BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kufel-Orłowska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Bezpieczeństwo pracy mediatora-badania pilotażowe
Safety of the Mediator's Work - Pilot Studies
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 118-133, wykr., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Mediacje, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie konfliktów, Wypalenie zawodowe
Mediation, Security, Solving conflicts, Professional burnout
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie funkcjonowaniem zawodu mediatora, w różnych aspektach jego efektywności. Implikuje to potrzebę badań w zakresie wszystkich wymiarów jego pracy. Wiele zostało powiedziane o procedurze mediacji, o sposobach jej prowadzenia, o etyce a nawet pożądanych cechach mediatora, ale nie zbadano dotychczas, czy jego praca jest bezpieczna, a jeśli nie, to co stanowi w niej największe zagrożenie. Praca mediatora wyróżnia się nie tylko określonymi cechami techniczno-organizacyjnymi ale bazuje również na unikalnych kompetencjach, umiejętnościach i wiedzy. Rolą mediatora jest wykonywanie konkretnych zadań, które cechują się wysoką użytecznością społeczną, a jego działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na pracę z człowiekiem. Artykuł opisuje specyfikę profesji mediatora i omawia badania pilotażowe przeprowadzone wśród czynnych zawodowo mediatorów w Polsce w zakresie bezpieczeństwa ich pracy, w aspekcie ogólnym i psychologicznym.(abstrakt oryginalny)

In recent years, there has been a growing interest in the functioning of the mediator profession in various aspects of its effectiveness. This implies the need for research in all dimensions of his work. Much has been said about the mediation procedure, about the ways of conducting it, about ethics and even the desired qualities of a mediator, but it hasnot yet been examined whether his/herwork is safe, and if not, what constitutes the greatest threat in it. The work of a mediator is distinguished not only by specific technical and organizational features, but also based on unique competences, skills and knowledge. The role of the mediator is to perform specific tasks that are characterized by high social usefulness, and his activity is primarily focused on working with people. The article describes the specificity of the mediator's profession and discusses the pilot studies carried out among professionally active mediators in Poland in terms of the safety of their work, in general and psychological aspects.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binsztok Aleksander. 2013. Sztuka prowadzenia mediacji inegocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne. Wrocław: Marina.
 2. Bliska Ewa. 2004. Jak Feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego, Niebieska Linia, 4 (33).
 3. Cong Zhong. An Lijuan. 2004. "Developing of Security Questionnaire and its Reliability and Validity", Chinese Mental Health Journal 18 : 97-99.
 4. Czupryński Andrzej. 2014. Bezpieczeństwo w ujęciu aksjologicznym. W Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku, 11-20. Wydawnictwo CNBOP-PIB.
 5. Cybulko Anna. 2018. Mediacja cywilna i rola mediatora w ujęciu psychologii społeczne, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Fuszary, Uniwersytet Warszawski.
 6. Fajfer-Kruczek Ilona. 2010. Determinanty procesu wypalenia zawodowego w zawodach społecznego zaufania. W Zjawisko wypalenia zawodowego w profesjach społecznego zaufania, 7-25. Wydawnictwo RM Druck Poland, R. Muller.
 7. Gierczak Mateusz. 2016. Mediacja w USA. W www.mediatorpowszechny.pl/amerykanskie-adr-y/
 8. Krause Marcin. Profaska Marek. 2012. "Aktualne wytyczne oceny ryzyka zawodowego dla obciążenia pracą fizyczną". Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji 2(2): 101-111.
 9. Książek Jerzy. Grudziecka Magdalena. 2019. Nowe wyzwania przed mediacją i zawodem mediatora w Polsce. W prawo.pl.
 10. Graesser Arthur C. Cai Zhigiang, Louwerese Max M. Daniel Frances. 2006." Question Under-standing Aid (QUAID): A Web Facility That Tests Question Comprehensibility".
 11. Grzegorzewska Maria Katarzyna. 2006. Stres w zawodzie nauczyciela. Specyfika, uwarunkowania i następstwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna. 2012. "Metody badań pilotażowych. Acta Universitatis Lodziensis. Foila Sociologica 42: 113-141.
 13. Haczkowska Monika. 2020. "Budowanie bezpieczeństwa w mediacji". Arbitraż i mediacja 1: 11-24.
 14. Hołyst Brunon. 2013. Zagrożenia ładu społecznego: 1. Warszawa: PWN.
 15. Kaczmarek Julian. Łepkowski Wojciech. Zdrodowski Bogdan. 2008. Słownik terminów z za-kresu bezpieczeństwa narodowego. Akademia Obrony Narodowej.
 16. Kahn William. 1990. "Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work". Academy of Management Journal 33 (4): 692-724.
 17. Kotowska Monika. 2010. "Instytucja mediacji w Polsce na tle problematyki przestępczości nieletnich". Studia Prawnoustrojowe 11: 267.
 18. Koziej Stanisław. 2011. "Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja", Bezpieczeństwo Narodowe 18 (2): 18-39.
 19. Kufel-Orłowska Joanna. 2018. Lęk oraz nieukształtowany i skonkretyzowany strach przed przestępczością a poczucie bezpieczeństwa jednostki -badania pilotażowe. W Badania naukowe z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki, 92-102. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
 20. Kulms Rainer. 2013. Mediacja. Zasadnicze problemy, wpływy amerykańskie. W Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie, 161. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 21. Lewicka Agnieszka. Grudziewska Ewa. 2010. Mediacja sądowa: alternatywna metoda resocja-lizacyjna? Lublin: UMSC.
 22. Lowrance William W. 1976. Of Acceptable Risk. Los Altos-California Kaufman.
 23. Lutyńska Krystyna. 1984. Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego. Wrocław: Ossolineum.
 24. Mazur Laura. 2014. Ustawa o zawodzie mediatora -czy jest potrzebna? W Mediacje w prawie, 111-124. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 25. Ning AlexLi, Hoon Hwee Tan. 2013. "What happens when you trust your supervisor? Mediators of individual performance in trust relationships". Journal of Organizational Behavior, 34(3): 407-425.
 26. Presser Stanley, Couper Mick P., Lessler Judih T., Martin Elizabeth, Martin Jean, Rothgeb Jennifer M., Singer Eleanor. 2004. "Methods for Testing and Evaluating Survey Questions. The Public Opinion Quartetly 68 (1): 109-130.
 27. Rogozińska Agnieszka. 2019. Praktyczne aspekty zawodu mediatora. Warszawa: Difin.
 28. Romanowska Magdalena. 2010. "Miejsce mediacji wśród ADR w Polsce i w Wielkiej Brytanii", Kwartalnik ADR 1(9): 106.
 29. Rowe William D. 1977. An anatomy of risk. New York: Wiley.
 30. Simon Marilyn K. 2011. Dissertation and scholarly research: Recipes for success. Seattle, WA: Dissertation Success, LLC.
 31. Sęk Halina. 2009. Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie. Warszawa: PWN.
 32. Skrobotowicz Grzegorz Adam, 2017. Mediacja karna w świetle badań, Lublin: KUL.
 33. Skrodzka Marta. Zemke-Górecka Agnieszka. 2019. "Instytucja mediacji w polskim porządku prawnym -jej rozwój i przyszłość w sporach z zakresu prawa cywilnego". Palestra 11-12: 263.
 34. Szmyd Jan, 2014, "Poczucie bezpieczeństwa jako wartość społeczna, etyczna i egzystencjalna. Rozważania podstawowe". Prawo i Społeczeństwo, 2 (XIV): 9-19.
 35. Tomczyk Edward. 2007. Historia mediacji na świecie i w Polsce. Elbląskie Centrum Mediacji.
 36. Wasiuta Olga. Klepka Rafał. Kopeć Rafał. 2018. Vademecum bezpieczeństwa, Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner.
 37. Zienkiewicz Adam. 2007. Od teorii ku praktyce. Warszawa: Difin.
 38. Zotovaa Olga Yu. Larisa V. 2018. Karapetyan. Psychological security as the foundation of personal psychological wellbeing (analytical review). Psychology in Russia: State of the Art.1 (2): s. 100-113.
 39. Zubrzycki Waldemar. 2015. Poznawcze aspekty zagrożeń. W Bezpieczeństwo. Teoria-Badania-Praktyka, 25-34. Wydawnictwo CNBOP-PIB.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu