BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Canestrino Rossella (Parthenope University of Naples, Italy), Forouharfar Amir (University of Sistan and Baluchestan, Iran)
Tytuł
Networks and Network Strategies : New Theorization Based Upon a Systematic Literature Review
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 3, s. 37-66, tab., bibliogr. s. 57-65
Tytuł własny numeru
A Network Approach in Strategic Management : Emerging Trends and Research Concepts
Słowa kluczowe
Podejście sieciowe, Zarządzanie strategiczne, Przegląd literatury, Systematyczny przegląd literatury
Network approach, Strategic management, Literature review, Systematic literature review
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L1, L14
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie ogólnej, wszechstronnej taksonomii sieci i jej odpowiednich strategii w celu ułatwienia nauczania i uczenia się strategicznych koncepcji sieci w zarządzaniu strategicznym. METODYKA: Aby spełnić swój zamiar, w artykule przyjęto systematyczny przegląd literatury (SLR), gdyż wprowadzona taksonomia i odpowiadające jej strategie powinny być komplementarnym odzwierciedleniem i podsumowaniem aktualnej literatury dotyczącej badań nad sieciami strategicznymi. WYNIKI: W pracy przedstawiono siedem potencjalnych konfiguracji sieci, a następnie przystąpiono do zaproponowania ich odpowiednich strategii w odniesieniu do relacji i form sieci. Wyróżniono sieci wzajemnie współzależne, sieci sekwencyjnie współzależne, sieci partnerskie, sieci komplementarne (nakładające się), sieci wspierające (logistyczne), sieci dystrybucyjne oraz sieci współinnowacji i dzielenia się wiedzą. Odpowiadające im strategie sieciowe zostały zidentyfikowane odpowiednio jako wielopoziomowa strategia promocji, strategia just-in-time, strategia partnerstwa sieci, strategia kompensacyjna, strategia logistyczna sieci, strategia sieci dystrybucyjnej oraz strategia sieci badawczo-rozwojowej. IMPLIKACJE DLA TEORII I PRAKTYKI: Systematyka lub system klasyfikacji jest fundamentalną koniecznością w każdej dziedzinie wiedzy, z której korzystają zarówno środowiska akademickie, jak i osoby uczące się. W związku z tym, artykuł ten dostarcza wyczerpujących, ale zwięzłych sposobów klasyfikacji sieci i ich strategii w nadziei na przezwyciężenie niedostatku wciąż istniejącego w literaturze. Wysiłki te zachęcają do przyszłych badań i rozmów na temat sieci i strategii sieciowych, proponując ramy przewodnie dla debaty. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Brak konsensusu co do teorii i konceptualizacji w badaniach sieci strategicznych stał się inspiracją dla tych badań, co pozwoliło na wyjaśnienie wspomnianego istniejącego niedostatku. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: This paper aims to introduce a general all-embracing taxonomy of networks and its relevant strategies to facilitate the teaching and learning of the strategic concepts of networks in strategic management. METHODOLOGY: To fulfill its intention, the paper has adopted a systematic literature review (SLR), since the introduced taxonomy and its corresponding strategies should be a compendious reflection and summary of the current literature of the studies on strategic networks. RESULTS: The paper unfolded seven potential configurations of the networks and then proceeded with the proposition of their relevant strategies with regard to the networks' relationships and forms. These networks were named as Reciprocally Interdependent Networks, Sequentially Interdependent Networks, Partnering Networks, Complementary (Overlapping) Networks, Supporting (Logistic) Networks, Distributing Networks, and Co-Innovation Knowledge-Sharing Networks. Their corresponding network strategies were identified as Multi-Level Promotion Strategy, Just-In-Time Strategy, Network Partnership Strategy, Compensatory Strategy, Network Logistic Strategy, Distributing Network Strategy, and Network R&D Strategy, respectively. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: Systematics or a system of classification is a fundamental necessity in any field of knowledge, benefiting both academia and learners. Accordingly, this paper provides a comprehensive but concise means of classifying networks and their strategies to overcome the paucity still existing in the literature. These efforts invite future research and conversation about networks and network strategies, proposing a guiding framework for the debate. ORIGINALITY AND VALUE: Lack of consensus about theories and conceptualizations in strategic network studies became an inspiration for this research, which allowed for the clarification of the mentioned existing paucity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakkalbasi, N., Bauer, K., Glover, J., & Wang, L. (2006). Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science. Biomedical Digital Libraries, 3(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/1742-5581-3-7
 2. Baraldi, E. (2008). Strategy in industrial networks: Experiences from IKEA. California Management Review, 50(4), 99-126. https://doi.org/10.2307/41166458
 3. Bayne, L., Schepis, D., & Purchase, S. (2017). A framework for understanding strategic network performance: Exploring efficiency and effectiveness at the network level. Industrial Marketing Management, 67, 134-147. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.07.015
 4. Berry, J., Hart, W. E., Phillips, C. A., & Uber, J. (2004). A general integer-programming-based framework for sensor placement in municipal water networks. In Critical Transitions in Water and Environmental Resources Management (pp. 1-10). Salt Lake City, Utah: ASCE. https://doi.org/10.1061/40737(2004)455
 5. Biemans, W. G. (1991). User and third-party involvement in developing medical equipment innovations. Technovation, 11(3), 163-182. https://doi.org/10.1016/0166-4972(91)90032-Y
 6. Blanco, I., Lowndes, V., & Pratchett, L. (2011). Policy networks and governance networks: Towards greater conceptual clarity. Political Studies Review, 9(3), 297-308. https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2011.00239.x
 7. Bonner, J. M., Kim, D., & Cavusgil, S. T. (2005). Self-perceived strategic network identity and its effects on market performance in alliance relationships. Journal of Business Research, 58(10), 1371-1380. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2004.07.002
 8. Borch, O. J., & Arthur, M. B. (1995). Strategic networks among small firms: Implications for strategy research methodology. Journal of Management Studies, 32(4), 419-441. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1995.tb00783.x
 9. Börzel, T. A. (1998). Organizing Babylon: On the different conceptions of policy networks. Public Administration, 76(2), 253-273. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00100
 10. Bozarth, C., & McDermott, C. (1998). Configurations in manufacturing strategy: A review and directions for future research. Journal of Operations Management, 16(4), 427-439. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00022-9
 11. Brun, A., & Castelli, C. (2008). Supply chain strategy in the fashion industry: Developing a portfolio model depending on product, retail channel and brand. International Journal of Production Economics, 116(2), 169-181. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.09.011
 12. Burnham, J. F. (2006). Scopus database: A review. Biomedical Digital Libraries, 3(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/1742-5581-3-1
 13. Canestrino, R., & Magliocca, P. (2019). Dal knowledge management ai knowledge ecosystem. Napoli: Collana del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia.
 14. Caniato, F., Caridi, M., Castelli, C., & Golini, R. (2011). Supply chain management in the luxury industry: A first classification of companies and their strategies. International Journal of Production Economics, 133(2), 622-633. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.04.030
 15. Carmichael, S. G. (2016). The flash report: The global digital economy. Harvard Business Review (April 29). Retrieved from https://hbr.org/2016/04/the-flash-report-the-global-digital-economy
 16. Chang, C. W., Chiang, D. M., & Pai, F. Y. (2012). Cooperative strategy in supply chain networks. Industrial Marketing Management, 41(7), 1114-1124. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.04.011
 17. Christakis, N., Fowler, J., Imbens, G. W., & Kalyanaraman, K. (2020). An empirical model for strategic network formation. In The Econometric Analysis of Network Data (pp. 123-148). Cambridge, MA: Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811771-2.00012-2
 18. Crawford Jr, J. W., & Krahn, S. L. (1998). The demanding customer and the hollow organization: Meeting today's contract management challenge. Public Productivity & Management Review, 22(1), 107-118. https://doi.org/10.2307/3380593
 19. Dal Molin, M., & Masella, C. (2016). Networks in policy, management and governance: A comparative literature review to stimulate future research avenues. Journal of Management & Governance, 20(4), 823-849. https://doi.org/10.1007/s10997-015-9329-x
 20. De La-Torre-Ugarte-Guanilo, M. C., Takahashi, R. F., & Bertolozzi, M. R. (2011). Revisión sistemática: Nociones generales. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 45(5), 1255-1261.
 21. Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a systematic review. In D. A. Buchanan & A. Bryman (Eds.), The Sage Handbook of Organizational Research Methods (pp. 671-689). Thousand Oaks, California: Sage Publications Ltd.
 22. Dess, G. G., Lumpkin, G. T., Eisner, A. B., & McNamara, G. (2006). Strategic Management: Text and Cases. Pennsylvania: McGraw-Hill/Irwin.
 23. Ebers, M., & Jarillo, J. C. (1997). Preface: The construction, forms, and consequences of industry networks. International Studies of Management & Organization, 27(4), 3-21. https://doi.org/10.1080/00208825.1997.11656716
 24. Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. T., & Hallén, L. (2011). Bridging and bonding forms of social capital in a regional strategic network. Industrial Marketing Management, 40(6), 994-1003. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.06.040
 25. Eklinder-Frick, J., Eriksson, L. T., & Hallén, L. (2012). Effects of social capital on processes in a regional strategic network. Industrial Marketing Management, 41(5), 800-806. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.06.007
 26. Fernandes, L. J., Relvas, S., & Barbosa-Póvoa, A. P. (2013). Strategic network design of downstream petroleum supply chains: Single versus multi-entity participation. Chemical Engineering Research and Design, 91(8), 1557-1587. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2013.05.028
 27. Forouharfar, A., Rowshan, S. A., & Salarzehi, H. (2019). Social entrepreneurship strategic grid: Visualizing classification, orientation and dimensionality in the strategic paradigms of governmental-scale social entrepreneurship (A literature-based approach). Cogent Business & Management, 6(1), 1644714. https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1644714
 28. Goetschalckx, M., & Fleischmann, B. (2005) Strategic network planning. In H. Stadtler & C. Kilger (Eds.), Supply Chain Management and Advanced Planning. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-24814-5_7
 29. Hagedoorn, J., Roijakkers, N., & Van Kranenburg, H. (2006). Inter-firm R&D networks: The importance of strategic network capabilities for high-tech partnership formation. British Journal of Management, 17(1), 39-53. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2005.00474.x
 30. Håkansson, H., & Waluszewski, D., (2007), Knowledge and Innovation in Business and Industry: The Importance of Using Others (Vol. 5). Londra, UK: Routledge
 31. Håkansson, H., & Laage-Hellman, J. (1984). Developing a network R&D strategy. Journal of Product Innovation Management: An International Publication of the Product Development & Management Association, 1(4), 224-237. https://doi.org/10.1111/1540-5885.140224
 32. Harland, C. M., & Knight, L. A. (2001). Supply network strategy: Role and competence requirements. International Journal of Operations & Production Management, 21(4), 476-489. https://doi.org/10.1108/01443570110381381
 33. Harland, C. M., Lamming, R. C., & Cousins, P. D. (1999). Developing the concept of supply strategy. International Journal of Operations & Production Management, 19(7), 650-674. https://doi.org/10.1108/01443579910278910
 34. Hartley, J., & Allison, M. (2002). Good, better, best? Inter-organizational learning in a network of local authorities. Public Management Review, 4(1), 101-118. https://doi.org/10.1080/14616670110117332
 35. Hill, C. (2002). Network Literature Review: Conceptualizing and Evaluating Networks. MA: Calgary Health Region.
 36. Hinterhuber, H. H., & Levin, B. M. (1994). Strategic networks - The organization of the future. Long Range Planning, 27(3), 43-53. https://doi.org/10.1016/0024-6301(94)90189-9
 37. Hite, J. M. (2008). The role of dyadic multi-dimensionality in the evolution of strategic network ties. In J. A. C. Baum & T. J. Rowley (Eds.), Network Strategy (Advances in Strategic Management, Vol. 25 (pp. 133-170). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S0742-3322(08)25004-7
 38. Ibarra, H., Kilduff, M., & Tsai, W. (2005). Zooming in and out: Connecting individuals and collectivities at the frontiers of organizational network research. Organization Science, 16(4), 359-371. https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0129
 39. Isett, K. R., Mergel, I. A., LeRoux, K., Mischen, P. A., & Rethemeyer, R. K. (2011). Networks in public administration scholarship: Understanding where we are and where we need to go. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(suppl_1), i157-i173. https://doi.org/10.1093/jopart/muq061
 40. Jarillo, J. C. (1988). On strategic networks. Strategic Management Journal, 9(1), 31-41. https://doi.org/10.1002/smj.4250090104
 41. Jarillo, J. C. (1993). Strategic Networks: Creating the Borderless Organisation. Oxford, UK: Butterworth-Heine Mgmt.
 42. Jia, F., & Jiang, Y. (2018). Sustainable global sourcing: A systematic literature review and bibliometric analysis. Sustainability, 10(3), 595. https://doi.org/10.3390/su10030595
 43. Jones, R., Suoranta, M., & Rowley, J. (2013). Strategic network marketing in technology SMEs. Journal of Marketing Management, 29(5-6), 671-697. https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.797920
 44. Jussila, A., Mainela, T., & Nätti, S. (2016). Formation of strategic networks under high uncertainty of a megaproject. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(5), 575-586. https://doi.org/10.1108/JBIM-03-2014-0055
 45. Kale, P., Singh, H., & Perlmutter, H. (2000). Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: Building relational capital. Strategic Management Journal, 21(3), 217-237. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200003)21:3<217::AID-SMJ95>3.0.CO;2-Y
 46. Kathuria, R. (2000). Competitive priorities and managerial performance: A taxonomy of small manufacturers. Journal of Operations Management, 18(6), 627-641. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(00)00042-5
 47. Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Keele University and Durham University Joint Report. Retrieved from http://www.cs.ecu.edu/gudivada/research/papers/guidelines-for-se-literature-reviews-summary.pdf
 48. Knoben, J., Oerlemans, L. A., & Rutten, R. P. (2006). Radical changes in inter-organizational network structures: The longitudinal gap. Technological Forecasting and Social Change, 73(4), 390-404. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2005.05.010
 49. Knoke, D. (1999). Organizational networks and corporate social capital. In Corporate Social Capital and Liability (pp. 17-42). Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5027-3_2
 50. Kohtamäki, M., Thorgren, S., & Wincent, J. (2016). Organizational identity and behaviors in strategic networks. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(1), 36-46. https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2014-0141
 51. Kohtamäki, M., Vesalainen, J., Varamäki, E., & Vuorinen, T. (2006). The governance of partnerships and a strategic network. Management Decision, 44(8), 1031-1051. https://doi.org/10.1108/00251740610690603
 52. Krzakiewicz, K., & Cyfert, S. (2013). The network concept of strategic management and its limitations. Management, 17(1), 19-30.
 53. Kuntz, L., & Vera, A. (2007). Modular organization and hospital performance. Health Services Management Research, 20(1), 48-58. https://doi.org/10.1258/095148407779614990
 54. LaGuardia, C. (2005). Scopus vs. Web of Science. Library Journal, 130, 40-42.
 55. Li, J., Burnham, J. F., Lemley, T., & Britton, R. M. (2010). Citation analysis: Comparison of Web of Science®, Scopus™, SciFinder®, and Google Scholar. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 7(3), 196-217. https://doi.org/10.1080/15424065.2010.505518
 56. Lin, H. M., Lin, C. P., & Huang, H. C. (2011). Embedding strategic alliances in networks to govern transaction hazards: Evidence from an emerging economy. Asian Business & Management, 10(2), 183-208. https://doi.org/10.1057/abm.2010.8
 57. Liu, T., & Tang, L. (2020). Open innovation from the perspective of network embedding: Knowledge evolution and development trend. Scientometrics, 124, 1053-1080. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03520-7
 58. Lorenzoni, G. (2010). Genesis of a research field: District, network, strategic network. Journal of Management & Governance, 14(3), 221-239. https://doi.org/10.1007/s10997-010-9151-4
 59. Luzzini, D., & Ronchi, S. (2010). Purchasing management in the luxury industry: Organization and practices. Operations Management Research, 3(1), 7-21. https://doi.org/10.1007/s12063-010-0042-2
 60. Macchion, L., Moretto, A., Caniato, F., Caridi, M., Danese, P., & Vinelli, A. (2015). Production and supply network strategies within the fashion industry. International Journal of Production Economics, 163, 173-188. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.006
 61. Mazzarol, T., Limnios, E. M., & Reboud, S. (2013). Co-operatives as a strategic network of small firms: Case studies from Australian and French co-operatives. Journal of Co-operative Organization and Management, 1(1), 27-40. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2013.06.004
 62. McIntyre, D. P., & Srinivasan, A. (2017). Networks, platforms, and strategy: Emerging views and next steps. Strategic Management Journal, 38(1), 141-160. https://doi.org/10.1002/smj.2596
 63. Menzel, K. (2015). Strategic network formation with many agents. Working papers, NYU. Retrieved from https://economics.sas.upenn.edu/sites/default/files/filevault/event_papers/network_formation.pdf
 64. Merli, R., Preziosi, M., & Acampora, A. (2018). How do scholars approach the circular economy? A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 178, 703-722. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.112
 65. Miller, J. G., & Roth, A. V. (1994). A taxonomy of manufacturing strategies. Management Science, 40(3), 285-304. https://doi.org/10.1287/mnsc.40.3.285
 66. Mitchell, G. E. (2014). Strategic responses to resource dependence among transnational NGOs registered in the United States. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 25(1), 67-91. https://doi.org/10.1007/s11266-012-9329-2
 67. Mizruchi, M. S., & Galaskiewicz, J. (1993). Networks of interorganizational relations. Sociological Methods & Research, 22(1), 46-70. https://doi.org/10.1177/0049124193022001003
 68. Mutha, A., & Pokharel, S. (2009). Strategic network design for reverse logistics and remanufacturing using new and old product modules. Computers & Industrial Engineering, 56(1), 334-346. https://doi.org/10.1016/j.cie.2008.06.006
 69. Narasimhan A., Yu H. H. (2021). Organizational design: Inviting the outside in. Retrieved from https://www.imd.org/research-knowledge/articles/organizational-design-inviting-the-outside-in/
 70. Niu, K. H., Miles, G., & Lee, C. S. (2008). Strategic development of network clusters: A study of high technology regional development and global competitiveness. Competitiveness Review: An International Business Journal. 18(3), 176-191. https://doi.org/10.1108/10595420810905966
 71. Nobre, H., & Silva, D. (2014). Social network marketing strategy and SME strategy benefits. Journal of Transnational Management, 19(2), 138-151. https://doi.org/10.1080/15475778.2014.904658
 72. Oliver, A. L., & Ebers, M. (1998). Networking network studies: An analysis of conceptual configurations in the study of inter-organizational relationships. Organization Studies, 19(4), 549-583. https://doi.org/10.1177/017084069801900402
 73. Orzes, G., Moretto, A. M., Ebrahimpour, M., Sartor, M., Moro, M., & Rossi, M. (2018). United Nations Global Compact: Literature review and theory-based research agenda. Journal of Cleaner Production, 177, 633-654. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.230
 74. Partanen, J., & Möller, K. (2012). How to build a strategic network: A practitioner-oriented process model for the ICT sector. Industrial Marketing Management, 41(3), 481-494. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.05.002
 75. Pedrood, N., Ahmadi, H., & Charafeddine, H. A. (2008). Systematic profitability analysis of binary network marketing organizations. Direct Marketing: An International Journal, 2(2), 81-96. https://doi.org/10.1108/17505930810881743
 76. Peters, L. D., Pressey, A. D., Westerlund, M., & Rajala, R. (2010). Learning and innovation in inter-organizational network collaboration. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(6), 435-442. https://doi.org/10.1108/08858621011066026
 77. Powell, W. W., Koput, K. W., & Smith-Doerr, L. (1996). Inter-organizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41(1), 116-145. https://doi.org/10.2307/2393988
 78. Rampersad, G., Quester P., & Troshani I., (2010). Managing innovation networks: Exploratory evidence from ICT, biotechnology and nanotechnology networks. Industrial Marketing Management, 39(5), 793-805. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2009.07.002
 79. Rey-Martí, A., Ribeiro-Soriano, D., & Palacios-Marqués, D. (2016). A bibliometric analysis of social entrepreneurship. Journal of Business Research, 69(5), 1651-1655. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.033
 80. Rui, H., & Bruyaka, O. (2021). Strategic network orchestration in emerging markets: China's catch-up in the high-speed train industry. British Journal of Management, 32(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12457
 81. Satell, G. (2015). What makes an organization "Networked"? Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2015/06/what-makes-an-organization-networked
 82. Saxenian, A. (1996). Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 83. Siva, V., Gremyr, I., Bergquist, B., Garvare, R., Zobel, T., & Isaksson, R. (2016). The support of Quality Management to sustainable development: A literature review. Journal of Cleaner Production, 138, 148-157. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.020
 84. Snyder, H., Witell, L., Gustafsson, A., Fombelle, P., & Kristensson, P. (2016). Identifying categories of service innovation: A review and synthesis of the literature. Journal of Business Research, 69(7), 2401-2408. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.009
 85. Sydow, J. (1998). Franchise systems as strategic networks: Studying network leadership in the service sector. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 10, 108-120. https://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/bwl/management/sydow/media/pdf/Sydow__1998__-_franchise_systems_as_strategic_networks.pdf
 86. Szeto, E. (2000). Innovation capacity: Working towards a mechanism for improving innovation within an inter-organizational network. The TQM Magazine, 12(2), 149-158. https://doi.org/10.1108/09544780010318415
 87. Thorgren, S., Wincent, J., & Anokhin, S. (2010). The importance of compensating strategic network board members for network performance: A contingency approach. British Journal of Management, 21(1), 131-151. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2009.00674.x
 88. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375
 89. Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., Islam, A. K. M. M., Chow Kian Cheng, Permadi, R. B., & Feldt, R. (2012). Evaluation and measurement of software process improvement-A Systematic Literature Review. IEEE Transactions on Software Engineering, 38(2), 398-424. https://doi.org/10.1109/TSE.2011.26
 90. Üster, H., & Maheshwari, N. (2007). Strategic network design for multi-zone truckload shipments. IIE Transactions, 39(2), 177-189. https://doi.org/10.1080/07408170600735504
 91. Vega-Redondo, F. (2013). Network organizations. Journal of Complex Networks, 1(1), 72-82. https://doi.org/10.1093/comnet/cnt002
 92. Vereecke, A., & Van Dierdonck, R. (2002). The strategic role of the plant: Testing Ferdows's model. International Journal of Operations & Production Management, 22(5), 492-514. https://doi.org/10.1108/01443570210425147
 93. Vigolo, V., Sallaku, R., & Testa, F. (2018). Drivers and barriers to clean cooking: A systematic literature review from a consumer behavior perspective. Sustainability, 10(11), 4322. https://doi.org/10.3390/su10114322
 94. Wheelwright, S. C., & Hayes, R. H. (1985). Competing Through Manufacturing (pp. 99-109). Cambridge, MA: Harvard Business Review Case Services.
 95. Yee, C. L., & Platts, K. W. (2006). A framework and tool for supply network strategy operationalisation. International Journal of Production Economics, 104(1), 230-248. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2005.06.002
 96. Zhao, X., Sum, C. C., Qi, Y., Zhang, H., & Lee, T. S. (2006). A taxonomy of manufacturing strategies in China. Journal of Operations Management, 24(5), 621-636. https://doi.org/10.1016/j.jom.2005.07.003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211732
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu