BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sytnik Natalia (National Technical University of Ukraine, "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine), Kravchenko Maryna (National Technical University of Ukraine, "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Ukraine)
Tytuł
Application of Knowledge Management Tools : Comparative Analysis of Small, Medium, and Large Enterprises
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2021, vol. 17, nr 4, s. 121-156, rys., tab., bibliogr. s. 149-155
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship and Innovation in the Age of Digital Transformation
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa
Comparative analysis, Knowledge management, Small business, Large enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14, O15, 031
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Celem niniejszego opracowania było przeprowadzenie analizy porównawczej inicjatyw zarządzania wiedzą (KM) w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających na Ukrainie oraz podkreślenie specyfiki polityk KM, a także zakresu i intensywności aplikacyjnych narzędzi KM w tych kategoriach. W szczególności badanie koncentrowało się na spójności między świadomością znaczenia wiedzy/KM i polityk KM, a zakresem i intensywnością stosowania zarówno narzędzi skoncentrowanych na człowieku, jak i narzędzi technologii komunikacji informacyjnej (ICT). METODYKA: Koncepcja badania została opracowana w oparciu o integracyjną perspektywę społeczno-techniczną. Dane empiryczne uzyskano poprzez badanie ankietowe wśród 90 menedżerów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw ukraińskich, których wyniki poddano analizie statystycznej. WYNIKI: Podkreślono zarówno wspólne, jak i wyróżniające cechy tych kategorii pod względem KM. Chociaż wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, wykazywały wysoką świadomość znaczenia wiedzy/KM dla prowadzonej przez nich działalności, to jednak stwierdzono istotne różnice pomiędzy małymi i dużymi przedsiębiorstwami w odniesieniu do ich polityki KM, zakresu stosowania zaawansowanych narzędzi KM oraz intensywności niektórych z nich, tradycyjne i zaawansowane aplikacje narzędzi KM. We wszystkich przypadkach przedsiębiorstwa duże wykazywały wyższy poziom tych cech w porównaniu z przedsiębiorstwami małymi, natomiast przedsiębiorstwa średnie były bardziej zbliżone do przedsiębiorstw dużych. W przeciwieństwie do powszechnego poglądu na MŚP jako sektor jednorodny pod względem KM, badanie pokazuje jego niejednorodność pod względem inicjatyw KM. Według szeregu badanych wskaźników zaobserwowano istotne różnice między małymi i dużymi przedsiębiorstwami, natomiast różnice między średnimi i dużymi przedsiębiorstwami były znacznie mniej oczywiste. IMPLIKACJE DLA TEORII I PRAKTYKI: Teoretycznym wkładem tego badania było dostarczenie dowodów na heterogeniczność sektora MŚP w oparciu o szereg cech KМ. To odkrycie pozwala nam pogłębić naszą wiedzę na temat różnic pojęciowych w podejściach KM, stosowanych przez różne kategorie przedsiębiorstw. Z praktycznego punktu widzenia, przy projektowaniu konkretnych polityk, programów i narzędzi KM, które w większym stopniu zaspokajają potrzeby przedsiębiorstw, należy wziąć pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa. Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej ustrukturyzowane, celowe i świadome podejście do KM, które należy zastosować. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Nie przeprowadzono wcześniej żadnych badań empirycznych, które dotyczyłyby analizy porównawczej inicjatyw KM w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach działających na Ukrainie, a także w innych transformujących się gospodarkach państw postsowieckich. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The purpose of this study was to conduct a comparative analysis of knowledge management (KM) initiatives in small, medium, and large enterprises operating in Ukraine, and to highlight the specific characteristics of KM policies, as well as the scope and intensity of KM tools application in these categories. In particular, the study focused on the consistency between the awareness of knowledge/KM importance and KM policies, and the scope and intensity of the application of both human-centered tools and information communication technology (ICT) tools. METHODOLOGY: The concept of the study was developed on the basis of an integrative socio-technical perspective. The empirical data were obtained through a questionnaire survey among 90 managers of small, medium, and large Ukrainian enterprises and were analyzed statistically. FINDINGS: Both common and distinctive characteristics of these categories in terms of KM were highlighted. Although all enterprises, regardless of their size, showed a high awareness of knowledge/KM importance for their business, significant distinctions between small and large enterprises were found with regard to their KM policies, the scope of advanced KM tools application, and the intensity of some traditional and advanced KM tools application. In all cases, large enterprises showed higher levels of these characteristics compared to small enterprises, whereas medium enterprises were more similar to large enterprises. In contrast to the common view on SMEs as a homogeneous sector in terms of KM, the study shows its heterogeneity in terms of KM initiatives. According to a number of indicators studied, significant differences were observed between small and large enterprises, whereas the distinctions between medium and large enterprises were much less obvious. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: The theoretical contribution of this study was the provision of SMEs sector heterogeneity evidence based on a number of KМ characteristics. This finding allows us to deepen our knowledge of conceptual differences in KM approaches, applied by different enterprise categories. From a practical perspective, an enterprise size should be taken into account while designing specific KM policies, programs and tools to meet enterprises' needs to a greater extent. The larger the enterprise is, the more structured, deliberate, and conscious the KM approach that should be applied is. ORIGINALITY AND VALUE: No empirical research that addresses the comparative analysis of KM initiatives in small, medium, and large enterprises operating in Ukraine, as well as in other transition economies of post-Soviet states, has been previously performed, and this study fills the gap. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001). Review: knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136. http://doi.org/10.2307/3250961.
 2. Alexandru V. A., Bolisani E., Andrei A. G., Cegarra- Navarro J. G., Martínez Martínez A., Paiola M., Scarso E., Vătămănescu E.-M., & Zięba M. (2019). Knowledge management approaches of small and medium-sized firms: a cluster analysis. Kybernetes, 49(1), 73-87. https://doi.org/10.1108/k-03-2019-0211.
 3. Anand, A., & Walsh, I. (2016). Should knowledge be shared generously? Tracing insights from past to present and describing a model. Journal of Knowledge Management, 20(4), 713-730. https://doi.org/10.1108/jkm-10-2015-0401.
 4. Bagozzi, R., Yi, Y., & Phillips, L. W. (1991). Assessing construct validity in organization research. Administrative Science Quarterly, 36, 421-458. https://doi.org/10.2307/2393203.
 5. Becerra-Fernandez, R., & Sabherwal, I. (2010). Knowledge management: Systems and processes (1st ed.). Armonk: M.E. Sharpe.
 6. Bergeron, B. (2003). Essentials of knowledge management (Essentials Series). New York: John Wiley & Sons.
 7. Bolisani, E., Zieba, M., Paiola M., & Scarso E. (2017) Knowledge management strategies in KIBS companies: A preliminary analysis. In G. Spender, G. Schiuma, & T. Gavrilova (Eds.), Proceedings of International Forum on Knowledge Assets Dynamics (pp. 1598-1611). St. Petersburg: St. Petersburg University.
 8. Cantú, L. Z., Criado, J. R., & Criado, A. R. (2009). Generation and transfer of knowledge in IT-related SMEs. Journal of Knowledge Management, 13(5), 243-256. https://doi.org/10.1108/ 13673270910988088.
 9. Cardoni, A., Zanin, F., Corazza, G., & Paradisi, A. (2020). Knowledge management and performance measurement systems for SMEs' economic sustainability. Sustainability, 12(7), 2594, https://doi.org/10.3390/su12072594.
 10. Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2019). Efficiency and effectiveness of knowledge management systems in SMEs. Production Planning & Control, 30(9), 779-791, https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1582818.
 11. Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Using knowledge management systems: A taxonomy of SME strategies. International Journal of Information Management, 37(1), 1551-1562. https://doi.org/ 10.1016/j.ijinfomgt.2016.10.007.
 12. Dalkir, K. (2017). Knowledge management in theory and practice (3rd ed.). Cambridge: MIT Press.
 13. Davenport, M., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business School Press.
 14. Desouza, K. C., & Awazu, Y. (2006). Knowledge management at SMEs: Five peculiarities. Journal of Knowledge Management, 10(1), 32-43. https://doi.org/10.1108/13673270610650085.
 15. Du Plessis, M. (2005). Drivers of knowledge management in the corporate environment. International Journal of Information Management, 25(3), 193-202. https://doi.org/10.1016/ j.ijinfomgt.2004.12.001.
 16. Durst, S. & Bruns, G. (2018). Knowledge management in small and medium-sized enterprises. In J. Syed, P. Murray, D. Hislop, & Y. Mouzughi (Eds.), The Palgrave Handbook of Knowledge Management (pp. 495-514). London: Palgrave Macmillan.
 17. Durst, S., & Edvardsson, I. R. (2012). Knowledge management in SMEs: A literature review. Journal of Knowledge Management, 16 (6), 879-903. https://doi.org/10.1108/13673271211276173.
 18. Edwards, J. S. (2009). Business processes and knowledge management. In M. Khosrow-Pour (Ed.), Encyclopedia of Information Science and Technology (I, pp. 471-476). Hershey: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-60566-026-4.ch078.
 19. Edvardsson, I. R., & Durst, S. (2013). The benefits of knowledge management in small and medium-sized enterprises. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, 351-354. https://doi.org/ 10.1016/j.sbspro.2013.06.441ISI.
 20. Evangelista, P., Esposito, E., Lauro, V., & Raffa, M. (2010). The adoption of knowledge management systems in small firms. Electronic Journal of Knowledge Management, 8(1), 33-42. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228951380_The_Adoption_of_Knowledge_ Management_Systems_in_Small_Firms.
 21. European Commission. (2016). Current SMEs definition. Retrieved from https://ec.europa.eu/ growth/smes/business-friendly-environment/sme- definition.
 22. Fong, P.S.W., & Lee, H. F. (2009). Acquisition, reuse and sharing of knowledge in property management firms. Facilities, 27(7-8), 291-314. https://doi.org/10.1108/ 02632770910956148.
 23. García-Alvarez, M. T. (2015). Analysis of the effects of ICTs in knowledge management and innovation: The case of Zara Group. Computers in Human Behavior, 51, 994-1002. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.10.007.
 24. Gourova, E. (2010). Knowledge management strategy for small and medium enterprises. In H. Fujita & J. Sasaki (Eds.), Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (pp. 639-648). Stevens Point: World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). Retrieved from http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/ Malta/ACS/ACS-105.pdf.
 25. Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17, 109-122. https://doi.org/10.1002/smj.4250171110.
 26. Greiner, M. E., Bohmann, T., & Krcmar, H. (2007). A strategy for knowledge management. Journal of Knowledge Management, 11(6), 3-15. http://doi.org/10.1108/13673270710832127.
 27. Gupta, B., Iyer, L. S., & Aronson, J. E. (2000). Knowledge management: Practices and challenges. Industrial Management & Data Systems, 100(1), 17-21. https://doi.org/10.1108/ 02635570010273018.
 28. Hansen, M. T., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What's your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, March-April, 1-11. Retrieved from https://hbr.org/1999/03/whats-your- strategy-for-managing-knowledge.
 29. Hutchinson, V., & Quintas, P. (2008). Do SMEs do knowledge management? Or simply manage what they know? International Small Business Journal, 26(2), 131-134. https://doi.org/10.1177/ 0266242607086571.
 30. Ibrahim, F., Reid, V., & Edgar, D. (2009). Assessing the role of knowledge management in adding value: Moving towards a comprehensive framework. Journal of Information and Knowledge Management, 8(4), 275-286. https://doi.org/10.1142/S0219649209002397.
 31. Ілляшенко, С.М., Шипуліна, Ю.С., & Ілляшенко Н.С. (2019). Управління знаннями при формуванні стратегії випереджаючого інноваційного розвитку підприємства [Knowledge management in forming a  strategy of inovative development of the enterprise]. Проблеми системного підходу в економіці / Problems of Systemic Approach in the Economy, 3(71), 215-223. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/7396.
 32. Inkinen, H., Kianto, A., & Vanhala, M. (2015). Knowledge management practices and innovation performance in Finland. Baltic Journal of Management, 10(4), 432-455. https://doi.org/ 10.1108/bjm-10-2014- 0178.
 33. Jelavic, M. (2011). Socio-technical knowledge management and epistemological paradigms: Theoretical connections at the individual and organisational level. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 6(1), 1-16. https://doi.org/10.28945/1337.
 34. King, W. R. (2009). Knowledge management and organizational learning. Annals of Information Systems, 4, 3-13. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0011-1_1.
 35. KPMG Consulting. (2000). Knowledge management research report. London: KPMG Consulting. Retrieved from http://www.providersedge.com/docs/km_articles/KPMG_KM_Research_ Report_2000.pdf.
 36. Leiner, D. J. (2017). Our research's breadth lives on convenience samples. A case study of the online respondent pool SoSci Panel. Studies in Communication and Media (SCM), 5(4), 367- 396. https://doi.org/10.5771/2192-4007-2016-4-36769-134.
 37. Levine, D. M., Stephan, D. F., Krehbiel, T. C., & Berenson, M. L. (2008). Statistics for managers: Using Microsoft Excel (5th ed.). Boston: Pearson Custom Publishing.
 38. Maier, R. (2002). Knowledge Management Systems: Information and Communication Technologies for Knowledge Management. Berlin: Springer-Verlag.
 39. Marr, B., Gupta, O., Pike, S., & Roos, G. (2003). Intellectual capital and knowledge management effectiveness. Management Decision, 41(8), 771-781. https://doi.org/10.1108/ 00251740310496288.
 40. Martelo-Landroguez, S., & Cegarra-Navarro, J. G. (2014). Linking knowledge corridors to customer value through knowledge processes. Journal of Knowledge Management, 18(2), 342-365. https://doi.org/10.1108/jkm-07-2013- 0284.
 41. Massaro, M., Handley, K., Bagnoli, C., & Dumay, J. (2016). Knowledge management in small and medium enterprises: A structured literature review. Journal of Knowledge Management, 20(2), 258-291. https://doi.org/10.1108/jkm-08-2015-0320
 42. McAdam, R., & Reid, R. (2001). SME and large organization perceptions of knowledge management: Comparisons and contrasts. Journal of Knowledge Management, 5(3), 231-241. https://doi.org/10.1108/13673270110400870.
 43. Merlo, T. R. (2016). Factors influencing knowledge management use in technology enterprises in the Southern United States. Procedia Computer Science, 99, 15-35. https://doi.org/10.1016/ j.procs.2016.09.098.
 44. Merono-Cerdan, A. L., Lopez-Nicolas, C., & Sabater-Sanchez, R. (2007). Knowledge management strategy diagnosis from KM instruments use. Journal of Knowledge Management, 11(2), 60-72. https://doi.org/10.1108/13673270710738915.
 45. Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37. https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14.
 46. Pan, S. L., & Scarbrough, H. (1999). Knowledge management in practice: An exploratory case study. Technology Analysis and Strategic Management, 11(3), 359-374. https://doi.org/ 10.1080/095373299107401.
 47. Paolini, M., Coluccia, D., Fontana, S., & Solimene, S. (2020). Knowledge management, intellectual capital and entrepreneurship: A structured literature review. Journal of Knowledge Management, 24 (8), 1797-1818. https://doi.org/10.1108/JKM-01-2020-0052
 48. Pinget, A., Bocquet, R. & Mothe, C. (2015). Barriers to environmental innovation in SMEs: empirical evidence from French firms. M@n@gement, 18(2), 132-155. https://doi.org/10.3917/ mana.182.0132.
 49. Podsakoff, P. M. & Organ, D. (1986). Self-report in organizational research. Journal of Management, 12(4), 531-544. https://doi.org/10.1177/014920638601200408.
 50. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879-903. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879.
 51. Polyakov, M. V. (2017). Positive impact of international companies on development of knowledge economy. Problems and Perspectives in Management, 15(2), 81-89. http://doi.org/10.21511/ ppm.15 (2).2017.08.
 52. Поляков, М. В. (2017). Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах становлення глобальної економіки знань [Features of international business development in the conditions of global knowledge economy]. Економічний простір / Economic Environment, 121, 47-57. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ujrn/ecpros_2017_121_6.
 53. Prystupa-Rządca, K. (2014). Zarządzanie wiedzą w organizacjach born global. Warsaw: Sedno.
 54. Serenko, A. (2013). Meta-analysis of scientometric research of knowledge management: Discovering the identity of the discipline. Journal of Knowledge Management, 17(5), 773-812. https:://doi.org/10.1108/jkm-05-2013-0166.
 55. Singh, R. K., Garg, S. K. & Deshmukh, S. G. (2008). Strategy development by SMEs for competitiveness: A review. Benchmarking: An International Journal, 15(5), 525-547. https:://doi.org/10.1108/14635770810903132.
 56. Ситник Н. І. (2017). Організаційне навчання як складова менеджменту знань [Orgaizational knowledge and knowledge management]. Менеджмент і маркетинг інновацій / Management and Marketing of Innovations, 3, 346-354. http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-32.
 57. Soon, T. T., & Zainol, F. A. (2011). Knowledge management enablers, process and organizational performance: Evidence from Malaysian enterprises. Asian Social Science, 7(8), 186-192. https://doi.org/10.5539/ass.v7n8p186.
 58. Spender, J.-C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic Management Journal, 17, 45-62. https://doi.org/10.1002/smj.4250171106.
 59. Subashini, R., Rita, S., & Vivek, M. (2012). The role of ICTs in knowledge management (KM) for organizational effectiveness. In P. V. Krishna, M. R. Babu, & E. Ariwa (Eds.), Global Trends in Information Systems and Software Applications. ObCom 2011. Communications in Computer and Information Science (pp. 542- 549). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29216-3_59.
 60. Sun, P. Y.-T, & Scott, J. L. (2005). An investigation of barriers to knowledge transfer. Journal of Knowledge Management, 9(2), 75-90. https://doi.org/10.1108/13673270510590236.
 61. Susanty, A., Yuningsih, Y., & Anggadwita, G., (2019). Knowledge management practices and innovation performance: A study at Indonesian Government apparatus research and training center. Journal of Science and Technology Policy Management. 10(2). 301-318. https://doi.org/ 10.1108/jstpm-03-2018-0030.
 62. Uriarte, F. (2008). Introduction to knowledge management. Jakarta: ASEAN Foundation. https://doi.org/10.4236/jsea.2012.51006 5,032.
 63. Von Krogh, G., Ichijo, K., & Nonaka, I. O. (2000). Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
 64. Wong, K. Y., & Aspinwall, E. (2004). Characterizing knowledge management in the small business environment. Journal of Knowledge Management, 8(3), 44-61. https://doi.org/10.1108/ 13673270410541033.
 65. Xue, C. T. S. (2017). A literature review on knowledge management in organizations. Research in Business and Management, 4(1), 30-41. https://doi.org/10.5296/rbm.v4i1.10786.
 66. Zheng, T. (2017). A literature review on knowledge sharing. Open Journal of Social Sciences, 5(3), 51-58. https://doi.org/10.4236/jss.2017.53006.
 67. Zieba, M., Bolisani, E., & Scarso, E. (2016). Emergent approach to knowledge management by small companies: Multiple case-study research. Journal of Knowledge Management, 20(2), 292-307. https://doi.org/10.1108/jkm- 07-2015-0271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20211745
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu