji między sektorem dóbr publicznych i sektorem dóbr prywatnych. W J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Warszawa: CeDeWu.
 16. Kleer, J. (red.) (2005). Sektor publiczny w Polsce i na Świecie, między upadkiem a rozwojem. Warszawa: CeDeWu.
 17. Kożuch, B., Kożuch, A. (2008). Istota usług publicznych. Współczesne Zarządzanie, 1.
 18. Modzelewski, P. (2011). System zarządzania jakością. Skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: CeDeWu.
 19. Mueller, D.C. (2003). Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press.
 20. Osiński, J. (2011). Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku. W J. Osiński (red), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Główna Szkoła Handlowa.
 21. Owsiak, S., Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (1994). Podstawy teorii finansów publicznych. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 22. Samuelson, P.A. (1954). The pure theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistic, 36.
 23. Soloch, P. Elementy modelu wspólnoty przestępczej i spirala występku w funkcjonowaniu aparatu państwa polskiego, http://www.sobieski.org.pl/wspolnota-przestepcza-i-spirala-wystepku-w-funkcjonowaniu-aparatu-panstwa-polskiego/, 11.06.2017.
 24. Stiglitz, J.E. (2012). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
 25. Supernat, J. (2003). Administracja publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, 2.
 26. Wagner, A. (1877). Finanzwissenschaft. t. 1. Leipzig.
 27. Weber, M. (1958). Gesammelte politische Schriften. Tübingen.
 28. Weber, M. (1997). Panowanie urzędników a przywództwo polityczne. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, XVI-XVII. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 29. Wilkin, J. (2005). Teoria wyboru publicznego - homo oeconomicus w sferze polityki. W J. Wilkin (red.), Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 30. Wilkin, J. (red.) (2005). Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu