BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zorganizowana przestępczość narkotykowa- prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania
Organized Drug-Related Crime - International Legal Combat and Prevention Instruments
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 1, s. 69-81, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Narkotyki, Przestępczość, Zwalczanie przestępczości, Regulacje prawne, Współpraca międzynarodowa
Drugs, Crime, Crime prevention, Legal regulations, International cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestępczość zorganizowana nie powstała nagle, jest zjawiskiem, którego początki sięgają XIX w. Jej współczesna postać cechuje się wyjątkową różnorodnością zarówno w aspekcie dóbr zagrożonych jej oddziaływaniem, jak i form, w których się przejawia. Główny obszar zagrożeń stanowią produkcja narkotyków oraz obrót nimi. Jest to problem globalny, a powiązania zorganizowanych grup przestępczych obejmują cały świat, bez względu na ustrój, sytuację polityczną czy gospodarczą danego kraju. Międzynarodowa przestępczość narkotykowa rozwinęła się zbyt szybo, aby mogły sprostać jej pojedyncze rządy. Państwa stanęły w obliczu konieczności połączenia sił i stworzenia silnego instrumentu prawnego, opartego na współpracy międzynarodowej, który będzie w stanie zapewnić odpowiednim organom krajowym właściwe uprawnienia w przeciwdziałaniu zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Celem artykułu jest przedstawienie legislacyjno-instytucjonalnego wymiaru walki ze zorganizowaną przestępczością narkotykową w perspektywie globalnej, europejskiej, a także krajowej. Problem badawczy przyjął formę pytania: w jaki sposób w wymiarze międzynarodowym zwalczana jest zorganizowana przestępczość narkotykowa? Hipoteza badawcza przyjęła następujące brzmienie: dalszy, intensywny rozwój zorganizowanej przestępczości narkotykowej będzie wymagał zintensyfikowania działań na rzecz jej zwalczania, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia instrumentów prawnych opartych na spójnej współpracy.(abstrakt oryginalny)

Organized crime did not arise suddenly, it is an occurrence that dates back to the nineteenth century. Its modern form is characterized by exceptional diversity both in terms of goods threatened by its impact, as well as the forms in which it manifests itself. The main area of threats are drug production and trafficking. It is a global problem and the links of organized crime groups cover the whole world, regardless of the system, political or economic situation of a given country. The international drug crime has been developed too rapidly and individual governments are not abble to cope with it. Countries have been confronted with joining forces and creating a strong legal instrument, based on international cooperation, which will be able to give the relevant national authorities the right powers to counter organized drug crime. The aim of the article is to present the legislative and institutional dimension of the fight against organized drug crime in the global, european and national perspective.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniecki Ireneusz. 2012. Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX wieku. Wybrane problemy. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
 2. Bieniek Beata. 2019. Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna.
 3. Czarnecki Bartosz. 2011. Przestrzenne aspekty przestępczości. Metoda identyfikacji czynników zagrożeń w przestrzeni miejskiej. Białystok: Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 4. Gabara Ewa. 2005. Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Galicki Zbigniew. 1992. Kryminologiczne i prawne aspekty przestępczości zorganizowanej. Studia i materiały, Marek W., Pływaczewski W. (red.), Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 6. Gardocki Lech. 2013. System Prawa Karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym. Warszawa: Wydawnictwo C-H-Beck.
 7. Jasiński Wiesław, Mądrzejowski Wiesław, Waciak Krzysztof. 2013. Przestępczość zorganizowana: fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 8. Kuzior Patryk. 2011. Transgraniczna przestępczość zorganizowana w Europie i jej zwalczanie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 9. Pływaczewski Emil. 2011. Przestępczość zorganizowana. Warszawa: Wydawnictwo C-H-Beck.
 10. Pływaczewski Emil. 2005. Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 11. Wawrzyk Piotr. 2015. Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo WAiP.
 12. Zubrzycki Waldemar. 2015. Przez PZ do terroryzmu. T. 1. Szczytno: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 13. Dragan Agnieszka. 2015. "System Informacyjny Schengen drugiej generacji jako nowoczesne rozwiązanie informatyczne". Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio G - lus t. 62, (nr 1): 33-52.
 14. Galicki Zbigniew. 2015. "Międzynarodowa przestępczość zorganizowana - prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego (nr 12): 115-136.
 15. Telak Jerzy, Gad Katarzyna. 2018. "Międzynarodowa przestępczość zorganizowana - wybrane aspekty". Zeszyty Naukowe SGSP t. 2, (nr 66): 145-158.
 16. Kędzierski Maciej. 2014. "Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu". Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr 6(10): 73-102.
 17. Krystyniak Małgorzata. 2004. "Układ z Schengen - konsekwencje dla Polski". Polski Przegląd Dyplomatyczny nr 17(1): 18-31.
 18. Ocieczek Grzegorz. 2016. "Przyczyny rozwoju przestępczości w Polsce z uwzględnieniem przestępczości o charakterze narkotykowym". Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka (nr 19): 197-2019.
 19. Paprzycki Lech. 2002. "Świadek anonimowy - standard europejski a realia postępowania karnego". Palestra nr 46(1-2/529-530): 18-31.
 20. Rakowski Piotr. 2005. "Unia Europejska wobec problemu przestępczości zorganizowanej w państwach regionu Bałkanów Zachodnich". Wspólnoty Europejskie nr 2(159): 60-73.
 21. Sobczak Grzegorz. 2002. "Układ z Schengen a wybrane aspekty polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej". Zeszyt Naukowy/Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach (nr 5): 77-83.
 22. Szumski Adrian. 2010. "Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w uzyskiwaniu dowodów w procesie karnym". Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (nr 26):195-208.
 23. Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. 2020. Zadania Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych. http://www.policja.pl/pol /kgp/bwik/zadania/121548,Zadania-Biura-wywiadu-i- Informacji-Kryminalnych.html.
 24. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych. 2021. Granicach Państw Członkowskich (FRONTEX). http://www.krakow.pte.pl/pliki/Ewolucja%20i%20ocena%20funkcjonowama_02_Rozdzia%C5%82-2.pdf.
 25. Europejskie Biuro Policji. 2020. http://www.krakow.pte.pl/pliki/Ewolucja%20i%20 ocena%20funkcjonowania _02_Rozdzia%C5%82-2.pdf
 26. Układ z Schengen i Schengeński System Informacyjny. 2021. http://www.krakow.pte.pl/pliki/Ewolucja%20i%20ocena%20funkcjonowania_02_Rozdzia%C5%82-2.pdf.
 27. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., Dz. U. 2005 r., Nr 18, poz. 158.
 28. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r. nr 88 poz.553.
 29. Ustawa o świadku koronnym z dnia 25 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 114, poz. 738 z późń. zm.
 30. Ustawa z dnia 17 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2013 r., poz. 1247 z późń. zm.
 31. Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 529.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu