BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroziewski Marian (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł
Ocena poziomu rozwoju moralnych kompetencji policyjnych decydentów z perspektywy założeń partnerskiej kultury policyjnej w sferze bezpieczeństwa ludzi
Assessment of the Development Level of the Moral Competences of Police Decision-Makers from the Perspective of the Assumptions of Police Partnership in the Sphere of Human Security
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 1, s. 82-105, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Policja, Kompetencje, Kultura, Kapitał społeczny
Security, Police, Competences, Culture, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto rozważania dotyczące założeń do transformacji kulturowej polskiej Policji na rzecz dalszego uspołeczniania jej działalności. Za punkt odniesienia w niniejszym opracowaniu przyjęto założenia partnerskiej kultury policji preferowanej w kulturze Zachodu i opartej głównie na regułach moralnych. Opisu partnerskiej kultury policji dokonano także w relacji do klasycznej kultury policji. Na podstawie zaprezentowanych badań empirycznych opisano lukę kompetencji moralnych ocenianych decydentów w wersji wariantowej, która występuje między zidentyfikowanym poziomem rozwoju kompetencji moralnych, a postulowanym przez założenia partnerskiej kultury policji, w układzie całej próby badawczej oraz z uwzględnieniem jej podziału na decydentów z jednostek terenowych i wyższego szczebla dowodzenia. Wyniki badań ukazały, nieakceptowane społecznie w sferze bezpieczeństwa ludzi, rozbieżności między stanem zidentyfikowanym a postulowanym w kontekście wymagań partnerskiej kultury policji, a także wyższy poziom rozwoju kompetencji moralnych decydentów z terenowych jednostek Policji w relacji do decydentów z komend wojewódzkich Policji i Komendy Głównej Policji.(abstrakt oryginalny)

The study considers the assumptions for the cultural transformation of the Polish Police for the benefit of further socialization of its activities. The point of reference in this study was the assumptions of a partnership police culture preferred in Western culture and based mainly on moral rules. The description of the police partnership culture was also made in relation to the classic police culture. On the basis of the presented empirical research, the gap in moral competences of the assessed decision-makers was described in a variant version, which occurs between the identified level of development of moral competences and the one postulated by the assumptions of the police partnership culture, in the structure of the entire research sample and taking into account its division into decision-makers from local and higher-level units command. The results of the research showed, socially unacceptable in the sphere of human safety, discrepancies between the identified and postulated state in the context of the requirements of a police partnership culture, as well as a higher level of development of moral competences of decision-makers from local Police units in relation to decision-makers from provincial Police headquarters and the Police Headquarters.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allahar Haven. 2019. ,,Towards a Development-Oriented Sustainable Entrepreneurial Leadership Style for Caribbean Countries". Journal of Management Research 19 (2): 79-92
 2. . Bass Bernard M., Steidlmeier Paul. 1999. "Ethics, character, and authentic transformational leadership behawior". Leadership Quarterly (10): 181-217.
 3. Bitkowska Agnieszka. 2013. Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach. Warszawa: Difin.
 4. Burdziej Stanisław. 2016. ,,Community justice - rekonstrukcja założeń i krytyka pewnego modelu polityki karnej". Białostockie Studia Prawnicze (z. 21): 11-24.
 5. Czapska Janina, Wójcikiewicz Józef. 1999. Policja w społeczeństwie obywatelskim. Kraków: Zakamycze.
 6. Federowicz Michał. 2004. Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 7. Hausner Jerzy. 2007. ,,Polityka a polityka publiczna". Zarządzanie Publiczne (Nr 1): 43-60.
 8. Itrich-Drabarek Jolanta. 2016. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych. Warszawa: Difin.
 9. Kmieciak Błażej. 2017. "Czy szpital psychiatryczny jest (nadal) instytucją totalną?". Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Nr 17): 142-151.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 1997. Gdańsk: Atext.
 11. Lennick Doug. Kiel Fred. 2007. Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki prowadzenia interesów i skutecznie zarządzać. Wrocław: Purana.
 12. Letkiewicz Arkadiusz, Szankin Tomasz. 2013. Organizacja i zarządzanie. Kompetencje menedżerskie w Policji. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 13. McKee Adam J., Lewis Andre' L. 2016. ,,The new community policing: developing a partnership-based theoretical foundation". Interdiscyplinary Journal of Partnership Studies vol. 3, (Iss. 3, Art. 5): 1-29.
 14. Minkina Mirosław. 2009. Dylematy i mity bezpieczeństwa lokalnego. W: Włodzimierz Fehler (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, 122-134. Warszawa: Arte.
 15. Mroziewski Marian. 2014. Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
 16. Mroziewski Marian. 2014. ,,Ocena zależności typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań". Zarządzanie Publiczne (Nr 4): 56-74.
 17. Mroziewski Marian. 2010. Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 18. Nederveen Pieterse Anne, Van Knippenberg Daan, La Schippers Michae'la, Stam Daan. 2010. ,,Transformational and transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological empowerment. Journal of Organizational Behavior (31): 609-623.
 19. Pawłowski Andrzej. 2011. Etyka przełożonego policyjnego - próba zestawienia głównych problemów. W: Arkadiusz Letkiewicz (red.), Etyka w zarządzaniu Policją, 55-64. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 20. Penc Józef. 2011. Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 21. Pieprzny Stanisław. 2011. Policja: organizacja i funkcjonowanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 22. Rybak Mirosława. 2004. Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Siemiński Marek. 2008. Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Toruń: Dom Organizatora.
 24. Steinmann Horst, Schreyogg Georg. 2001. Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 25. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). 2017. Warszawa: Rada Ministrów.
 26. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. 2019. ,,Dziennik Ustaw", poz. 161.
 27. Wojciszke Bogdan. 2014. Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 28. Zasady etyki zawodowej policjanta. 2004. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji (1): 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu