BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbroińska Barbara Alina (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Instrumenty podatkowe wspierające innowacje i nowe inwestycje
Tax Instruments Supporting Innovation and New Investments of Polish Enterprises
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2021, nr 2(104), s. 71-81, tab., bibliogr. s. 80-81
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Podatek dochodowy, Ulgi podatkowe
Innovative character, Income tax, Tax incentives
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O38, H25
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest charakterystyka instrumentów podatkowych wspierających innowacyjność polskich przedsiębiorstw i stymulujących podejmowanie nowych inwestycji oraz ocena ich wykorzystania. Metoda badawcza - Zastosowano metodę analizy aktów prawnych oraz źródeł statystycznych. Wnioski - Stymulowanie innowacji polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o koszty kwalifikowalne działalności B+R. Rodzaj i zakres tych ulg jest zmienny w czasie. Przywileje przyznawane polskiemu przedsiębiorcy są mało skuteczną zachętą do wprowadzania innowacji i nowych inwestycji. Jednym z czynników hamujących procesy wytwarzania i wdrażania innowacji jest niepewność zmieniającego się makrootoczenia przedsiębiorstwa. Przydatnym kryterium oceny polityki innowacyjnej jest wynik analizy kosztów i korzyści wynikających ze stosowania instrumentów fiskalnych. Mierzalnym kosztem stosowania przywilejów jest utrata dochodów podatkowych budżetu państwa, a korzyścią przyszły wzrost innowacyjności gospodarki. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Własna ocena skuteczności instrumentów fiskalnych i funkcji stymulacyjnej podatków. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present and describe tax instruments designed to support inno- vation in Polish enterprises and stimulate new investments and also to evaluate the effectiveness of their use. Research method - The method of analysis of legal acts and statistical sources was applied. Results - Innovation is stimulated by reducing the income tax base by eligible costs of R&D activi- ties.The nature and extent of these tax reliefs are variable over time. The preferences made available to Polish entrepreneurs are an ineffective incentive for innovation and new investments. One of the factors hindering the processes of production and implementation of innovations is the uncertainty of the changing macro environment of the enterprise. The outcome of the cost-benefit analysis of tax instruments is a useful criterion for assessing innovation policy. The measurable cost of the application of the preferences is the loss of tax revenue for the state budget, and the benefit is the future growth of innovation in the economy. Originality / value / implications / recommendations - Personal evaluation of fiscal instruments effective- ness and the tax stimulus function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R., 2014, Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Dworak E., Grzelak M., 2017, Innowacyjność polskiej gospodarki według rankingów między-narodowych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr 104, s. 255-268, DOI: 10.26485/SPE/2017/104/14.
 3. European Innovation Scoreboard 2020, 2020, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 4. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experi-mental Development, 2015, OECD.
 5. Gomułowicz A., Małecki J., 2011, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa. Hall R.E., Taylor J.B., 2007, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Ickiewicz J., 2009, Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 7. Janiszewska M., Janiszewski J., 2020, Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw, "Studia BAS", nr 1(61), s. 51-73.
 8. Kosek-Wojnar M., 2012, Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa. Nasierowski W., 2019, Techniczna sprawność działań proinnowacyjnych w Polsce z perspektywy Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 4(300), s. 79-104, DOI: 10.33119/GN/113063.
 9. Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Prawo podatkowe Unii Europejskiej, 2017, Brzeziński B., Kalinowski M. (red.), ODDK, Gdańsk.
 11. Rozporządzenie, 2018, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, Dz.U. 2018 r., poz. 1713.
 12. Stępień M., 2016, Zarządzanie podatkami w aspekcie ulgi na nowe technologie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, cz. 1, Opodatkowanie przedsiębiorstw", nr 5(83), s. 141-150.
 13. Stiglitz J., 2019, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Ustawa, 1991, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, tj. z 2020 r. poz. 179 ze zm.
 15. Ustawa, 1992, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86, tj. z 2020 r., poz. 1406.
 16. Ustawa, 1994, Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 1994 nr 123 poz. 600.
 17. Ustawa, 2018a, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. z 2018 r., poz. 1162, z 2019 r., poz. 1495.
 18. Ustawa, 2018b, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.
 19. Zbroińska B., 2008, Pozafiskalne funkcje podatków w praktyce gospodarczej, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 91-110.
 20. www 1, https://www.podatki.gov.pl/cit/estonski-cit/ [data dostępu: 30.08.2020].
 21. www 2, https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/cit/statystyki/-/document_library_display/tC4b/view/6644001 [data dostępu: 1.09.2020].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2021.02.104.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu