BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogusz Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kiełbasa Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Formy i metody doradztwa w agrobiznesie na podstawie działalności szkoleniowej ośrodków doradztwa rolniczego w dobie pandemii COVID-19
Forms and Methods of Advisory in Agribusiness Based on Training Activities of Agricultural Advisory Centres in The Time of COVID-19 Pandemic
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol. 16, s. 15-26, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Agrobiznes, Szkolenia, Pandemia, COVID-19
Agricultural advisory, Agrobusiness, Training, Pandemic, COVID-19
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W sektorze agrobiznesu funkcjonuje wiele różnych podmiotów. Często współpracują one ze sobą lub są od siebie zależne. Jednym z ważnych uczestników tego sektora są ośrodki doradztwa rolniczego, które w każdym z szesnastu województw prowadzą działalność doradczą, edukacyjną, informacyjną i upowszechnieniową dla beneficjentów związanych z agrobiznesem. W artykule przedstawiono analizę i wnioski odnoszące się do bieżącej działalności edukacyjnej ośrodków doradztwa, omówiono najważniejsze formy i metody doradcze. Celem pracy była ocena działalności szkoleniowej wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem form i metod doradztwa grupowego. Szczególny nacisk położono na identyfikację nowych form szkoleniowych, wprowadzonych w związku z ograniczeniem spotkań bezpośrednich, wynikających z rozprzestrzeniania się pandemii. Na podstawie przeprowadzonych badań można wskazać, iż ośrodki doradztwa rolniczego skutecznie realizują założone plany szkoleniowe. Tematyka szkoleń i innych metod grupowych jest dostosowana do potrzeb odbiorców. Można również uznać, iż nowe formy szkoleniowe (online, nauczanie zdalne) znajdą powszechne zastosowanie w działalności doradztwa w agrobiznesie. W tym celu konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i technologicznej zarówno ośrodkom doradztwa rolniczego, jak i uczestnikom sektora agrobiznesu. (abstrakt oryginalny)

There are many different entities in the agribusiness sector. They often cooperate or are dependent on each other. One of the important participants of this sector are agricultural advisory centres, which in each of the sixteen voivodeships conduct advisory, educational, information and dissemination activities for beneficiaries related to agribusiness. The article presents an analysis and conclusions relating to the current educational activity of counselling centres, and discusses the most important forms and methods of counselling. The aim of the study was to evaluate the training activities of voivodeship agricultural advisory centres, with particular emphasis on the forms and methods of group counselling. Particular emphasis was placed on identifying new forms of training, introduced in connection with the reduction of face-to-face meetings resulting from the spread of the pandemic. On the basis of the conducted research, it can be indicated that agricultural advisory centres effectively implement the assumed training plans. The subject of training and other group methods is tailored to the needs of recipients. It can also be concluded that new training forms (online, "remote" learning) will find widespread application in the consulting activities in agribusiness. For this purpose, it is necessary to provide appropriate technical and technological infrastructure, both for agricultural advisory centres and participants in the agribusiness sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brelik A., Bogusz M.: Działania centrum doradztwa rolniczego na rzecz turystyki wiejskiej. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2013.
 2. Brodziński Z., Chyłek E.K.: Doradztwo w agrobiznesie. Wydawnictwo ART Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Olsztyn 1999.
 3. Hyla M.: Przewodnik po e-learningu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Jaska E.: Media a pozostałe źródła informacji na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 2013, nr XV(1).
 5. Kania J.: Zmiany w doradztwie rolniczym w Polsce po akcesji do UE. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2017, nr 16 (3).
 6. Kania J.: Nauczyciele wobec potrzeb stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. Edukacja Humanistyczna 2018, nr 2.
 7. Kania J.: Edukacja medialna w kształtowaniu przyszłości mediów masowych. Czasopismo Zarządzanie Mediami 2018, nr 6 (3).
 8. Kapusta F.: Agrobiznes. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 9. Kiełbasa B.: Agrobiznes a gospodarka żywnościowa - podobieństwa i różnice. Wieś i Doradztwo 2009,Wieś i Doradztwo 2009, nr 2 (54).
 10. Kiełbasa B.: Application of forms and types of agricultural advisory in public and private consultancy. [W:] Innovative Approaches for Sustainable Agriculture and Food Systems Development. International Scientific Days 2020, University of Agriculture in Nitra, Nitra 2020.
 11. Kijowski P.: Doradztwo rolnicze. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2001.Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2001.
 12. Kujawiński W.: Metodyka doradztwa rolniczego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Poznań 2009.
 13. Leary J., Berge Z.L.: Trends and Challenges of e-Learning in National and International Agricultural De-ends and Challenges of e-Learning in National and International Agricultural Development. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology 2005, nr 2 (2).
 14. Leśniak L.: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, Kraków 2013.
 15. Ogryczak D.: Doradztwo rolnicze w Polsce po 2014 r.: kompetencje, organizacja, finansowanie. Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, Warszawa 2014.
 16. Parzonko A.J.: Formy i metody wykorzystywane w działalności doradczej. [W:] Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych. Wydawnictwo SGGW,Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 17. Parzonko A.J.: Selected aspects of agricultural extension services in Poland. Economic and RegionalEconomic and Regional, Studies 2016, nr 9.
 18. Pisarek M., Bienia B., Brągiel E., Dykiel M.: Wykorzystanie Internetu w doskonaleniu zawodowym właścicieli gospodarstw agroturystycznych województwa podkarpackiego. W: Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary (red. J. Sikora). Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007.
 19. Piwowar A.: Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w doradztwie rolniczym. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2013, nr 4.
 20. Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A.: Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004.
 21. Sieczko A.: Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA 2011, nr 13 (2).
 22. Sikorska-Wolak I., Zawadka J.: Edukacyjne funkcje gospodarstw rolnych. Economic and Regional Studies 2018, nr 9 (2).
 23. Wawrzyniak B.: Doradztwo w agrobiznesie. Wydawnictwo WSHE, Włocławek 2000.
 24. Woś A.: Makroekonomia. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
 25. Zawisza S.: Doradztwo jako proces wsparcia zarządzania agrobiznesem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2005, nr 2 (1070).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2021.16.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu