BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopertyńska Maria Wanda (Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki), Dernowska Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Kompetencje HR biznes partnera w odniesieniu do ról pełnionych w organizacji
HR Business Partner Competences with Respect to Roles Played in the Organization
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2021, nr 5 (142), s. 23-42, tab., bibliogr. 37 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Kompetencje, Partner strategiczny, HR biznes partnera (HRBP), Badania ankietowe, Wyniki badań
Competences, Strategic partner, HR Business Partner, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących kompetencji HR biznes partnera (HRBP), koniecznych do realizacji zadań w ramach pełnionych przez niego czterech ról, czyli: partnera strategicznego, agenta zmian, rzecznika pracowników i eksperta administracyjnego. Jako metodę badawczą wykorzystano zogniskowany wywiad grupowy oraz sondaż diagnostyczny z użyciem badania ankietowego, przeprowadzony w grupie dwudziestu dwóch osób pełniących role HRBP w organizacjach. Respondenci oceniali znaczenie składowych kompetencji w odniesieniu do poszczególnych ról w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało zdecydowanie nieistotne, a 5 - zdecydowanie istotne. Na bazie przeprowadzonych badań opracowano zestawy kompetencji HRBP w zależności od ról pełnionych w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research into HR Business Partner competences as required for the implementation of tasks within the framework of four roles- i.e. strategic partner, agent of change, employee spokesperson, and administrative expert. The research method applied the focused group interview as well as the diagnostic survey using questionnaires to a group of twenty-two people filling HR Business Partner roles in organizations. Respondents assessed the importance of component competences with respect to individual roles on a scale of from 1 to 5, where 1 signified a decided lack of importance while 5 indicated definite importance. It is on the basis of the conducted research that a set of HR Business Partner competences was established with respect to the above-indicated roles as played in the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
 2. Axley, L. (2008). Competency: A Concept Analysis. Nursing Forum, 43 (4).
 3. Blancero, D., Boroski, J., Dyer, L. (1996). Key competencies for a transformed human resource organization: Results of a field study. Human Resource Management, 35.
 4. Borkowska, S. (2010). Quo vadis HRM? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6.
 5. Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st Century. Journal of Management Development, 27 (1).
 6. Brown, M., Metz, I., Cregan, C., Kulik, C. (2009). Irreconcilable differences? Strategic human resource management and employee well-being. Asia Pacific Journal of Human Resources, 47 (47).
 7. Buckley, F., Monks, K. (2004). The implications of meta-qualities for HR roles. Human Resource Management Journal, 14 (4).
 8. Filipowicz, G. (2005). Kultura organizacji a kluczowe kompetencje kadry menedżerskiej. Zeszyty Naukowe Meritum, 2.
 9. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Hollyforde, S., Whiddett, S. A. (2003). Practical Guide to Competencies: How to Enhance Individual and Organizational Performance. Chartered Institute of Personnel and Development.
 11. Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym, przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Jeruszka, U. (2016). Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin.
 13. Kelly, J., Gennard, J. (2000). Getting to the top: Career paths of personnel directors. Human Resource Management Journal, 10.
 14. Kopertyńska, M. W., Dernowska, N. (2021). Wewnątrzorganizacyjne determinanty roli HR Business Partnera w organizacjach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1-2.
 15. Kryscynski, D., Reeves, C., Stice-Lusvardi, R., Ulrich, M., Russell, G. (2017). Analytical abilities and the performance of HR professionals. Human Resource Management, 57 (3).
 16. Lawler, E. E., Mohrman, A. M. (2003). Creating a Strategic Human Resource Organization: An Assessment of Trends and New Directions. Stanford, CA: Stanford University Press.
 17. Lo, K., Macky, K., Pio, E. (2015). The HR competency requirements for strategic and functional HR practitioners. The International Journal of Human Resource Management, 26 (18).
 18. Long, C. S., Wan Ismail, W. K. (2008). Understanding the relationship of HR competencies & roles of Malaysian human resource professionals. European Journal of Social Sciences, 7.
 19. Long, C. S., Wan Ismail, W. K., Amin, S. M. (2013). The role of change agent as mediator in the relationship between HR competencies and organizational performance. The International Journal of Human Resource Management, 24 (10).
 20. Moczydłowska, J. M. (2009). Zarządzanie kompetencjami jako element strategii personalnej przedsiębiorstw. W: J. Komorowski, J. M. Moczydłowska, Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 21. Moczydłowska, J. M. (2008). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników. Warszawa: Difin.
 22. Panayotopoulou, L., Papalexandris, N. (2004). Examining the Link Between Human Resource Management Orientation and Organizational Performance. Personnel Review, 33, 5/6.
 23. Plawgo, B., Kornecki, J. (2010). Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw. Warszawa: Polska Agencja Przedsiębiorczości.
 24. Rakowska, A., Sitko-Lutek, A. (2000). Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Warszawa: PWN.
 25. Rogozińska-Pawełczyk, A. (2006). Kompetencje w organizacji. Actа Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 199.
 26. Schoonover, S. (2003). Human Resource Competencies for the New Century. Falmouth, MA: Schoonover Associates, Inc.
 27. Serafin, K. (2016). Kompetencje pracownicze determinantą kreacji wartości kapitału intelektualnego organizacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 283.
 28. Sienkiewicz, Ł. (2004). Zarządzanie kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2.
 29. Sitko-Lutek, A. (2008). Istota i cechy kompetencji. W: S. A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Difin.
 30. Sparrow, P., Otaye-Ebede, L. (2014). Lean management and HR function capability: the role of HR architecture and the location of intellectual capital. The International Journal of Human Resource Management, 25 (21): Lean Management, Human Resource Management and Outcomes for Employees: International Perspectives.
 31. Sutherland, J., Canwell, D. (2007). Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. Warszawa: PWN.
 32. Szaban, J. M. (2012). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 33. Ulrich, D., Brockbank, W., Younger, J., Ulrich, M. (2012). HR from the outside in: Six competencies for the future of human resources. McGraw Hill Professional.
 34. Ulrich, D., Younger, J., Brockbank, W., Ulrich, M. D. (2013). The State of the HR Profession. Human Resource Management, 52 (3).
 35. Walker, J. W., Reif, W. E. (1999). Human resource leaders: Capability strengths and gaps. Human Resource Planning, 22 (4).
 36. Wojtczuk-Turek, A., Turek, D. (2007). Znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych w profilu kompetencyjnym współczesnego pracownika. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 3 (7).
 37. Woźniakowski, A. (2012). Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.5051
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu