BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewski Ryszard (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Elementy koncepcji zarządzania bezpieczeństwem narodowym
Elements of the Concept of National Security Management
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 1, s. 7-26, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie bezpieczeństwem, Strategia obronna
National security, Safety management, Defense strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja obszarów przedmiotowych związanych z zarządzaniem propozycji niektórych elementów oraz zaproponowanie koncepcji zarządzania bezpieczeństwem narodowym Polski na potrzeby opracowania zapowiadanej w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP-2020 ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. Głównym problemem badawczym było pytanie: Jakie kluczowe elementy oraz rozwiązania powinna zawierać koncepcja zarządzania bezpieczeństwem narodowym na użytek opracowania projektu ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym? Przyjęto następującą hipotezę: System bezpieczeństwa narodowego powinien tworzyć spójny, pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, układ powiązanych ze sobą organów zarządzania i wykonawczych. Niestety, istniejący system bezpieczeństwa narodowego RP nie całkiem spełnia powyższe wymagania, co było już wielokrotnie sygnalizowanie, choćby podczas kolejnych strategicznych przeglądów bezpieczeństwa narodowego i strategicznych przeglądów obronnych. Ponadto koncepcja zarządzania bezpieczeństwem narodowym powinna w szczególności precyzować odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czym jest współczesne bezpieczeństwo narodowe?; 2) Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem narodowym?; 3) Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym?; 4) Jaka jest rola polityki i strategii w zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym?; 5) Jaka powinna być architektura systemu zarządzania bezpieczeństwem narodowym na czas wojny? Weryfikacja powyższej hipotezy oraz podanie odpowiedzi na powyższe pytania wymagało dokonania krytycznej analizy aktów prawnych, dokumentów strategicznych i wybranych pozycji literatury przedmiotu. Uwzględniono także wyniki wieloletnich badań autora w zakresie tej problematyki.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to identify the subject areas related to the management of the proposals of some elements and to propose the concept of managing Poland's national security for the purposes of developing the act on national security management announced in the National Security Strategy of the Republic of Poland-2020. The main research problem was the question: What key elements and solutions should be included in the concept of national security management for the purpose of developing a draft act on national security management? The following hypothesis was adopted: The national security system should form a coherent, in terms of organization and functionality, system of interrelated management and executive bodies. Unfortunately, the existing national security system of the Republic of Poland does not fully meet the above requirements, which has already been signaled many times, for example during successive strategic national security reviews and strategic defense reviews. Moreover, the concept of national security management should, in particular, specify the answers to the following questions: 1) What is contemporary national security? 2) What is national security management? 3) What are the key challenges facing national security management? 4) What is the role of policy and strategy in national security management? 5) What should be the architecture of the national security management system during the war. The verification of the above hypothesis and answering the above questions required a critical analysis of legal acts, strategic documents and selected items of literature on the subject. The results of the author's many years of research in this area were also taken into account.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczyk Ewa. 2018. Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 2. Błaś Adam, Boć Jan, Jeżewski Jan. 2003. Administracja publiczna. Jan Boć (red.). Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited.
 3. Bodnar Artur(red.)1988. Nauka o polityce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Booth Ken. 1997.Security and self: Reflections of a Fallen Realist[w:] Keith Krauze, Michael C. Williams (eds.). Critical Security Studies: Concepts and Cases. London: UCL Press.
 5. Buzan Barry. 1983. People, states & Fear: The National Security Problem in International Relations (revised second edition). University of North Carolina Press.
 6. Czaja Jan. 2008. Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Frycza Modrzewskiego.
 7. Harari Yuval Noah. 2018. Homo deus. Krótka historia jutra. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 8. Hausner Jerzy (red.) 2005. Administracja publiczna, wyd. II zm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Kołodziejczak Malwina Ewa. 2019. Wymiar prawny systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym RP. "Studenckie Zeszyty Naukowe" XXII(42): 91-100. DOI: 10.17951/szn.2019.22.42.91-100
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr78, poz. 483).
 11. Rynning Sten. 2003. The European Union: Towards a startegic Culture? "Security Dialoque" 34(4): 479-496. https://www.jstor.org/stable/26298273?seq=1.
 12. Scobell Andrew, Burke Edmund. J., Cortez A. Cooper III C.A., et al. 2020. China's Grand Strategy. Trends, Trajectories and Long- Term Competition. Raport RAND Corporation. In www.rand.org.research _reports.
 13. Strategia Bezpieczeństwa narodowego RP-2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_20 20.pdf.
 14. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2007r., Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. bbn.gov.pl.
 15. Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej(2000), Warszawa: MON.
 16. Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2022, przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r., Ministerstwo Obrony Narodowej. bbn.gov.pl.
 17. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1967r., poz.372 tj.).
 18. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220, 1087 t. j.).
 19. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 576 z późn.zm.).
 20. Wróblewski Ryszard. 2019. Bezpieczeństwo narodowe zintegrowane i zrównoważone. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 21. Zmierczak Maria, Wronkowska Sławomira (red.) 1993. Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. Sp. z o.o.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.34739/dsd.2021.01.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu