BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbicka Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Corporate governance jako próba godzenia aspiracji interesariuszy
Corporate Governance as an Attempt to Reconcile Stakeholders' Aspirations
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 421-434, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Interesariusze, Ład korporacyjny, Dobre praktyki, Przedsiębiorstwo
Stakeholders, Corporate governance, Good practice, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa wskazują, że cel działania podmiotów gospodarczych nie może ograniczać się do maksymalizacji zysku. Należy pamiętać o tym, że przedsiębiorstwa skupiają w swoich strukturach różnorodne potrzeby interesariuszy. Narzędziem, które ma pomóc w osiągnięciu konsensusu pomiędzy złożonością oczekiwań poszczególnych grup interesów i zapobiegać pojawiającym się na tym tle konfliktom hamującym rozwój przedsiębiorstwa są m.in. rekomendacje corporate governance. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w Kodeksach Dobrych Praktyk. Stąd też celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą rekomendacje corporate governance są pomocne w godzeniu aspiracji poszczególnych grup interesariuszy.(abstrakt oryginalny)

The dynamic changes taking place in the company's environment indicate that the objective of business operators cannot be limited to maximizing profit. Companies focus their needs on different stakeholders. A tool which can help to reach a consensus between the complexity of the expectations of individual interest groups and to prevent emerging conflicts between them is recommendations f corporate governance. These recommendations are reflected in the Code of Good Practice. Hence, the purpose of this article is to verify the hypothesis that corporate governance recommendations are helpful in reconciling the aspirations of individual stakeholder groups.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska, A., Mesjasz, C., Urbanek, P. (2016). Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 2. Berle, A., Means, G. (1968). The modern corporation and private property. New York.
 3. Boulding, K. (1968). Beyond Economics. Essay on Society. Religion and Ethics. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 4. Brenner, S., Croachran, P. (1991). The Stakeholders Theory and the Firm: Implications for Business and Society Theory and Research. IABS Proceedings.
 5. Cejmer, M., Napierała, J., Sójka, T. (2006). Corporate governance Tom III. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 6. DzU 2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 551.
 7. Engelhardt, J. (red.) (2011). Ekonomika przedsiębiorstw. Warszawa: CeDeWu.pl.
 8. Freeman, R.E. (1984). Strategic management. A stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 9. Frydman, R., Rapaczyński, A., Earle, J.S. i współpracownicy (1994). Proces prywatyzacji w Europie Środkowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Central European University.
 10. GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. Warszawa 2010, https://www.gpw.pl/ pub/files/PDF/foldery/dobre_praktyki_GPW.pdf.
 11. https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf, 10.11.2017.
 12. Jeżak, J., Bohdanowicz, L. (2005). Struktura i formy sprawowania władzy w polskich spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek. Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, cz. II, rozdz. 2. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 13. Kay, J. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWE.
 14. Lis, K.A., Sterniczuk, H. (2005). Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 15. Mesjasz, C. (2011). Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy. W D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 16. Micherda, B. (red.) (2010). Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego. Warszawa: Difin.
 17. Monks, R.A.G., Minow, N. (1996). Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century. Blacwell Publishers: Cambridge.
 18. OECD (2004). Zasady nadzoru korporacyjnego.
 19. Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C.H. Beck.
 20. Romanowska, M., Trocki, M., Wawrzyniak, B. (1998). Grupy kapitałowe w Polsce. Warszawa: Difin.
 21. Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
 22. Solarz, J.K. (1997). Metodologia badań złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa "corporate governance" W Raport o zarządzaniu. Warszawa.
 23. Stępień, M., Wydymus, Z. (2007). Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczne w Krakowie, 750.
 24. Zalega, K. (2003). Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Warszawa: SHG.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu