BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala Stanisław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Poziom rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego w dobie globalizacji w świetle wybranych wskaźników
Regional Development of the Wielkopolskie Voivodeship in the Era of Globalisation in the light of Selected Indicators
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021, nr 57, s. 25-39, rys., tab.,bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Region, Rozwój, Globalizacja, Rozwój gospodarczy
Region, Development, Globalization, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Zarys treści: Wzrost znaczenia regionów w UE jest impulsem do badania rozwoju regionalnego. W publikacji, koncentrując się na zagadnieniach gospodarczych, przedstawiono zarys analizy poziomu rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego na tle najlepiej rozwiniętych województw w kraju. Wyróżniono trzy grupy czynników, takie jak: produktywność, przedsiębiorczość oraz innowacyjność. Produktywność opisano za po- mocą PKB, PKB per capita, wartości dodanej brutto i wartości dodanej brutto per capita, przedsiębiorczość scharakteryzowano za pomocą liczby podmiotów gospodarki narodowej oraz wielkości nakładów inwestycyjnych, natomiast poziom innowacyjności określono na podstawie liczby podmiotów i pracujących w działalności badawczej i rozwojowej oraz wielkości nakładów inwestycyjnych na działalność badawczą i rozwojową. Następnie przy użyciu wskaźnika syntetycznego uszeregowano najlepiej rozwinięte województwa w Polsce, wskazując na różnice między kolejnymi cechami.(abstrakt oryginalny)

The growing importance of regions in the EU is an impulse for research into regional de- velopment. In the publication, focusing on economic issues, an outline of the analysis of the level of regional development of the Wielkopolskie voivodship against the background of the most developed voivodships in the country is presented. Three groups of factors were distinguished, such as: produc- tivity, entrepreneurship and innovation. Productivity was described with the help of GDP, GDP per capita, entrepreneurship was characterised by the number of entities of the national economy and the amount of investment outlays, while the level of innovation was determined on the basis of the number of entities and persons working in research and development and the amount of investment outlays on research and development activities
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams N. 2016. Regional development and spatial planning in an enlarged European Union. Routledge.
 2. Bukowski B., Koryś P., Śniegocki A. 2017. Na rozdrożu - polityka regionalna wobec globalnych przemian. Wise Europa, Warszawa.
 3. Chojnicki Z. 1997. Region jako terytorialny system społeczny. [W:] A. Kukliński (red.), Problematyka przestrzeni europejskiej. Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 4. Chojnicki Z., Czyż T. 2008. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo UAM, Poznań.
 6. Clout H.D. 2017. Regional development in western Europe. Routledge.
 7. Czerny M. 2005. Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. PWN, Warszawa.
 8. Czerny M., Łuczak R., Makowski J. 2007. Globalistyka: procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Czerny M., Córdova Aguilar H. 2018. Sustainable Development. The Context of Use of Indigenous Plants for Local Economic Growth. Nova Science Publishers, New York.
 10. Czerny M., Serna Mendoza C.A. (red. científica) 2018. Globalización y desarrollo Sostenible. WUW, Varsovia.
 11. Czyż T. 2016. Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34.
 12. Danson M., Halkier H., Cameron G. (red.) 2018. Governance, institutional change and regional development. Routledge.
 13. Domański B. 2018. Zróżnicowanie dynamiki wzrostu gospodarczego polskich regionów w latach 1995-2015. Studia KPZK PAN 183: 249-262.
 14. Dziewoński K. 1960. Dyskusja w sprawie "regionów geograficznych Polski" M. Janiszewskiego. Przegląd Geograficzny, 32: 365-371.
 15. Dziewoński K. 1961. Elementy teorii regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 33: 593-613. Dziewoński K. 1967. Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 39: 33-50.
 16. Faggian A., Modrego F. 2019. Human capital and regional development. Handbook of regional growth and development theories. Edward Elgar Publishing.
 17. Giaoutzi M., Nijkamp P., Storey D.J. 2016. Small and medium size enterprises and regional development. Routledge.
 18. Główny Urząd Statystyczny (demografia.stat.gov.pl; dostęp: 19.11.2020).
 19. Główny Urząd Statystyczny. 2020. Rocznik statystyczny województw. Warszawa.
 20. Główny Urząd Statystyczny. 2020. Rozwój regionalny Polski - raport analityczny 2020. Warszawa.
 21. Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2.
 22. Gorzelak G. 2018. "Twarde" i "miękkie" metody badania struktur regionalnych. [W:] P. Churski (red.), Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej. Studia KPZK PAN, s. 173-184.
 23. Gorzelak G., Jałowiecki B. 1995. Hipoteza polaryzacji - strategia rozwoju a polityka regionalna Polski. [W:] T. Parteka, J. Kołodziejski (red.), Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Polska 2000 Plus. Hipoteza. 2. Warszawa.
 24. Gorzelak G., Smętkowski M. 2005. Metropolia i jej region. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 25. Higgins B., Savoie D.J. 2017. Regional development theories & their application. Routledge.
 26. Iammarino S., Rodríguez-Pose A., Storper M. 2017. Why regional development matters for Europe's economic future. European Commission Directorate General for Regional and Urban Policy Working Paper, 7.
 27. Jagiełło K. 2004. Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 6.
 28. Jałowiecki B. 2007. Globalny świat metropolii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 29. Karmowska K. 2011. Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 98, 2.
 30. Klóska R., Ociepa-Kicińska E., Czyżycki R. 2020. Regional development in Poland in taxonomic terms. Sustainability, 12, 11.
 31. Markowski T., Stawasz D. 2001. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Łódź.
 32. Mitra J. 2019. Entrepreneurship, innovation and regional development: an introduction. Routledge.
 33. Obrębalski M. 2006. Mierniki rozwoju regionalnego. [W:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 26-35.
 34. Opałło M. 1972. Mierniki rozwoju regionów. PWE Warszawa, s. 112-191. Parysek J.J. 1997. Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań.
 35. Parysek J.J., Wojtasiewicz L. 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Studia KPZK PAN, 69.
 36. Pike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J. 2016. Local and regional development. Routledge.
 37. Pike A., Rodríguez-Pose A., Tomaney J. 2017. Shifting horizons in local and regional development. Regional Studies, 51(1), 46-57.
 38. Rykiel Z. 2012. Region jako pojęcie socjologiczne. [W:] A. Pawłowska, Z. Rykiel (red.), Region i regionalizm w socjologii i politologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 15-30.
 39. Rykiel Z. 2021. Region w teorii Kazimierza Dziewońskiego - założenia i implikacje. Rozwój Regionalny i Politytka Regionalna 54, 153-162.
 40. Sala S. 2014a. Konsekwencje procesów globalizacji. Instytut Geografii UJK, Kielce. Sala S. 2014b. Procesy globalizacji, Instytut Geografii UJK, Kielce.
 41. Secomski K. 1970. Mierniki rozwoju regionów, Gospodarka i Administracja Terenowa, 1.
 42. Sergi B.S. (red.) 2019. Tech, smart cities, and regional development in contemporary Russia. Emerald Publishing Limited, Bingley.
 43. Strahl D. (red.) 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, s. 89.
 44. Stryjakiewicz T. 2003. Nowe interpretacje starych wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 135-142.
 45. Stryjakiewicz T. 1998. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań.
 46. Tomaney J. 2016. Local and regional development. Routledge.
 47. Zheng J., Mi Z., Coffman D.M., Milcheva S., Shan Y., Guan D., Wang S. 2019. Regional development and carbon emissions in China. Energy Economics, 81: 25-36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2021.57.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu