BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rycaj-Pilipczuk Anna (Komenda Stołeczna Policji w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja rozwiązania modelowego dla systemu bezpieczeństwa publicznego dużej aglomeracji miejskiej
The Concept of a Model Solution for the Public Security System of a Large Urban Agglomeration
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 73-94, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Policja, Aglomeracje miejskie
Public security, Police, Urban agglomerations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji rozwiązania modelowego dla systemu bezpieczeństwa publicznego aglomeracji monocentrycznej i policentrycznej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania bezpieczeństwa dużej aglomeracji miejskiej przyjęto jeden uniwersalny schemat organizacji Policji. Jej funkcjonowanie w oparciu o określone formy i metody ogranicza do pewnego stopnia autonomię komendantów Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa stosownie do specyfiki i wewnętrznych uwarunkowań społeczno-organizacyjnych danej aglomeracji. Spośród dostępnych metod badawczych wykorzystano w szczególności metodę obserwacji uczestniczącej. Niemniej jednak podstawową metodą naukową pozyskania danych empirycznych był sondaż diagnostyczny. Ponadto w artykule zaprezentowano opinię policjantów na temat przeniesienia rozwiązań z aglomeracji warszawskiej do innych aglomeracji w Polsce. Przedstawiono autorską propozycję koncepcji rozwiązania modelowego dla systemu bezpieczeństwa publicznego dużej aglomeracji miejskiej.(abstrakt oryginalny)

The subject of this study is to present the concept of a model solution for the public security system of monocentric and polycentric agglomeration. Taking into account the security conditions of alarge urban agglomeration, one universal scheme of police organization has been adopted. Its functioning on the basis of specific forms and methods to some extent limits the autonomy of police chiefs in shaping safety in accordance with the specificity and internal social and organizational conditions of the agglomeration. Among the available research methods, the participatory observation method was used in particular. Nevertheless, the basic scientific method for obtaining empirical data was a diagnostic survey. Furthermore, the article presents the opinion of police officers on the transfer of solutions from the Warsaw agglomeration to other agglomerations in Poland. The author's conceptual proposal of amodel solution for the public safety system of a large urban agglomeration was presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapska Janina, Wójcikiewicz Józef. 1999. Policja w społeczeństwie obywatelskim. Zakamycze: Wydawnictwo Kantor.
 2. Izdebski Hubert. 1996. Historia administracji. Warszawa: A. Liber.
 3. Komisariaty Specjalistyczne. http://policja.waw.pl/pl/stoleczna-policja/komisariaty-specjali-sty/330, Komisariaty-Specjalistyczne.html
 4. Kuc Bolesław Rafał. 1990. Zarządzanie doskonałe. Warszawa: Oskar-Master of Business.
 5. Łuczyszyn Andrzej, Łuczyszyn Tomasz. 2019. Miasta jako przestrzenie kumulacji przestępczości. W Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 3 Terroryzm, zamachy, sprawcy vs sposoby minimalizacji skutków. (red.) Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 6. Maciejczak Mariusz. 2016. Organizowanie, prezentacja wykładu "Podstawy zarządzania". http://www.maciejczak.pl/download/pz-w7.pdf
 7. Obwieszczenie Komendanta Głównego Policji z 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia komendanta głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, (Dz. Urz. KGP poz. 50.).
 8. Pieprzny Stanisław. 2003. Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Zakamycze: Kantor Wydawniczy.
 9. Pokruszyński Witold, Straszewski Kazimierz, Terlikowski Tomasz. 1996. System bezpieczeństwa publicznego Polski, Warszawa: AON.
 10. Skiba Ferdynand. 2015. Policja w Polsce. Działalność formacji na obszarze aglomeracji miejskich. Szczytno: WSPol.
 11. Urban Andrzej. 2017. Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni miejskich. W Bezpieczne miasta: współczesne zagrożenia i wyzwania, (red.) Kustra Witold, Smolak Leszek. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 12. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z 28 września 2007 r., wyd. cyt., § 30 i 31 - to szczegółowy wykaz zadań, jakie spoczywają na komendach powiatowych, w tym miejskich i komisariatach Policji.
 13. Zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji z 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji, (Dz. Urz. KGP nr 2, poz. 7).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu