BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielińska-Dusza Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Transformacja technologiczna przedsiębiorstw jako skutek zastosowania sztucznej inteligencji
Transformation of technology in enterprises as a result of the artificial intelligence application
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 189-208, rys., tab., wykr., bibliogr. 59 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Sztuczna inteligencja, Transformacja przedsiębiorstw, Technologia, Kluczowe czynniki sukcesu, Bariery rozwojowe, Transformacja cyfrowa
Artificial intelligence, Transformation of enterprises, Technology, Key success factors, Development barriers, Digital transformation
Uwagi
streszcz., summ. JEL: L210, L290, O320
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony problematyce technologii sztucznej inteligencji (artificial intelligence - AI) rozwianej od końca lat 50. XX w., jednak dopiero teraz zaczynającej przynosić wymierne biznesowe korzyści. Znajdującej się w fazie rozwoju, wymagającej nakładów, lecz dającej nadzieję na wykorzystanie potencjału w niej tkwiącego, który może stać się przyczyną transformacji przedsiębiorstw. Celem prezentowanego artykułu jest wskazanie okresu transformacji technologicznej przedsiębiorstw wynikającego z wdrażania sztucznej inteligencji oraz identyfikacja czynników i barier ograniczających jej rozwój i implementację. Artykuł powstał na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2022 wśród kadry zarządzającej działów IT i B+R przedsiębiorstw z czołowych branż pod względem stosowania AI. Wyniki badań są potwierdzeniem skuteczności oferowanych rozwiązań i ważnym sygnałem dla zarządzających, że wdrażana technologia AI przyczynia się do kształtowania zmian transformacyjncych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Artykuł porusza aktualny i ważny temat transformacji technologicznej wynikającej z wdrożenia AI, której znaczenie jeszcze bardziej wzrosło po wystąpieniu pandemii COVID-19.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the problems of artificial intelligence technology, which has been dispelled since the end of the 1950s but only now it has begun to bring tangible business results. It is in the development phase requiring spending, but it gives hope of using its potential, which may become a reason for the transformation of enterprises. The presented article aims to indicate the period of technological transformation of enterprises resulting from the implementation of artificial intelligence (AI) technology and to identify success factors and determine barriers limiting its development and implementation. The article was written based on research conducted in 2022 among the management staff of IT and R&D departments of enterprises from leading industries in terms of the use of AI. The research results confirm the effectiveness of the solutions offered and are an essential signal to managers that the implemented AI technology contributes to shaping transformative changes in the functioning of enterprises. The article deals with the current and important topic of the technological transformation stemming from the implementation of AI, the importance of which increased even more as a result of the SARS-CoV2 pandemic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman L. S. [1982], Transition management: An in-depth look at managing complex change, Organizational Dynamics 11 (1): 46-66, https://doi.org/10.1016/0090-2616 (82) 90042-0.
 2. Agostini L., Filippini R. [2019], Organizational and managerial challenges in the path toward Industry 4.0, European Journal of Innovation Management 22 (3): 406-421, https:// doi.org/10.1108/EJIM-02-2018-0030/FULL/XML.
 3. Albukhitan S. [2020], Developing Digital Transformation Strategy for Manufacturing, Procedia Computer Science, 170: 664-671, https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2020.03.173.
 4. Ashkenas R. [2015], We Still Don't Know the Difference Between Change and Transformation, Harvard Business Review Home.
 5. Aybek H. S. Y. [2017], No Transition to university 4.0: A conceptual approach, Journal of Open Education Applications and Research 3 (2): 164-176.
 6. Bérubé M., Giannelia T., Vial G. [2021], Barriers to the Implementation of AI in Organizations: Findings from a Delphi Study, Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences, 10, https://hdl.handle.net/10125/71425.
 7. Bielińska-Dusza E. [2016], Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny, w: Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków: 287-299.
 8. Bielińska-Dusza E. [2020], Konceptualizacja pojęcia technologii w naukach humanistycznych i społecznych - ujęcie retrospektywne, w: Urbaniak M., Tomaszewski A. (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa: 47-65.
 9. Bielińska-Dusza E., Hamerska M., Zak A. [2021], Sustainable Mobility and the Smart City: A Vision of the City of the Future. The Case Study of Cracow (Poland), https://doi. org/10.3390/en14237936.
 10. Bohr A., Memarzadeh K. [2020], Artificial intelligence in healthcare, Academic Press.
 11. Brem A., Giones F., Werle M. [2021], The AI Digital Revolution in Innovation: A Conceptual Framework of Artificial Intelligence Technologies for the Management of Innovation, IEEE Transactions on Engineering Management 1-7, https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3109983.
 12. Bridges W. [2003]. Managing Transitions: Making The Most Of Change, Nicholas Brealey Publishing.
 13. Buch V. H., Ahmed I., Maruthappu M. [2018], Artificial intelligence in medicine: Current trends and future possibilities, British Journal of General Practice 68 (668): 143-144, https://doi.org/10.3399/BJGP18X695213.
 14. Bughin J., Hazan E., Ramaswamy S., Chui M., Allas T., Dahlström P., Henke N., Trench M. [2017], Artificial intelligence: The next digital frontier?.
 15. Caballé S., Demetriadis S., Gómez-Sánchez E., Papadopoulos P., Weinberger A. [2021], Intelligent systems and learning data analytics in online education, Academic Press.
 16. Calp M. H. [2019], The Role of Artificial Intelligence Within the Scope of Digital Transformation in Enterprises, w: Ekren G., Erkollar A., Oberer B. (red.), Advanced MIS and Digital Transformation for Increased Creativity and Innovation in Business: 122-146, https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9550-2.CH006.
 17. Carr K. D., Hard J. K., Trahant J. W. [1998], Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Casero-Ripolles A., De-Lima-Santos M.-F., Ceron W. [2022], Artificial Intelligence in News Media: Current Perceptions and Future Outlook, Journal and Media 3 (1): 13-26, https://doi.org/10.3390/JOURNALMEDIA3010002.
 19. Chintalapati S., Pandey S. K. [2021], Artificial intelligence in marketing: A systematic literature review, International Journal of Market Research 64 (1): 38-68, https://doi.org/10.1177/14707853211018428.
 20. Clarke L. [1997], Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska.
 21. Cusumano M. A., Yoffie D. B., Gawer A. [2020], The futer if platforms, MIT Sloan Management Review, Disruption 11.
 22. Dalenogare L. S., Benitez G. B., Ayala N. F., Frank A. G. [2018]. The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance, International Journal of Production Economics 204: 383-394, https://doi.org/10.1016/J. IJPE.2018.08.019.
 23. Elhusseiny H. M., Crispim J. [2022], SMEs, Barriers and Opportunities on adopting Industry 4.0: A Review, Procedia Computer Science 196: 864-871.
 24. Eriksson T., Bigi A., Bonera M. [2020], Think with me, or think for me? On the future role of artificial intelligence in marketing strategy formulation, TQM Journal 32 (4): 795-814.
 25. European Commission [2020], Biała Księga. W sprawie sztucznej inteligencji Europejskie podejście do doskonałości i zaufania, Komisja Europejska: 1-31, https://ec.europa.eu/ info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf.
 26. Ford J. D., Ford L. W. [2009], Deciphering resistance to change, Harvard Business Review 4: 130-135.
 27. Fountaine T., McCarthy B., Saleh T. [2019], Building the AI-powered organization, Harvard Business Review, July-August.
 28. Furman J., Seamans R. [2019], AI and The Economy, Innovation Policy and the Economy 19 (1): 161-191.
 29. Garg A., Shukla B., Kendall G. [2015], Barriers To Implementation Of IT In Educational Institutions, The International Journal of Information and Learning Technology 32 (2): 94-108.
 30. Gwardys K. [2012], Planowanie transformacji organizacji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa 24: 133-148.
 31. Haefner N., Wincent J., Parida V., Gassmann O. [2021], Artificial intelligence and innovation management: A review, framework, and research agenda, Technological Forecasting and Social Change 162, 120392, https://doi.org/10.1016/J. TECHFORE.2020.120392.
 32. Imran N., Jawaid M. [2020], Artificial intelligence in medical educationare we ready for it?, Pakistan Journal of Medical Sciences 36 (5): 857-859, https://doi.org/10.12669/ PJMS.36.5.3042.
 33. Johnson C. D., Bauer B. C., Niederman F. [2021], The Automation of Management and Business Science, Academy of Management Perspectives 35 (2): 292-309, https://doi. org/10.5465/AMP.2017.0159.
 34. Kiełtyka L., Charciarek K. [2019], Model zarządzania procesowego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi Przemysłu 4.0, Przegląd Organizacji 8: 5-12, https://doi. org/10.33141/PO.2019.8.1.
 35. Kotter J. P. [1995], Leading Change Why Transformation Efforts Fail, Harvard Business Review 03: 59-67.
 36. Kowalczyk L. [2019], Znaczenie technologii mobilnych w cyfrowej transformacji, w: Kowalczyk L., Mroczko F. (red.), Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych: 9-37.
 37. Krogh G. von. [2018], Artificial Intelligence in Organizations: New Opportunities for Phenomenon-Based Theorizing, Academy of Management 4 (4): 404-409, https://doi. org/10.5465/AMD.2018.0084.
 38. Kulkov I. [2021], The role of artificial intelligence in business transformation: A case of pharmaceutical companies, Technology in Society 66.
 39. Longbing C. [2022], AI in Finance: Challenges, Techniques, and Opportunities, ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (3): 1-38, https://doi.org/10.1145/3502289.
 40. Lu Y. [2019], Artificial intelligence: a survey on evolution, models, applications and future trends, Journal of Management Analytics 6 (1): 1-29, https://doi.org/10.1080/23270012.2019.1570365.
 41. Luckey D., Fritz H., Legatiuk D., Dragos K., Smarsly K. [2020], Artificial Intelligence Techniques for Smart City Applications: w: Toledo Santos E., Scheer S. (red.), Proceedings of the 18th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering.ICCCBE 2020. Lecture Notes in Civil Engineering (Vol. 98, pp. 3-15). Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51295-8_1.
 42. Mazurek G. [2019], Transformacja cyfrowa. Perspektywa marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 43. McKinsey [2017], Rewolucja AI. Jak sztuczna inteligencja zmieni biznes w Polsce, https:// www.mckinsey.com/pl/our-insights/rewolucja-ai-jak-sztuczna-inteligencja-zmieni-biznes- w-polsce.
 44. Mikołajczyk Z. [2003], Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, WSH, Katowice.
 45. Morris K. C., Schlenoff C., Srinivasan V. [2017], A remarkable resurgence of artificial intelligence and its impacton automation and autonomy, IEEE Trans Autom Sci Eng. 14 (2): 407-409, https://doi.org/10.1109/TASE.2016.2640778.
 46. Müller J. M., Buliga O., Voigt K. I. [2021], The role of absorptive capacity and innovation strategy in the design of industry 4.0 business Models-A comparison between SMEs and large enterprises, European Management Journal 39 (3): 333-343, https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.01.002.
 47. Okumus F., All E. [2017], Identifying and overcoming barriers to deployment of information technology projects in hotels, Journal of Organizational Change Management 30 (5): 744-766.
 48. Poba-Nzaou P., Lemieux N., Beaupré D., Uwizeyemungu S. [2016], Critical Challenges Associated With The Adoption Of Social Media: A Delphi Of A Panel Of Canadian Human Resources Managers, Journal of Business Research 69 (10), 40114019.
 49. Raisch S., Krakowski S. [2020], Artificial Intelligence and Management: The Automation- Augmentation Paradox, Academy of Management Review 46 (1): 192-210, https:// doi.org/10.5465/2018.0072.
 50. Schwab K. [2018], Shaping the future of the fourth industrial revolution: A guide to building a better world, Currency.
 51. Siarry P. [2022], Engineering Applications of Artificial Intelligence, Engineering Applications of Artificial Intelligence 110, https://www.sciencedirect.com/journal/engineering-applications-of-artificial-intelligence/about/aims-and-scope.
 52. Stone P., ..., Teller A. [2015], Artificial Intelligence and Life in 2030. One Hundred Year Study On Artificial Intelligence, Report Of The 2015-2016 Study Panel.
 53. Ślusarczyk B. [2019], Potencjalne rezultaty wprowadzania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji 1: 4-10, https://doi.org/10.33141/PO.2019.1.1.
 54. Terashima N. [2002], Intelligent communication systems, Academic Press.
 55. United States of America [2015], Standish Group International. The Chaos Report.
 56. Wagner G., Lukyanenko R., Paré G. [2021], Artificial intelligence and the conduct of literature reviews, Journal of Information Technology 1-18, https://doi.org/10.1177/ 02683962211048201.
 57. Wyrwicka M. K., Mrugalska B. [2017], Industry 4.0 - Towards Opportunities and Challenges of Implementation, 24th International Conference on Production Research: 382-387.
 58. Zając C. [2006], Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, WAE, Wrocław.
 59. Zarębska A. [2002], Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu