BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Sebastian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Polcyn Jan (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile), Borychowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce
Determinants of a Balanced Economic and Social Development of Family Agricultural Farms in Poland
Źródło
Ekonomista, 2021, nr 1, s. 56-86, tab., rys., bibliogr. 126 poz.
Słowa kluczowe
Rodzinne gospodarstwo rolne, Równowaga gospodarcza, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo
Family farm, Economic equilibrium, Sustainable development, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, Q12, Q13, Q18
streszcz., summ., rez.
Artykuł powstał w ramach projektu "Rola małych gospodarstw w zrównoważonym rozwoju sektora żywnościowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (umowa nr PPI/APM/2018/1/00011/U/001).
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Dyskusja nad zrównoważonym rozwojem drobnotowarowych gospodarstw rolnych wynika ze znaczenia zarówno samej koncepcji zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego w odniesieniu do rolnictwa, jak i dużej roli małych rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. We wskazanym obszarze istnieje niewątpliwa luka badawcza w zakresie przekrojowych badań dotyczących małych gospodarstw rolnych. Analizę przeprowadzoną w tym artykule osadzono w teorii ekonomii politycznej i nowej ekonomii instytucjonalnej. Głównym celem artykułu jest identyfikacja czynników mikroekonomicznych i politycznych oraz powiązań z rynkiem, wpływających na poziom zrównoważenia ekonomiczno-społecznego rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. Na podstawie bazy danych obejmującej ponad 700 jednostek za pomocą metody TOPSIS obliczono najpierw stopień zrównoważenia ekonomiczno-społecznego gospodarstw, a następnie wykorzystując analizę regresji wielorakiej określono wpływ wybranych czynników na poziom tego zrównoważenia. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kluczową determinantą zrównoważenia ekonomiczno-społecznego gospodarstw rolnych jest ich integracja z rynkiem i pozycja w łańcuchu marketingowym. Sprawnie działające kanały dystrybucji produktów rolnych i powiązania rolnika z kontrahentami wzmacniają pozycję ekonomiczno-społeczną gospodarstwa. Pozytywny wpływ ma także wykształcenie i młody wiek rolnika oraz wielkość produkcji i powierzchnia gospodarstwa. Z kolei wysoki udział dopłat z UE w dochodach rolnika oddziałuje negatywnie na zrównoważony rozwój gospodarstwa. Jeśli idzie o charakter produkcji, to typ mieszany produkcji rolniczej w większym stopniu wpływał na poziom zrównoważenia aniżeli jednostronna specjalizacja w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Powyższe zależności stanowią istotną wskazówkę dla polityki wsparcia drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The discussion on a balanced development of small agricultural farms is justified by the importance of the very concept of a balanced economic and social development of agriculture and the important role of small family farms in the Polish agriculture. In this subject area, there is an evident research gap regarding cross-sectional research concerning small family farms. The analysis of this subject presented in this article is based on theoretical concepts of political economy and new institutional economics. The main aim of the article is to identify microeconomic and political factors and market links that affect the level of economic and applying the TOPSIS method, the authors calculated first the degree of economic and social balance in individual farms, and then using the multiple regression they estimated the impact of the selected factors on the equilibrium level. The analysis indicates that the key determinant of a balanced development of agricultural farms is their integration with the market and their position in the marketing chain. Efficient distribution channels and trade links strengthen the economic and social position of the farm. A positive effect is also provided by the education and young age of the farmer, as well as by the output volume and size of the farm. On the other hand, a high share of EU subsidies in the farmer's income hampers a balanced development of the farm. As far as production structure is concerned, a mixed production model contributes more to a balanced development of the farm than the one-sided specialization in the vegetable or animal production. These dependencies may be an important advice for the policy providing governmental support for small agricultural farms in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Afsar S.T. (2014), What Affects the Quality of Work Life Most?: Turkey Example, Sosyoloji Arastirmalan Dergisi, "Journal of Sociological Research"17(2).
 2. Aikins S.A. (2009), Global Financial Crisis and Government Intewention: A Case for Effective Regulatory Governance, "International Public Management Review" 2(10).
 3. Alam Md. M., Siwar C, Abdul Talib B., Toriman M. I. (2011), The Relationships between the Socio-Economic Profile of Farmers and Paddy Productivity in North-West Selangor, "Asia-Pacific Development Journal" 18.
 4. Albertsen K., Rafnsdóttir G.L., Grimsmo A., Tómasson K., Kauppinen K. (2008), Work-hours and worklife balance, "SJWEH Suppl." 5.
 5. Bachev H. (2016), Sustainability of Farming Enterprise - Governance and Evaluation, "MPRA Paper" 69734.
 6. Bachev H. (2017), An Assessment of Sustainability ofBulgarian Farms, "MPRA Paper" 77463.
 7. Baiyegunhi LJ.S. (2016), Oppong B.B., Senyolo G.M., Mopane worm (Imbrasia belina) and rural Household food security in Limpopo province, South Africa, "Food Security" 8.
 8. Bardos K., Fertó I., Szabó G. (2003), The effect of transaction costs on the structure of total supply chain in Hungarian beef sector. Third Annual Workshop - Economics of Contracts in Agriculture, The Royal Agricultural and Veterinary University of Co-penhagen, July 19-21.
 9. Beckerman W., Bacon R. (1966), International comparisons of income levels - suggested new measure, "Economic Journal" 76.
 10. Beltran-Esteve M., Gomez-Limon J.A., Picazo-Tadeo AJ. (2012), Assessing the impact of agri-environmental schemes on the eco-efftciency ofrain-fed agriculture, "Spanish Journal of Agricultural Research" 10.
 11. Bhandari P. (2004), Relative Deprivation and Migration in an Agricultural Setting of Nepal, "Population and Environment" 25(5).
 12. Binswanger H., Rosensweig M. (1986), Behavioral and Material Determinants ofProduc-tion Relations in Agriculture, "Journal of Development Studies" 22.
 13. Bonfiglio A., Camaioni B., Coderoni S., Esposti R. i in. (2017), Are rural regions pri-oritizing knowledge transfer and innovation ? Evidence from Rural Development Policy expenditure across the EU space, "Journal of Rural Studies" 53.
 14. Bossel H. (1999), Indicators For Sustainable Development: Theory, Method, Applications, Winnipeg, International Institute of Sustainable Development.
 15. Brodt S., Six J., Feenstra G., Ingels C., Campbell D (2011), Sustainable Agriculture, "Naturę Education Knowledge" 3(10).
 16. Brody M., Hristov J., Hójgard S., Jansson T. i in.(2017), Impacts ofDirect Payments Lessom for CAP Post-2020 from a Quantitative Analysis, AgriFood Economics Centrę: Lund, Sweden.
 17. Bryan M.L., Nandi A. (2015), Working Hours, Work Identity and Subjective Wellbeing, ISER Working Paper Series 2015-21, Institute for Social and Economic Research.
 18. Burja C, Burja V. (2016), Size and efftciency oftheproduction factors in Romanian agriculture, "Economics of Agriculture" 2, DOI: 10.5937/ekoPoljl602361B.
 19. Cespedes-Lorente J., Galdeano-Gómez E. (2004), Environmentalpractices and the value added of horticultural firms, "Bus. Strategy Environ." 13.
 20. Chatzinikolaou P, Manos B., Bournaris T. (????), Classification of rural areas in Europę using social sustainability indicators, Proceedings of lst AIEAA Conference - Towards a Sustainable Bio-economy: Economic Issues and Policy Challenges, Trento, Italy, 4-5 June.
 21. Colander D.C., Landreth H. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnicwto Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Coleman W.D., Tangermann S. (1999), The 1992 CAP Reform, the Uruguay Round and the Commission: Conceptualizing Linked Policy Games, "Journal of Common Market Studies" 37(3).
 23. Czykier-Wierzba D. (2008), Czynniki wpływające na konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej, "Postępy Nauk Rolniczych" 4-5.
 24. Czyżewski A., Stępień S. (2011), Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, "Ekonomista" 1.
 25. Czyżewski A., Stępień S. (2013), Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania zmian paradygmatu rozwoju rolnictwa drobnotow ar owego w świetle ewolucji wspólnej polityki rolnej, "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" 2.
 26. Czyżewski A., Stępień S. (2017), Nowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej, "Ekonomista" 6.
 27. Czyżewski B., Kłodowska M., Matuszczak A., Matuszewska A., Śmidoda D. (2018), So-cial sustainability in agricultural farms with selected types of production in European Union countries, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists"20(4).
 28. Czyżewski B., Poczta-Wajda A. (2016), Effects of Policy and Market on Relative Income Deprivation of Agricultural Labour, prezentacja na konferencję "160th EAAE Semi-nar 'Rural Jobs and the CAP'", Warszawa, 1-2 grudnia.
 29. Czyżewski B., Czyżewski A., Kryszak Ł. (2019), The market treadmill against sustainable income of European Farmers: How the CAP has struggled with Cochrane's curse, "Sustainability" 11.
 30. Davidova S., Bailey A., Dwyer J., Erjavec E. i in. (2013), Semi-subsistence farming - value and directions of development, Study prepared for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development, Brussels.
 31. De Cock N., D'Haese M., Vink N., Van Rooyen CJ. i in. (2013), Food security in rural areas of Limpopo province, "South Africa. Food Security" 5(2).
 32. Dorward A., Morrison J. (2013), Heroes, villains and victims: agricultural subsidies and their impacts onfood security andpoverty reduction, https://eprints.soas.ac.Uk/16754/l/Subsidies chapter Dorward Morrison posted.pdf
 33. Dow G.K., Reed CG. (2013), The Origins of Ineąuality: Insiders, Outsiders, Elites, and Commoners, "Journal of Political Economy" 121(3).
 34. Drygas M. (2011), Wpływ dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2004-2006 i 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie pomorskim. IRWiR - PAN, Warszawa.
 35. Duffy M. (2009), Economies of Size in Production Agriculture, "Journal of Hunger & Environmental Nutrition" 4, DOI: 10.1080/19320240903321292.
 36. European Commission (2011), EU Agricultural Economic Brief: What is a Small Farm?, "Brief No2. European Commission - Directorate General for Agriculture", Brussels.
 37. Eurostat (2020a), https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 10.04.2020.
 38. Eurostat (2020b), How many hours do Europeans work per week?, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180125-l, dostęp 9.04.2020.
 39. FAO (2013), International Yearof Family Farming 2014, Master Plan (finał version), http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf, dostęp 14.04.2020.
 40. FAO-OECD (2012), Sustainable Agricultural Productivity Growth and Bridging the Gap for Small Family Farms, Interagency Report to the Mexican G20 Presidency.
 41. Farooqi Y.A. (2014), Effect of Work Overload on Job Satisfaction, Effect of Job Satisfaction on Employee Performance and Employee Engagement (A Case of Public Sector University of Gujranwala Division), "International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering" 5(8).
 42. Frank S., Henderson D. (1992), Transaction Costs as Determinants ofVertical Coordina-tion in the U.S. Food Industries, "American Journal of Agricultural Economies" 74.
 43. Fritz J., Wegener S., Buchenrieder G., Curtiss J., Palona S. (2010), Economic Prospects for Semi-subsistence Farm Households in EU New Member States, "JRC Scientific and Technical Reports".
 44. Gadanakis Y., Bennett R., Park J., Areał FJ. (2015), Evaluating the Sustainable Intensification of arabic farms, "Journal of Environmental Management" 150.
 45. Galdeano-Gómez E., Cespedes-Lorente J., Rodriguez-Rodriguez M. (2006), Productivity and environmental performance in marketing cooperatives: An analysis of the Spanish horticultural sector, "J. Agric. Econ." 57.
 46. Galdeano-Gómez E., Zepeda-Zepeda J.A., Piedra-Muńoz L. Vega-López L.L. (2017), Family farm 's features influencing socio-economic sustainability: An analysis ofthe agri-food sector in southeast Spain, "New Medit" 1.
 47. Godoy-Duran A., Galdeano-Gomez E., Perez-Mesa J.C., Piedra-Munoz L. (2017), Assessing eco-efftciency and the determinants of horticultural family farming in southeast Spain, "Journal of Environmental Management" 204.
 48. Goraj L., Olewnik E. (2014), FADNand Polish FADN, Institute of Agricultural and Food Economies , National Research Institute, Warsaw.
 49. Góral J. (red.) (2016), Subsidies versus economies, fmances and income of farms. Institute of Agricultural and Food Economies, Institute of Agricultural and Food Economies, National Research Institute, Warsaw.
 50. Graca-Gelert P. (2014), Wpływ funduszy unijnych na zróżnicowanie dochodów w Polsce - przykład dopłat bezpośrednich i rent strukturalnych, "Soc. Ineąual. Econ. Growth" 38, s. 180-190.
 51. Gruchelski M., Niemczyk J. (2016), Małe gospodarstwa rolne w Polsce a paradygmat zrów-noważonego rozwoju, "Postępy techniki przetwórstwa spożywczego" 2.
 52. Guth M., Smędzik-Ambroży K., Czyżewski B., Stępień S. (2020), The Economic Sustainability of Farms under Common Agricultural Policy in the European Union Countries, "Agriculture" 10(34), doi: 10.3390/agriculture10020034.
 53. Hanzel P. (2011), Five Big Questions about Five Hundred Million Smali Farms, Paper presented at the IFAD Conference on New Directions for Smallholder Agriculture, Rome, 24-25 January.
 54. Honfoga B.G., N'tandou-Bonzitou G., Vodouhe R.S., Bellon M.R., Hounhouigan J.D. (2018), Assessing the role of market integration in the consumption of traditional foods in Benin: a joint price instability coefftcient and diet composition approach, "Agricultural Economies" 6(2), DOI:10.1186/s40100-018-0097-l
 55. Hayami Y., Otsuka K. (1993), The Economies of Contract Choice-An agrarian Perspec-tive, Clarendon Press, Oxford.
 56. Hayami Y., Ruttan V.W. (1985), Agricultural Development: An International Perspective, John Hopkins University Press, Baltimore.
 57. Heffernan W.D., Hendrickson M., Groński R. (1999), Consolidation in the Food andAg-riculture System, National Farmers Union, Stoneleigh.
 58. Hobbs J. (1997), Measuring the Importance of Transaction Costs in Cattle Marketing, "Am. J. Agric. Econ." 79.
 59. Holly S., Mohnen A. (2012), Impact ofworking hours on work-life balance, SOEP papers on Multidisciplinary Panel Data Research, nr 465, Deutsches Institut fur Wirtschafts-forschung (DIW), Berlin.
 60. Hubbard M. (1997), The 'new institutional economies' in agricultural development: Insights and challenges, "Journal of Agricultural Economies" 48.
 61. Josan A., Voicu C. (2013), Neoclassical economic orthodoxy and the needfor a newpost-cri-sis economicparadigm, "Theoretical and Applied Economies" 8(585).
 62. Katchova A.L., Miranda M.J. (2004), Two-step econometric estimation offarm character-istics affecting marketing contracts decisions, "American Journal of Agriculture Economies" 86.
 63. Key N., McBride W.D. (2003), Production contracts andproductivity in the U.S. pork sector, "American Journal of Agriculture Economies" 85.
 64. Knabe A., Ratzel S. (2010), Income, happiness, and the disutility oflabour, "Economies Letters" 107.
 65. Kulawik J., Majewski E., Pawłowska-Tyszko J., Wąs A., Wieliczko B. (2014), Budget grounds for improvement of the competitiveness of the Polish agriculture, in: Competi-tiveness of the Polish food economy in the conditions of globalization and European integration (red. A. Kowalski, M. Wigier), IERiGŻ, Warsaw.
 66. Kumbhakar S.C., Lien G. (2010), Impact of subsidies on farm productivity and efficiency, w: D. Blandford (red.), The Economic Impact of Public Support to Agriculture: An International Perspective, Springer Science+Business Media, London.
 67. Kung, C.-C., Zhang, L., Kong, F. (2016), How government subsidy leads to sustainable bio-energy development, "Technological Forecasting and Social Change" 112.
 68. Latruffe L. (2010), Competitiveness, Productwity And Efficiency In The Agricultural And Agri-Food Sectors, Agriculture And Fisheries, Working Papers 30, s. 12-30.
 69. Lawrence J.D., Hayenga M., Kliebenstein J., Rhodes V.J. (2006), Producing and Marketing Hogs Under Contract, Pork Information Gateway - Factsheet, http://porkgateway. org/wp-content/uploads/2015/07/producing-and-marketing-hogs-under-contractl. pdf
 70. Lebacq T., Baret P.V, Stilmant D. (2013), Sustainability Indicators For Livestock Farming, "A Review. Agronomy For Sustainable Development" 33.
 71. Livingston M., Erickson K., Mishra A. (2010), Standard and Bayesian random coefficient model estimation of US corn - Soybean farmer risk attitudes, w: D. Blandford (ed.), The Economic Impact of Public Support to Agriculture: An International Perspective, Springer Science+Business Media, London.
 72. Loader R. (1997), Assessing Transaction Costs to Describe Supply Chain Relationship in Agri-Food Systems, "J. Supply Chain Manag." 2.
 73. Makate C., Mango N., Makate M. (2019), Socioeconomic status connected imbalances in arabic land size holding and utilization in smallholder farming in Zimbabwe: Implications for a sustainable rural development, "Land Use Policy" 87, DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104027.
 74. Mango N., Zamasiya B., Makate C, Nyikahadzoi K., Siziba S. (2014), Factors influencing household food security among smallholder farmers in the Mudzi district of Zimbabwe, "Development Southern Africa" 31(4).
 75. Matthews A. (2013), Promoting family farming, "The European Union. GREAT Insights" 3/1.
 76. Matthews A. (2017), Focus on the Distribution of Direct Payments, Available online: http:// capreform.eu/focus-on-the-distribution-of-direct-payments/ (accessed on 7 Novem-ber 2017).
 77. Michałek R., Kuboń M. (2009), Postęp naukowo-techniczny i jego skutki społeczno-ekologiczne, "Inżynieria Rolnicza" 1(110).
 78. Minviel J.J., Latruffe L. (2017), Effect ofpublic subsidies on farm technical efficiency: A meta-analysis of empirical results, "Appl. Econ." 49, DOI: 10.1080/00036846.2016.1194963.
 79. Mosco V. (2009), The Political Economy of Communication (second edition). London: Sage Publications Ltd.
 80. Nicholson J. (2005), The Living Capital of the United Kingdom, "Economic Journal" 1891, nr 1, za: CICHY K.: Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich, Poznań, Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej.
 81. Noack E, Larsen A. (2019), The contrasting effects offarm size on farm incomes and food production, "Environmental Research Letter" 14, DOI: 10.1088/1748-9326/ab2dbf
 82. Noga M. (1996), Społeczeństwo - Gospodarka - Środowisko, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 83. North D. (1990), Institution, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 84. Paarlberg, R. (1997), Agricultural Policy Reform and the Uruguay Round: Synergistic Linkage in a Two-Level Game?, "International Organization" 51(3).
 85. Palmioli L., Grando S., Di Iacovo E, Fastelli L. i in. (2020), Galii E, Prosperi P, Rovai M, Brunori G., Smali farms' strategies between self-provision and socio-economic integration: effects on food system capacity to provide food and nutrition security, "Local Environment" 25(1).
 86. Picazo-Tade, AJ., Gomez-Limon J.A. & Reig-Martinez E. (2011), Assessing farming eco-efficiency: A Data Envelopment Analysis approach, "Journal of Environmental Management" 92.
 87. Potter C, Goodwin P. (1998), Agricultural liberalization in the European union: an analysis ofthe implications for naturę conservation, "Journal of Rural Studies" 13(3).
 88. Ray J., Boehlje M., Hurt C. (1997), Opportunities in Coordinated Hog Production, Purdue University, Department of Agricultural Economies, West Lafayette.
 89. Ratzel S. (2009), Revisiting the neoclassical theory oflabour supply - Disutility of labour, working hours, and happiness, "FEMM Work. Pap." 5.
 90. Rembisz W. (2010), The Critical Analysis ofthe Intervention Basis and Evolution in Agriculture, "Współczesna Ekonomia" 4(4).
 91. Ren C, Liu S., Van Grinsven H., Reis S., Jin S. i in. (2019), The impact offarm size on agricultural sustainability, "Journal of Cleaner Production" 220, DOI: 10.1016/j.jcle-pro.2019.02.151
 92. Romer RM. (1970), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 98.
 93. Ryś-Jurek R. (2018), Family farm income and their production and economic determinants according to the economic size in the EU countries in 2004-2015. Proceedings of the 2018 International Scientific Conference 'Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy' No 2, Warsaw, 7-8 June, s. 21-28. DOI: 10.22630/ESARE.2018.2.1
 94. Salas-Velasco M. (2020), Measuring and explaining the production efficiency of Spanish universities using a non-parametric approach and a bootstrapped-truncated regression, "Scientometrics" 122, DOI:10.1007/slll92-019-03324-4
 95. Simar L., Wilson P.W. (2007), Estimation and inference in two-stage, semi-paramet-ric models of production processes, "Journal of Econometrics" 136, DOI: 10.1016/j. jeconom.2005.07.009.
 96. Smędzik-Ambroży K., Guth M., Stępień S., Brelik A. (2019), The Influence ofthe European Union 's Common Agricultural Policy on the Socio-Economic Sustainability of Farms (the Case ofPoland), "Sustainability" 11(24), DOI: 10.3390/sul 1247173.
 97. Staal S., Delgado C, Nicholson C. (1997), Smallholder Dairying under Transaction Costs in EastAfrica, "World Dev." 25.
 98. Stępień S. (2015), Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 99. Stępień S., Smędzik-Ambroży K., Guth M. (2017), Oddziaływanie Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie ekonomiczno-społeczne gospodarstw rolnych na przykładzie polski, "Wieś i Rolnictwo" 4(177).
 100. Stępień S., Polcyn J. (2019), Risk management in smali family farms in Roland, Proceed-ings of the 2019 International Conference Economic Science for Rural Development, nr 50, 9-10 May.
 101. Stoeckel A. (2000), Solving the Problem - The Political Economy of Agricultural Reform, Barton: Rural Industries Research and Development Corporation - Centre for International Economies.
 102. Su Y., He S., Wang K., Shahtahmassebi A.R., Zhang L. i in. (2020), Quantifying the sustainability of three types of agricultural production in China: An emergy analysis with the integration of environmental pollution, "Journal of Cleaner Production" 252DOI:10.1016/j.jclepro.2019.119650.
 103. Subić J., Jeloćnik M., Jovanović M. (2013), Evaluation ofsocial sustainability ofagricul-ture within the Carpathians in the Republic of Serbia, "Scientific Papers Series. Manag. Econ. Eng. Agric. Rural. Dev." 13.
 104. Szalavetz A. (2015), Post-Crisis approaches to state interrention: New developmentalism or industrial policy as usual?, "SAGE Journals: Competition&Change" 19(1). DOI: 10.1177/1024529414563009.
 105. Sharifzadeh M.Sh., Abdollahzadeh G., Socioeconomic Determinants of Sustainability of Agricultural Production in RuralAreasiA Case Study in Golestan Province, "Journal of Sustainable Rural Development" 1(2).
 106. Therond O., Duru M., Roger-Estrade J. Richard G. (2017), A new analytical framework of farming system and agriculture model diversities, "A review. Agron. Sustain. Dev." 37(3).
 107. ul Haq S., Boz I. (2018), Developing a set ofindicators to measure sustainability oftea cul-tivating farms in Rize Province, Turkey, "Ecological Indicators" 95.
 108. Urdiales M.P., Lansink A.O., Wall A. (2016), Eco-efftciency Among Dairy Farmers: The Importance of Socio-economic Characteristics and Farmer Attitudes, "Environmental & Resource Economies" 64.
 109. Van Cauwenbergh N., Biała K., Bielders C, Brouckaert V. i in. (2007), Franchois L., Cidad V. G., Hermy M., Mathijs E., Muys B., Reijnders J., Sauvenier X., Valckx J., Vanclooster M., Van Der Veken B., Wauters, E., Peeters A., Safe - A Hierarchical Framework ForAssessing The Sustainability Of Agricultural Systems, "Agriculture Eco-systems & Environment" 120.
 110. Vangelis V. (2007), Agricultural subsidy reform and its implications forsustainable de-velopment: the New Zealand experience, "Environmental Sciences" 4(1), DOI: 10.1080/15693430601108086
 111. Vaubel R. (1994), The public choice analysis of European integration: A surrey, "European Journal of Political Economy" 10(1).
 112. le Vay C. (2008), Agricultural co-operative theory: a review, "Journal of Agricultural Economies" 34(1).
 113. Vrolijk H., Poppe K., Szilard K. (2016), Collecting Sustainability Data In Different Or-ganisational Settings Of The European Farm Accountancy Data Network, "Studies In Agricultural Economies" 118.
 114. Wang G.C. (2009), Fundamentals of Political Economy, New York: M.E. Sharpe Inc. Publisher.
 115. Wiggins S., Kirsten J., Lambi L. (2010), The futurę of smali farms, "World Development" 38(10).
 116. Wigier M., Wasilewski A., Łopaciuk W. (2014), Analysis ofthe effects ofselected Instruments of public policy on the structural changes in agriculture and rural areas, w: A. Kowalski, M. Wigier (red.), Competitiveness ofthe Polishfood economy in the conditions of globalization and European integration, IERiGŻ, Warsaw.
 117. Wilkin J. (2011), Institutional equilibrium. What is about and what is the role in the economy?, "Ekonomia" 3.
 118. Wilkin J. (2009), Ekonomia polityczna reform wspólnej polityki rolnej, "Gospodarka Narodowa" 1-2.
 119. Williamson O.E. (2000), The new institutional economics: Take stock, "Journal of Economic Literature" 38.
 120. Wu J., Si S. (2018), Poverty reduction through entrepreneurship: incentives, social networks, and sustainability, "Asian Business & Management" 17(4).
 121. Yameogo T.B., Bossa A.Y., Torou B.M., Fusillier J.L. i in. (2018), Da D.E., Yira Y., Serpantie G., Some F., Dama-Balima M.M., Socio-Economic Factors Influencing Small-Scale Farmers' Market Participation: Case of Rice Producers in Dano, "Sustainability" 10(12), DOI: 10.3390/sul0124354.
 122. Zahrnt V. (2011), A guide to CAP reform politics: issues, positions and dynamics, "ECIPE Working Papers" 03/2011.
 123. Zegar J.S. (2012), Współczesne wyzwania rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 124. Zhu X., Oude Lansink A. (2010), Impact of CAP subsidies on technical efftciency ofcrop farms in Germany the Netherlands and Sweden, "Journal of Agricultural Economics" 61, DOI: 10.1111/j.l477-9552.2010.00254.x.
 125. Żivćicova E., Bulkova K., Masarova T. (2017), Comparison ofthe Selected Indicators of Work Life Balance in European Union Countries, "Economics and Sociology" 10(1), DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-1/16.
 126. Żmija D. (2014), Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, "Studia Ekonomiczne" 166.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu