BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Józefowicz Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Małe ośrodki miejskie a smart city - wstępna identyfikacja zagadnienia
Small Urban Centers and Smart City - Preliminary Identification of the Issue
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 69-79, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka, Infrastruktura turystyczna, Zaplecze noclegowe turystyki, Pandemia
Tourism, Tourism infrastructure, Tourism accommodation facilities, Pandemic
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja smart city pojawił się w literaturze w latach 90. XX wieku jako narzędzie, które poprzez zastosowanie w miastach nowoczesnej infrastruktury ma złagodzić generowane przez nie problemy, w efekcie dążąc do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. W literatury naukowej koncepcja ta koncentruje się przede wszystkim na metropoliach i dużych miastach, brak jest natomiast badań podejmujących wyeksponowania podejścia smart city w małych miastach. Celem artykułu jest próba implementacji koncepcji smart city do poziomu małych miast, czyli wyjaśnienia pojęcia inteligentnych małych ośrodków miejskich. Kolejnym aspektem jest wskazanie płaszczyzn, w ramach których w małych miastach przejawiać się mogą inicjatywy w dążeniu do bycia inteligentnym miastem. (abstrakt oryginalny)

The smart city concept appeared in the literature in the 1990s as a tool that, through the use of modern infrastructure in cities, is supposed to mitigate the problems generated by cities, in effect aiming to improve the quality of life and sustainable development. In the scientific literature, this concept is mainly focused on metropolises and big cities, while there is a lack of studies that highlight the smart city approach in small towns. The aim of the paper is to try to implement the smart city concept to the level of small towns, i.e. to explain the concept of smart small towns. Another aspect is to indicate the levels within which initiatives in small towns may manifest themselves in the pursuit of becoming a smart city. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alawadhi S., Aldama-Nalda A., Chourab H., Gil-Garcia J., Leung S., Mellouli S., Nam T., Pardo T., Scholl H., Walker S.: Building Understanding of Smart City Initiatives. Lecture Notes in Computer Science 2012, s. 40-53.
 2. Albino V., Berardi U., Dangelico R. M.: Smart cities: definitions, dimensions, performance, and initiatives. Journal of Urban Technology 2015, nr 1, s. 3-21.
 3. Alexopoulos C., Pereira G.V., Charalabidis Y., Madrid L.: A taxonomy of smart cities initiatives. Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV'19) 2019, s. 281-290.
 4. Battino S., Lampreu S.: The role of the sharing economy for a sustainable and innovative development of rural areas: a case study in Sardinia (Italy). Sustainability 2019, nr 3004, s. 1-20.
 5. Chourabi H., Nam T., Walker S., Gil-Garcia J., Mellouli S., Nahon K., Pardo T.A., Scholl H.J.: Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 45th Hawaii International Conference on System Sciences 2012, s. 2289-2297.
 6. Duan W., Nasiri R., Karamizadeh S.: Smart city concepts and dimensions. ICIT 2019: Proceedings of the 2019 7th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City 2019, s. 488-492.
 7. Florida R.: Cities and the Creative Class. City & Community 2003, nr 2 (1), s. 3-19.
 8. Greco I., Bencardino M.: The paradigm of the modern city: SMART and SENSEable cities for smart, inclusive and sustainable growth. [W:] B. Murgante , S. Misra, A. M. Rocha, C. Torre, J. G. Rocha, M. I. Falcão, D. Taniar, B. O. Apduhan, O. Gervasi (red.): Computational Science and Its Applications - ICCSA 2014. ICCSA 2014. Lecture Notes in Computer Science 2014, vol. 8580, Springer, Cham, s. 579-597.
 9. Greenfield A.: Against the smart city: a pamphlet. This is part I of "The City is Here to Use". Do projects, Nowy Jork 2013.
 10. Han H., Hawken S.: Introduction: innovation and identity in next-generation smart cities. City, Culture and Society 2018, s. 1-4.
 11. Heffner K.: Obszary wiejskie i małe miasta: czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 279, s. 11-24
 12. Ilciów A.: W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce. Acta Politica Polonica 2017, nr 4, s. 33-45.
 13. Jararweh Y., Otoum S., Ridhawi I.A.: Trustworthy and sustainable smart city services at the edge. Sustainable Cities and Society 2020, nr 102394, s. 1-11.
 14. Juzwa N., Gil A.: Rozwój miasta współczesnego na tle procesów uprzemysłowienia. [W:] P. Lorens, I. Mironowicz (red.): Miasto, metropolia, region. Wybrane teorie współczesnej urbanistyki. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013, s. 33-72.
 15. Kowalewski A.: Przez metropolie do dobrobytu? Studia Regionalne i Lokalne 2005, nr 1 (19), s. 15-35.
 16. Łaźniewska E.: Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2019, nr 48, s. 105-117.
 17. Masik G., Studzińska D.: Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego. Przegląd Geograficzny 2018, nr 90 (4), s. 557-571.
 18. Miasta przyszłości - Wyzwania, wizje, perspektywy. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Luksemburg 2011.
 19. Monfaredzadeh T., Berardi U.: Beneath the smart city: dichotomy between sustainability and com- petitiveness. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development 2015, nr 3, s. 140-156.
 20. Noori N., de Jong M. , Janssen M., Schraven D., Hoppe T.: Input-output modeling for smart city development. Journal of Urban Technology 2020, s. 1-22, doi:10.1080/10630732.2020.1794728.
 21. Pichlak M.: Inteligentne miasta w Polsce - rzeczywistość czy utopia? Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 2018, z. 127, s. 191-206.
 22. Sikora-Fernandez D.: Koncepcja smart city w założeniach polityki rozwoju miasta - polska perspektywa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2013, nr 290: Oblicza innowacyjności w regionie, s. 83-94.
 23. Smart cities - Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional Science. Wiedeń 2007.
 24. Szymańska D., Korolko M.: Inteligentne miasta: idea, koncepcje i wdrożenia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
 25. Tacoli C.: Why small towns matter: urbanisation, rural transformations and food security. IIED Briefing 2017.
 26. World Urbanization Prospects. The 2018 Revision. United Nations, New York 2019. www.bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 4.12.2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu