BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majszczyk Hanna
Tytuł
Nowe przepisy dotyczące faktur korygujących in minus - uproszczenie rozliczania VAT dla podatników?
New Regulations on in Minus Correction Invoices - Simplification of VAT Settlement for Taxpayers?
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2020, nr 1, s. 9-19, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo podatkowe, Obciążenia podatkowe
Value Added Tax (VAT), Tax regulations, Tax burdens
Uwagi
summ.
Abstrakt
Główną tezą artykułu jest wskazanie, że wprowadzone z dniem 1 stycznia 2021 r. zmiany w przepisach o podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podstawy opodatkowania i wystawiania faktur korygujących in minus, wbrew przyjętym założeniom nie prowadzą do uproszczenia rozliczania podatku od towarów i usług - zwłaszcza po stronie nabywcy towarów i usług. Nieprecyzyjność niektórych przepisów może prowadzić do zaburzenia pewności prawa i jego spójnej wykładni. Nowe rozwiązania mogą też prowadzić do zaburzenia symetryczności obciążenia podatkiem obu stron transakcji - termin dokonania korekty podstawy opodatkowania przez sprzedawcę nie jest skorelowany z obowiązkiem korekty podatku naliczonego przez nabywcę.(abstrakt oryginalny)

The main thesis of the article is that the changes introduced as of January 1, 2021 in the act on tax on goods and services in terms of lowering the tax base and issuing corrective invoices in minus, contrary to the adopted assumptions, do not simplify the settlement of tax on goods and services - especially on the side of the buyer of goods and services.The imprecision of some regulations may lead to a disturbance of legal certainty and its con-sistent interpretation. The new solutions may also lead to a disturbance of the symmetry of the tax burden on both parties to the transaction - the deadline for making the tax base adjustment by the seller is not correlated with the obligation to correct the tax charged by the buyer.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Matarewicz J., Najważniejsze zmiany w ramach pakietu Slim VAT - próba oceny zaproponowanych rozwiązań, LEX/el. 2020.
  2. Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Prawo do odliczania VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Warszawa 2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.01.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu