BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Wawrzyniec (Military University of Technology, Poland)
Tytuł
The Impact of the Non-Liberal Rule of Nicolas Maduro in Venezuela on International Security in the Perspective of Cooperation Between Moscow and Caracas
Oddziaływanie nieliberalnych rządów Nicolasa Maduro w Wenezueli na bezpieczeństwo międzynarodowe w perspektywie współpracy Moskwy i Caracas
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 38-54, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, System polityczny, Autorytaryzm
International security, Political system, Authoritarianism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska, Wenezuela
Russian Federation, Venezuela
Maduro Nicolas
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie, jak cechy szczególne systemu politycznego Wenezueli, którego wyrazicielem jest Nicolas Maduro, zaś realizatorem siły skupione wokół jego osoby oddziałują na bezpieczeństwo międzynarodowe. W pracy wykazano, że istnieje ścisła współzależność pomiędzy nieliberalnym systemem politycznym współczesnej Wenezueli a postępowaniem władz tego państwa na forum międzynarodowym. Dokonano oceny stopnia militarnego zaangażowania Federacji Rosyjskiej w Wenezueli. Wykazano, że system polityczny współczesnej Wenezueli petryfikują cechy ustroju autorytarnego stając się tym samym źródłem jej słabości. Ta z kolei umożliwia państwom wspierającym rządy Maduro wzmacnianie swoich pozycji w tym państwie, z czego korzysta również Rosja. Czyni to wszakże z widoczną rezerwą wynikającą ze świadomości całkowitego bezwładu gospodarczego tego nominalnie jednego z najbogatszych państw Ameryki Łacińskiej. Podkreślono, że Moskwa w coraz większym stopniu przyjmuje pozycję wyczekującą wobec Caracas, zdając sobie sprawę z rosnącej niepewności związanej z poczynionymi dotychczas inwestycjami w tym państwie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show how the peculiarities of the Venezuelan political system, expressed by Nicolas Maduro and implemented by forces concentrated around this person, affect international security. The article shows that there is a close correlation between the illiberal political system of contemporary Venezuela and the behavior of the authorities of this country on the international forum. The degree of military involvement of the Russian Federation in Venezuela was assessed. It has been shown that the political system of contemporary Venezuela is petrified by the features of the authoritarian system; thus these features become the source of its weakness. This, in turn, enables countries supporting Maduro's rule to strengthen their positions in this country, which Russia also benefits from. Russia benefits, however, from this situation with a visible reserve resulting from the awareness of the total economic inertia of this, nominally, one of Latin America's richest countries. It was emphasized that Moscow is increasingly taking a wait-and-see position towards Caracas, realizing the growing uncertainty about the investments made so far in the country.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BBC News. 2019. Venezuela crisis: Russian military planes land near Caracas, Inhttps://www.bbc.com/news/world-latin-america-47688711.
 2. BBC. 2019. Venezuela's Nicolás Maduro: Dictator or defender of socialism? In https://www.bbc.com/news/world-latin-america-20664349.
 3. Blank Stephen. 2018. Russia's New Venezuelan Base: The Evolving Strategic Context, https://sldinfo.com/2018/12/russias-new-venezuelan-base-the-evolving-strategic-context.
 4. Bosiacki Adam. 2010. Między nihilizmem prawnym a socjalistycznym normatywizmem. Zrozważań nad koncepcją prawa państwa stalinowskiego[Between Legal Nihilism and Socialist Normativism. From the Considerations on the Concept of the Law of the Stalinist State, [in:] M. Mikołajczyk (Ed.), Oprawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin[Two Books about the Law and Its History. Studies Offered to Professor Adam Lityński on the Forty-Fifth Anniversary of Scientific Work and the Seventieth Anniversary of His Birth, t. 2, 117-128. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 5. Bosiacki Adam. 2012. Utopia, władza, prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 1917-1921[Utopia, Power, Law. The Doctrine and Legal Concepts of Bolshevik Rus-sia 1917-1921], Warszawa: LIBER.
 6. Brewer-Carías Allan. 2010. Dismantling Democracy in Venezuela. The Chávez Authoritarian Experiment, Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Bull Benedicte, Rosales Antulio. 2020. "The crisis in Venezuela: Drivers, transitions, and path-ways". European Review of Latin American and Caribbean Studies 109 January-June: 1-20.
 8. Buxton Julia. 2020. "Continuity and change in Venezuela's Bolivarian Revolution". Third World Quarterly 41(8): 1371-1387.
 9. Carroll Rory. 2014. Comandante: Hugo Chávez's Venezuela. New York: Penguin Group.
 10. Cavanagh Peter. 2020. Russia became an important arms supplier for Latin America, but its sales have dropped. Global Affairs Strategic Studies, In https://www.unav.edu/web/global-af-fairs/detalle/-/blogs/russia-became-an-important-arms-supplier-for-latin-america-but-its-sales-have-dropped.
 11. Daroszewski Paweł. 2020. "Władza obywatelska w horyzontalnym modelu podziału władzy w Wenezueli [Civic Power in the Horizontal Model of the Division of Power in Venezuela]". Przegląd Konstytucyjny 3: 39-55.
 12. Defence24. 2019. Wenezuela: rotacja rosyjskich specjalistów i nieudana próba puczu [Venezuela: Rotation of Russian Specialists and Failed Coup Attempt], Inhttps://www.de-fence24.pl/wenezuela-rotacja-rosyjskich-specjalistow-i-nieudana-proba-puczu.
 13. Derham Michael. 2010. Politics in Venezuela: Explaining Hugo Chávez, Bern: Peter Lang AG.
 14. Ellsworth Brian, Armas Mayela. 2019. REUTERS Special Report: The Maduro mystery: Why the armed forces still stand by Venezuela's beleaguered president,Inhttps://www.reu-ters.com/article/us-venezuela-military-specialreport-idUSKCN1TT1O4.
 15. Fijałkowska Alicja, Gawrycki Marcin. 2010. Wenezuela w procesie (r)ewolucyjnych przemian [Venezuela in the Process of (R)evolutionary Changes], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 16. Glasius Marlies. 2018. "What authoritarianism is ... and is not:a practice perspective". International Affairs 94(3): 515-533.
 17. Gonzalez Mike. 2014. Hugo Chavez: Socialist for the Twenty-first Century. London: Pluto Press.
 18. Gott Richard. 2005. Hugo Chavez: The Bolivarian Revolution in Venezuela, London: Verso.
 19. Hellinger Daniel, Petros Spanakos Anthony. 2016. "The legacy of Hugo Chavez". Latin American Perspectives 44(1): 4-16.
 20. IMF. 2021. Venezuela datasets. In https://www.imf.org/external/datamapper/profile/VEN
 21. Kowalski Wawrzyniec. 2020. "From May to Bereza: A Legal Nihilism in the Political and Legal Practice of the Sanation Camp 1926-1935". Studia Iuridica Lublinensia XXIX(5): 133-147.
 22. Krzywicka Katarzyna. 2004. Problemy demokracji w Wenezueli [Problems of Democracy in Venezuela][in:] Olszewski E., Tymoszuk Z. (eds), Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu [Ideology, Doctrines and Political Movement of Contemporary Liberalism], 343-358. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 23. Lewis Paul. 2006. Authoritarian regimes in Latin America. Dictators, despots, and tyrans. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
 24. Linz Juan. 2000. Totalitarian and authoritarian regimes with a major new introduction. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
 25. Martin Heather. 2017. "Coup-Proofing and Beyond: The Regime-Survival Strategies of Hugo Chavez", Latin American Policy 8(2): 249-262.
 26. McCarthy Michael. 2017. The Venezuela Crisis and Latin America's Future: Toward a Robust Hemispheric Agenda on Democratic Stability, Wilson Center, In https://www.wil-soncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/mccarthy_venezuela_cri-sis_final.pdf.
 27. McCoy Jennifer. 1999. "Chavez and the end of partyarchy in Venezuela". Journal of Democ-racy10(3): 64-77.
 28. Nsenergybusiness. 2020. Top ten countries with the world's largest oil reserves, from Venezuela to Iraq, In https://www.nsenergybusiness.com/features/newstop-ten-countries-with-worlds-largest-oil-reserves-5793487/.
 29. OPEC. 2019. https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
 30. Reuters. 2020. Venezuela poverty rate surges amid economic collapse, inflation -study, In https://www.reuters.com/article/venezuela-poverty/venezuela-poverty-rate-surges-amid-economic-collapse-inflation-study-idUSL1N2EE1MG?edition-redirect=in.
 31. Reuters. 2019. Russianair force planes land in Venezuela carrying troops: reports, In https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKCN1R50NB.
 32. Reyes Luz. 2017. Con sentencias 155 y 156, TSJ habilita al presidente Maduro a legislar ybloquea a la AN,In https://web.archive.org/web/20170402000653/http://efecto-cocuyo.com/politica/con-sentencias-155-y-156-tsj-habilita-al-presidente-maduro-a-leg-islar-y-bloquea-a-la-an.
 33. Rittinger Eric, Cleary Matthew. 2013. "Confronting Coup Risk in the Latin American Left". Studies in Comparative International Development 48: 403-431.
 34. Romo Rafael. 2017. Venezuela's high court dissolves National Assembly, CNN, In https://edi-tion.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/.
 35. Roth Andrew. 2019. Russian military arrive in Venezuela to discuss 'training and strategy', In https://www.theguardian.com/world/2019/mar/25/russian-military-officials-arrive-in-venezuela-to-discuss-training-and-strategy.
 36. Serbin Andres, Serbin Pont Andrei. 2017. "The Foreign Policy of the Bolivarian Republic of Venezuela: The Role and Legacy of Hugo Chávez". Latin American Policy 8(2): 232-248.
 37. Statistical Review of World Energy. 2020. 69th edition, In https://www.bp.com/con-tent/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-re-view/bp-stats-review-2020-full-report.pdf.
 38. Stratfor. 2019. Russia, Venezuela: Defense Ministers Sign Agreement to Allow Warship Visits, Situation report, In https://worldview.stratfor.com/situation-report/russia-venezuela-de-fense-ministers-sign-agreement-allow-warship-visits.
 39. Svolik Milan. 2012. The Politics of Authoritarian Rule. Cambridge: Cambridge University Press.
 40. TASS. 2018. Press review: Russia to set up Caribbean base and meet Israeli brass to discuss Iran, In https://tass.com/pressreview/1035596.
 41. Tétrault-Farber Gabreille, Astakhova Olesya. 2020. Rosneft sells Venezuelan assets to Russia after U.S. sanctions ramp up,Inhttps://www.reuters.com/article/us-russia-rosneft-vene-zuela-idUSKBN21F0W2.
 42. Tokarczyk Roman. 2010. "Autorytaryzm -dociekanie istoty pojęcia [Authoritarianism -Investigating the Essence of the Concept". Historia i Polityka 2-3 (9-10): 39-57.
 43. Trak Juan. 2020. Venezuela: Changes and Continuities in Post-Chavez Era. [in:] A. Freire, M. Barragán, X. Coller, M. Lisi, E. Tsatsanis (eds.), Political Representation in Southern Europe and Latin America, 165-185. Routledge.
 44. Pravo.gov.ru. 2015. Agreement between the Russian Federation and the Syrian Arab Republic on the deployment of an air group of the Armed Forces of the Russian Federation in the territory of the Syrian Arab Republic, signed on August 26, 2015 in Damascus, In http://pravo.gov.ru.
 45. Uzcátegui Alejandro, Mijares Victor. 2020. "The versatile amalgam: Interests and corruption in Russia-Venezuela relations". EuropeanReview of Latin American and Caribbean Studies 109: 181-202.
 46. Warsaw Institute. 2019. Amerykański Przyczółek: Rosja wobec kryzysu w Wenezueli [The American Bridgehead: Russia and the Venezuelan Crisis], In https://warsawinsti-tute.org/pl/amerykanski-przyczolek-rosja-wobec-kryzysu-w-wenezueli/.
 47. Indexmundi. 2021. Venezuela Crude Oil Productionby Year,Inhttps://www.in-dexmundi.com/energy/?country=ve&product=oil&graph=production.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu