BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunikowski Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Obszary wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa
Areas of Challenges of Education for Safety
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 109-117, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Bezpieczeństwo, Edukacja dla bezpieczeństwa
Education, Security, Education for safety
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwowana od dłuższego czasu zmienność bliższego i dalszego otoczenia wymaga przygotowania poszczególnych podmiotów życia społecznego do radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, jest to niezwykle istotne ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze zarówno personalnym, jak i strukturalnym. Zadanie to jest możliwe, choć niewątpliwie niełatwe, jednak za sprawą edukacji, która ma na celu: dobro jednostki i jej kreatywność, samorealizację, szeroko rozumianą odpowiedzialność, a także umiejętności przystosowania się do zachowań w obliczu zagrożeń można wyposażyć społeczeństwo w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przeciwstawiania się pojawiającym się wyzwaniom. Autor dokonuje analizy wyzwań w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa, wskazując na coraz bardziej poszerzający się jej zakres przedmiotowy.(abstrakt oryginalny)

The variability of the closer and more distant environment, which has been observed for a long time, requires the preparation of individual entities of social life to cope with threatening situations, which is extremely important due to the need to ensure security in termsof both personnel and structure. This task is possible, although undoubtedly not easy, but thanks to education aimed at: the good of the individual and his creativity, self-fulfillment, broadly understood responsibility, as well as the ability to adapt tobehavior in the face of threats, it is possible to equip society with the necessary knowledge and skills. to withstand emerging chal-lenges. The author analyzes the challenges in the area of education for security, pointing to its increasingly expanding subject scope.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Araucz-Boruc Agnieszka. 2015. Bezpieczeństwo i obronność w edukacji młodzieży. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 2. Araucz-Boruc Agnieszka. 2019."Preparation of young peoplein Poland to operatein dangerous situations as an elementof nationalsecurity system". De Securitate et Defensione. OBezpieczeństwie i Obronności 1(5): 144-154. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.11
 3. Balcerowicz Bolesław (red.). 2001. Słownik terminów z zakresy bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 4. Bielawski Kornel. Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie. (google scholar)
 5. Cieślarczyk Marian. 2006. Kultura bezpieczeństwa i obronności. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 6. Fehler Włodzimierz, Wiśniewski Bernard (red.). 2006. Edukacja obronna społeczeństwa. Białystok: Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 7. Grabowska-Lepczak Izabella, Tryboń Monika, Kwiatkowski Marek. 2011."Transformacja oraz perspektywy rozwoju edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce". Zeszyty Naukowe SGSP2011/41: 181-190.
 8. Jakubczak Ryszard. Skrabacz Aleksandra. 2006. Społeczeństwo w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski XXI wieku. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 9. Kucharski Marek. 2002. Edukacja obronna. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 10. Kukułka Józef. 1982. "Bezpieczeństwo a współpraca europejska. Współzależność i sprzeczność interesów". Sprawy Międzynarodowe 7: 7-22.
 11. Kunikowski Jerzy (red.). 2001. Przygotowanie obronne społeczeństwa. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 12. Kunikowski Jerzy. 2002. Wiedza i edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa: Fundacja Rozwoju Edukacji Europejskiej i Bezpieczeństw.
 13. Kwiasowaki Zbigniew, Cenda-Miedzińska Klaudia(red.). 2012. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 14. Łukawska Marta. 2016. "Edukacja jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa w Polsce". DeSecuritate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2(2): 144-154.
 15. Richter Manfred. 2019. "Education -To Which Ends, for Which Goals? Comenius Answers: Self-Command, Irenism (Ecumenism), World Peace [Edukacja i jej cele? Dlaczego nauczamy? Edukacja-jej cele i zadania. Odpowiedzi Komenskiego: samokontrola, irenizm (ekumenizm), swiatowy pokój]". Rocznik Teologiczny 3:565-578.
 16. Siuda Tadeusz (red.). 2007. Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM".
 17. Stankiewicz Tomasz. 1977. Planowanie obronne. Warszawa: MON.
 18. Stępień Ryszard(red.) 1999. Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa: AON.
 19. Wesołowska Eugenia, Szerauc Anna (red.). 2002. Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu