BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojcieszak-Zbierska Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Krótkie łańcuchy dostaw szansą dla lokalnych przedsiębiorców rolnych
Short Supply Chains as an Opportunity for Local Agricultural Entrepreneurs
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 15, s. 139-149, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Gospodarstwa rolne, Organizacja sprzedaży, Kanały dystrybucji
Supply chain, Arable farm, Selling organisation, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie krótkie łańcuchy dostaw traktowane są jako powrót do tradycyjnych systemów dystrybucji żywności. Coraz częściej konsumenci sięgają po żywność lokalną, nieprzetworzoną, dostarczaną nabywcom bezpośrednio od producentów rolnych. W artykule zaprezentowano charakterystykę krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁDŻ), wskazując możliwości jej dystrybucji. Badanie o charakterze jakościowym przeprowadzone zostało metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych i częściowo ustrukturyzowane przeprowadzono podczas wydarzenia EKOWEKKEND w Poznaniu wśród producentów oraz konsumentów. Celem prowadzonych badań była m.in. identyfikacja korzyści wynikających z takiej formy dystrybucji. Zarówno producenci, jak i konsumenci wskazali korzyści z nabywania i spożywania lokalnych produktów, w tym: wysoką jakość oferowanych produktów, odpowiednią cenę oraz walory odżywcze oraz zdrowotne. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, short supply chains are viewed as a return to traditional systems for food distribution. Increasingly often, consumers look for unprocessed local food which is delivered to buyers directly by agricultural producers. This paper presents the characteristics of short food supply chains (abbreviated as SFSCH) and indicates some possible ways for food distribution. A qualitative study was based on direct, semi-structured in-depth individual interviews conducted with producers and consumers during the EKOWEEKEND event held in Poznań. Objectives of this research included identifying the benefits derived from that form of distribution. Both producers and consumers identified the benefits from purchasing and consuming local products, including: high quality of products offered; adequate prices; as well as nutritional and health-promoting value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belletti G., Marescotti A.: Short food supply chain for promoting local food on local markets. UNIDO 2020, https:// suster.org/wp-content/uploads/2020/06/SHORT-FOOD-SUPPLY-CHAINS.pdf (dostęp: 30.03.2021).
 2. Coley D., Howard M., Winter M.: Food Miles: Time for a Re-Think? British Food Journal 2011, nr 113 (7), s. 919-934.
 3. Funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności w okresie zagrożenia epidemicznego. CDR w Brwinowie o. w Radomiu, Radom 2021.
 4. Goryńska-Goldmann E.: Geneza i pojęcie żywności lokalnej w powiązaniu z ideą zrównoważonej konsumpcji. [W:] A.J. Parzonko (red.): Turystyka i Rozwój Regionalny. Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2019, nr 11, s. 23-35.
 5. Gorzkowska-Mbeda M.: Kompendium dobrych praktyk w organizowaniu systemów Krótkich Łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) 2019, https://prostoodrolnika.pl/wp-content/uploads/2019/08/Kom- pendium-dobrych-praktyk-w -organizowaniu-systemów-KŁŻ.pdf (dostęp: 4.05.2021).
 6. Jarzębowski S., Bourlakis M., Bezat-Jarzębowska A.: Short Food Supply Chains (SFSC) as Local and Sustainable Systems. Sustainability 2020, nr 12, 4715.
 7. Kawecka A., Gębarowski M.: Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności. Journal Agribusiness Rural Development 2015, nr 3 (37), s. 1-7.
 8. Komisja Europejska (2020). Strategia "od pola do stołu" na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Europejska, Bruksela, dnia 20.05.2020 r. COM (2020) 381 final, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-od-pola-do-stolu (dostęp: 29.04.2021).
 9. Krzyżanowska K.: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 10. Koreleska E.: Sprzedaż żywności ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim (Sales of organic food in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, XIX (6), s. 141-146.
 11. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Warszawa 2020, https://www.gov.pl/web/rolnictwo (dostęp: 1.05.2020)
 12. Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów - Lokalne systemy żywnościowe, 2011 [Dz. U. UE C 104/6], www.odrolnika.pl
 13. Peters R.: Local Food and Short Supply Chains. EU Rural Review 2012, nr 12.
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 [l 347/487].
 15. Santini F., Gomez Y., Paloma S.: Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics, JRC, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, European Union 2013.
 16. Serafin R., Pilis D.: Przegląd inspirujących przykładów systemów krótkich łańcuchów dostaw Żywności (KŁŻ) z innych krajów UE dla potrzeb kampanii "Wiedz i Mądrze Jedz". Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, Kraków 2020.
 17. Sieczko A., Sieczko L., Parzonko A.J.: Regionalne zróżnicowanie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego w Polsce (Regional diversification of direct sales of animal products in Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016, 103 (4), s. 69-77.
 18. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji.
 19. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 20. Winaer Z., Wujec H.: Produkty regionalne i tradycyjne we Wspólnej Polityce Rolnej. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa 2013.
 21. Wojcieszak-Zbierska M., Bogusz M.: Direct sales as an example of a distribution channel within the Małopolskie region. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2020, XXII (1), s. 351-359.
 22. www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/podstawowe-infor-macje-w-zakresie-tworzenia-lub-rozwoju-krotkich-lancuchow-dostaw-lub-rynkow-lokalnych-w-ramach-dzialania-wspolpraca-prow-2014-2020.html (dostęp: 3.05.2021).
 23. www.ksow.pl/files/portal/Publikacje/publikacja_krotkie_lancuchy_dostaw.pdf
 24. https://www.sodr.pl/informacje-branzowe/index/-Rolniczy-handel-detaliczny-na-nowych-zasadach-od-2019-roku/idn:965 (dostęp: 17.05.2021)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu