BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Bogusława (Politechnika Częstochowska), Szmit Dorota (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Częstochowa)
Tytuł
Umiejętności interpersonalne menedżerów a zadowolenie i rozwój zawodowy personelu pielęgniarskiego w zamkniętej placówce służby zdrowia
Interpersonal Skills of Managers, and Satisfaction and Professional Development of Nursing Staff in a Closed Health Care Facility
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2018, z. 128, s. 545-554, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne metody i koncepcje zarządzania w przemyśle i usługach na rzecz branży zbrojeniowej
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Szpitalnictwo, Rozwój zawodowy pracownika, Personel medyczny
Human Resources Management (HRM), Hospital service, Professional development of employees, Medical staff
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby ludzkie w każdej organizacji stanowią fundament jej istnienia. Szczególnie w działalności usługowej, w której dochodzi do bezpośredniej styczności pomiędzy wykonawcą i odbiorcą w procesie świadczenia usługi, w obszarze działalności tak wrażliwej jaką realizują zamknięte placówki publicznej służby zdrowia. Poza lekarzami niezwykle ważne w procesie leczenia są czynności personelu pielęgniarskiego, który odpowiednio zmotywowany i zaangażowany, w sposób istotny wpływa na samopoczucie i proces zdrowienia pacjenta. W artykule zaakcentowano rolę personelu pielęgniarskiego, który podobnie jak personel lekarski, stanowi trzon zakładów opieki zdrowotnej. Bez dobrego kontaktu i porozumienia z tą grupą zawodową trudno będzie zbudować odpowiedni wizerunek i osiągnąć oczekiwaną skuteczność publicznego podmiotu leczniczego.(abstrakt oryginalny)

Human resources in every organization are the foundation of its existence. Particularly in service activities in which there is direct contact between the contractor and the recipient in the service provision process, in the area of activities as sensitive as those implemented by closed public health care institutions. In addition to physicians, nursing staff are very important in the treatment process, which, when properly motivated and involved, significantly affects the patient's well-being and healing process. The article emphasizes the role of nursing staff, which, like medical staff, is the core of healthcare institutions. Without good contact and agreement with this professional group, it will be difficult to build the right image and achieve the expected effectiveness of the public health care provider.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arygiel, M. (2003). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.
 2. Asystujący lub pomocniczy personel pielęgniarski. Oficjalne Stanowisko Między-narodowej Rady Pielęgniarek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, (2017.09.14) Asystujący lub pomocniczy personel pielęgniarski. Oficjalne Stanowisko Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Warszawa 2006, http://www.ptp.na1.pl.
 3. Borkowski, J. (2003) Podstawy psychologii społecznej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 4. Drucker, P.F. (1994). Menedżer skuteczny. Kraków: Nowoczesność.
 5. Epstein, M.R., and Hundert, E. (2017.09.14). Defining and Assessing Professional Competence, Retrieved from https://uit.no/Content/338007/Assessing_professionalism_ artikkel.pdf.
 6. Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 7. Kołpa, M., Jurkiewicz, B., and Sobyra, A. (2016). Wizerunek pielęgniarki oraz czynniki determinujące zadowolenie z opieki pielęgniarskiej na oddziale chirurgii jednego dnia. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 3, 100-105.
 8. Koźmiński, A., and Piotrowski, K. (Eds.) (1998). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
 9. Louart, P. (1995). Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
 10. Łochnicka, D. (2015). Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIV, 317-334. Retrieved from http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/ element/bwmeta1.element.desklight-e0ef9049-7b40-4fb4-8bd9-ddb30cbae64c/c/18_Lochnicka.pdf.
 11. Nęcki, Z., and Kęsy, M. (Eds.) (2013). Postawy personelu medycznego w zarządzaniu szpitalem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Schneider, R.J., Ackerman, P.L., and Kanfer, R. (1996). To "act wisely in human relations": exploring the dimension of social competence. Personality and Individuals Competencies, 21, 469-481.
 13. Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Wolters Kluwer business.
 14. Szmit, D. (2018) Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi w aspekcie rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 29, 7-28, doi: 10.17512/znpcz.2018.1.02.
 15. Ziółkowska, B. (2009). Ocena pracownicza jako ważne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. In F. Bylok, and L. Cichobłaziński (Eds.), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w dobie globalizacji (pp. 144-150). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 16. Ziółkowska, B. (2013). Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Perspektywa wirtualizacji. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 17. Żukowski, P. (2009). Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menedżera. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 99-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.128.40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu