BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaleu Yury Y. (School of Business of Belarusian State University)
Tytuł
European Milestones in the Protection of Workers' Claims in the Case of Insolvency
Europejskie kamienie milowe w ochronie roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, vol. 26, nr 1, s. 22-36, tab., bibliogr. 19 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Niewypłacalność, Roszczenia pracownicze, Dyrektywy UE
Insolvency, Workers' claims, EU directives
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K31, G33, J65
streszcz., summ.
Abstrakt
Niewypłacalność pracodawcy pociąga za sobą, oprócz potencjalnie druzgocących skutków ekonomicznych redukcji produkcji i zakłócenia stosunków gospodarczych, niekorzystne dla pracowników koszty społeczne - utratę pracy i zarobków. Nie tylko pracownik i jego rodzina ponoszą wielką stratę, ale całe społeczeństwo. Społeczeństwo stoi przed poważnym pytaniem: jak zapewnić wypłatę wynagrodzeń pracownikom w przypadku niewypłacalności i zapewnić solidne ramy, dzięki którym kraje będą mogły znaleźć trwałe rozwiązania, skutecznie zorganizować i zarządzać ochroną roszczeń pracowników. W artykule przeanalizowano osiągnięcia w rozwoju europejskich i krajowych systemów ochrony roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności oraz przedstawiono postępy krajów UE w równoważeniu interesów pracodawców, pracowników i społeczeństwa w zakresie ochrony pozostających do spłaty roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy(abstrakt oryginalny)

The employer's insolvency entails, in addition to the potentially devastating economic consequences of output reduction and the disruption of economic relations, adverse social costs for employees - the loss of jobs and earnings. It is not only the employee and his or her family who suffer a great loss, but the whole community. Thus, society faces the serious question of how to ensure the payment of wages to employees in the case of insolvency and provide a solid framework with which countries can find durable solutions, effectively organise and manage the protection of workers' claims. This paper analyses the achievement in developing European and national systems of protection of workers' claims in cases of insolvency, and shows the progress made by EU countries in arriving at a balance of interests between employers, employees and society in the protection of outstanding claims of employees in the event of their employer's insolvency.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Claessens, S., & Klapper, L. (2002). Bankruptcy around the world: Explanations of its relative use (World Bank Policy Research Working Paper No. 2865). Washington: The World Bank.
 2. Eurofound. (n.d.). Who we are. Retrieved March 16, 2021 from https://www.eurofound.europa.eu/ about-eurofound/who-we-are
 3. European Commission. (n.d.). Administrative authorities and/or guarantee institutions (Directive 2008/94/EC). Retrieved March 16, 2021 from https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2792&langId=en
 4. European Monitoring Centre on Change. (n.d. a). Restructuring support instruments. Retrieved March 16, 2021 from https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/support-instrument
 5. European Monitoring Centre on Change. (n.d. b). Latvia: Wage guarantee in case of insolvency. Retrieved March 16, 2021 from https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/erm/legislation/ latvia-wage-guarantee-in-case-of-insolvency
 6. European Parliament. (2008). Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer. Retrieved March 16, 2021 from http://data.europa.eu/eli/dir/2008/94/oj
 7. European Parliament. (2014). Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Retrieved March 16, 2021 from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
 8. European Parliament. (2015). Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings. Retrieved March 16, 2021 from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
 9. European Parliament. (2019). Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132. Retrieved 16.03.2021 from http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1023/oj
 10. Franzina, P. (2015). The new European Insolvency Regulation. Retrieved March 16, 2021 from http:// conflictoflaws.net/2015/the-new-european-insolvency-regulation/
 11. ILO. (1949). Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95). Retrieved March 16, 2021 from https:// www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ ID:312240
 12. ILO. (1992a). C173 - Protection of workers' claims (employer's insolvency) Convention, 1992 (No. 173). Retrieved March 16, 2021 from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C173
 13. ILO. (1992b). R180 - Protection of workers' claims (employer's insolvency) Recommendation, 1992 (No. 180). Retrieved March 16, 2021 from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p= NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312518
 14. Karaleu, Y. (2018). Social responsibility aspects of companies' insolvency. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 2(4), 7-26.
 15. Karaleu, Y. (2020). Interaction between institutional technologies, wage guarantee schemes and corporate social responsibility in respect of the protection of workers' benefits in case of company insolvency. RUDN Journal of Economics, 28(2), 225-238. Retrieved March 16, 2021 from http:// dx.doi.org/10.22363/2313-2329-2020-28-2-225-238
 16. Maksātnespējas kontroles dienests. (n.d.). Darbinieku prasījumi. Retrieved March 16, 2021 from https://www.mkd.gov.lv/lv/darbinieku-prasijumi
 17. Mevorach, I. (2007). Appropriate treatment of corporate groups in insolvency: A universal view. European Business Organization Law Review, 8(2), 179-194. doi: https://doi.org/10.1017/ S1566752907001796
 18. The Council of the European Communities. (1980). Council directive of 20 October 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (80/987/EEC). Retrieved March 16, 2021 from https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31980L0987
 19. The European Parliament and the Council of the European Union. (2002). Directive 2002/74/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 amending Council Directive 80/987/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the protection of employees in the event of the insolvency of their employer. Retrieved March 16, 2021 from https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0074
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2021.1.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu