BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziubek Ireneusz T. (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego), Pawlaczyk Bogumiła (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego)
Tytuł
Uzasadniona potrzeba czy histeryczny strach przed terroryzmem na przykładzie unijnych rozwiązań utrudniających dostęp do broni palnej
Justified Need or Hysterical Fear of Terrorism on the Example of the EU's Arrangements that Hinder Access to Firearms
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 7-19, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Terroryzm, Prawo
Security, Terrorism, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Paryskie wydarzenia odnotowane w listopadzie 2015 roku ponownie uzmysłowiły, że terenem oddziaływania współczesnego terroryzmu może być również Europa. Poszczególne państwa oraz organizacje międzynarodowe poszukują rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa, a tym samym na zredukowanie ryzyka pojawienia się kolejnych zamachów. Jednym ze sposobów ograniczenia potencjalnego ryzyka wystąpienia aktów terroru ma być wprowadzenie przez Unię Europejską (UE) restrykcyjnych przepisów dotyczących dostępu do broni palnej oraz obrotu bronią palną. W artykule dokonano identyfikacji współczesnego terroryzmu jako jednego z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Zaprezentowano w nim i poddano analizie rozwiązania formalno-prawne oraz instytucjonalne stosowane w walce ze zjawiskiem jakim jest terroryzm. W pierwszej kolejności poddano analizie rozwiązania stosowane przez państwa -członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), a następnie regulacje przyjęte przez UE. Szczegółowo scharakteryzowano przepisy regulujące dostęp obywateli Unii Europejskiej do broni palnej oraz zasady dotyczące obrotu bronią palną na obszarze unijnym oraz wpływ tych rozwiązań na obniżenie ryzyka wystąpienia zamachów terrorystycznych.(abstrakt oryginalny)

The Paris events recorded in November 2015 once again made people realize that Europe may also be the area of influence of contemporary terrorism. Individual countries and international organizations look for solutions that will improve security and thus reduce the risk of other attacks. One of the ways to reduce the potential risk of acts of terror is the imposition of restrictive regulations by the European Union regarding access to firearms and the sale of firearms. The article identifies contemporary terrorism as one of the most serious threats to international security. It presents and analyses formal, legal, and institutional solutions used in the fight against the phenomenon of terrorism. First, the analysis focuses on the solutions applied by countries belonging to the United Nations Organization (UNO), and then the regulations adopted by the European Union. The rules governing the access to firearms by EU citizens, as well as the rules regarding the trade in firearms in the territory of the EU and the impact of these solutions on reducing the risk of terrorist attack, were analysed in detail.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz Tomasz. 2008. Terroryzm międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne.
 2. Bolechów Bartosz. 2002. Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 3. Borkowski Robert. 2006. Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki. Toruń: Wyd. Adam Marszałek .
 4. Dunaj Bogusław (red.) 2001. Słownik współczesnego języka polskiego,tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Reader's Digest.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni: Dz.Urz. UE L 137 z 24.05.2017.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity). Dz. Urz. UE L 115/1 z 06.04.2021.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni - Dz. Urz.UE L 179/5 z08.07.2008.
 8. Dyrektywa Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i po-siadania broni - Dz. Urz. WE L 256 z13.09.1991.
 9. Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/68 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni - Dz. Urz. UE L 15 z 17.01.2019.
 10. Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia 2019 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej zgodnie z dyrektywą Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni - Dz. Urz. UE L 15 z17.01.2019.
 11. Flemming Marian. 1996. "Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie". Wojskowy Przegląd Prawniczy 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CE-LEX:52015 PC 0750&from=SK.
 12. Hoffman Bruce. 2001. Oblicza terroryzmu. Warszawa: Wydawnictwo Fakty.
 13. Jałoszyński Kuba. 2017. Jednostka kontrterrorystyczna - element działań bojowych w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Szczytno: Wyd. WSPol.
 14. Komunikat prasowy Rady UE z dnia 25 kwietnia 2017 roku - UE zaostrza kontrolę nabywania i posiadania broni. https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/04/25/control-acquisition-possessi on-weapons/.
 15. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. Dz. U. 2005 Nr 18 poz. 158.
 16. Konwencja o przestępstwach i innych bezprawnych aktach dokonanych na pokładzie samolotu sporządzona w Tokio w dniu 14 września 1963 r. Dz. U. 1975 Nr 15 poz. 147.
 17. Konwencja o zakazie brania zakładników sporządzona w Nowym Jorku 8 grudnia 1979 r. Dz.U. 2000 Nr 106, poz. 1123.
 18. Konwencja o zapobieganiu i karaniu za przestępstwa wobec osób korzystających z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14grudnia 1973 r. Dz. U. 1983 Nr 73, poz. 168.
 19. Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi sporządzona w Hadze 16 grudnia 1970 r. Dz. U. 1975 Nr 25 poz. 181.
 20. Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów przeciw bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego w Montrealu 23 września 1971 r. Dz. U. 1976 Nr 8 poz.37.
 21. Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. Dz. U. 2007 Nr 137 poz. 948.
 22. Liedel Krzysztof, Piasecka Paulina. 2007. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 23. Liedel Krzysztof. 2003. Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe, Warszawa: Wyd. Jurysta.
 24. Liedel Krzysztof. 2010. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 25. Łuczkowska Magdalena. 2016. "Działania Unii Europejskiej w zakresie zwalczania terroryzmu". Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego10(2): 124-133.
 26. Mierzejewski Donat Jerzy. 2011. Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 27. Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. Dz. U. 2004 Nr 263 poz. 2620.
 28. Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 grudnia 1997 r. Dz.U. 2007 Nr66 poz. 438.
 29. Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. Dz.U. 2010 Nr 112 poz. 740.
 30. RMF24. 2015. Nowe fakty ws. broni użytej przez zamachowców w Paryżu W https://www.rmf24.pl/raporty/raport-zamachy-paryz/fakty/news-nowe-fakty-ws-broni-uzytej-przez-zamachowcow-w-paryzu,nId,1929399#crp_state=1UNIC. 2013.
 31. Działania podjęte przez ONZ. W https://unic.un.org.pl/terroryzm/dzialania_rb.php
 32. UNIC. 2013. Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu. W https://unic.un.org.pl/terro-ryzm/strategia.php
 33. UNIC. 2013. Konwencje międzynarodowe. W https://unic.un.org.pl/terroryzm/konwencje.php
 34. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Dz. U. 2019 poz. 1214 z późn. zm.
 35. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.
 36. Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania bron.https://eur-lex.eu-ropa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CEL EX: 52015PC07 50&from=SK
 37. Wojciechowski Sebastian. 2011.Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska. Bydgoszcz-Poznań: Wyd. Oficyna Wydawnicza Branta.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu