BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olak Antoni (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Adaptacja kulturowa - przystosowanie się emigrantów ukraińskich w społeczeństwie do polskiej rzeczywistości. Zarys problematyki
Cultural Adaptation - Adaptation of Ukrainian Emigrants in Society to the Polish Reality. An Outline of the Problem
Źródło
Współczesne problemy zarządzania, 2021, vol 9, nr 2(19), s. 77-87, bibliogr. 23 poz.
Contemporary Management Problems
Słowa kluczowe
Uchodźcy, Migracja, Imigracja, Praca socjalna
Refugees, Migration, Immigration, Social work
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Lata dziewięćdziesiąte to okres gwałtownych zmian politycznych i gospodarczych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Są one tłem dla rosnącej mobilności międzynarodowej: zarówno emigracji z regionu, jak i imigracji. W1991 r. Polska przystąpiła do Konwencji Genewskiej dot. statusu uchodźców, tj. grupy państw, które udzielają ochrony prześladowanym cudzoziemcom w krajach ich pochodzenia. Przez kolejne lata Polska pozostaje krajem czystej emigracji, a napływ imigrantów do Polski nabiera coraz większego znaczenia, stając się przed-miotem dyskursu publicznego i politycznego w drugiej dekadzie XXI wieku. Wynika to przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszym z nich jest gwałtowny wzrost imigracji z Ukrainy do Polski, spowodowany wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2013 roku. Trzeba zaznaczyć, iż polskie media bardzo rzadko zajmują się migrantami w Polsce, poświęcając znacznie więcej miejsca osobom szukającym ochrony w innych krajach europejskich. Trzeba stwierdzić, iż wiedza na temat sytuacji migrantów przymusowych przybywających do Polski nie jest dobrze znana. Stosunkowo mało jest też badań na ten temat. (abstrakt oryginalny)

The nineties were a period of rapid political and economic changes in Poland and other countries of Central and Eastern Europe. They are the background for growing international mobility: both emigration from the region and immigration. In 1991 Poland acceded to the Geneva Convention on the Status of Refugees, i.e. a group of countries that grant protection to persecuted foreigners in their countries of origin. For the following years, Poland remains a country of pure emigration, and the influx of immigrants to Poland is gaining more and more importance, becoming the subject of public and political discourse in the second decade of the 21st century. This is mainly due to two factors. The first is the sharp increase in immigration from Ukraine to Poland, caused by the outbreak of the Russian-Ukrainian conflict after 2013. It should be noted that Polish media very rarely deal with migrants in Poland, devoting much more space to people seeking protection in other European countries. It must be said that knowledge about the situation of forced migrants coming to Poland is not well known. There is also relatively little research on this subject. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5-34. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x
 2. Berry, J. W. (2006). Contexts of acculturation. In D. L. Sam & J. W. Berry (Eds.), The Cambridge handbook of acculturation psychology (pp. 27-42). Cambridge University Press.
 3. Bilewicz, M., Gorska, P., Jaworska, M., Olechowski, M., Witkowska, M. (2012). Stosunek do uchodźcow. Możliwości zmiany: Raport z drugiej fali badań reprezentatywnej próby mieszkańców Łomży. Centrum Badań nad Uprzedzeniami.
 4. Boryczko, M. (2016). Bezpieczeństwo pracownika socjalnego w aspekcie zjawiska przemocy. W: A. Dunajska, M. Boryczko (red.), Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego Niech ktoś nas wysłucha (ss. 18-21). Wydawnictwo Difin.
 5. Boryczko, M. (2017). Młodzież i dzieci z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Generacja 1.5 wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej. W: B. Kromolicka, A. Jarzębińska (red.), O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej: nowe problemy, zmiana, transgresja (ss. 141-157). Wydawnictwo volumina.pl.
 6. Bourhis, R. Y., Moise, L. C., Perreault, S., Senecal, S. (1997). Towards an interactive acculturation model: A social psychological approach. International Journal of Psychology, 32(6), 369-386. https://doi.org/10.1080/002075997400629
 7. Burklin, K., Huddleston, T., Chindea, A. (2013). Refugee Integration and the Use of Indicators: Evidence From Central Europe Refugee. Integration Evaluation Tool Report.
 8. Chrzanowska, A., Czerniejewska, I. (2015). Mieszkamy tutaj bo nie mamy innego wyjścia.... Raport z monitoringu warunków mieszkaniowych uchodźców w Polsce. Analizy, Raporty, Ekspertyzy. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 9. Chrzanowska, A., Klaus, W., Kosowicz, A. (2011). Polityka wyboru, lokalizacji ośrodków dla uchodźców. Analiza i rekomendacje. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 10. Eurostat. (2020). Statystyki dotyczące migracji do Europy. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_pl (dostęp: 30.11.2021).
 11. Grzymała-Moszczyńska, H. (2010). Potrzeby nowych kompetencji zawodowych psychologów w związku z polską sytuacją migracyjną. W: H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża: Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 (ss. 353-368). Zakład Wydawniczy Nomos.
 12. Grzymała-Moszczyńska, H. (2017). Migration through the lenses of gender and art. Referat wygłoszony na konferencji pt. "Women's migratin in V4 countires".
 13. Grzymała-Moszczyńska, H., Nowicka, E. (1998). Goście i gospodarze: problem adaptacji kulturowej w obozach dla uchodźców i oraz otaczających je społecznościach lokalnych. Zakład Wydawniczy Nomos.
 14. Grzymała-Moszczyńska, H., Trojanek, M. (2011). Image of the world and themselves built by young Chechens living in Polish refugee centres. Intercultural conflict. In K. Gorak-Sosnowska (Eds.), Muslims in Poland and Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam (pp. 69-87). University of Warsaw.
 15. Jaworska, D., Alieva, K. (2016). Edukacja dzieci imigrantów w Gdańsku - od interwencji do miejskiej polityki społecznej. Studia Pedagogiczne, 69, 251-266.
 16. Książak, M. (2011). Dostęp do pomocy medycznej i psychologicznej osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce. W: A. Chrzanowska, W. Klaus (red.), Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce (s. 168). Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 17. Navas, M., Garcia, M. C., Sanchez, J., Rojas, A. J., Pumares, P., Fernandez, J. S. (2005). Relative Acculturation Extended Model (RAEM): New contributions with regard to the study of acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 29(1), 21-37. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.04.001
 18. Prześlakiewicz, M. (2009). Raport z praktyki terenowej w Dębaku, w ośrodku dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 19. Smolicz, J. (1981). Core values and cultural identity. Ethnic and Racial Studies, 4(1), 75-90.
 20. Urząd Do Spraw Cudzoziemców. (2021). https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/meldunek-tygo-dniowy/ (dostęp: 27.11.2021).
 21. Wing Sue, D. (2006). Multicultural Social Work Practice. John Wiley & Sons, Hoboken.
 22. Wysieńska, K. (2013). Gdzie jest mój dom, bezdomność i dostęp do mieszkań wśród ubiegających się o status uchodźcy, uchodźców i osób z przyznaną ochroną międzynarodową w Polsce. United Nations High Commissioner for Refugees.
 23. Wywiad z nauczycielką szkoły nr 31 w Lublinie przeprowadzony dnia 6 maja 2017 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2720-1627
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.52934/wpz.152
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu