BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florek-Paszkowska Anna (, CENTRUM Católica Graduate Business School and Pontificia Universidad Católica del Perú), Ujwary-Gil Anna (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland), Godlewska-Dzioboń Bianka (Cracow University of Economics, Poland, PhD student)
Tytuł
Business Innovation and Critical Success Factors in the Era of Digital Transformation and Turbulent Times
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 4, s. 7-28, bibliogr. s. 22-26
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation
Słowa kluczowe
Transformacja cyfrowa, Modele biznesowe, Innowacyjność, Kluczowe czynniki sukcesu, Zarządzanie talentami, Zarządzanie wiedzą, Przywództwo, Technologie cyfrowe
Digital transformation, Business models, Innovative character, Key success factors, Talent management, Knowledge management, Leadership, Digital technologies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D21, D22, D83, J24, J26, M12, M13, M54, O30, O34
streszcz., summ.
Abstrakt
Zbadanie, jakie czynniki przedsiębiorczości i sukcesu mogą pomóc w osiągnięciu odporności i stabilności biznesu oraz osiągnięciu przewagi konkurencyjnej dzięki innowacjom w różnych krajach i realiach biznesowych w erze transformacji cyfrowej i turbulentnych czasach. METODYKA: Na podstawie narracyjnego przeglądu literatury przedstawiamy wyniki badań dotyczących nowych strategii i perspektyw dla innowacji biznesowych w czasach wielu niewiadomych. Każda organizacja chce znaleźć drogę do sukcesu i stworzyć swój unikalny model biznesowy, który może uchwycić tworzenie wartości i innowacyjność oraz być bardziej adaptacyjnym, odpornym i stabilnym w krytycznych momentach oraz zrównoważonym w czasie. WYNIKI: Artykuły przedstawione w tym numerze pozwalają odkryć podstawowe czynniki innowacyjności i sukcesu biznesowego w różnych organizacjach i środowiskach, w których te przedsiębiorstwa funkcjonują. IMPLIKACJE DLA TEORII I PRAKTYKI: W artykule dokonano syntezy znaczenia prezentowanego pola badawczego, łącząc jego teoretyczne tło z praktycznymi badaniami. Zalecenia i implikacje dla przyszłych trendów tego nurtu badawczego mogą być również pomocne dla profesjonalistów i naukowców. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Nowatorskie badania przedstawione w tym numerze zostały przeprowadzone w pięciu różnych (rozwijających się i rozwiniętych) krajach i sektorach biznesu, które przedstawiają różne ludzkie i pozaludzkie czynniki jako kluczowe do wzmocnienia transformacji biznesowej w złożonym świecie. Każda grupa elementów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego, a ich składniki są od siebie współzależne. Musimy patrzeć na interakcje i współzależności jego komponentów w dynamicznej i sieciowej formie i nie możemy upraszczać rzeczywistości, skupiając się tylko na jednej grupie komponentów biznesowych, ignorując pozostałe. Te unikalne badania zapewniły cenną perspektywę ustanowienia dynamicznych, adaptacyjnych ścieżek biznesowych w kierunku zrównoważonej i odpornej przyszłości organizacyjnej oraz pozwoliły na stworzenie propozycji przyszłych ścieżek badawczych potrzebnych do przeprowadzenia zmian strukturalnych w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Explore what entrepreneurship and success factors can help drive business to resilience and stability and achieve competitive advantage through innovation in different countries and business realities in the era of digital transformation and turbulent times. METHODOLOGY: Based on the narrative literature review, we present research findings concerning new strategies and outlooks for business innovation in times of many unknowns. Each organization wants to find its way to gain success and create its unique business model, which can capture value creation and innovativeness and be more adaptive, resilient, and stable in critical moments and sustainable over time. FINDINGS: The articles presented in this issue explore the essential factors of business innovation and success in different organizations and the environments in which these businesses function. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: This article synthesizes the presented research field's importance and relevance, connecting its theoretical background with practical research. Recommendations and implications for future trends of this research stream might also be helpful for professionals and academicians. ORIGINALITY AND VALUE: The novel studies presented in this issue were done in five different (developing and developed) countries and business sectors that present human-based and non-human-based factors as crucial factors needed to empower business transformation in a complex world. Each group of elements is essential in business success, and their components are interdependent. We need to look at the interactions and interdependencies of their components in a dynamic and network form and cannot simplify the reality, focusing only on one group of business components and ignoring the other. These unique studies provide a valuable outlook to establish dynamic, adaptive business pathways towards a sustainable and resilient organizational future and propose future research paths needed to execute structural changes in businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee, D., & Rai, M. (2020). Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. International Journal of Social Psychiatry, 66(6). https://doi.org/10.1177/0020764020922269
 2. Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). What a  difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. Business Horizons, 57(3), 311-317. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.01.001
 3. Bocken, N., Weissbrod, I., & Antikainen, M. (2021). Business experimentation for sustainability: Emerging perspectives. Journal of Cleaner Production, 281(4). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124904
 4. Bunker, K., & Wakefield, M. (2004). In search of authenticity: Now more than ever, soft skills are needed. Leadership in Action, 24(1), 17-21. https://doi.org/10.1002/lia.1055
 5. Chong, E., Handscomb, C., Williams, O., & Hall, R. (2020). Agile resilience in the UK: Lessons from COVID-19 for the "next normal." McKinsey & Company. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business- functions/organization/our-insights/agile-resilience-in-the-uk-lessons-from-covid-19-for- the-next-normal
 6. Cukier, W., Mccallum, K.E., Egbunonu, P., & Bates, K. (2021). The mother of invention: Skills for innovation in the post-pandemic world. The Future Skills Centre Report. Canada. Retrieved from https://www.ryerson.ca/diversity/reports/MotherOfInvention_EN.pdf
 7. Dirani, K.M., Abadi, M., Alizadeh, A., Barhate, B., Garza, R. C., Gunasekara, N., Ibrahim, G., & Majzun, Z. (2020) Leadership competencies and the essential role of human resource development in times of crisis: A response to Covid-19 pandemic. Human Resource Development International, 23(4), 380-394. https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1780078
 8. Dyduch, W. (2019). Entrepreneurial strategy stimulating value creation: Conceptual findings and some empirical tests. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(3), 65-82. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070304
 9. Filser, M., Kraus, S., Breier, M., Nenova, I., & Puumalainen, K. (2021). Business model innovation: Identifying foundations and trajectories. Business Strategy and the Environment, 30(2), 891-907. https://doi.org/10.1002/bse.2660
 10. Frank, A., Mendes, G., Ayala, N., & Ghezzi, A. (2019). Servitization and Industry 4.0 convergence in the digital transformation of product firms: A business model innovation perspective. Technological Forecasting and Social Change, 141, 341-351. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.01.014
 11. Galea, S., & (2020). The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing. The need for prevention and early intervention. JAMA Internal Medicine, 180(6), 817-818. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.1562
 12. Gastaldi, L., Lessanibahri, S., Tedaldi, G., & Miragliotta, G. (2022). Companies' adoption of Smart Technologies to achieve structural ambidexterity: An analysis with SEM. Technological Forecasting and Social Change, 174. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121187
 13. Gręda, A. (2009). Application of the AHP/ANP in food quality management. Retrieved from http://www.isahp.org/2009Proceedings/Final_Papers/98_Greda_ANP_in_FoodQualityManagement.pd f
 14. Giones, F., Brem, A., & Berger, A. (2019). Strategic decisions in turbulent times: Lessons from the energy industry. Business Horizons, 62(2), 215-225. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.11.003
 15. Gulati, R., & Reaiche, C. H. (2020). Soft skills: A key driver for digital transformation. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Richa- Gulati/publication/346171713_Soft_Skills_A_Key_Driver_for_Digital_Transformation/links/5fb ca7c0a6fdcc6cc65e38e1/Soft-Skills-A-Key-Driver-for-Digital-Transformation.pdf
 16. Gurzawska, A. (2021). Responsible innovation in business: Perceptions, evaluation practices and lessons learned. Sustainability, 13. https://doi.org/10.3390/su13041826
 17. Hoque, A.S., Gwadabe, U.M., & Rahman, A. (2017). Corporate entrepreneurship upshot on innovation performance: The mediation of employee engagement. Journal of Humanities, Language, Culture, and Business, 1(6), 54-67. http://inderscience.metapress.com/link.asp? id=py74f67qv8xevf83
 18. Huang, R., Kahai, S., & Jestice, R. (2010). The contingent effects of leadership on team collaboration in virtual teams. Computers in Human Behavior, 26(5), 1098-1110. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.014
 19. Josten, C., & Lordan, G. (2021). The accelerated value of social skills in knowledge work and the COVID-19 pandemic. LSE Public Policy Review, 1(4), 1-10. https://doi.org/10.31389/lseppr.31
 20. Kane, G., Palmer, D., Phillips, A., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review, July 14. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digitaltransformation/
 21. Kohnke, O. (2016). It's not just about technology: The people side of digitization. In G. Oswald & M. Kleinemeier (Eds.), Shaping the Digital Enterprise. Trends and Use Cases in Digital Innovation and Transformation (pp. 69-91). Berlin: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40967-2_3
 22. Lepeley, M. T., Beutell, N. J., Abarca, N., & Majluf, N. (2021). Soft Skills for Human-Centered Management and Global Sustainability. New York: Routledge.
 23. Loan, L., Doanh, D., Thang, H., Viet Nga, N., Van, P., & Hoa, P. (2021). Entrepreneurial behaviour: The effects of the fear and anxiety of Covid-19 and business opportunity recognition. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 7- 23. https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090301
 24. Lombardi Netto, A., Salomona, V.A.P., Ortiz-Barrios, M. A., Florek-Paszkowska, A., Petrillo, A., & De Oliveira, O. J. (2020). Multiple criteria assessment of sustainability programs in the textile industry. International Transactions in Operational Research,28(3), 1-23. https://doi.org/10.1111/itor.12871
 25. Lyke-Ho-Gland, H., Trees, L., & Morgan, L. (2019). Measures of digital transformation. APQC Survey Summary Report. Retrieved from https://www.apqc.org/resource-library/resource-listing/measures-digital-transformation- survey-report
 26. Marona, B., & Tomal, M. (2020). The COVID-19 pandemic impact upon housing brokers' workflow and their clients' attitude: Real estate market in Krakow. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(4), 221-232. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080412
 27. Masumba, D. (2019). Leadership for Innovation: Three Essential Skill Sets for Leading Employee-Driven Innovation. New York: Morgan James Publishing.
 28. Miceli, A., Hagen, B., Riccardi, M., Sotti, F., & Settembre-Blundo, D. (2021). Thriving, not just surviving in changing times: How sustainability, agility, and digitalization intertwine with organizational resilience. Sustainability, 13(4). https://doi.org/10.3390/su13042052
 29. Nasser, W. (2021). Innovation capital, sustainable entrepreneurial orientation, and the moderating role of entrepreneurial resilience. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 73-85. https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090305
 30. Palomares, I., Martínez-Cámara, E., & Montes, R. (2021). A panoramic view and SWOT analysis of artificial intelligence for achieving the sustainable development goals by 2030: Progress and prospects. Applied Intelligence, 51,6497-6527. https://doi.org/10.1007/s10489-021-02264-y
 31. Pauli, U., & Pocztowski, A. (2019). Talent management in SMEs: An exploratory study of polish companies. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(4), 199-218. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070412
 32. Pena-Boquete, Y., & Dios-Murcia, I. (2021). Factors behind the employment loss in Galicia: Great Recession of 2008 vs. the first wave of the COVID-19 pandemic. Revista Galega De Economía, 30(1), 1-18. https://doi.org/10.15304/rge.30.1.7451
 33. Philip, J. (2021). Viewing digital transformation through the lens of transformational leadership. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 31(2), 114-129. https://doi.org/10.1080/10919392.2021.1911573
 34. Pichlak, M., & Szromek, A.R. (2021). Eco-innovation, sustainability and business model innovation by open innovation dynamics. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity,7(2). https://doi.org/10.3390/joitmc7020149
 35. Pieroni, M., McAloone, T., & Pigosso, D. (2021). Circular economy business model innovation: Sectorial patterns within manufacturing companies. Journal of Cleaner Production, 286. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124921
 36. Preghenella, N., & Battistella, C. (2021). Exploring business models for sustainability: A bibliographic investigation of the literature and future research directions. Business Strategy and the Environment, 30(5), 2505-2522. https://doi.org/10.1002/bse.2760
 37. Rohde, N., D'Ambrosio, C., & Tang, K.K. (2016). Estimating the mental health effects of social isolation. Applied Research Quality Life,11, 853-869. https://doi.org/10.1007/s11482-015-9401-3
 38. Rueda Cantuche, J. M. (2021). The economy of the European Union in times of COVID-19. Revista Galega De Economía, 30(1), 1-17. https://doi.org/10.15304/rge.30.1.7663
 39. Rymarczyk, J. (2020). Technologies, opportunities and challenges of the industrial revolution 4.0: Theoretical considerations. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(1), 185-198. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080110
 40. Rzevski G., & Brebbia, C. A. (2016). Complex Systems. Fundamentals and Applications. Southampton, Boston: WIT Press.
 41. Sariwulan, T.., Thamrin, S., Suyatni, M., Agung, I., Widiputera, F., Susanto, A. B., & Capnary, M. C. (2021). Impact of employee talent management. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 10(5), 184. https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0133
 42. Song Ng, H. (2021). Are managers still necessary in the era of the fourth industrial revolution (I4.0)? In Future of Work, Work-Family Satisfaction, and Employee Well-Being in the Fourth Industrial Revolution (pp. 81-98). Pennsylvania: IGI Global: International Academic Publisher. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3347-5.ch006
 43. Syrett, M., & Devine, M. (2012). Managing Uncertainty: Strategies for Surviving and Thriving in Turbulent Times. Hoboken, NJ: Wiley.
 44. Tang, D. (2021). What is digital transformation? The EDP Audit, Control, and Security Newsletter, 64(1), 9-13. https://doi.org/10.1080/07366981.2020.1847813
 45. Taran, Y., Boer, H., & Lindgren, P. (2015). A business model innovation typology. Decision Sciences, 46(2), 301-331.https://doi.org/10.1111/deci.12128
 46. Tassabehji, R., & Isherwood, A. (2014). Management use of strategic tools for innovating during turbulent times. Strategic Change: Briefings in Entrepreneurial Finance, 23, 63-80. https://doi.org/10.1002/jsc.1960
 47. Thambusamy, R., & Zafer, B. (2020). Virtual leadership in small businesses during the COVID-19 pandemic: Challenges and possibilities. European Journal of Social & Behavioural Sciences, 29(3), 3214-3224. https://doi.org/10.15405/ejsbs.2020.08.issue-3
 48. Ujwary-Gil, A., & Potoczek, N.R. (2020). A  dynamic, network, and resource-based approach to the sustainable business model. Electronic Markets, 30(4),717-733. https://doi.org/10.1007/s12525-020-00431-6
 49. Veldhuizen, C. (2021). Conceptualizing the foundations of sustainability-focused innovation policy: From constructivism to holism. Technological Forecasting and Social Change, 162(C). https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120374
 50. Ziadlou, D. (2021). Strategies during digital transformation to make progress in the achievement of sustainable development by 2030. Leadership in Health Services, 34(4), 375-391. https://doi.org/10.1108/LHS-08-2020- 0056
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211741
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu