BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Kafel Tomasz (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Magliocca Pierpaolo (University of Foggia, Italy)
Tytuł
Network Approaches and Strategic Management : Exploration Opportunities and New Trends
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 3, s. 7-35, tab., bibliogr. s. 29-34
Tytuł własny numeru
A Network Approach in Strategic Management : Emerging Trends and Research Concepts
Słowa kluczowe
Podejście sieciowe, Podejście sieciowe w zarządzaniu, Zarządzanie strategiczne
Network approach, Network approach in management, Strategic management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Analiza literatury wskazuje, że próby konceptualizacji strategicznych aspektów sieci mają istotny wpływ na rozwój badań nad sieciami organizacyjnymi. Niniejszy artykuł ma na celu analizę nowych trendów w zarządzaniu strategicznym, a w szczególności możliwości eksploracji podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym, poprzez istniejącą literaturę oraz prezentację nowych wkładów kolejnych artykułów opublikowanych w bieżącym numerze. METODYKA: Artykuł ma charakter opisowy, dlatego bazuje na przeglądzie literatury i jej konstruktywnej krytyce. Do przedstawienia głównych założeń i cech podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym wykorzystano narracyjny przegląd literatury, wraz ze wskazaniem pojawiających się trendów i nowych kierunków badawczych. Dokonano identyfikacji teoretycznych podstaw procesów zmian strategicznych w sieciach międzyorganizacyjnych oraz zaproponowano sposób rozumienia strategii sieci. WYNIKI: Badania zawarte w tym numerze pokazują, że z perspektywy sieci strategia biznesowa odgrywa ważną rolę w kierowaniu rozwojem poszczególnych relacji i sieci. Eksploracja podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym pozwala na przyjęcie kategorii strategii sieciowej, którą można opisać poprzez współistnienie współpracy i konkurencji. IMPLIKACJE DLA TEORII I PRAKTYKI: Rozważania prowadzą do wniosku, że strategia biznesowa musi być wyrażona w kategoriach potencjalnych zmian w sieci, w której działa firma, z uwzględnieniem jej aktualnej i wybranej pozycji w sieci. Pomimo tego, że obecny stan badań nad sieciami organizacyjnymi w teorii zarządzania strategicznego wskazuje, że podejście to jest już dość dobrze ugruntowane, to na podstawie analizy wyników badań dotyczących konceptualizacji strategicznych aspektów sieci, określono istniejące problemy i zidentyfikowano ograniczenia. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Wskazano główne problemy związane z badaniem podejścia sieciowego i wynikające z tego konsekwencje dla określenia strategii sieciowej. Wartość dodaną artykułu stanowi połączenie podejścia organizacyjnego i ekonomicznego z logiką przewagi konkurencyjnej i renty relacyjnej. Wykazano, że perspektywa sieciowa w zarządzaniu strategicznym pozwala na pełniejsze zrozumienie strategicznych zachowań współczesnych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The analysis of the literature shows that the attempts to conceptualize the strategic aspects of the network bring a significant impact on the development of research on organizational networks. This article aims to analyze the new trends in strategic management, and in particular on the possibility of exploring the network approach in strategic management, through the existing literature and the presentation of the new contributions of the following articles published in the current issue. METHODOLOGY: The article is descriptive in character; thus it is based on a literature review and its constructive critics. A narrative literature review was used to present the main assumptions and features of the network approach in strategic management, along with an indication of emerging trends and new directions. Also the identification of theoretical foundations for understanding the processes of strategic change in inter-organizational networks and the proposition of the way to understand network strategy were presented. FINDINGS: The research included in this issue shows that from a network perspective, business strategy plays an important role in guiding the development of individual relationships and networks. Exploring the network approach in strategic management allows one to adopt the category of network strategy, which can be described through the coexistence of cooperation and competition. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: Considerations lead to the conclusion that the business strategy must be expressed in terms of potential changes in the network in which the company operates, taking into account its current and selected position in the network. Despite the fact that the current state of research on organizational networks in the theory of strategic management shows that this approach is already quite well established, on the basis of the analysis of research results concerning the conceptualization of strategic aspects of the network, the existing problems and limitations were identified. ORIGINALITY AND VALUE: The main problems related to the exploration of the network approach and the resulting consequences for the definition of the network strategy were indicated. Also, the combination of an organizational and economic approach with the logic of competitive advantage and relational annuity. The demonstration that the network perspective in strategic management allows for a more complete understanding of the strategic behavior of modern enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achrol, R. S., & Kotler, P. (1999). Marketing in the network economy. Journal of Marketing, 63(4), 146-163. https://doi.org/10.1177/00222429990634s114
 2. Alders, B., Van Liere, M., Berendsen, G., & Pieters, I. (2010). Risk in interorganizational networks and strategic alliances. Han Business Publications, 3, 27-39. Retrieved from www.han.nl/hanbusinesspublications3
 3. Ansoff, H. L. (1965). Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill.
 4. Balthrop, J., Forrest, S., Newman, M. E. J., & Williamson, M. M. (2004). Technological networks and the spread of computer viruses. Science, 304 (5670), 527-529. https://doi.org/10.1126/science.1095845
 5. Barabási, A. L., & Bonabeau, E. (2003). Scale-free networks. Scientific American, 288(5), 60-69. https://doi.org/10.1038/amerykański naukowy0503-60
 6. Barabási, A. L. (2016). Network Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Baum, J., & Rowley, T. (2008). Network Strategy. Bradford: JAI Press Inc.
 8. Barczak, B. (2016). Koncepcja Oceny Efektywności Struktur Sieciowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 9. Barczak, B. (2020). Modele Sieci Organizacyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 10. Batorski, D. (2008). Metody analizy sieci i ich zastosowanie w ewaluacji, In A. Haber & M. Szałaja (Eds.), Środowisko i Warsztat Ewaluacji (pp. 167-193). Warszawa: PARP.
 11. Batorski, D., & Zdziarski, M. (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania. Problemy Zarządzania, 7, 157-184.
 12. Borgatti, S. P., & Foster, P. C (2003). The network paradigm in organizational research: A review and typology. Journal of Management, 29(6), 991-1013. https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00087-4
 13. Bowman, E. H. (2000). Strategy Change: Possible Worlds and Actual Minds. New York: Harper & Row.
 14. Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Hoboken: Wiley-Blackwell.
 15. Chandler, A. D. (1962). Strategy and Structure Chapters in the History of American Enterprise. Boston: MIT Press.
 16. Christakis, N. A., & Fowler, J. H. (2011). Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives. London: Harper Press.
 17. Clegg, S., Josserand, E., Mehra, A., & Pitsis, T. (2016). The transformative power of network dynamics: A research agenda. Organization Studies, 37(3), 277-291. https://doi.org/10.1177/0170840616629047
 18. Czakon, W. (2017). Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja i Kierowanie, 2(176), 93-104.
 19. Czakon, W. (2016). Network strategies logic. Problemy Zarządzania, 14/4(64), 17-30.
 20. Czakon, W. (2012). Sieci w Zarządzaniu Strategicznym. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 21. Dorogovtsev, S. N., & Mendes, J. F. F. (2002). Evolution of Networks. From Biological Nets to the Internet and WWW. Oxford: Clarendon Press.
 22. Dyer, J. H., & Singh, H. (2004). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679. https://doi.org/10.5465/amr.1998.1255632
 23. Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H., Lundgren, A., Snehota, I., Turnbull, P., & Wilson, D. (1998). Managing Business Relationships. Chichester: John Wiley & Sons.
 24. Gemünden, H.G., & Heydebreck, P. (1995). The influence of business strategies on technological network activities. Research Policy, 24(6), 831-849. https://doi.org/10.1016/0048-7333(94)00784-5
 25. Gulati, R., Nohria, N., & Zaheer, A. (2000), Strategic networks. Strategic Management Journal, 21(3), 203-215. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200003)21:3<203::AID-SMJ102>3.0.CO;2-K
 26. Gupta, A. K., Govindarajan, V., & Wang, H. (2008). The Quest for Global Dominance: Transforming Global Presence into Global Competitive Advantage. San Francisco: Jossey-Bass.
 27. Håkansson, H., & Snehota, I. (Eds.). (1995). Developing Relationships in Business Networks. London: Routledge.
 28. Håkansson, H., & Ford, D. (2002). How should companies interact in business networks?. Journal of Business Research, 55(2), 133-139. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(00)00148-X
 29. Hedvall, K., Jagstedt, S., & Dubois, A. (2019). Solutions in business networks: Implications of an interorganizational perspective. Journal of Business Research, 104, 411-421. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.035
 30. Herhausen, D., Morgan, R. E., Brozović, D., & Volberda, H. W. (2021), Re-examining strategic flexibility: A meta-analysis of its antecedents, consequences and contingencies. British Journal of Management, 32(2), 435-455. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12413
 31. Hernandez, E., & Menon, A. (2021). Corporate strategy and network change. Academy of Management Review, 46(1), 80-107. https://doi.org/10.5465/amr.2018.0013
 32. Hernandez, E., & Shaver, J. M. (2019). Network synergy. Administrative Science Quarterly, 64, 171 - 202. https://doi.org/10.1177/0001839218761369
 33. Hettich, E., & Kreutzer, M. (2021). Strategy formation across organizational boundaries: An interorganizational process model. British Journal of Management, 32(1), 147-199. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12473
 34. Jarillo, J. C. (1988). On strategic networks. Strategic Management Journal, 9(1), 31-41. https://doi.org/10.1002/smj.4250090104
 35. Johansson, J., & Mattsson, L.G. (1992). Network positions and strategic action: An analytical framework. In B. Axelsson and G. Easton (Eds.), Industrial Networks: A New View of Reality (pp. 205-214). London: Routledge.
 36. Jussila, A., Mainela, T., & Nätti, S. (2016). Formation of strategic networks under high uncertainty of a megaproject. Journal of Business & Industrial Marketing, 23, 203-215. https://doi.org/10.1108/JBIM-03-2014-0055
 37. Jüttner, U., & Schlange, L. E. (1996). A network approach to strategy. International Journal of Research in Marketing, 5, 479-494.
 38. Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social Networks and Organizations. London: Sage.
 39. Knoke, D. H., & Yang, S. (2020). Social Network Analysis. London: Sage.
 40. Kobayashi, M. (2014). Relational view: Four prerequisites of competitive advantage. Annals of Business Administrative Science, 13(2), 77-90. https://doi.org/10.7880/abas.13.77
 41. Kocarev, L., & In, V. (2010). Network science: A new paradigm shift. IEEE Network, 24(6), 6-9. https://doi.org/10.1109/MNET.2010.5634436
 42. Kosch, O., & Szarucki, M. (2020). Przegląd 25 lat europejskiej współpracy naukowej w dziedzinie zarządzania strategicznego: Analiza bibliometryczna. Europejski Przegląd Zarządzania, 18(1), 51-69. http://dx.doi.org/10.1111/emre.12401
 43. Kozarkiewicz, A. (2015). Sieci organizacji tymczasowych - nowa perspektywa badawcza w zarządzaniu portfelami projektów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224, 83-95.
 44. Krzakiewicz, K., & Cyfert, Sz. (2013). The network concept of strategic management and its limitations. Management, 17(1), 19-30. https://doi. org/10.2478/manment-2013-0002
 45. Krzakiewicz, K. (2013). Zastosowanie podejścia sieciowego w zarzadzaniu strategicznym. Organizacja i Zarządzanie, 1147, 109-118. https://doi.org/10.34658/oiz.2013.52.109-118
 46. Kumar, P., & Zaheer, A. (2019). Ego-network stability and innovation in alliances. Academy of Management Journal, 62, 691-716. https://doi:10.5465/amj.2016.081
 47. Lewis, T. G. (2009). Network Science: Theory and Applications. New Jersey: Wiley Publishing.
 48. Matyjas, Z. (2014). Podejście ekonomiczne w zarządzaniu strategicznym. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2, 139-152.
 49. Manning, S. (2017). The rise of project network organizations: Building core teams and flexible partner pools for interorganizational projects. Research Policy, 46(8), 1399-1415. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.06.005
 50. Mitręga, M., & Zolkiewski, J. (2012), Negative consequences of deep relationships with suppliers: An exploratory study in Poland. Industrial Marketing Management, 41(5), 886-894. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.09.023
 51. Möller, K., & Halinen, A. (1999). Business relationships and networks: Managerial challenge of network era. Industrial Marketing Management, 28(5), 413-427. https://doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00086-3
 52. Mouzas, S., Henneberg, S., & Naudé, P. (2008). Developing network insight. Industrial Marketing Management, 37(2), 167-180. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2007.01.003
 53. Nerur, A., Rasheed, A., & Natarajan, V. (2008). The intellectual structure of strategic management field: An author cocitation analysis. Strategic Management Journal, 29, 319-336. https://doi.org/10.1002/smj.659
 54. Newman, M. (2010). Networks: An introduction. Oxford: Oxford University Press.
 55. Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., & Jasiński, B. (2012). Sieci Międzyorganizacyjne. Współczesne Wyzwania dla Teorii i Praktyki Zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 56. Niemczyk, J. (2013). Strategia. Od Planu Do Sieci. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 57. Porter, M., (Ed.). (1986). Competition in Global Industries. Boston: Harvard Business School Press.
 58. Ratajczak-Mrozek, M. (2010). Sieci Biznesowe a Przewaga Konkurencyjna Przedsiębiorstw Zaawansowanych Technologii Na Rynkach Zagranicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 59. Ring, P. S., & Van de Ven, A. H. (1992). Structuring cooperative relationships between organizations. Strategic Management Journal, 13(7), 483-498. https://doi.org/10.1002/smj.4250130702
 60. Ritala, P., & Ellonen, H. K. (2010). Competitive advantage in interfirm cooperation: Old and new explanations. Competitiveness Review: An International Business Journal, 20(5), 514-533. https://doi.org/10.1108/105954210101080751
 61. Rumelt, R. P., Schendel, D. E., & Teece, D. J. (1994). Fundamental Issues in Strategy. A Research Agenda. Boston: Harvard Business School Press.
 62. Sashi, C. M. (2021). Digital communication, value co-creation and customer engagement in business networks: A conceptual matrix and propositions. European Journal of Marketing, 55(6), 1643-1663. https://doi.org/10.1108/EJM-01-2020-0023
 63. Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. New York: Crown Business.
 64. Scott, J. (2017). Social Network Analysis (4th ed.). London: Sage.
 65. Strandburg, J. K., Csardi, G., Tobochnik, J., Erdi, P., & Zalanyi, L. (2007). Law and the science of networks: An overview and an application to the 'patent explosion.' Berkeley Technology Law Journal, 21, 1293-1362.
 66. Światowiec-Szczepańska, J., & Kawa, A. (2018). Metafory, modele i teorie sieci w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 2(181), 79-91.
 67. Tikkanen, J., & Halinen, A. (2003). Network approach to strategic management - exploration to the emerging perspective, paper presented at the 19th Annual IMP Conference. Retrieved from http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=4430
 68. Teece, D. (2007). Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoudations of (sustainable) enterprise performance. Strategic Management Journal, 28(13), 1319-1350. http://dx.doi.org/10.1002/ smj.640
 69. Ujwary-Gil, A. (2020). Organizational Network Analysis. Auditing Intangible Resources. New York: Routledge.
 70. Ujwary-Gil, A. (2019). Organizational network analysis: A study of a university library from a network efficiency perspective. Library & Information Science Research, 41(1), 48-57. https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.02.007
 71. Wang, M., Chen, P., & Fang, S. (2021). How environmental turbulence influences firms entrepreneurial orientation: The moderating role of network relationships and organizational inertia. Journal of Business & Industrial Marketing, 36(1), 48-59. https://doi:10.1108/JBIM-05-2019-0170
 72. Wang, J., Yang, N. & Guo, M. (2021), Ego-network stability and exploratory innovation: the moderating role of knowledge networks, Management Decision, 59 (6), 1406-1420. https://doi.org/10.1108/MD-05-2019-0597
 73. Venkatraman, N., & Subramaniam, M. (2002). Theorizing the Future of Strategy: Questions for Shaping Strategy Research in the Knowledge Economy. London: Sage.
 74. Vrdoljak-Raguž, I., Jelenc, L., & Podrug, N. (2016). Neostrategic Management - An International Perspective on Trends and Challenges. Switzerland: Springer International Publishing.
 75. Wang, M., Chen, P., & Fang, S. (2021). How environmental turbulence influences firms entrepreneurial orientation: The moderating role of network relationships and organizational inertia. Journal of Business & Industrial Marketing, 36(1), 48-59. https://doi.org/10.1108/JBIM-05-2019-0170
 76. Wang, J., Yang, N., & Guo, M. (2021). Ego-network stability and exploratory innovation: The moderating role of knowledge networks. Management Decision, 59(6), 1406-1420. https://doi.org/10.1108/MD-05-2019-0597
 77. Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
 78. Wellman, B. (2001). Computer networks as social networks. Science, 293(5537), 2031-2034. https://doi.org/10.1126/nauka.1065547
 79. Wynstra, F. (1994). Strategic actions in networks - the concept of position. In W. Biemans & P. Ghauri (Eds.), Industrial Marketing and Purchasing Group Conference (pp. 802-817). Retrieved from https://www.escholar.manchester.ac.uk/jrul/item/?pid=uk-ac-man-scw:2n462
 80. Zakrzewska-Bielawska, A. (2017). Seeking the content of the relational strategy: Conceptual framework. International Journal of Management and Applied Science, 3(4), 67-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211731
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu