BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska-Lepczak Izabela (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
The Role of Education in Shaping Safe Behaviours and Attitudes in the Aspect of Sustainable Development
Rola edukacji w kształtowaniu bezpiecznych zachowań i postaw w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 1, s. 151-174, rys., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja, Bezpieczeństwo, Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo
Education for safety, Education, Security, Sustainable development, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Edukacja dla bezpieczeństwa jest zagadnieniem niezwykle istotnym we współczesnym świecie. Stanowi również niezbędne narzędzie do osiągania celów zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest ocena wiedzy i umiejętności społeczeństwa w zakresie bezpiecznych zachowań i postaw, postrzegania bezpieczeństwa w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przedstawione w artykule wyniki badań wskazują na wysoki poziom zaangażowania społecznego w zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa. Uzyskane wyniki badań pozwolą na wypracowanie strategii, która może mieć realny wpływ na rozwój systemu edukacji dla bezpieczeństwa (uwzględniającego edukację formalną i nieformalną) oraz samokształcenie. Edukacja społeczeństwa powinna być działaniem kompleksowym, właściwie zaprogramowanym, polegającym na współdziałaniu wielu instytucji rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych, służb oraz instytucji i placówek oświatowych.(abstrakt oryginalny)

Education for safety is an exceptionally relevant issue in the modern world. It is an indispensable tool for achieving the goals of sustainable development. Who, when and where to educate; what tools to use; and according to what idea - these are essential questions related to raising human awareness. The aim of the article is to analyze and assess the awareness of society in terms of knowledge and skills in the field of safe behavior and attitude, the perception of safety in the context of sustainable development. The results of the research presented in the article clearly indicate a high level of public involvement in acquiring knowledge and skills on safe behaviours and attitudes. The conclusions obtained allow to develop a strategy that will permit to develop an education system for safety (that will consider formal and informal education) as well as self- education. These conclusions constitute the basis for building cooperation between central government and local government units, educational units, and non-governmental organisations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda 2030 - Education and Lifelong Learning in the Sustainable Development Goals. Agenda 2030 - Education and Lifelong Learning in the Sustainable Development Goals. IPE International Perspectives in Adult Education. 2016.
 2. Batorczak Anna. 2013. Education for Sustainable Development in Poland and Great Britain - doctoral dissertation. Warsaw: University of Warsaw.
 3. Beskosty Małgorzata. 2018. "Funkcje i rola mediów w zarządzaniu kryzysowym". [The Functions and the role of media in crisis management]. Security studies. issue 3. pp. 190-197.
 4. Buchcic Elżbieta. 2008. "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach ponadgimnazjalnych". [Educating young people for sustainable development at different stages of teaching] Studia Ecologiae et Bioethicae 6. pp.347-358.
 5. Cebrian Gisela. Junyent Merce. Mula Ingrid. "Competencies in Education for Sustainable Development: Emerging Teaching and Research Developments." [Kompetencje w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju: nowe nauczanie i rozwój badań]. Sustainability 2020. 12(2). 579; https://doi.org/10.3390/su12020579.
 6. Czarnecki Paweł. 2008. Etyka mediów. [Ethics of Media]. Warsaw: Difin. pp. 1-14.
 7. Czupryński Andrzej. 2015. Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym. [Theoretical security]. Bezpieczeńśtwo: teoria- badania - Praktyka. [Safety: Theory - Research - Practice]. ed. Andrzej. Czupryński. Bernard. Wiśniewski. Jacek. Zboina. pp. 9-25. Józefów: CNBOP-PIB.
 8. Dobek- Ostrowska Bogusława. 2012. Komunikowanie polityczne i publiczne. [Political and public communication]. Warsaw: PWN.
 9. Drabik Krzysztof. 2013. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne. [Personal and structural security]. Warsaw: National Defense University.
 10. McKeown Rosalyn. "Education for Sustainable Development". [Edukacja dla zrównoważonego rozwoju] Toolkit. Version 2. July 2002. Center for Geography and Environmental Education. University of Tennessee. pp.13-23.
 11. Grabowska-Lepczak Izabella. 2017. Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty praktyczne I teoretyczne. [Education for safety. theoretical and practical aspects]. Warsaw: Publisher The Main School of Fire Service.
 12. Gruchelski Marek. Niemczyk Józef. 2016. "Agenda narodów zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju - szanse realizacji celów". [The 2030 Agenda for sustainable development goals and sustainable. development goals - chances of implementation]. in: Postępy techniki przetwórstwa spożywczego 1/2016. pp. 22-125.
 13. Hołyst Bruno. 2015. Bezpieczeństwo społeczeństwa. Social Security.Warsaw: PWN.
 14. Jezierski Zdzisław. 2017. "Powstanie i rozwój edukacji dla bezpieczeństwa jako systemu dydaktyczno-wychowawczego w polskich szkołach". [Establishment and development of education for safety as a didactic and educational system in Polish schools]. In Interdisciplinary Social Studies. Issue 1 (3). pp. 7-22.
 15. Kioupi Vasilij. Voulvoulis Nikolaos. 2019. "Education for Sustainable Development: A Systemic Framework for Connecting the SDGs to Educational Outcomes. Sustainability 2019". [Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: systemowe ramy łączenia celów zrównoważonego rozwoju z wynikami nauczania. zrównoważony rozwój. 11. 6104; doi:10.3390/su11216104. pp.1-18.
 16. Kłos Piotr. 2013. Education for security as an element of defense preparation of young people. and: Contemporary defense challenges. ed. J. Walczak. C. Sochala. Wyszków.
 17. Kopaliński Władysław. 1999. Słownik wyrazów obcych. [Dictionary of foreign words and phrases]. Warsaw: Muza S.A.
 18. Kral Ewa. 2006. Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych i świadomość ekologiczna mieszkańców miejskiej zabudowy mieszkaniowej [Environmental education of local communities and ecological awareness of urban housing residents]. in: Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych. [Environmental education of local communities]. ed. Ligia. Tuszyńska. Warsaw: WUW.
 19. Kuzior Anna. 2014. "Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju". [Education for Sustainable Development]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. 2014. Series: Organizacja i Zarządzanie from72 Coll. Issue 1918. pp. 92-93.
 20. Leicht Alexander. Combes Bernard. Byun Won Jung. Agbedahin Adesuwa Vanessa. 2018. "From Agenda 21 to Target 4.7. the development of Education for Sustainable Development". [Od Agendy 21 do celu 4.7. rozwój Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju]. Alexander Leicht. Heiss Julia. Byun Won Jung. Issues and trends in Education for Susitainable Development. UNESCO Publishing. pp. 1-271.
 21. Lorek Marlena. 2017. "Edukacja dla bezpieczeństwa jako ogniwo w systemie bezpieczeństwa". [Education for Security as a Link in the Security System]. in: "Edukacja - Technika - Informatyka" No. 4/22/2017. www.eti.rzeszow.pl. DOI: 10.15584/eti.2017.4.37. pp. 286-287.
 22. Lusińska Anna. 2019. Kampanie społeczne w służbie publicznej. [Social campaigns in public service]. Warsaw: CEDEWU.
 23. Łukawska Marta. 2016. "Edukacja jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa w Polsce". [Education as one of the guarantors of security in Poland]. in: Issue 2(2)/2016 desecuritate.uph.edu.pl. pp. 150-152.
 24. Marciniuk Mirosława. 2015. Edukacja dla bezpieczeństwa - warunek ochrony interesów narodowych. w: Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego. [Education for security - a condition for safeguarding national interests]. in: education for security. National security strategy - social and economic executive support. ed. Marek. Ilnicki. Jakub. Kufel. pp.23-35. Poznań: College of Security Publishing.
 25. Morańska Danuta. 2016. Współczesny e-learning - problemy społeczno-pedagogiczne. [Contemporary e-learning - socio-pedagogical problems]. in: Human. media. education. [Człowiek. media. edukacja] ed. Janusz Morbitzer. Danuta Morańska. Emilia Musiał. pp.115-121. Katowice: Published by: Studio NOA for University of Silesia.
 26. Olak Karolina. Olak Antoni. "Współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego". [Modern understanding of national security]. SCIENTIFIC ARTICLES. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. ASO.A.7(1)/2016/467-480. pp.467-480.
 27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. Nr 109. poz.719. Ordinance of the Minister of the Interior and Administration on the fire protection of buildings. other building structures and areas. Journal of Laws 2010 no. 109 item 719.
 28. Pieczywok Andrzej. 2012. Edukacja i bezpieczeństwo wobec zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych. [Education for safety in the face of threats and challenges of modern times]. Warsaw: AON.
 29. Pieczywok Andrzej. 2011. Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa konteksty zagrożenia wyzwania. [Selected problems in the field of education for safety]. Warsaw: AON.
 30. Riegert Dorota. Wachnik Monika. 2016. "Importance of education for safety". {Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa]. Journal of Modern Science. volume 3/30/2016. pp. 317-333.
 31. Ropski Janusz. 2013. Dydaktyka szczegółowa edukacji dla bezpieczeństwa. [Detailed didactics of education for safety]. Katowice: AWF.
 32. Sandner Jan. 2008. "Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju". [Selected aspects of environmental processes of holistic nature education in the light of the idea of sustainable development]. in: Sustainable development problems. Vol. 3. Issue 2. pp. 69-80.
 33. Shih-Yeh Chen. Shiang-Yao Liu. 2020. "Developing Students' Action Competence for a Sustainable Future: A Review of Educational Research". Sustainability 2020. 12(4). 1374; doi.org/10.3390/su12041374. pp.1-14.
 34. Skrabacz Anna. 2015. Charakter narodowy Polaków i jego wpływ na proces edukacji dla bezpieczeństwa Polaków. [The national character of Poles and its impact on the education process for the safety of Poles]. in: Security as an educational process. ed. Andrzej. Pieczywok. Krzysztof. Loranty. pp. 77-83.Warsaw: AON.
 35. Sikora-Wojtarowicz Karina. 2019. "Edukacja dla bezpieczeństwa w Polskich szkołąch. Education for safety in a Polish school." International Security Yearbook. https://doi.org/10.34862/rbm.2017.1.7. pp. 112-117.
 36. Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals Report of the Secretary- General. Economic and Social Council. Economic and Social Council. E/2018/64, pp. 1-19.
 37. Stankiewicz Alicja. 2005. Wdrożenie założeń zrównoważonego rozwoju w deklaracji studentów fizyki.[Implementation of sustainable development assumptions in the declaration of students of physics]. in: Education and sustainable development in a unifying Europe. ed. E. Rydz and A. Kowalik. Słupsk: Publisher of the Pomeranian Pedagogical Academy.
 38. Środa Magdalena. 2007. Etyka dziennikarska: między wolnością a odpowiedzialnością. [Journalistic ethics: between freedom and responsibility]. in: Mass media in social practice. ed. D. Waniek. J. W. Adamowski. pp. 167-175. Warsaw: Aspraw - JR.
 39. United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio. Brazil. 3 to 14 June 1992. AGENDA 21. Chapter 36.
 40. Włodarczyk Ewelina. 2019. Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. [Qualifications of education teachers for safety. Security of the modern state]. National dimension. ed. J. Falecki. P. Łubiński. pp. 218-220. Kraków: Publisher Styl Anna Dura. Żeber-Dzikowska Ilona.2005. Edukacja ekologiczna w XXI wieku - edukacja dla wszystkich. [Ecological education in the 21st century - education for all]. in: Education and sustainable development in a unifying Europe. p. 64. Słupsk: Pomeranian Pedagogical Academy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu