BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka-Szydełko Bożena (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie)
Tytuł
Bezpieczeństwo społeczne imigrantów w dobie pandemii COVID-19
Social Security of Immigrants during the COVID-19 Pandemic
Źródło
Współczesne problemy zarządzania, 2021, vol 9, nr 2(19), s. 89-103, bibliogr. 26 poz.
Contemporary Management Problems
Słowa kluczowe
Imigracja, COVID-19, Pandemia, Bezpieczeństwo socjalne
Immigration, COVID-19, Pandemic, Social security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Imigranci i imigrantki to grupy szczególnie dotknięte skutkami pandemii COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku z nią ograniczeniami w życiu społecznym i gospodarczym. Globalny kryzys, który wirus wywołał z początkiem 2020 r., drastycznie zmienił życie ludzi w wielu aspektach, ale zmiany te były rożne wśród rożnych grup społecznych. Na sposób radzenia sobie z wyzwaniami, jakie obecna sytuacja stawia przed migrantami, wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim sytuacja prawna (status imigrantów, legalizacja pobytu itp.), sytuacja branży, w której pracują lub prowadzą działalność gospodarczą, warunki mieszkaniowe, poziom znajomości języka kraju, w którym mieszkają, stopień integracji ze społeczeństwem przyjmującym, dostęp do wiedzy o regulacjach i zmianach wprowadzanych przez administrację państwową i samorządową, dostęp do sieci wsparcia zarówno na miejscu, jak i za granicą (w tym w kraju pochodzenia), nastroje społeczne w stosunku do obcokrajowców, obecność programów wsparcia skierowanych do poszczególnych grup. Wszystkie wskaźniki wskazują, że imigranci i ich dzieci zostały nieproporcjonalnie dotknięte pandemią i prawdopodobnie będą nadal bardzo dotknięte, zarówno w odniesieniu do zdrowia, jak i wyników integracji. (abstrakt oryginalny)

Immigrants and immigrants are groups that are particularly affected by the effects of the COVID-19 pandemic and the resulting restrictions in social and economic life. The global crisis that the virus triggered in early 2020 has drastically changed people's lives in many respects, but the changes have varied among different social groups. The way of coping with the challenges posed by the current situation to migrants is influenced by many factors, including, in particular, the legal situation (immigrant status, legalization of stay, etc.), the situation of the industry in which they work or run a business, housing conditions, and the level of language skills the country in which they live, the degree of integration with the host society, access to knowledge about regulations and changes introduced by the state and local govern-ment administration, access to support networks both locally and abroad (including in the country of origin), social attitudes towards to foreigners, the presence of sup-port programs targeted at specific groups. All indicators show that immigrants and their children have been dispropor-tionately affected by the pandemic and are likely to continue to be severely affected, both in terms of health and integration results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardittis, S., Laczko, F. (2020). Introduction - Migration policy in the age of immobility. Migration Policy Practice, 10(2), 2-7.
 2. Babakova, O. (2020). Epidemia pokazała, że europejskie gospodarki zależą od migrantów. Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kraj/epidemia-pokazala-ze-europejskie-gospodarki-zaleza-od-migrantow/?fb_comment_id=2%20900875463337551_2904448752980222 (dostęp: 10.01.2021).
 3. Brun, S., Simon, P. (2020). Inegalites ethno-raciales et coronavirus. De Facto.
 4. Chodubski, A. (2013). O migracjach we współczesnej Europie. Cywilizacja i Polityka, 11, 81.
 5. Cope, B., Keryk, M., Kyliushyk, I. (2021). Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19. Raport. Fundacja "Nasz Wybor".
 6. Datta, K. (2011). Last hired and first fired? The impact of the economic downturn on low-paid Bulgarian migrant workers in London. Journal of International Development, 23(4), 565-582. https://doi.org/10.1002/jid.1793
 7. European Migration Network/Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic. https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/inform-1-eu-and-oecd-member-states-responses-managing-residence-permits-and_en (accessed: 25th September 2020).
 8. European Migration Network/Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States. https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/inform-2-impact-covid-19-international-students-eu-and-oecd-member-states_en (accessed: 25th September 2020).
 9. Finseraas, H., Pedersen, A. W., Bay, A. -H. (2014). When the Going Gets Tough: The Differential Impact of national Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies, 64(1), 60-73. https://doi.org/10.1111/1467-9248.12162
 10. Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. Migration Research Series, 60, 2-14.
 11. Guttmann, A., Gandhi, S., Wanigaratne, S., Lu, H., Ferreira-Legere, L. E., Paul, J., Gozdyra, P., Campbell, T., Chung, H., Fung, K., Chen, B., Kwong, J. C., Rosella, L., Shah, B. R., Saunders, N., Paterson, J. M., Bronskill, S. E., Azimaee, M., Vermeulen, M. J., Schull, M. J. (2020). COVID-19 in Immigrants, Refugees and Other Newcomers in Ontario: Characteristics of Those Tested and Those Confirmed Positive, as of June 13, 2020. ICES. https://www.ices.on.ca/Publications/Atlases-and-Reports/2020/COVID-19-in-Immigrants-Refugees-and-Other-Newcomers-in-Ontario (accessed: 22th September 2020).
 12. Hansson, E., Albin, M., Rasmussen, M., Jakobsson, K. (2020). Large differences in excess mortality in March-May 2020 by country of birth in Sweden. Lakartidningen, 117, 1-4.
 13. Hatton, T. J. (2016). Immigration, public opinion and the recession in Europe. Economic Policy, 31(86), 205-246. https://doi.org/10.1093/epolic/eiw004
 14. Iglicka, K. (2004). Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości. Raporty i Analizy, 7, 1.
 15. Kunst, A., De Visser, M., Stoeldraijer, L., Harmsen, C. (2020). Excess mortality during the first six weeks of the corona epidemic. CBS. https://www.cbs.nl/en-gb/background/2020/20/mortality-during-the-first-six-weeks-of-the-corona-epidemic (accessed: 15th May 2020).
 16. Liem, A., Wang, C., Wariyanti, Y., Latkin, C. A., Hall, B. J. (2020). The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry, 7(4), 20. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30076-6
 17. McGinnity, F., Kingston, G. (2017). An Irish Welcome? Changing Irish Attitudes to Immigrants and Immigration: The Role of Recession and Immigration. The Economic and Social Review, 48(3), 281-304.
 18. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). International Migration Outlook 2020. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en (accessed: 2th October 2020).
 19. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Managing international migration under COVID-19. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134314-9shbokosu5&title=Managing-international-migration-under-COVID-19 (accessed: 2th October 2020).
 20. Organisation for Economic Co-operation and Development/European Union. (2018). Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en (accessed: 22th September 2020).
 21. Papon, S., Robert-Bobee, I. (2020). A rise in deaths twice as high for people born abroad as for those born in France in March-April 2020. Insee. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4627049 (accessed: 17th September 2020).
 22. Pecoud, A., & De Guchteneire, P. (2006). International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility. Journal of Borderlands Studies, 21(1), 70.
 23. Rzecznik Praw Obywatelskich. (2020). Koronawirus. Sytuacja migrantów i migrantek. Stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Migrantów oraz wystąpienie do MSWiA. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sytuacja-migrantow-pandemii-stanowisko-rpo-i-komisji-ekspertow-ds-migrantow (dostęp: 02.10.2020).
 24. University of Bielefeld. (2020). SARS-CoV-2 in reception facilities and community accommodation for refugees. https://pub.uni-bielefeld.de/download/2943665/2943668/FactSheet_PHNetwork-Covid19_Aufnahmeeinrichtungen_v1_inkl_ANNEX.pdf (accessed: 25th September 2020).
 25. World Bank. (2020). The World Bank Annual Report 2020: Supporting Countries in Unprecedented Times. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34406 (accessed: 25th September 2021).
 26. World Health Organization Regional Office for Europe. (2018). Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region: no public health without refugee and migrant health. https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/report-on-the-health-of-refugees-and-migrants-in-the-who-european-region-no-public-health-without-refugee-and-migrant-health-2018 (accessed: 2th October 2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2720-1627
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.52934/wpz.153
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu