BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zrałek Maria (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Kaczmarczyk Michał (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
Tytuł
The University's Social Responsibility During the COVID-19 Pandemic : a Case Study
Źródło
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, nr 3 (53), s. 18-32, bibliogr. 39 poz.
Public Governance
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, COVID-19, Interesariusze
Social Responsibility, COVID-19, Stakeholders
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, I21.
summ.
Abstrakt
Objectives: The Law on Higher Education and Science as well as the Universities' Declaration of Social Responsibility promotes the application of the principles of social responsibility in all areas of universities' activity. These rules are of particular importance during the pandemic, when the crucial fields of universities' functions are at risk. The article aims at evaluating the actions that the Humanitas University in Sosnowiec has taken during the SARS-CoV-2 pandemic. The adaptation of these activities to the COVID-19 crisis determines the ability to adjust to the challenges of the environment in which the University operates. In the longer term, it also contributes to how the stakeholders assess the extent to which the University implements the idea of social responsibility.

Researc h Design & Methods: This article applies a case-study method. It covers the analysis and synthesis of the activities undertaken by the Humanitas University in Sosnowiec within the researched period. Collecting information employed the analysis of the University's website, document analysis, survey, in-depth interviews, and participatory observation.

Findings: The conducted analyses revealed that the COVID-19 pandemic and the resultant limitations made it possible to develop new forms of crisis management at the University. Internal and external stakeholders have adapted to this new organisational situation. The inclusion of social responsibility rules into the functioning of the University enabled it to preserve its values in both internal and external relations.

Implications / Recommendations: The University has implemented the developed recommendations. This allowed the University to proceed with teaching and maintain actions directed to its socio-economic environment, all of which happened with the use of the University's social responsibility principles. Thus, these solutions can serve as a model for other universities facing disruptions deriving from crises such as the COVID-19 pandemic.

Contribution / Value Added: Our research outcomes contribute to the development of management-related knowledge on how to deal with a crisis in higher education. We identify a significant source of the added value in the considerations on how the implementation of social responsibility rules might protect a university against the unexpected and sudden distortions in its global environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bao, W. (2020). COVID-19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human Behavior and Emerging Technologies, 2, 113-115. Available at: https://doi.org/10.1002/hbe2.191 (accessed: 18.03.2021).
 2. Bowen, H. R. (2013). Social Responsibilities of the Businessman. University of Iowa Press.
 3. Coimbra Group Report (2020). Practices at Coimbra Group Universities in response to the Covid-19: A Collective Reflection on the Present and Future of Higher Education in Europe. Available at: https:// www.coimbra-group.eu/wp-content/uploads/Final- Report-Practices-at-CG-Universities-in-responseto- the-COVID-19.pdf (accessed: 14.03.2021).
 4. Estermann, T., Pruvot, E. B., Kupriyanova, V., & Sto - yanova, H. (2020). The impact of the Covid-19 crisis on university funding in Europe: Lessons learnt from the 2008 global financial crisis. Available at: https://www.eua.eu/resources/publications/927:theimpact- of-the-covid-19-crisis-on-university-fundingin- europe.html (accessed: 14.03.2021).
 5. EUA Briefing (2020). European higher education in the Covid-19 crisis. Available at: https://eua. eu/downloads/publications/briefing_european higher education in the covid-19 crisis.pdf (accessed: 18.03.2021).
 6. European Central Bank (2017). Jak innowacje, przyczyniają się do wzrostu? Available at: https://www. ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/growth. pl.html (accessed: 15.06.2020).
 7. European Commission (2020). Digital Education Action Plan 2021-2027. Available at: deap-communicationsept2020_ en.pdf (accessed: 16.03.2021).
 8. European Union (2020). Konkluzje Rady w sprawie przeciwdziałania kryzysowi wywołanemu przez COVID-19 w kształceniu i szkoleniu. (2020/C 212 I/03), Dz.U.UE.C.2020.212I.9.
 9. Gallaghe r, S., & Palmer, J. (2020). The Pandemic Pushed Universities Online: The Change Was Long Overdue. Available at: https://hbr.org/2020/09/thepandemic- pushed-universities-online-the-changewas- long-overdue (accessed: 15.03.2021).
 10. Harkavy, I., Bergan, S., Gallagher, T., & van't Land, H. (2020). Universities must help shape the post-COVID- 19. Available at: https://www.universityworldnews. com/post.php?story=20200413152542750 (accessed: 14.03.2021).
 11. Hodges, Ch., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. Available at: https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifference- between-emergency-remote-teachingand- online-learning (accessed: 10.03.2021).
 12. IESALC UNESCO. (2020). COVID-19 and higher education: Today and tomorrow. Impact analysis, policy responses and recommendations. Available at: http://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/ uploads/2020/04/COVID-19-EN-090420-2.pdf (accessed: 16.03.2021).
 13. International Association of Universities, (2020). Regional/National Perspectives on the Impact of COVID-19 on Higher Education. Available at: https://iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid-19_regional_ perspectives_on_the_impact_of_covid-19_ on_he_july_2020_.pdf (accessed: 14.03.2021).
 14. ISO 26000 (2010). Społeczna odpowiedzialność. International Organization for Standardization. Available at: https://www.pkn.pl/sites/default/files/ sites/default/files/imce/files/discovering_iso_26000. pdf (accessed: 25.05.2020).
 15. Jędrych, E., & Szczepańczyk, M. (2017) O potrzebie innowacji społecznych w kształceniu ustawicznym Polaków (Lifelong Learning). Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(51), 69-80.
 16. Klimowicz, M. (2020). Polskie uczelnie w czasie pandemii. Projekt SpołTech - Fundacja Centrum Cyfrowe. Available at: https://bit.ly/3k43TBK (accessed: 14.03.2021 ).
 17. Kulczycka, J., & Pędziwiatr, E. (2017). Definicje SOU. In Społeczna odpowiedzialność. Znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania. (pp. 9-10). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 18. Kwasek, A. (2017). Konieczne kierunki zmian współczesnej edukacji. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(51), 99-107.
 19. Lafortune, G. et al. (2020). Sustainable Development Report 2020: The Sustainable Development Goals and Covid-19. Cambridge University Press. Available at: https://www.sdgindex.org/reports/sustainabledevelopment- report-2020/ (accessed: 14.03.2021).
 20. Marinoni, G., van't Land, H., & Jensen, T. (2020). The impact of COVID-19 on higher education around the world: IAU Global Survey Report. Available at: https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_ he_survey_report_final_may_2020.pdf (16.03.2021).
 21. Ministry of Deve lopment Funds and Regional Policy (2017). Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Available at: https://humanum.pl/pdf/ Deklaracja-Spolecznej_Odpowiedzialnosci_Uczelni. pdf (accessed: 06.06.2020).
 22. Ministry of Development Funds and Regional Policy (2019). Katalog dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19. Available at: https://www.gov.pl/web/fundusze- -regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci- uczelni (accessed: 18.03.2021).
 23. Ministry of Science and Higher Education (2020). Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem uczelni. Available at: https://www. gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w- -zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci- uczelni (accessed: 31.05.2020).
 24. Mishra, L., Gupta, T., & Shree, A. (2020). Online teaching- learning in higher education during lockdown period of COVID-19 pandemic. International Journal of Educational Research Open, 1(2020), 100012. Available at: https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S2666374020300121 (accessed: 18.03.2021).
 25. Oboh, S., Ighiwiyisi, B., & Oboh, O. (2020). Covid-19: impeding Deepen crisis and higher education in Nigeria. International Journal of Advanced Education and Research, 5(3), 88-94. Available at: https://www.researchgate.net/publication/ 342475326_Covid-19_impeding_Deepen_crisis_ and_higher_education_in_Nigeria (accessed: 16.03.2021).
 26. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668.
 27. Ramos-Monge, E. L., Llinàs Audet, X., & Barrena- Martínez, J. (2017). Universities as Corporate Entities: The Role of Social Responsibility in Their Strategic Management. In O. L. Emeagwali (Ed.), Corporate Governance and Strategic Decision Making, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen. 69931. Available at: https://www.intechopen.com/ books/corporate-governance-and-strategic-decisionmaking/ universities-as-corporate-entities-the-role-ofsocial- responsibility-in-their-strategic-management (accessed: 15.03.2021).
 28. Reiser, J. (2008). University Social Responsibility - definition. After: R. Vasilescua, C. Barnab, M. Epurec, & C. Baicud (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4177-4182.
 29. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. 2020, poz. 405. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Dz. U. 2020, poz. 433. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. 2020, poz. 491.
 30. Sá, M. J., & Serpa, S. (2020). The COVID-19 Pandemic as an Opportunity to Foster the Sustainable De - velopment of Teaching in Higher Education, Sus - tainability, 12(20), 8525. Available at: https://doi. org/10.3390/su12208525 (accessed: 16.03.2021).
 31. Sahu, P. (2020). Closure of Universities Due to Coro - na virus Disease 2019 (COVID-19): Impact on Edu cation and Mental Health of Students and Academic Staff. Cureus, 12(4), e7541. DOI:10.7759/ cureus.7541. Available at: https://www.cureus. com/articles/30110-closure-of-universities-dueto- coronavirus-disease-2019-covid-19-impacton- education-and-mental-health-of-students-andacademic- staff (accessed: 12.03.2021).
 32. Sherwood, D. (2021). Why universities will need to digitalise to survive. University World News, February 27, 2021. Available at: https://www.universityworldnews. com/post.php?story=20210222143002477 (accessed: 13.03.2021).
 33. Smalley, A. (2021). Higher Education Responses to Coronavirus (COVID-19). National Conference of State Legislatures, March 22, 2021. Available at: https://www.ncsl.org/research/education/highereducation- responses-to-coronavirus-covid-19.aspx (accessed: 23.03.2021).
 34. Sołtysiak, W. (2016). Metody kształcenia w e-learningu akademickim w edukacji zrównoważonego rozwoju. In A. Kozerska (Ed.), Podstawy edukacji, 9 - Zrównoważony rozwój [Sustainable Development]. Jan Długosz University in Częstochowa.
 35. Stańczyk, S. (2013) Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań. In W. Czakon (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 78-79). Oficyna Wolters Kluwer.
 36. Vasilescua, R., Barnab, C., Epurec, M., & Baicud, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4177-4182. Available at: https:// reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S18770428100 07007?token=ECC7651CC2CE658F166061D99 1D17AC29B1156D757CB9F393F1E78CC9D992 A989117AA7DF7DACB5313C61BD7D70F0274 (accessed: 10.03.2021).
 37. Witek-Crabb, A. (2016). Ewolucyjne modele CSR - przegląd koncepcji rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 541-558.
 38. Witze, A. (2020). Universities will never be the same after the coronavirus crisis. Nature, 582, 162-164. Available at: https://media.nature.com/original/ magazine-assets/d41586-020-01518-y/d41586- 020-01518-y.pdf (accessed: 12.03.2021).
 39. Yesner, R., (2020). The Future of Higher Education: Digital Transformation Is Critical to Learner and Institution Success. International Data Corporation (IDC). Available at: https://www.ecampusnews. com/files/2020/10/IDC_The-Future-of-Higher- Education.pdf (accessed: 14.03.2021).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-3529
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2020.53.3.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu