BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachurski Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, student)
Tytuł
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2020 r., sygn. I SA/Gd 316/20
Gloss to the Judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 3 November 2020, case no. I SA/Gd 316/20
Źródło
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2020, nr 1, s. 45-54, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zobowiązania podatkowe, Ulgi podatkowe, Prawo podatkowe, Prawo międzynarodowe
Tax liabilities, Tax incentives, Tax regulations, International law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem glosy jest podjęcie dyskusji z istotnym poglądem sądów administracyjnych dotyczącym rozumienia przesłanki udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, jaką jest interes publiczny. Zgodnie ze stanowiskiem sądu wadliwe obliczenie przez podatnika podatku, spowodowane niejasnością obowiązującego i zmieniającego się prawa podatkowego, może przemawiać za ziszczeniem się tejże przesłanki. Wykorzystując metodę analizy dogmatycznej przepisów prawnych oraz badając orzecznictwo sądów administracyjnych i poglądy doktryny, wskazano zarówno argumenty przemawiające za przyjętym rozumieniem klauzuli generalnej interesu publicznego, jak i pewne niebezpieczeństwa z nim związane. Kwestia ta jest istotna, ponieważ nieokreśloność przesłanki interesu publicznego powinna skłaniać do jej dynamicznego, zmieniającego pojmowania, a zatem także do prowadzenia dyskusji na ten temat w doktrynie i orzecznictwie. W glosie rozważono również zagadnienie możliwości powoływania się przez państwo na upływ wynikającego z przepisów wewnętrznych terminu wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty podatku, w sytuacji gdy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podatek był nienależny. W tej sprawie udzielono odpowiedzi negatywnej, gdyż takie działanie wydaje się niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of writing this gloss was to weigh the important view of administrative courts regarding the understanding public interest condition for granting relief in the payment of tax liabilities. According to the court's position, a defective calculation of the tax by a taxpayer, caused by the lack of clarity of the binding and changing tax law, may prove that this condition is fulfilled. Using the method of dogmatic analysis of legal provisions and examining the jurispru-dence of administrative courts as well as the views of the doctrine, both arguments for the accepted understanding of the general public interest clause and certain related dangers were indicated. This is very important issue, because the indeterminacy of the condition of public interest should lead to its dynamic, changing understanding, and therefore also to discuss it in the doctrine and juris-prudence. This gloss also considers the issue of the possibility for the state to invoke the end of the time limit for the expiry of the right to receive tax overpayment refund which results from internal regulations, in situation where according to the treaty for the avoidance of double taxation the tax was undue. In this case, a negative answer was given, because such action seems to be inconsistent with the principles of international law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gomułowicz A., Ingerencyjny charakter prawa podatkowego, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, t. 1, red. J. Głuchowski, Warszawa 2019.
  2. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017.
  3. Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020.
  4. Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, Lublin 2017.
  5. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-877X
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2020.01.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu