BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczkowski Tomasz (Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus)
Tytuł
Polʹskoe nacionalʹnoe menʹšinstvov Belarusi perioda BSSR kak faktor gosudastvennoj bezopasnosti SSSR (1945-1985 гг.)
The Polish National Minority in Belarus During the BSSR Period as a Factor in the National Security of the USSR (1945-1985)
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2021, nr 2, s. 175-210, bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe
Mniejszości narodowe, Bezpieczeństwo narodowe, Kultura
Ethnic minority, National security, Culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
The Polish national minority in the USSR, including the BSSR, was viewed from the aspect of state security as an unreliable, subversive element. In this regard, it had to be Sovietized and Russified. In the conditions of the BSSR, there was also a specificity of the solution of the Polish question: first, the Poles were subjected to Sovietization and Byelorussification, and then to Russification. It was not possible to fully implement the plan for Sovietization and depolonization of the region and thus turn the Polish national minority into a Soviet society of power. The cultural and national specificity of the Poles of the BSSR and especially in the Grodno region has been preserved. However, the Soviet legacy in relation to the Polish national minority in independent Belarus has survived, including in the post-Soviet imperial complex "Great Belarus", a character-istic complex of "small empires" for most of the former Soviet republics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boradyn Zygmunt. 1999. Niemen rzeka niezgody: polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943-1944. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 2. Dzwonkowski Roman. 1989. Kościół katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 3. Dzwonkowski Roman. 1994.Polacy na dawnych kresach wschodnich. Z problematyki narodowościowej i religijnej. Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
 4. Dzwonkowski Roman. 2003. Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 5. Dzwonkowski Roman. 2010. Religia i Kościół katolicki w ZSRS. 1917-1991. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 6. Dzwonkowski Roman. 2011. Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939-2011). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszłek.
 7. Eberhardt Piotr. 1994. Przemiany narodowościowe na Białorusi. Warszawa: Editions Spotkania.
 8. Gawin Tadeusz. 2013. O bycie Polakiem. Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej 1944-1991. Grodno-Białystok.
 9. Hlebowicz Adam. 1993. Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992. Gdańsk: Wydawnictwo Stella Maris.
 10. Iwanow Mikołaj. 1991. Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Sowieckim. 1921-1939. Warszawa-Wrocław: Państ. Wydaw. Naukowe.
 11. Kruczkowski Tadeusz. 2003. Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności. Słonim: GO-UPP "Slonimskaa tipografia".
 12. Kurzowa Zofia. 1993. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX w. Warszawa-Kraków: PWN.
 13. Mironowicz Eugeniusz, Tokć Sarhiej, Radzik Ryszard. 2005. Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX w. Białystok: Wydawn. Uniwersytetu w Białymstoku.
 14. Siedlecki Julian. 1990. Losy Polaków w ZSSR w latach 1939-1986. Gdańsk.
 15. Smułkowa Elżbieta (red.). 2000. Język a tożsamość na pograniczu kultur. Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.
 16. Sommer Tomasz. 2014. Operacja Antypolska NKWD 1937-1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim. Warszawa: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 17. Stosunki dyplomatyczne Polski 1944-1977 r. Informator. t.1: Europa -państwa socjalistyczne. 1978. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 18. Szumski Jan. 2010. Sowietyzacja Zachodniej Białorusi 1944-1953. Propaganda i edukacja w służbie ideologii. Kraków: Arcana.
 19. Śleszyński Wojciech. 2013. Kresy Wschodnie, czyli Białoruś Zachodnia. Historia, współczesność, pamięć. Łomianki: Wydawnictwo LTW.
 20. Wasilewski Leon. 1907. Litwa i Białoruś. Warszawa.
 21. Winnicki Zdzisław Julian. 1995. Szkice Kresowe. Wrocław: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Oddział Dolnośląski.
 22. Winnicki Zdzisław Julian. 1998. Szkice polsko-białoruskie. Wrocław: Gajt.
 23. Всесоюзная перепись населения СССР 1959 г. 1960. Москва [Vsesoyuznaya perepis' naseleniya SSSR 1959 g. 1960. Moskva].
 24. Всесоюзная перепись населения СССР 1979 г. 1981. Москва [Vsesoyuznaya perepis' naseleniya SSSR1979 g. Moskva].
 25. Гавiн Тадеуш. 2018. Пад прэсінгам палітыкі. Польская нацыянальная меншасць у Беларусiў 1919-2017 гг. Беласток [Gavin T. 2018. Pad presingam polityki. Pol'skaya natsinal'naya menshasits' u Belarusiuj 1919-2017 gg. Belastok 2018.
 26. Горизонтов Леонид Ефремович. 1999. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше (ХІХ -начало ХХ в.). Москва [Gorizontov Leonid Efimovich. 1999. Paradoksy imperskoj politiki: polyaki v Rosiii ruskiev Pol'she(XIX-nachalo XXv.). Moskva.
 27. ДолбиловД Михаил 2010. Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. Москва [Dolbilov D. Mikhail. 2010. Russkij kraj, chuzhaya vera. Etnokonfessional'naya politika imperiiv Litvei Belorussii pri Aleksandre II. Moskva].
 28. Итоги переписи населения Республики Беларусь 1999 г., Т.1. 2001. Минск [Itogi i perepisi naseleniya Respubliki Belarus' 1999 g. T.1. 2001. Minsk].
 29. Кручковский Тадеуш Тадеушевич. 2011. Некоторые дискуссионные историо графические проблемы исторического прошлого и современности польского национального меньшинства в Беларуси. История Польши висториографической традиции ХIХ-начала ХХI вв. Гродно [Kruchkovskij Tadeush Tadeushevich. 2011. Nekotorye disskusionnye istorio graficheskie problemy istoricheskogo proshlogo i sovremennosti pol'skogo natsional'nogo men'shinstva v Belarusi. Istoriya Pol'shivi storiograficheskoj traditsii XIX-na-chalavv. Grodno].
 30. Кручковский Тадеуш Тадеушевич. 2016. История Польши в основных концепциях русской историографии XIX-начала XXвекa.
 31. Гродно [Kruczkowskij Tadeush Tadeushevich. 2016. Istoriya Pol'shi v osnovnykh kontseptsiyakh russkoj istoriografii XIX-nachala XX veka. Grodno. Кручковский Тадеуш Тадеушевич. 1994. Польская проблематика в русской историографии второй половины XIX века. Гродно 1994. [Kruczkowskij Tadeush Tadeushevich. 1994. Pol'skaya problematika v russkoj istotiografii vtoroj poloviny XIX veka. Grodno.
 32. Национальный состав населения Гродненской области. Статистический бюллетень. 2020. Гродно [Natsional'nyj sostav naseleniya Grodenskoj oblasti. Statisticheskij byuleten'. 2020. Grodno].
 33. Пушкiн Ігар Аляксандравіч. 2010. Удзел нацыянальных меншасцей уграмадска-палітычным жыццiсавецкай Беларусi(1919-1990 гг.). Мiнск [Pushkin Igar Alyaksandrovich. 2010. Uzdel natsiyanal'nykh menshastsej ugramadska-palitychnym zhyitsysavedskay Belarusi(1919-1990 gg.). Minsk].
 34. Раков Андрей. 1969. Население Белоруской ССР. Минск [Rakov Andiej. 1969. Naselenie Beloruskoj SSR. Minsk].
 35. Ярмусик Эдмунд Станиславович. 2006. Католический Костёл в Белоруссии в 1945 -1990 годах. Гродно [Yarmusik Edmund Stanislavovich. 2006. Katolicheskij Kostel v Belorussiiv 1945-1990 godakh. Grodno.
 36. Biaspamiatnych Mikołaj. 2003. Ludność polska Grodzieńszczyzny w świetle badań Centrum etnokonfesjonalnych i socjokulturalnych uniwersytetu Grodzieńskiego W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Grodno.
 37. Bobryk Adam. 2004. Postawy wobec religii i wyzwań życia codziennego wiernych parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej w Brześciu, W Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi, 67-79. Warszawa.
 38. Donskich S. 2005. «Polski pas» kak primier transformacii kulturnogo centra w pograniczje, W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Grodno.
 39. Dzwonkowski Roman. 2003. Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie -czego oczekują? W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Grodno.
 40. Iwanow Mikołaj. 1991. Polacy w Związku Radzieckim 1917-1990. W Polacy w Kościele katolickim w ZSRR. Lublin.
 41. Jarmusik Edward Stanisławowicz. 2003. Kościoł katolicki wobec problemów narodowościowych na Białorusi. W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi, 124-132. Grodno.
 42. Kabzińska Iwona. 2003. Znajomość dziedzictwa kulturowego jako jeden z warunków zachowania tożsamości narodowej W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi, Grodno.
 43. Kabzińska Iwona. 2006. Procesy transformacji i integracji na przykładzie Polaków mieszkających za wschodnią granicą Polski. W Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji. Lublin.
 44. Kruczkowski Tadeusz. 1998. Ojczyzny Polaków na Białorusi po II wojnie światowej. W Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku. Łódź.
 45. Kruczkowski Tadeusz. 2003. Niektóre zagadnienia historii etnicznej Polaków na Białorusi W Проблемы национального сознания польского населения на Беларуси. Гродно [Kruczkowski. Tadeusz. 2003. Niektóre zagadnienia historii etnicznej Polaków na Białorusi W Problemy natsional'nogo soznaniya pol'skogo naseleniya na Belarusi. Grodno].
 46. Kubiak Hieronim. 1992. Polacy i Polonia ZSRR W Mniejszości narodowe i Polonia w ZSRR. Wrocław.
 47. Kurzowa Zofia. 1992. O istocie dialektu północnokresowego W Wilno-Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej konferencji. T. IV. Białystok.
 48. Mniejszości polskie i Polonia w ZSSR. 1992. Warszawa.
 49. Puzyna Jan. 2009. Duszpasterstwo Polaków na Białorusi -dzisiaj i jutro W Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy polskiej na Kresach wschodnich, 157-168. Kraków.
 50. Silwanowicz Stanisław. 2004. Wydarzenia września 1939 na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Grodno.
 51. Snopkowski W. 1994. Międzynarodowe aspekty wytyczania granicy polsko-radzieckiej na odcinku białoruskim w latach 1939-1945. W Polska -Białoruś 1918-1945. Warszawa.
 52. Szumski Jan. 2005. Z historii utworzenia polskich placówek dyplomatycznych w BSSR W Problemy świadomości narodowej, Grodno.
 53. Tichomirow Andriej. 2006. Polacy na Białorusi. Warunki i perspektywy zachowania tożsamości narodowej W Solidarnie ku wolności, 13-26. Wrocław.
 54. Winnicki Zdzisław Julian. 2003. Uwagi o wpływie i skutkach stosowania niektórych metod i środków depolonizacji na obszarze Ziem Białoruskich na polską świadomość narodową w drugiej połowie XX wieku i współcześnie W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Grodno.
 55. Winnicki Zdzisław Julian. 2004. Status polityczno-prawny polskiej mniejszości narodowej na Białorusi W Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Grodno.
 56. Бодак A. 1999. Об изменениях западной границы Беларуси в 1944-1955 гг. Наш радавод. Кн.8 Гродно [Bodak A. 1999. Ob izmeneniyakh zapadnoj granitsy Belarusiv 1944-1955 gg. Nash radovod. Kn. 8. Grodno.
 57. Дабрынін Михаил. 1998. Паляк і заходняй Беларусі: Сучасныстані перспектывы развіцця роднай мовы, [в:] Чалавек. Этнас. Тэрыторыя. Праблемы развіцця заходня гарэгіёна Беларусі, Ч.2. Брэст [Dabrynin Mikhail. 1998. Palyaki zakhodnoj Belarusi: Suchasny stan i perspektywy razvyitstsiya rodnoj movy, [v:] Chalavek: Etnas. Terytorya. Prablemy razvyitstsiya zakhodnyaga regyona Belarusi. Ch. 2. Brest].
 58. Bobryk Adam. 2020. "Badacz polskiego wychodźstwa i Kresów Wschodnich -ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020)". Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne (17): 379-389.
 59. Dworzecka Joanna. 2016. "Spór o białorutynizację Kościoła katolickiego na Białorusi". Colloctonea Theologica (2): 115-138.
 60. Dzwonkowski Roman. 1989. "O katolikach na Białorusi". Przegląd katolicki 40.
 61. Dzwonkowski Roman. 1994-1995. Problem języka polskiego w kościołach na Białorusi i Ukrainie". Roczniki Nauk Społecznych T. XXII-XXIII, Z.1.
 62. Dzwonkowski Roman. 1999. "Od Kościoła polskiego do Kościoła Polaków na Wschodzie?". Sympozjum (1): 64-80.
 63. Kruczkowski Tadeusz. 2000. "Historia Białorusi i stosunki polsko-białoruskie w światle rosyjskiej historiografii II poł. XIX w. i początku XX w.", Przegląd Wschodni 3(23): 443-476.
 64. Szpiczakowskа Z. Monika. Kurzowа M. Zofia. 2007. "Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI-XX ww. "Przegląd Wschodni III(3).
 65. Szumski Jan. 2002. "Likwidacja polskich szkół w rejonie Sopockińskim w latach 1944-1947". Magazyn Polski 1-2.
 66. Uszakiewicz Stanisław. 1992. "Być Polakiem". Głos znad Niemna3(14).
 67. Winnicki Zdzisław Julian. 2002. "Metody osłabiania poczucia świadomości narodowej. Uwagi o wpływie i skutkach zastosowania niektórych metod i środków depolonizacyjnych na obszarze Ziem Białoruskich na polską świadomość narodową w drugiej połowie XX wieku i współcześnie". Magazyn Polski 3-4 (24-25): 24-31.
 68. Winnicki Zdzisław Julian. 2002. "Refleksje. Białoruskie przymiarki personalne". Magazyn Polski1-2.
 69. Смаленчук Александр Фёдорович, Кruczkowski Тadeusz. 2003. Polacyna Białorusi na tle historii i współczesności. Słonim (Гістарычны Альманах Т. 9, Гародня 2004. http://ka-munikat.net.iig.pl/www/czasopisy/almanach/09/30/htm)[Smalenchyuk Alyaksandr Fedorovich, Kruczkowski Tadeusz. 2004. Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności. Słonim 2003 Gistarychny Al'manakh T. 9, Garodnya 2004, http://kamuni-kat.net.iig.pl/www/czasopisy/almanach/09/30/htm].
 70. Эркерт Родриг Федорович 1864. "Взгляд на историю и этнографию западных губерний России", "СПб" [Erkert Rudgier Fedorovich. 1864. "Vzglyad na istoriyu i etnografiyu zapadnykh gubernij Rossii" SPb].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2021.02.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu