BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bsoul-Kopowska Magdalena (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Comparative Analysis of State Health Security Management and State Economic Development
Analiza porównawcza zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym państwa a jego rozwój gospodarczy
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 55-72, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Polityka zdrowotna, Rozwój gospodarczy, Rozwój zrównoważony
Security, Food health safety, Health care policy, Economic development, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakładając, że stan zdrowia społeczeństwa wpływa na wielkość kapitału ludzkiego, priorytetowym założeniem każdego cywilizowanego państwa powinno być zagwarantowanie swoim obywatelom odpowiednich warunków zdrowotnych, a tym samym zapewnienia im po-czucia stanu bezpieczeństwa zdrowotnego. W konsekwencji, działania państwa ukierunkowane na zarządzanie bezpieczeństwem w obszarze polityki zdrowotnej powinny przekładać się zarówno na wydajność społeczeństwa, jak i na efektywność jego pracy, co z kolei powinno sprzyjać rozwojowi gospodarczemu państwa. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych działań bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie poprawy stanu zdrowia społeczeństwa na przykładzie działań UE oraz instytucji publicznych wybranych województw realizujących zasady| "rozwoju zrównoważonego" oraz długoterminowych inwestycji w społeczeństwo. W arty-kule metodę badawczą stanowi analiza dokumentów odnoszących się do bezpośrednich działań w zakresie omawianego zagadnienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że współpraca państw członkowskich UE tworzy płaszczyznę do współpracy nad zwalczaniem nierówności zdrowotnych i podstawowych społecznych determinantów zdrowia, których celem jest poprawa zdrowia i jakości życia obywateli UE, co z kolei powinno przekładać się na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Assuming that social health status affects the level of human capital, the priority of every modern state should be to ensure that its citizens are provided with adequate health conditions, and thus a sense of health safety. Consequently, state activities aimed at managing safety in the field of health policy should translate into both productivity and working efficiency of society, which in turn should stimulate the economic development of the country. This paper attempts to present selected health safety measures to improve the health of the population with the example of the activities of the EU and public institutions in selected voivode ships implementing the principles of sustainable development and long-term investment in society. In this paper, an analysis of documents relating to direct actions with regard to this issue has been used as a research method. The conducted research shows that the cooperation of EU Member States creates a platform for cooperation on combating health inequalities and basic social determinants of health, the aim of which is to improve the health and quality of life of EU citizens, which in turn should translate into accelerating economic development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akpolat Ahmet Gokce. 2014. "The Long-Term Impact of Human Capital Investment on GDP: A Panel Cointegrated Regression Analysis". Economics Research International: 1-10.
 2. Auleytner Julian. 2011. Polityka społeczna w Polsce i w świecie [Social Policy in Poland and in the World]. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
 3. Bsoul-Kopowska Magdalena. 2019. Strategic goals of the European Union In managing health security. In R. Ulewicz, R.R. Nikolić (ed.). System safety: Human -Technical -Facility -Environment, 78-84. Wydawnictwo De Gruyter.
 4. Davies Norman.1999. Europa. Rozprawa historyka z historią[Europe: A History]. trans. E. Tabakowska. Kraków: Znak.
 5. Dziadczyk Beata. 2006. Modele opieki zdrowotnej [Healthcare Models]. InM. Pierzchalska (ed.) Procesy globalizacyjne a myśl ekonomiczna Kościoła katolickiego [Globalization Processes and Economic Thought of the Catholic Church]. Wydawnictwo WSB.
 6. Frąckiewicz Lucyna (ed.). 2002. Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów [SocialPolicy. Outline of the Lecture of Selected Problems]. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 7. Gujski Mariusz (ed.) 2013. Zdrowie priorytetem politycznym państwa -analiza i rekomendacje [Health as a Political Priority of the State -Analysis and Recommendations]. Warszawa: Instytut Ochrony Zdrowia.
 8. Liu Gorgon G., Dow William H., Fu Alex Z., Akin John, Lance Peter. 2008. "Income produc-tivity in China: on the role of health". Journal of Health Economics 27: 27-44.
 9. Hrynkiewicz Józefina (ed.). 2001. Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia [Measures and Indicators in the Health Care System]. Warszawa:Instytut Spraw Publicznych.
 10. Ikeogu Dennis O., Uwakwe Joseph, Chidolue Ifeyinwa B. 2013. "The Effect of Health Safety Management in National Development". Mediterranean Journal of Social Sciences 4(7): 93-98.
 11. Inac Husamettin, Guner Umit, Sarısoy Sisan. 2006. "Eğitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkileri". Eskisehir Osmangazi ̈Universitesi ̇IIBF Dergisi 1:59-70.
 12. Jack William, Lewis Maureen. 2009. "Health Investments and Economic Growth : Macroeco-nomic Evidence and Microeconomic Foundations". Policy Research working paper no. WPS 4877: 2-39.
 13. Miejski Program Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021", Urząd Miasta Krakowa Biuro Ds. Ochrony Zdrowia Kraków 2018 [Municipal Healthcare Program "Healthy Krakow 2019-2021", Krakow City, Office for Health Protection, Krakow 2018], https://www.bip.krakow.pl › MPOZ_2019-2021 (11.10.2021).
 14. Nowicka Paulina Maria, Kocik Janusz. 2018. "Zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polski [External Threats to Health Security of Poland]", Studia BAS 4(56): 103-121.
 15. Ozt ̈urk Nazim. 2001."İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü" Sosyo Ekonomi Dergisi1(1): 27-44.
 16. Paruzel Robert. 2015. "Światowa Organizacja Zdrowia -bezpieczeństwo zdrowotne świata [World Health Organization -World Health Security]". Logistyka 5:1207-1214.
 17. Rabiega Agnieszka. 2009. Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej [Protection of Human Life and Health in the Activities of Administration Entities in the Field of Health Care]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 18. Rudawska Iga. 2007. Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe [Healthcare. Market and Marketing Aspects]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Sytnik-Czetwertyński Janusz, Cianciara Dorota. 2016. "The individual face to face with public health: a conflict of interests or a conflict of conditions?". Journal of Education, Health and Sport 6(2):223-237.
 20. Szumlicz Tadeusz. 2004. System zabezpieczenia społecznego w zarządzaniu zdrowiem [Social Security System in Health Management]. In Zdrowie i jego ochrona. Między teorią apraktyką [Health and Its Protection. Between Theory and Practice], 83-95. Warszawa.
 21. Taranowicz Iwona. 2010. Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami. Analiza socjologiczna [Health and Ways of Dealing with Its Threats. Sociological Analysis]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 22. Weil David N. 2005. "Accounting for the effect of health on economic growth." The Quarterly Journal of Economics 122(3):1265-1306.
 23. Włodarczyk Cezary W. 2010. Wprowadzenie do polityki zdrowotnej [Introduction to Health Policy]. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 24. Woźniak Zbigniew. 2004. "W stronę zdrowia społeczności -socjologiczny kontekst nowej polityki zdrowotnej [Towards Community Health -The Sociological Context of New Health Policy]". Ruch prawniczy, socjologiczny i ekonomiczny 2:161-187.
 25. Priorytety Dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Na Okres Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie [Priorities for the Regional Health Policy for the Period from January 1, 2019 to December 31, 2021. Małopolska Voivodship Office in Kraków]. BIP In https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=103632.
 26. Strategia polityki zdrowotnej na lata 2014-2020. Zdrowie Łódzkie. Regionalny Serwis Informacyjny [Health Policy Strategy for 2014-2020. Lodz Health. Regional Information Ser-vice]. In https://zdrowie.lodzkie.pl/polityka-zdrowotna/strategia-polityki-zdrowotnej-na-lata-2014-2020.
 27. Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego: Wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia (2014-2020)[Health for Growth: Community Action Program in the Field of Health (2014-2020)]. In https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3A290102_1).
 28. Łódzkie: czy zdrowie będzie priorytetem samorządu w 2019? Polityka Zdrowotna[Łódź Voi-vodeship: Will Health Be a Priority for the Local Government in 2019? Health Policy]. In https://www.politykazdrowotna.com/40910,lodzkie-czy-zdrowie-bedzie-priorytetem-samorzadu-w-2019.
 29. Mapa zdrowia Polaków. Strategia Polityki Zdrowotnej Dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 [Health Map of Poles. Health Policy Strategy for the Lodz Voivodship for 2014-2020]. In http://www.strategiazdrowia.lodzkie.pl/files/file_16/STRATEGIA-POLITYKI-ZDROWOTNEJ-DLA-WOJEWODZTWA-LODZKIEGO-NA-LATA-2014-2020.pdf.
 30. Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej dla województwa łódzkiego [Prioritiesfor the Regional Health Policy for the Lodz Voivodship]. In https://www.lodz-kie.eu/data/other/priorytety_dla_regionalnej_polityki_zdro_1.pdf.
 31. Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie [Priorities for Regional Health Policy for the Period from January 1, 2019 to December 31, 2021. Małopolska Voivodship Office in Krakow]. BIP. In https://bip.malopolska.pl/muw,a,1487284,priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-na-okres-od-1-stycznia-2019-r-do-31-grudnia-2021-r.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu